Následky súčasnej alternatívnej medicíny

nov 21 2023

Consequences of contemporary alternative medicine

Abstrakt: Skutočne prírodné, bez nepríjemných vedľajších účinkov a účinné, to sú obvyklé prívlastky najrôznejších metód alternatívnej medicíny. Tieto sľuby znamenajú pre chorých a ich blízkych nádej na uzdravenie bez ohľadu na to, aké falošné sú. O rizikách spojených s alternatívnou medicínou sa ľudia dozvedajú len málo. Už len základné právo každého pacienta, teda právo na zrozumiteľné vysvetlenie zamýšľaného vyšetrenia i navrhovanú liečbu, s ohľadom na schopnosť chorého pochopiť a porozumieť tomu, čo ich čaká, je bežne porušované. Cieľom toho príspevku je preto poukázať na možné následky alternatívnej medicíny, ktorá je v súčasnosti, takmer nepostihnuteľná a praktizovaná bez toho, aby bola vedecky dokázaná jej účinnosť.
Kľúčové slová: liečiteľ, alternatívna medicína, poškodenie zdravia, pacient

Abstract: Truly natural, without unpleasant side effects and effective, these are the usual attributes of the various methods of alternative medicine. These promises mean hope for recovery for the sick and their loved ones, no matter how false they are. People know little about the risks associated with alternative medicine. Even the basic right of every patient, i.e. the right to a comprehensible explanation of the intended examination and proposed treatment with regard to the patient's ability to understand and understand what awaits them, is routinely violated. The aim of this post is therefore to point out the possible consequences of alternative medicine, which is currently almost inaccessible and practiced without its effectiveness being scientifically proven.
Key words: healer, alternative medicine, health damage, patient

Dennodenne sú stovky pacientov v ohrození. Sú im poskytované neúčinné lieky a nebezpečné terapie. Aj napriek tomu šarlatáni zostávajú beztrestní, pretože sú chránení právom Európskej únie. Na absurdnosť situácie upozorňuje španielska organizácia, ktorá zastupuje pacientov poškodených ,,alternatívnou“ medicínou, zdravotníkov, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov. Táto organizácia nesie označenie ,,Asociación para Protegar al Enfermo de Terapias Pseudocientificas.“ 1

Snaží sa zabezpečiť ochranu pacienta pred množstvom pseudovedeckých terapií, ktoré mu môžu ublížiť, či už opustením vedecky podloženej liečby, poškodzovaním jeho zdravia alebo zaplatením nemalých peňazí za falošné terapie, ktoré nemôžu ponúknuť skutočnú liečbu.

Základné ciele organizácie môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórii:

 1. Práca na dosiahnutí klasifikácie nezákonnej činnosti šarlatánov ako trestného činu:
 2. - akákoľvek činnosť a reklama na terapie, ktoré sú prezentované ako liečivé bez toho, aby to tak bolo a ktoré nie sú testované podľa vedeckých kritérií,

  - prax a činy tých, ktorí bez toho, aby mali povinné štúdium a tituly v medicíne na výkon lekárskej praxe, majú v úmysle poskytnúť pacientovi liečbu a prezentovať ju ako liečivú.

 3. Informovať príslušnú osobu o prípadoch zasahovania neprofesionálmi.
 4. Zabezpečiť, aby slová liek, liečenie, zdravie, terapia (alebo akýkoľvek iný výraz, ktorý môže pacienta prinútiť domnievať sa, že má dočinenia so zdravotníckym pracovníkom) nemohli byť použité v žiadnom propagačnom alebo reklamnom formáte, ak inzeruje alebo propaguje sám seba, nemá zodpovedajúce oficiálne štúdie, ani nedodržiava liečebné metódy vyvinuté podľa vedeckých kritérií.
 5. Pracovať tak, aby sa v nemocniciach zaviedli rôzne protokoly:
 6. - najdôležitejšie je, že ak pacient odmietne liečbu, aby nasledoval ďalší liečebný cyklus, nemocnica sa neobmedzuje iba na podpísanie príslušného dokumentu, ale pacient má byť informovaný o alternatívnej liečbe, ktorú si zvolil a o tom, kto ju bude vykonávať. Následne je potrebné informovať pacienta o tom, čo bolo zistené a ak ide o podvod, nemocnica by mala okamžite kontaktovať príslušné orgány a prijať potrebné opatrenia na jeho ochranu.

 7. Pracovať na presadzovaní hlbokej kultúry prevencie chorôb v populácii a nevyhnutných zmien návykov.
 8. Pracovať na presadzovaní kritického, skeptického, objektívneho a vedeckého myslenia v spoločnosti o zdravotných problémoch, pričom rozlišovať medzi vedou a pseudovedou.
 9. Zapojiť do projektu, cieľov a aktivít nášho združenia zdravotníctvo, univerzitu,
  politiku, odbory a občanov.
 10. A nakoniec najdôležitejší cieľ: zabezpečiť, aby žiadny pacient nebol odklonený od
  koherentnej a vedeckej línie liečenia.

Pseudoterapie, mnohé z nich pseudovedecké a tiež známe ako „alternatívne“, „doplnkové“ alebo „integračné“ terapie, sú praktiky, ktoré sa ponúkajú ako lekárske úkony bez toho, aby bola vedecky preukázaná ich účinnosť.

Tieto falošné terapie predstavujú veľké nebezpečenstvo z niekoľkých dôvodov:

 • existuje riziko, že pacienti upustia od účinných terapií pre praktiky, ktoré nemajú liečebnú hodnotu, čo môže viesť k vážnym zdravotným problémom a dokonca až k smrti,
 • bez ohľadu na zanechanie liečby môžu mať niektoré pseudoterapie negatívne účinky na zdravie,
 • zvyčajne spôsobujú pacientom ekonomické alebo morálne škody. 2

Obete alternatívnej medicíny sú konkrétni ľudia s konkrétnymi menami. Často krát ide o deti, študentov, ale aj osoby vyššieho veku, ktorí odmietajú napríklad onkologickú liečbu a radšej sa nechajú liečiť prírodne vitamínovými preparátmi a ďalšími doplnkami stravy. Osudy zomrelých pripomína dokument ,,Pseodoscience Manifesto“, ktorým chce niekoľko organizácii upozorniť na nebezpečenstvo alternatívnej medicíny a absurdný stav, kedy sú najrôznejší šarlatáni, ktorí poskytujú svoje služby mnohokrát zúfalým pacientom, chránení európskou legislatívou. Za dokumentom stojí niekoľko španielskych organizácii, a to už spomínaná Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), zastupujúca pacientov poškodených alternatívnou medicínou, zdravotníkov, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, spoločnosť pre kritické myslenie, El Círculo Escéptico, skeptický kruh, Farmaciencia, farmaceutická asociácia požadujúca vedecké dôkazy a Red UNE, organizácia pomáhajúca obetiam siekt a nebezpečným náboženským hnutiam.

Pseodoscience Manifesto upozorňuje na to, že európska legislatíva umožňujeklamanie pacientom a ich blízkym. Konkrétne ide o direktívu Európskeho parlamentu 2001/83/CE3 udeľujúcu homeopatikám de iure status liekov, aj napriek tomu, že de facto žiadnymi liekmi nie sú. Vplyvná kampaň získala príležitosť definovať, čo je liek. Žijú v presvedčení, že sa takto môžu uzdraviť alebo zlepšiť svoje zdravie, čo stojí v manifeste s tým, že práve legislatívna výnimka pre homeopatiká, iba umožňuje prípravky bez obsahu účinnej látky a bez akýchkoľvek klinických štúdii o bezpečnosti a účinnosti označovať ako lieky, v skutočnosti zabíjajú chorých. Tí sú klamaní, že sa liečia.
Manifest varuje, že Európa musí zastaviť nie len propagáciu homeopatie, ale tiež aktívne bojovať za podvody v oblasti verejného zdravia. Nadužívanie liekov, multirezistentné baktérie alebo finančné obtiaže verejných systémov zdravotníctva, sú samy o sebe dostatočne závažné, a tak nie je potreba k nim pridávať ešte rôzne guru, falošných zdravotníkov alebo dokonca kvalifikovaných lekárov, ktorí tvrdia, že dokážu vyliečiť akékoľvek ochorenie pomocou manipulácie s čakrami, nútia ľudí pojedať cukor alebo využívajú ,,kvantovú frekvenciu“.
Dokument sa venuje častému argumentu, že pacienti majú právo slobodne si vybrať, akým spôsobom sa budú liečiť, teda majú aj možnosť zvoliť si alternatívu. Podľa článku 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv4 má každý človek právo na lekársku starostlivosť. Klamať pacientom za účelom predaja neúčinných produktov, ktoré môžu zabiť, je porušením práva na pravdivé informácie. Obdobne má pacient právo na základe poskytnutých informácii odmietnuť liečbu. Ale nikto nemá právo klamať, aby dosiahol zisk na úkor zdravia alebo života iného. Príkladom konkrétneho a bohužiaľ aj bežného klamstva, ktoré vedie k tomu, že chorí opúšťajú liečbu , ktorej účinnosť bola spoľahlivo preukázaná dostatočným množstvom dôkazov, je strašenie najrôznejších terapeutov pred vedľajšími účinkami liečby a ponúkanie prírodnej terapie, avšak tá, môže byť sama o sebe nebezpečná. Týka sa to okrem iného rôznych preparátov ,,tradičnej čínskej medicíny“. Štúdia publikovaná v roku 2016 v žurnále Toxicological & Environmental Chemistry ukázala, že tieto prípravky bežne obsahujú ťažké kovy, ako arzén alebo ortuť a ich zloženie nie je prakticky vôbec kontrolované.
Signatári dokumentu Pseudomedicine Manifesto upozorňujú, že je neprijateľné, aby európske zákony umožňovali ,,skresľovanie vedeckých faktov“ a podvádzanie chorých. Podľa zapojených organizácii sa Európa dostala do situácie, kedy sú homeopatia, akupunktúra, irisdiagnostika a mnoho ďalších pseudovedeckých terapii bežne poskytované a ich obľuba rastie. Preto ľudia, ktorí podpisujú tento manifest vyzývajú vlády európskych zemí, aby ukončili problém, ktorý už stál množstvo životov. 5

Skutočne prírodné, bez nepríjemných vedľajších účinkov a účinné, to sú obvyklé prívlastky najrôznejších metód alternatívnej medicíny. Tieto sľuby znamenajú pre chorých a ich blízkych nádej na uzdravenie bez ohľadu na to, aké falošné sú. O rizikách spojených s alternatívnou medicínou sa ľudia dozvedajú len málo. Už len základné právo každého pacienta, teda právo na zrozumiteľné vysvetlenie zamýšľaného vyšetrenia i navrhovanú liečbu s ohľadom na schopnosť chorého pochopiť a porozumieť tomu, čo ich čaká, je bežne porušované. Pred začatím liečby musí každý zdravotnícky pracovník získať informovaný súhlas. Práv pacientov je celý komplex a pomáhajú riešiť rôzne situácie, do ktorých sa pacienti dostávajú. Napríklad, ak si nie sú istí, či podstúpiť náročnú operáciu alebo by chceli vedieť, či existujú nejaké ďalšie možnosti liečby, než aká im je poskytovaná. Základným právom pacienta je právo na informácie. Povinnosťou lekára je im všetko vysvetliť tak, aby to pacient pochopil a rozumel tomu, čo ho čaká. Až potom, čo pacient získa potrebné informácie je na ňom, ako sa rozhodne. Tento slobodný a informovaný súhlas nutne nemusí mať písomnú podobu, avšak často krát je potrebný pred niektorými zákrokmi alebo pred začatím hospitalizácie.
Najrôznejšie metódy ,,alternatívnej“ medicíny sa od tých, ktoré sú používané v systéme medicíny založenom na dôkazoch zásadne odlišujú v tom, že neprechádzajú žiadnou kontrolou pred uvedením na trh alebo následne. Informácie o účinnosti týchto metód sú neúplné. 6

Lekársky titul sám o sebe nie je zárukou, že pacientom nebudú navrhnuté nevedecké postupy. Práve naopak, biely plášť dodáva šarlatánstvu všetkého druhu zdanlivý punc kvality a účinnosti, bez ohľadu na chýbajúce vedecké dôkazy. Profesor Edzard Ernst, ktorý na britskej University of Exeter založil pracovisko špecializujúce sa na výskum ,,celoštátnej a alternatívnej medicíny“, odhaľuje najčastejšie triky šarlatánov pôsobiacich na poli medicíny.

Je potrebné nájsť skutočnú príčinu problémov, podporiť imunitný systém a pracovať s energiami, aby boli v rovnováhe. To, že vám je horšie, je vlastne dobré, pretože sa jedná o prejav detoxikácie. Tento veľký objav sa farmaceutický priemysel snaží utajiť, a preto vám o ňom lekári bežne nepovedia, i keď existujú tisíce vyliečených pacientov. Pokiaľ sa pacienti stretnú s vetami podobného typu, tak s istotou narazili na šarlatána, ktorý zarába na ľudskej dôverčivosti a neschopnosti kriticky myslieť. Profesor Edzard Ernst sa už roky venuje vedeckému výskumu toho, čo býva označované ako ,,celoštátna a alternatívna medicína“. Okrem iného vedie odborné žurnály Focus on Alternatice a Complementary Therapies and Perfusion. Súčasne sa snaží odkrývať triky, ktoré využívajú najrôznejší šarlatáni. Priklonenie sa k pavede, poverám a nezmyslom nie je doménou terapeutov, poradcov, či liečiteľov, ale bohužiaľ i niektorých lekárov.

Nič nie je lepšieho pre zlepšenie finančnej situácie šarlatána než to, že začne liečiť neexistujúce ochorenie. Mnoho alternatívnych liečiteľov si na tomto postavilo svoj biznis. Medzi typické falošné diagnózy patrí nedostatok životnej energie, parazity alebo prekyslenie organizmu. Krásou neexistujúcej diagnózy je to, že môže byť liečená tak dlho, pokiaľ klientovi nedôjdu peniaze alebo trpezlivosť. Tesne predtým, než situácia dospeje do tohto bodu, šarlatán zvyčajne prehlási svojho klienta za vyliečeného.

Celkom spoľahlivým ukazovateľom podvodu je slovo energia, ktoré znie moderne a pôsobivo pre celý rad klientov. Predstava, že sa alternatívna medicína stará o celého človeka, priťahuje množstvo zákazníkov. Šarlatáni taktiež radi tvrdia, že oni na rozdiel od lekárov liečia skutočnú príčinu klientových ťažkostí. Údajne sa nezameriavajú na symptómy, ale premýšľajú v súvislostiach. 7

Alternatívna alebo nekonvenčná medicína je širokým pojmom, ktorý označuje skupinu terapeutických a preventívnych systémov, praktík a produktov, ktoré nie sú súčasťou konvenčnej medicíny. Ide o metódy, ktoré sú postavené na alternatívnych filozofických názoroch, ktoré vo väčšine robí liečiteľ. Tieto metódy sú považované na neštandardné postupy v liečbe a nie sú ani súčasťou žiadnych lekárskych odborov. Alternatívne metódy sú rozdelené podľa jednotlivých hľadísk, a to:

 1. Metódy založené na prírodných prostriedkoch: fototerapia, aromaterapia, hydroterapia, termoterapia.
 2. Metódy manuálne: osteopatia alebo masáže.
 3. Metód paranormálne: psychotronika, snímanie aury.

Niektoré metódy sa dajú rozdeliť podľa veku, lebo ich pôvod má pradávnu históriu, či už ide o bylinkárstvo, astrológiu alebo metódy čínskeho liečiteľstva. Medzi nové metódy možno zaradiť napríklad akupunktúru alebo laseropunktúru, no jedným z najrozšírenejších odborov alternatívnej liečby je homeopatia. Jej základným heslom je ,,podobné sa lieči podobným“, čo znamená, že určitá látka (pokiaľ je známa) vyvolá u človeka príznaky ochorenia a táto látka mu je predpisovaná ako liek. Liečba spočíva v užívaní rôznych prírodných látok, ako sú rastliny, minerály a živočíšne produkty, avšak nie v pôvodom stave, ale vo veľmi zriedenom.

Alternatívnu medicínu negatívne hodnotia predovšetkým lekári alebo klienti liečiteľov, ktorí s terapiou nemajú dobré skúsenosti alebo ňou boli dokonca poškodení. Nebezpečenstvom môžu byť aj neuvážené rady niektorých liečiteľov, kedy klientovi odporučia vysadiť lieky a nahradiť ich bylinkami. Tento návrh liečiteľa môže mať až fatálne následky. Rizikom môže byť aj to, že liečiteľ nemá dostatočné vzdelanie, aby rozpoznal vážnu chorobu a jeho metóda zvlášť u závažných prípadov je neúčinná. Aj napriek tomu však medzi zdravotníkmi existujú ľudia, ktorí alternatívnu medicínu podporujú alebo ju dokonca sami praktikujú na ostatných. Niektorí liečitelia pochádzajú z radov lekárov alebo sú členmi spolkov, ktoré propagujú niektoré metódy alternatívnej medicíny a schvaľujú používanie niektorých vybraných postupov. Ich výhrady ale smerujú proti laickému prevádzkovaniu zdravotnej starostlivosti. 8

Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie len stav neprítomnosti choroby a slabosti. Je jasné, že ide o stav, ktorý nie je trvalý a nemenný, nakoľko existuje sústavné vzájomné pôsobenie organizmu na prostredie a naopak. Alternatívna medicína sa prikláňa k definovaniu zdravia ako vnútornej rovnováhe energií v tele. Môžeme ju zjednodušene označiť ako neinvazívnu liečbu bez použitia farmaceutických prípravkov, ktoré majú často nepriaznivé vedľajšie účinky. V angličtine sa označuje ako CAM (complementary and alternative medicine). Patrí sem napríklad tradičná čínska medicína, ajurvéda, akupunktúra, homeopatia, Bachova kvetová terapia, aromaterapia, meditácia, bylinkárstvo, joga, reflexná terapia, masáže, osteopatia. Viaceré alternatívne terapie sú akceptované a používané nie len širokou verejnosťou, ale aj západnou medicínou, ktorá sa označuje ako medicína oficiálna, moderná, vedecká, farmaceutická, ortodoxná, klasická, alopatická alebo konvenčná.

Je potrebné uviesť, že namiesto pojmu alternatívna medicína sa niekedy používa pojem liečiteľstvo, čo vedie k mnohým nedorozumeniam. Liečiteľstvo je činnosťou vykonávanou osobou bez zodpovedajúceho medicínskeho vzdelania, teda liečiteľom, no naproti tomu je alternatívna medicína považovaná za súbor špecifických diagnostických a terapeutických metód, bez ohľadu na to, či ich používa lekár alebo liečiteľ.

Ľudia už od nepamäti trpeli chorobami, preto sa vo všetkých národoch našli jedinci, ktorí sa pokúšali liečiť, čím postupne vzniklo povolanie liečiteľa a rôzne liečebné prostriedky. Objavili sa liečivé účinky bylín a ľudia prišli na to, že zdravie je závislé aj od mnohých fyzikálnych faktorov, ako je teplota, vlhkosť, kvalita vzduchu, výživa, ale taktiež spôsob života, fyzická a duševná činnosť. Tieto postupy ľudovej medicíny, ktoré sa využívajú už stovky rokov vychádzajú z pozorovania prírody a z ľudovej múdrosti. Najčastejšie sa označujú za ,,prírodnú ľudovú medicínu“ alebo ,,liečbu prírodnými prostriedkami“. Patrí sem bylinkárstvo, liečba teplom a chladom, liečba svetlom, liečba pohybom, detoxikácia a iné.

Prírodná ľudová medicína sa zaraďuje medzi alternatívne terapie, hoci z jej znalostí vychádzala pri svojom vzniku aj západná vedecká medicína a v podstate je v západnej medicíne aj v rôznej miere využívaná ako doplnková metóda.
Ak porovnáme západnú a alternatívnu medicínu, tak medicína ako taká existovala už od nepamäti, avšak v rôznych formách. Bola to nielen prírodná ľudová medicína, regionálne veľmi rozdielna, no aj rozsiahle prepracované systémy, ako napríklad medicína čínska alebo indická. Aj keď sa tieto systémy od seba výrazne líšili svojimi princípmi a metódami boli označované ako medicína, avšak iné, ako dnešná západná.

Vznik dnešnej klasickej vedeckej medicíny sa datuje do 18. storočia, takže ide o pomerne nový, moderný, na vede a dôkazoch založený typ medicíny. Jej základ tvorí anatómia a fyziológia organizmu, čiže ide hlavne o materiálnu medicínu. Vidí hmotu, ktorú skúma a na základe skúmania odvodzuje nejaké výsledky.

Západná vedecká medicína má svoje výhody, avšak aj nedostatky. Dá sa použiť na liečenie problémov, s ktorými si alternatívna medicína nevie dobre poradiť napríklad pri rýchlych chirurgických zákrokoch alebo pri rýchlej záchrane života. Súčasná často negatívna podoba západnej medicíny je dôsledkom mnohých nedostatkov v organizácii, financovaní a riadení zdravotníctva, no hlavne dôsledkom tlaku zdravotných poisťovní a farmaceutických spoločností. Vyčíta sa jej napríklad aj to, že je pretechnizovaná, telo považuje ako stroj, ktorý pozostáva z mnoho častí a jednotlivé časti berie oddelene od ostatných. Ďalej sa jej vytýka neosobný prístup, nezáujem o mentálne či emocionálne faktory, ktoré by sa mohli podieľať na vzniku, vývoji, či priebehu choroby, liečba symptómov prejavujúcich sa na fyzickom tele, bez hlbšieho skúmania, čo je príčinou problému, chemická liečba, ktorá je často sprevádzaná nežiaducimi vedľajšími účinkami.

Holistické (alternatívne) terapie sa zakladajú na predpoklade, že nič v človeku neexistuje oddelene od celku a že človek ako celok má fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú úroveň bytia. Medzi týmito úrovňami by mala byť rovnováha, preto sa stav nerovnováhy medzi týmito úrovňami označuje ako choroba. Holistického terapeuta zaujíma celková reakcia človeka a súvislosti na všetkých úrovniach a jeho úlohou je predovšetkým zharmonizovať všetky úrovne, aby sa stimulovali samoliečebné schopnosti organizmu.

Vysvetlenie príčiny chorôb je jedným z hlavných rozdielov vedeckej a nevedeckej medicíny.

Alternatívna medicína je založená na predpoklade, že choroba, resp. stav nerovnováhy začína v podvedomí a že nikdy neochorie len telo samotné, ale celý človek. Alternatívne a komplementárne terapie nám ponúkajú nové možnosti riešenia našich problémov, aby sme mohli opäť nájsť svoju stratenú rovnováhu.

Rozdiel medzi západnou vedeckou medicínou a alternatívnou medicínou je badateľný, najmä v základných princípoch, prístupov terapeutov až po konkrétne terapie. Alternatívnej medicíne sa vyčítajú nedostatočné a chýbajúce dôkaz účinnosti, používanie nepresných termínov, duchovný mechanizmus účinku, placebo efekt, celostná liečba, rozpor s vedeckými poznatkami, neodbornosť terapeutov, kedy hrozia vážne následky a veľa podvodníkov. Hlavným cieľom všetkých alternatívnych terapii je vytvoriť to správne prostredie na samoliečbu tela a duše a opätovné nastolenie vnútornej rovnováhy. 9

Krásne to vystihuje aj jedna známa indiánska múdrosť z kmeňa Hopi: „Nemusíme sa vracať späť, aby sme našli stratenú múdrosť, ani sa rútiť vpred, aby sme našli lepšiu budúcnosť. Stačí, ak nájdeme svoj vlastný stred rovnováhy a harmónie v prítomnom okamihu.”

Záver

Existujú vážne dôvody prečo pacienti vyhľadávajú alternatívnu medicínu. Ľudia sú nespokojní s odľudštenou medicínou, kde je pacient často vnímaný ako diagnóza. Svoju úlohu zohráva aj relatívne nízka cena niektorých metód, pocit nadštandardu, náboženské presvedčenie alebo životná filozofia, zlá skúsenosť s niektorými lekármi, odporúčanie známych, vplyv klamlivých reklám a podobne.

V poslednom období predstavuje alternatívna medicína veľký etický problém. Lekár by mal pacientovi pomáhať spôsobom, čo najúčinnejším, mal by sa teda vyhýbať metódam, ktorých účinnosť je sporná, malá, či nulová, lekár by nemal aktívne využívať alternatívnu medicínu, kladný vzťah lekára k alternatívnej medicíne môže viesť k strate dôvery u pacientov, ktorí tieto metódy vnímajú ako šarlatánske, prípadne vykonávané laickými liečiteľmi. 10

Najväčším rizikom vo využití metód alternatívnej medicíny vidieť v tom, že môžu pacienta odviesť od lekárskej pomoci, ktorú v danom okamihu skutočne potrebuje, a to ako z hľadiska diagnózy, tak i liečby. Liečiteľ by v žiadnom prípade nemal byť tým prvým, na koho sa chorý obráti.

V súčasnosti sú evidované desiatky sťažnosti na liečiteľov, pričom v niektorých z nich sú zaznamenané prípady až bizarných liečiteľských metód, ktoré chorému nie len nepomohli, ale mu aj priamo uškodili, a to väčšinou z dôvodu, že sa pacient spoliehal na liečiteľa a nevyhľadal zdravotnú starostlivosť. Domnievame sa však, že niektorí šarlatáni sú v súčasnom právnom systéme takmer nepostihnuteľní. Pre prípadný právny spor nemá žalobca dôkazy, alebo si liečitelia na rozdiel od zdravotníkov nevedú o liečbe dokumentáciu. Súdne spory kvôli ublíženiu na zdraví liečiteľom sú ojedinelé a v podstate a nedajú vyhrať, pretože je na strane obžaloby preukázať, že mu liečiteľ ublížil. Určitou cestou k náprave je úprava právneho poriadku týkajúceho sa ľudového liečiteľstva. Malo by v ňom byť definované, ktoré metódy a postupy sú neprípustné, ďalej by mali mať liečitelia povinnosť viesť podrobnú dokumentáciu o návštevách pacientov i odvádzať dane z príjmov. 11

Pokiaľ ide o slovenskú právnu úprava, tak ani v právnom poriadku Slovenskej republiky nie je definovaný pojem ,,liečiteľ, neexistuje právna úprava, ktorá by upravovala ich právne postavenie alebo status, z toho vyplývajúce práva a povinnosti, ako aj otázku zodpovednosti a neexistuje ani osobitný právny predpis, ktorý by reguloval vykonávanie ich činností. Práve z tohto dôvodu môže ako liečiteľ vystupovať každý, aj osoba bez medicínskych znalostí. Svoju činnosť môže vykonávať bez obmedzenia, pretože žiadny právny predpis nevymedzuje podmienky, ktoré by osoba musela splniť, ak by sa rozhodla vykonávať liečiteľskú činnosť. Jediné právne limity pre činnosť liečiteľa stanovuje Trestný zákon, avšak v nedostatočnom rozsahu, nakoľko neexistuje žiadna skutková podstata trestného činu, ktorá by postihovala pokutných liečiteľov vykonávajúcich svoju činnosť za odmenu bez splnenia príslušných kvalifikačných predpokladov. Diskusia ohľadom zavedenia nového trestného činu neoprávneného výkonu regulovanej činnosti, ktorý mal patriť medzi trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku sa viedla už v roku 2015, no žiaľ bezúspešne.

Autorka: JUDr. Alica Fedorová
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, externá doktorandka, Katedra dejín štátu a práva

Zoznam použitej literatúry

1. Alternatívna medicína [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.modernylekar.sk/podla-vykonu/alternativna-medicina.
2. Alternatívni medicína tají rizika nemocne, upozorňuje profesor Ernst [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/06/alternativni-medicina-neeticka-... profesor-ernst/.
3. Alternatívni medicína v Čechách [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.lf1.cuni.cz/alternativni-medicina-v-cechach.
4. Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientificás [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.apetp.com/.
5. Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0083.
6. FEDOROVÁ, A. Negatívne následky absencie skutkovej podtstaty trestného činu postihujúceho pokutných liečiteľov v právnom poriadku Slovenskej republiky [online] [cit.21.11.2023]. In: Projustice. Dostupné na internete: https://www.projustice.sk/trestne-pravo/negativne-nasledky-absencie-skut....
7. HAMPLOVÁ, L. Alternatívni medicína zabíji, evrópska legislatíva ji ale chráni [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/07/alternativni-medicina-zabiji-ev....
8. Stanovisko k alternatívni medicíne [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.cls.cz/stanovisko-k-alternativni-medicine.
9. Všeobecná deklarácia ľudských práv [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: http://amnesty.sk/všeobecna-deklaracia-ľudskych-prav.
10. Zdravie z pohľadu vedeckej a alternatívnej medicíny [online] [cit. 21.11.2023]. Dostupné na internete: https://www.paula.sk/alternativne-terapie/zdravie-z-pohadu-vedeckej-alte....


1 https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/07/alternativni-medicina-zabiji-ev...
2 https://www.apetp.com/
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0083
4 Všeobecná deklarácia ľudských práv
5 https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/07/alternativni-medicina-zabiji-ev...
6 https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/06/alternativni-medicina-neeticka-... profesor-ernst/
7 https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/02/mluvi-vas-lekar-o-energiich-uta...
8 https://www.modernylekar.sk/podla-vykonu/alternativna-medicina
9 https://www.paula.sk/alternativne-terapie/zdravie-z-pohadu-vedeckej-alte...
10 https://www.cls.cz/stanovisko-k-alternativni-medicine
11 https://www.lf1.cuni.cz/alternativni-medicina-v-cechach