The Best of ŠVOČ 2023

Textové žánre dedičského práva v kontexte prekladu (nemčina – slovenčina)

máj 19 2024

Autorka: Bc. Lenka Žitňanská
Abstrakt: Práca sa zameriava na vybraný textový žáner dedičského práva (notarielles Testament – závet vo forme notárskej zápisnice). Teoretická časť práce sa zaoberá charakteristikou dedičského práva v nemeckom a slovenskom právnom systéme, ako aj špecifikami právnych textových žánrov v translatologickom kontexte. V praktickej časti práce sa analyzujú a porovnávajú autentické závety z hľadiska makro- a mikroštruktúry podľa metodiky Nordovej (1995). Pozornosť sa sústreďuje na ekvivalenciu terminológie dedičského práva a kolokácie typické pre textové žánre dedičského konania na príklade testamentu (notárskej zápisnice).
Kľúčové slová: dedičské právo, právny jazyk, právny preklad, závet, makro- a mikroštylistická analýza, terminológia, kolokácie

Využitie animovaného videa vo vyučovaní dejepisu

máj 19 2024

Autorka: Radoslava Vargová
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť animované video na tému Alexander Fleming. Video je primárne určené pre študentov tretieho ročníka gymnázií. Animované video chronologicky zachytáva životný príbeh lekára a vedca Alexandra Fleminga. Vo videu sú zahrnuté všetky kľúčové udalosti, ktoré sú späté so životom Alexandra Fleminga a ovplyvnili jeho výskumnú činnosť. Cieľom animovaného videa je upútať pozornosť študentov a motivovať ich k štúdiu danej témy.
Kľúčové slová: video, animácia, Alexander Fleming, medicína, penicillin

Mlieko, potravina tisícich tvárí

máj 19 2024

Autorka: Bc. Zdenka Šuhajdová
Abstrakt: Práca a jej obsah sa zameriava na predstavenie stručného vývoja spracovania mlieka do mliečnych výrobkov. Jej cieľom je predstavenie počiatku tohto procesu a návody, ako možno mlieko spracovať. Práca poukazuje na dostatok mliečnych produktov na trhu v kontraste s dlhou tradíciou domácej výroby. Súčasťou práce sú aj informácie a materiály získané na základe štúdia na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ďalšie informácie sú využité na základe vlastných poznatkov a poznatkov osôb, ktoré túto prácu vykonávajú. Praktická časť zahŕňa videá, zamerané na proces spracovania mlieka na rôzne mliečne výrobky s podrobným opisom prípravy a pomôcok, potrebných na výrobu. Posledným bodom práce sú recepty, v ktorých možno využiť spracované mliečne produkty.
Kľúčové slová: mlieko, spracovanie mlieka, mliečne výrobky, syr, bryndza

Andrei Belyi – 10 interesnych faktov

máj 19 2024

Autorka: Barbara Socháňová
Abstrakt: Cieľom našej vedeckej práce bolo nájsť, zhromaždiť, určiť a sprostredkovať desať najzaujímavejších faktov súvisiacich s osobou výnimočného básnika i prozaika, publicistu a zároveň matematika, no zo všetkého najviac človeka, Andreja Beleho. Pri získavaní informácií sme kvôli nízkej dostupnosti a kvantite tlačených publikácií využívali hlavne internetové zdroje.
Kľúčové slová: ruský spisovateľ, zaujímavosti, Strieborný vek ruskej literatúry, symbolizmus, literárna symfónia.

Irónia ako prostriedok zobrazovania reality. Interpretácia novely B. Slančíkovej Timravy Hrdinovia

máj 19 2024

Autorka: Žofia Priečinská
Abstrakt: Práca je zameraná na interpretáciu irónie v novele Boženy Slančíkovej Timravy Hrdinovia, pričom problematiku sekundárne prepája s kategóriou narácie. Sleduje neoddeliteľnú úlohu trópu z hľadiska autorského štýlu písania, rovnako aj jeho aplikáciu pri charakterizácii postáva dejov, čím dokazuje jeho postavenie v pozícii typického činiteľa pri výstavbe danej prózy.
Kľúčové slová: Božena Slančíková Timrava. Irónia. Narácia. Vojna. Hrdina.

Podoby satiry v diele Good Omens

máj 19 2024

Autorka: Laura Pantelić
Abstrakt: Hoci existujú dôveryhodné štúdie ktoré analyzujú aspekty diela Good Omens, ako sú poznámky pod čiarou alebo adaptácia Knihy Zjavenia, je ich v konečnom dôsledku málo. Obsiahla analýza celého textu, taktiež aj analýza do hĺbky jeho postáv a symbolov, ešte nebola realizovaná. Táto diplomová práca primárne analyzuje adaptáciu románu a metakomentár udalostí v rámci Zjavenia, ktorý zaberá väčšinu príbehu. Okrem toho sa zaoberá stvárnením kresťanských symbolov, podvracaním žánru apokalypsy, archetypmi jeho postáv a jednotlivými satirickými prvkami v rámci textu. Aby som vykonala tento druh analýzy, prevezmem si metodológiu blízkeho čítania, čo je technika literárnej analýzy, ktorá sa sústreďuje na drobné detaily pasáže alebo textu, aby odhalila akýkoľvek skrytý hlbší význam. V teoretických častiach tejto práce uvádzam najdôležitejšie časti svojich zdrojov, ktoré sa týkajú témy satiry ako literárneho žánru, významu Knihy Zjavenia a typického použitia poznámok pod čiarou, ktoré mi neskôr pomáhajú pri môjom analytickom procese. V analytických častiach sa ponorím hlboko do rôznych prvkov diela Good Omens, napríklad adaptácia a podvracanie žánru apokalypsy, adaptácia a podvracanie filmu The Omen, stav a vývoj jeho primárnych postáv a spôsob a ako vzájomne ovplyvňujú svoj rast, úloha a evolúcia Antikrista a napokon postmodernistické využitie poznámok pod čiarou v románe. Výsledky tejto analýzy zdôrazňujú skutočnú povahu diela Good Omens, ktorá spočíva v tom, že hoci sa prezentuje ako priama a zábavná paródia na Armagedon, v skutočnosti ide o humanistickú adaptáciu, ktorá oslavuje ľudskosť a uisťuje nás, že sme oveľa cennejší než obyčajná zábava pre nadprirodzené bytosti.
Kľúčové slová: satira, Kniha Zjavenia, Antikrist, poznámky pod čiarou, apokalyptická literatúra

Miesto Panny Márie v novej evanjelizácií v dokumentoch pápeža Františka

máj 19 2024

Autorka: Katarína Oráviková
Abstrakt: Téma sa zaoberá skúmaním mariánskeho impulzu v súvislosti s novou evanjelizáciou v dokumentoch pápeža Hlavným cieľom práce je interpretovať dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu a tiež Františkových predchodcov pápežského stolca, ktorí sa tiež vyjadrujú k otázkam na danú tému. Ďalším cieľom práce je obhájiť aktuálnosť vzoru Panny Márie pre dnešnú dobu.
Kľúčové slová: Mária, Matka, pápež, František, nová evanjelizácia, pastoračná konverzia, vzor

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2021)

Redizajn študentského časopisu Občas Nečas

máj 19 2024

Autorka: Bc Simona Nehézová
Abstrakt: V predkladanej práci sa zameriavame na redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej sa venujeme problematike vizuálnej identity a jej prvkov, ktoré predkladajú dôležité skutočnosti z danej oblasti s ohľadom na jej špecifickosť. V druhej časti práce tento syntetizujúci pohľad reflektuje naše vlastné návrhy loga časopisu Občas Nečas, loga podcastov Z času na čas a návrhu webu. V práci sa celý čas opierame o hlavný cieľ, ktorý je podporený čiastkovými cieľmi. Hlavným cieľom predkladanej práce je redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Vzhľadom na to, že časopis nemá presne zadefinovanú vizuálnu identitu, môže jeho aktuálny stav pôsobiť neucelene. Výstupom redizajnu loga časopisu a vytvoreniu nového loga je dizajn manuál.
Kľúčové slová: vizuálna identita, logo, web, dizajn manual

Metatextové prvky autorského „ja“ v ruských мédiách (na základe článkov Very Gulyaevoj)

máj 19 2024

Autorka: Kravchenko Bohdana
Abstrakt: Daná práca má interdisciplinárny charakter, keďže sa v nej rieši problematika mediálnej lingvistiky a pragmalingvistiky s akcentom na pragmatiku textu. V práci je potrebné zamerať sa predovšetkým na výklad kľúčových pojmov z vyššie uvedených disciplín s akcentovaním charakteristiky prostriedkov vyjadrovania adresácie, najmä egocentrikov. Empirická časť práce by mala reflektovať pragmatickú analýzu vybraných textov autorа s cieľom porovnať v nich použité prostriedky egoprezentácie.
Kľúčové slová: Pragmatika. Metatext. Egocentriky. Mediálna lingvistika.

Skúmanie mnohojazyčnosti u detí vo vzťahu k slovnej zásobe a významu

máj 19 2024

Autorka: Karin Kopasová
Abstrakt: Cieľom tejto práce bolo odhaliť a porovnať jazykovú kompetenciu u viacjazyčných detí z hľadiska stupňa znalosti slovnej zásoby a pochopenia významu slov v izolácii a v kontexte. Na dosiahnutie tohto cieľa sme využívali metódu experimentálneho testovania, prípadových štúdií, analýzy a komparácie.
Kľúčové slová: viacjazyčnosť u detí, jazyková kompetencia, lexikálna rovina, sémantická rovina.

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).

„O-O-O!“ („Odpadová“ kultúra – medzi ordinárnosťou a obscénnosťou)

máj 19 2024

Autorka: Bc. Nikoleta Jakušová
Abstrakt: Prostredníctvom úvahovo-interpretačnej sondáže sledujeme rôzne polohy (nie sexuálne) toho, ako výrazové kategórie erotickosť a pornografickosť figurujú v kontexte „odpadovej“ kultúry. Kľúčovým pojmom práce sa potom stáva obscénnosť, pretože tá v sebe spája prvky erotickosti a pornografickosti (zvádzanie a zobrazovanie). Z práce vyplýva, že obscénne sa stáva v „odpadovej“ kultúre bežným javom, a preto si všímame práve väzby medzi obscénnosťou a ordinárnosťou. Zámerom textu je teda predstaviť vstup do tejto problematiky a vytvoriť sumár modelových diel kultúry „o-o-odpadovej“.
Kľúčové slová: „odpadová“ kultúra, erotickosť, pornografickosť, ordinárnosť, obscénnosť

Národná úroveň klimatickej politiky na území Slovenskej republiky

máj 19 2024

Autor: Miroslav Figuli
Abstrakt: Práca sa zameriava na aktuálny stav a východiská Slovenskej republiky (SR) v oblasti jednotlivých politík, ktorých vznik a smerovanie ovplyvňuje predovšetkým klimatická zmena a reakcie na ňu z medzinárodnej strany a strany Európskej únie. Na úvod autor analyzuje zmenu klímy ako aktuálny determinant politických výziev a taktiež skúma historický vývoj najvýznamnejších stretnutí, dohôd a implementačných opatrení, ktoré mali a stále majú priamy vplyv na postoj a situáciu v SR. Pomocou sekundárnej analýzy klimatických prejavov, hlavných výziev a čiastkových cieľov na území SR sa práca v druhej kapitole zameria aj na stručný opis národných stratégií, plánov, programov a konkrétnych projektov, ktoré sa začali aplikovať na jej území. Cieľom práce je tiež odhaliť silné a slabé stránky, ktoré SR v boji so zmenou klímy má a možnosti, s ktorými ako krajina disponuje.

Foto: Peter Senko (2023)Foto: Peter Senko (2023)

Archeologický experiment: testovanie hypotézy o funkčnosti diviačích klov ako nákončí kovolejárskych klieští z doby bronzovej

máj 19 2024

Autor: Dávid Demko
Abstrakt: V práci je experimentom overená hypotéza o využití diviačích klov ako nákončí
kovolejárskych klieští v dobe bronzovej. Zistili sme, že diviačie kly sú vhodné ako nákončie
klieští pri manipulácii s rozžeraveným téglikom, no ich používanie zanecháva výrazné, archeologicky sledovateľné, stopy na kloch.
Kľúčové slová: experiment, kovolejárske kliešte, diviačie kly, metalurgia, bronz

Interpretácia divadelnej inscenácie muzikálu Fantóm opery

máj 19 2024

Autorka: Bc. Natália Číková
Abstrakt: Cieľom práce je komparácia románu Fantóm opery od Gastona Lerouxa s filmovou adaptáciou muzikálu Fantóm opery a divadelnou inscenáciou muzikálu Fantóm opery v divadle Goja Music Hall v Prahe prostredníctvom kompozičných kategórii dramatického textu a analýzy posolstiev vychádzajúcich zo známych prísloví.
Kľúčové slová: Fantóm opery, Gaston Leroux, Andrew Lloyd Webber, muzikál

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2024).

Začepčený Spiš

máj 19 2024

Autor: Adam Benko
Abstrakt: Práca rieši problematiku uchovania pamäte o tradičnom odeve na Spiši, zameriavajúc sa predovšetkým na znak vydatej ženy – čepiec. Praktická časť je výsledkom terénneho výskumu autora, sumarizujúceho získane poznatky. Praktická časť tiež ponúka overený koncept propagačno-edukačnej výstavy pod názvom ,,Začepčený Spiš” ako dielo autora práce a možnosti jej rozvoja a využitia v budúcnosti.
Kľúčové slová: čepiec, parta, čepčenie, svadba, mladucha, Spiš, účes, čuba,
pokrývka hlavy, šatka, chustka, kroj.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!