Aktuálne problémy obcí ako zriaďovateľov škôl a školských zariadení

dec 9 2023

Current issues of municipalities as founders of schools and educational facilities

Abstrakt: Prebiehajúce reformy školstva a s tým súvisiace zmeny právnych predpisov ukladajú obciam ako zriaďovateľom škôl a školských zariadení stále nové úlohy. V aktuálnom školskom roku mali materské školy povinnosť prijať deti, ktoré dovŕšili tri roky veku, na predprimárne vzdelávanie. Kapacity materských škôl sú na plnenie tejto úlohy nedostatočné a obce dlhodobo upozorňujú na poddimenzované financovanie. Cieľom príspevku je analyzovať vybrané úlohy obcí na úseku materských a základných škôl a školských zariadení a upozorniť na potrebu prehodnotenia ich financovania.
Kľúčové slová: financovanie škôl, predprimárne vzdelávanie, reforma školstva, zabezpečovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, zriaďovanie škôl a školských zariadení

Abstract: Ongoing education reforms and related changes in legislation continue to impose new responsibilities on municipalities as founders of schools and educational facilities. In the current school year, preschools were obligated to admit children who turned three years old for pre-primary education. The capacities of preschools are insufficient to fulfill this task, and municipalities have long been warning about underfunding. The aim of the article is to analyze selected tasks of municipalities in the field of preschools and primary schools, as well as educational facilities, and to highlight the need for a reassessment of their financing.
Key words: school financing, pre-primary education, education reform, provision of special educational needs, establishment of schools and educational facilities

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Úvod

Pôsobnosť a úlohy orgánov obcí v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“).

Podľa § 6 uvedeného zákona je potrebné rozlišovať postavenie obce ako zriaďovateľa podľa toho, či svoje zriaďovateľské kompetencie vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy alebo na základe svojich originálnych samosprávnych kompetencií. Zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení v oboch prípadoch realizuje obec všeobecne záväznými nariadeniami.

Pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje obec základné školy podľa siete. Pri výkone samosprávy obec zriaďuje a zrušuje podľa siete:
a) základné umelecké školy,
b) materské školy,
c) školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
d) centrá voľného času,
e) zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f) jazykové školy pri základných školách,
g) strediská služieb škole,
h) školské internáty.

Obec vo veciach škôl a školských zariadení vykonáva štátnu správu v prvom aj v druhom stupni. V prvom stupni rozhoduje vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka. V druhom stupni rozhoduje v prípade, že má postavenie školského úradu. Vtedy rozhoduje vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom. To, či obec má alebo nemá postavenie školského úradu, závisí od toho, koľko žiakov navštevuje základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom základných škôl s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na určenie počtu žiakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka.

Okrem toho sa za školský úrad považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa zákona o obecnom zriadení odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry spoločný obecný úrad, pričom celkový počet žiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.

Obec sa školským úradom nestáva automaticky splnením zákonných podmienok. Musí predložiť regionálnemu úradu školskej správy návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu. Ak regionálny úrad školskej správy nepotvrdí obec ako školský úrad, vykonáva činnosti obce ako školského úradu sám.

Obce ďalej určujú všeobecne záväznými nariadeniami školské obvody základných škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, aj spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole. Takého určenie spádovej materskej školy sa použije aj na účel určenia miestnej príslušnosti materskej školy podľa § 28c zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec ako zriaďovateľ materských škôl

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie. Zriaďuje sa spravidla pri počte desať detí. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Predprimárne vzdelávanie prešlo v ostatných rokoch viacerými zmenami. Od 1.9.2021 je povinné pre deti, ktoré k 31.8. dosiahnu vek päť rokov. Novelou školského zákona sa tak zvýšili kapacitné požiadavky na materské školy. Predprimárne vzdelávanie musia od jej účinnosti absolvovať aj deti, ktoré by bez takejto zákonnej zmeny zostali doma s rodičom, alebo by navštevovali súkromné materské školy nezaradené do siete.

Kapacitné požiadavky na materské školy sa opätovne zvýšili aj v roku 2022, kedy začal konflikt na Ukrajine a na Slovensku dostalo mnoho ukrajinských občanov dočasné útočisko. Vláda SR preto prijala nariadenie č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, v ktorom upravila podmienky poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine. „Táto forma starostlivosti sa poskytuje v malom kolektíve detí, najviac štyrom deťom a poskytuje sa v domácom prostredí (alebo inom približujúcom sa priestorovo i vybavenosťou domácemu prostrediu). Službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v detskej skupine je možné poskytovať dieťaťu od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.“ 1

Starostlivosť v detskej skupine poskytuje výlučne fyzická osoba ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, a to na základe vzniku jej oprávnenia poskytovať túto sociálnu službu zápisom do registra sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok. Fyzická osoba nemôže zamestnávať zamestnancov, musí teda sama – osobne poskytovať starostlivosť deťom, pričom sú na ňu kladené požiadavky bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a dosiahnutie 18 rokov veku. Požiadavka odbornej spôsobilosti dosiahnutím určitého stupňa vzdelania sa u tejto fyzickej osoby nevyžaduje. Fyzická osoba je poskytovateľom sociálnej služby a zároveň poskytujúcou starostlivosť deťom v konkrétnej detskej skupine, pričom oprávnenosť poskytovania tejto sociálnej služby je viazaná na konkrétne miesto (konkrétnu adresu miesta jej poskytovania). 2

Najťažšiu úlohu pre obce ako zriaďovateľov materských škôl však priniesla novela školského zákona z roku 2023, ktorá zaviedla právny nárok na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. V § 3 písm. b) školského zákona je zakotvené právo „na prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole od školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕši tretí rok veku“. 3 Novelou školského zákona sa upravilo právo každého dieťaťa od troch rokov na jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie v materskej škole bez ohľadu na typ zriaďovateľa, ak jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia o to materskú školu požiada.

Toto právo môže zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia v nadväznosti na nový § 59b školského zákona nárokovateľne uplatniť v materskej škole zriadenej obcou alebo regionálnym úradom školskej správy. Zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže toto právo realizovať na základe vlastného slobodného rozhodnutia aj v súkromnej materskej škole alebo cirkevnej materskej škole.

Predmetná novela školského zákona postavila obce ako najvýznamnejšieho zriaďovateľa materských škôl pred obrovskú výzvu. Obciam stanovila nové úlohy. Novelizoval sa aj zákon o štátnej správe v školstve, ktorý v § 3 písm. b) stanovil obciam povinnosť utvárať podmienky na „plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa školského zákona v materských školách, ktorých je zriaďovateľom“.

Aby sa obec mohla pripraviť na zabezpečenie tejto úlohy, je podľa § 6 ods. 20 zákona o štátnej správe v školstve povinná vypracúvať a každoročne aktualizovať odhad počtu detí vo veku od troch rokov do piatich rokov s trvalým pobytom v obci na nasledujúce tri roky. „Ak riaditeľ spádovej materskej školy rozhodne na príslušný školský rok o neprijatí najmenej desiatich detí, ktoré do 31. augusta nasledujúceho po vydaní rozhodnutia dovŕšia vek najmenej tri roky, a proti najmenej desiatim rozhodnutiam o neprijatí bolo podané odvolanie, obec bezodkladne zabezpečí, aby riaditeľ tejto materskej školy, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zriadil na príslušný školský rok novú triedu. Ak nie je možné zriadenie novej triedy v tejto materskej škole a je to potrebné na prijatie detí, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie na príslušný školský rok, obec bezodkladne, so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zabezpečí kapacitné možnosti na ich prijatie v iných materských školách, ktorých zriaďovateľom je obec, alebo sa dohodne o prijatí detí do materskej školy, ktorej zriaďovateľom je iná obec alebo regionálny úrad.“ 4

Keďže kapacity existujúcich materských škôl neboli v mnohých obciach dostatočné ani do prijatia tejto novely, bolo potrebné riešiť otázku, čo v prípade, ak sa právo na prijatie dieťaťa do materskej školy nebude dať uplatňovať z kapacitných dôvodov. V súvislosti s tým sa prijala novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá stanovila nárok na rodičovský príspevok aj osobe, ktorá zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Tento vzniká oprávnenej osobe, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov, pričom podmienka neprijatia dieťaťa sa preukazuje v každom školskom roku.

Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výška príjmu rodiča pri poberaní tohto príspevku nie je nijako rozhodujúca. Výnimkou, kedy nie je možné poberať rodičovský príspevok na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej materskej školy je, ak sa rodič stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí. 5

Uvedenými zmenami zákonov nastala v praxi zaujímavá situácia. Každoročne opakované problémy s prijatím detí do materských škôl z kapacitných dôvodov doplnili pokusy o využívanie zmien pre dlhšie poberanie rodičovského príspevku. V rôznych internetových diskusných fórach sa objavovali otázky typu – ako je možné dopracovať sa k rozhodnutiu materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, aby rodič mohol aj naďalej poberať rodičovský príspevok. Z toho vyplýva, že určitá časť rodičov by radšej získala predĺžený rodičovský príspevok ako miesto pre dieťa v spádovej materskej škole.

V súčasnosti sa teda prijímajú deti do materských škôl podľa nasledovných pravidiel:

 • prednostne sa prijímajú deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie,
 • následne sa prijímajú deti s právom na prijatie podľa § 59b školského zákona,
 • nakoniec sa prijímajú ostatné deti.

Zabezpečovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby definuje školský zákon v § 2 písm. i) ako požiadavku určenú diagnostikou v zariadeniach poradenstva a prevencie na poskytnutie podporného opatrenia vo výchove a vzdelávaní dieťaťu alebo žiakovi:

 • so zdravotným znevýhodnením,
 • so zdravotným postihnutím,
 • chorému alebo zdravotne oslabenému,
 • s vývinovými poruchami,
 • s poruchou správania,
 • zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • s nadaním,
 • ktorého zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia.

Osobitosti výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením, žiakov so zdravotným znevýhodnením, detí s nadaním a žiakov s nadaním v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania sú obsahom štátneho vzdelávacieho programu.

Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením (tieto školy sú špeciálne školy), alebo v ostatných školách a to buď v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia. Časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy a niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy, alebo v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy.

Ak škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu, vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie alebo poskytovaných podporných opatrení. 6

O zaradení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením rozhoduje riaditeľ materskej školy na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. O zaradení dieťaťa s nadaním rozhoduje riaditeľ materskej školy na základe odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie a na základe vopred prerokovaného informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné zaradiť do bežnej triedy základnej školy.

V materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa teda uskutočňuje aj výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tá sa a uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu so špeciálnymi edukačnými publikáciami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva. 7 V takýchto školách pôsobí školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd, školský psychológ, sociálny pedagóg alebo sociálny pracovník, ak vzdelávajú viac ako 20 žiakov so zdravotným znevýhodnením okrem žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných v špeciálnych triedach. Taktiež výchova a vzdelávanie v takýchto školách by sa mala prispôsobovať špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám detí a žiakov, na základe ktorých sa môžu tieto školy vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia detí alebo žiakov.

V základnej škole by mal zase pôsobiť na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden pedagogický asistent, jeden sociálny pedagóg alebo jeden sociálny pracovník.

Financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí

Všetky uvedené skutočnosti kladú zvýšené nároky na financovanie škôl a školských zariadení. Ide najmä o výdavky na zvýšenie kapacít materských škôl a platy pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Financovanie škôl a školských zariadení upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní škôl“).

Medzi financovaním materských škôl a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je zásadný rozdiel vyplývajúci zo skutočnosti, že základné školy obce zriaďujú v rámci preneseného výkonu štátnej správy a materské školy zriaďujú ako svoju originálnu samosprávnu pôsobnosť. Podľa § 1 ods. 1 písm. b) zákona o financovaní škôl dostávajú obce:

 • financie na základné školy,
 • príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl zaradených do siete škôl, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné alebo ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy,
 • príspevok na záujmové vzdelávanie žiakov základných škôl,
 • príspevok na špecifiká (náklady, ktoré nemožno predvídať alebo majú špecifický charakter),
 • finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov,
 • dotácie.

Okrem toho možno zo štátneho rozpočtu prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a tiež sa z neho zabezpečuje financovanie príspevku na výchovu a vzdelávanie obciam ako zriaďovateľom materských škôl. Materské školy si však prioritne financujú obce z podielových daní.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od septembra 2023 prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 9p ods. 1 zákona o financovaní škôl v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy a v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Záver

Obce pravidelne poukazujú na dlhodobé nedostatočné financovanie svojich úloh na úseku školstva. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska v auguste 2023 hovorili otvorene o týchto problémoch na tlačovom brífingu. „Konkrétne skúseností v oblasti regionálneho školstva uviedol podpredseda Komory miest a primátor mesta Zvolen, ktoré patrí k dvanástke najväčších slovenských miest, primátor Vladimír Maňka. Zvolen na základné školy dopláca 1,9 mil. eur, plus plnenie ďalších povinností z minulého roka pre súkromné či verejné základné umelecké školy. Mesto zaplatí o 600 tis. eur viac ako to bolo pred dvoma rokmi. Odchod učiteľov do dôchodku stojí samosprávu ďalších 10 tis. eur z originálnych kompetencií. Mesto spolu dopláca na školy, aby fungovali, cca 2,6 mil. eur.“ 8

Pretrvávajúce problémy s financovaním materských škôl by reálne mohli vyústiť do decentralizácie, kedy budú aj tieto zriaďované obcou v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Podľa čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát . Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na prenesený výkon štátnej správy sa obci a samosprávnemu kraju poskytujú prostriedky štátneho rozpočtu. Aj tu však v praxi narážame na dlhodobý problém nedostatočného financovania všetkých výdavkov, ktoré obciam ako zriaďovateľom základných škôl vznikajú. Už niekoľko rokov na túto skutočnosť upozorňuje aj spomínané Združenie miest a obcí Slovenska – aj v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy, Výkon a financovanie prenesených kompetencií 20199. Uvedené podčiarkuje aj veta zo všeobecnej časti dôvodovej správy k novele školského zákona, ktorá obciam pridáva nové povinnosti: „Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy...“. 10

Autorka: doc. JUDr. Miriam Odlerová, PhD.
Katedra správneho práva, Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Zoznam bibliografických odkazov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Detské skupiny. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/detske-skupiny/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuali...

Združenie miest a obcí Slovenska. Novela školského zákona sa premietne do zvýšených poplatkov v školách a školských zariadeniach. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.zmos.sk/novela-skolskeho-zakona-sa-premietne-do-zvysenych-po...

Nariadenie vlády SR č. 109/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Ústava Slovenskej republiky

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


1Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Detské skupiny. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/detske-skupiny/
2Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Detské skupiny. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/files/sk/rodina-socialna-pomoc/detske-skup...
3Novela zákona vychádzala z Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
4§ 6 ods. 21 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuali...
6§ 7 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7§ 95 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8Združenie miest a obcí Slovenska. Novela školského zákona sa premietne do zvýšených poplatkov v školách a školských zariadeniach. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.zmos.sk/novela-skolskeho-zakona-sa-premietne-do-zvysenych-po...
9Bližšie pozri Združenie miest a obcí Slovenska. Modernizácia miestnej územnej samosprávy, Výkon a financovanie prenesených kompetencií 2019. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191
10Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. [online]. [citované 24. novembra 2023]. Dostupné na internete: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=524994