Nové študijné programy pre záujemcov o lektorstvo v BOZP, vzdelávanie dospelých a poradenstvo v Nitre

nov 14 2021

Od akademického roku 2022/2023 ponúka Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre záujemcov o oblasť vzdelávania dospelých a vzdelávania v oblasti BOZP dva nové akreditované študijné programy:

 • bakalársky program VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A BEZPEČNOSŤ PRÁCE
 • magisterský program VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A PORADENSTVO.

Oba programy bude možné študovať v dennej forme (3 + 2 akademické roky), ako aj v externej forme (4 + 3 akademické roky) štúdia.

KDE SA MÔŽU ABSOLVENTI UPLATNIŤ?

Absolvent študijného programu VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A BEZPEČNOSŤ PRÁCE nachádza uplatnenie ako:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Zamestnania, v ktorých by mali nájsť uplatnenie sú:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

Absolventi štúdiom navyše získavajú aj nevyhnutné informácie o zásadách správneho a bezpečného správania sa zamestnanca v pracovnom prostredí, a zároveň sú pripravení koordinovať vzdelávacie aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Absolvovaním kurzu ďalšieho vzdelávania s názvom Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (č. VVZ-0141/14-01.2) , na poskytovanie ktorého má fakulta oprávnenie od Národného inšpektorátu práce v Košiciach, môžu absolventi navyše získať oprávnenie pôsobiť ako samostatní lektori v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (a zároveň ako bezpečnostní technici).

Absolvent študijného programu VZDELÁVANIE DOSPELÝCH A PORADENSTVO nachádza uplatnenie ako:

 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • kultúrno-osvetový pracovník,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca, resp. poradca v profesionálnom vývine a kariérový kouč,
 • kariérový špecialista,
 • odborný poradca služieb zamestnanosti (poradca na úradoch práce),
 • sociálny kurátor pre dospelých,
 • odborný pracovník vykonávajúci pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.

Zamestnania, v ktorých by mali nájsť uplatnenie sú:

 • koordinátor vzdelávacích aktivít,
 • lektor vzdelávania seniorov,
 • poradca pre vekový manažment,
 • kariérový konzultant,
 • manažér ďalšieho vzdelávania,
 • kariérový poradca,
 • kariérový špecialista,
 • lektor ďalšieho vzdelávania,
 • metodik v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • kouč a ďalšie.

KDE ZÍSKATE VIAC INFORMÁCIÍ?

Navštívte online Deň otvorených dverí na PF UKF v Nitre, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2021 od 14.00 tu: https://meet.ukf.sk/DOD_PF_UKF_11_2021 a od 15.00 tu: https://meet.ukf.sk/VDBP alebo si pozrite naše krátke video tu: https://youtu.be/SE5N5IMa6W8

Bakalársky študijný program: https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-stu...
Magisterský študijný program: https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanie/moznosti-vysokoskolskeho-stu...

V prípade ďalších informácií o obidvoch študijných programoch nás môžete kontaktovať aj mailom na dtemiakova@ukf.sk alebo chatar@ukf.sk.

Tešíme sa na Vás!

Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Dražovská 4
949 01 Nitra
Link: https://www.ukf.sk/fakulty-a-sucasti/pedagogicka-fakulta