Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti) v PDF (2011)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet
„Integrácia marginalizovaných skupín do spoločnosti“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 14. a 15. apríla 2011.

Obsah

Integrácia detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia do spoločnosti
Beáta Akimjaková – Ľudmila Krajčíriková

Komunity, marginalizované skupiny a ich charakteristika v manažmente znalostí
Július Alexy- Martin Alexy

Optimalizácia finančných prostriedkov vynaloņených na Rómov v súvislosti s edukáciou
Marián Ambrozy, Andrea Dvorčáková

Pracovné príležitosti a skúsenosti s uplatnením sa na trhu práce z pohľadu študentov a absolventov vysokých škôl so sluchovým postihnutím.
Vladimíra Beliková, Nina Hrdinová, Linda Ulická

Problemy rodzin wychowanków domów dziecka w okresie adaptacji Polski do procesów globalizacji.
Halina Bejger

Súčasná situácia dlhodobo nezamestnaných na slovenskom trhu práce a ich integrácia do spoločnosti
Slavomíra Bellová, Mária Migrová

Udržateľný rozvoj – základná rozvojová paradigma 21. storočia
Anton Blažej

Práca s intaktnou populáciou ako nevyhnutný predpoklad inklúzie ľudí s postihnutím
Barbara Caková

Znevýhodnené skupiny v rodine
Matej Čevan

Hodnotenie kultúr na linke majorita – minorita
Ladislav Csontos

Integrácia azylantov na Slovensku
Tomáš Demočko – Milan Pukančík

Marginalizované skupiny obyvateľstva ako súčasť majoritného spoločenstva
Eva Dirgová

Selected aspects of digital inclusion of marginalized Roma communities into the sociecty in itentions of e - learningu a e - governmentu
Boris Hošoff - Gabriela Dováľová

Rast marginalizovaných skupín na Slovensku 2011
Alžbeta Dufferová

Marginalizované skupiny z pohľadu študentov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v rámci slovenčiny ako cudzieho jazyka
Radoslav Ćurajka

Etické nastavenia pre rozvoj sveta v encyklike Caritas in veritate.
Anton Fabian - Martina Drobňáková

Solidarność jako wyraz miłości społecznej
Anita Famuła-Jurczak, Piotr Mazur

Sociálna práca v službách zachovania autonómie a dôstojnosti seniorov ako marginalizovanej sociálnej skupiny
Iveta Franzenová

Starnutie populácie ako činiteľ chudoby a sociálneho vylúčenia
Katarína Gežová

Masmédiá v službách kultúrnej revolúcie a problematika menšín
Peter Grečo

The phenomenon of marriagelessness. A sign of an institutional crisis of forms of social life or an alternative style in postmodernity?
Ewa Krawczak, Mariusz Gwozda

Marginalizované skupiny obyvateľstva na Slovensku a infekčné ochorenia
Vladimír Littva, Ivan Solovič, Katarína Grežová

Manažment marginálnych spoločenstiev environmentálnom plánovaní
Marta Halašová

Resocializačné centrá ako pomoc závislým klientom integrovať sa späť do spoločnosti
Michaela Hanzlíková, Daniela Štangová

Význam a postavenie univerzity tretieho veku v kontexte celoživotného vzdelávania
Marián Hosťovecký - Tímea Zaťková

Problémové oblasti Slovenska vo vzťahu ku kvalite zdravia obyvateľstva
Ondrej Hronec – Peter Adamišin - Emília Huttmanová – Marián Ambrozy

Vzájomné vzťahy rómskeho etnika a majoritnej populácie
Renáta Hrušková

Zdravotná uvedomelosť Rómov na Slovensku
Zuzana Hudáková

Aspekty spravodlivosti a ich realizácia v spoločnosti
Jarmila Chovancová

Vybrané kontexty marginalizácie rizikovej mládeže
Peter Jusko

Výskumné aktivity na Katedre verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity v oblasti zdravia a prístupu k zdravotným službám marginalizovaných skupín so zameraním na migrantov a obyvateľov segregovaných osád.
Daniela Kállayová, Marek Majdan, Luboš Bošák, Alexandra Bražinová, Martin Rusnák

O lepszą edukację dla seniorów w dobie globalizacji. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku szansą dla osób starszych
Jolanta Karbowniczek

Perspektíva integrity Rómskej komunity do znalostnej spoločnosti
Jozef Kašša

Interná marginalizácia konfesijnej menšiny
Roman Kečka

Sociálna práca s náhradnou rodinou v domácom prostredí
Mária Kerekešová

The danger of monoculture identity
Jolanta Kociuba

Vybrané sociálne skupiny v spoločnosti
Jana Kollarčiková

Možnosti integrácie vybraných skupín rómskeho etnika do spoločnosti
Karel Komárek

Sociálne podnikanie – alternatívny nástroj riešenia zamestnanosti marginalizovaných skupín
Gabriela Korimová

Historické kontexty marginalizácie Rómov
Vojtech Korim

Trh práce a niektoré ekonomické aspekty pomoci marginalizovaným skupinám
Ján Košta

Kultúra a kognícia: Kognitívna stimulácia edukačných potrieb žiakov so sociálnym handicapom
Iveta Kovalčíková

Rómovia v okrese Poprad optikou výskumu
Michal Kozubík

Aktuálne riešenia krízovej situácie Rómov na Slovensku
L. Tongeľ – R. Králik

Školstvo a proces integrácie marginalizovaných skupín do spoločnosti
Stanislav Križovský, Jozef Vook

Bezpečnosť a poriadok ako základný predpoklad integrácie marginalizovaných skupín do spoločnosti
Marián Mesároš, Stanislav Križovský

Kolotoc.sk – prezentácia rómskej hudby na Internete.
Michal Krupička

Názor žiakov na integrovanú hodinu telesnej výchovy (Integrácia žiakov so zdravotným oslabením na hodinách telesnej výchovy )
Viera Kúdelová

Wychowanie dziecka w rodzine jako forma integracj spolocnej w swietle nauczania Jana Pawla II.
Jerzy Kułaczkowski

Strangeness as the source of social exclusion. Introductory dissertation.
Urszula Kusio

Vplyv rodiny na vzdelanie a integráciu Rómov
Slavomír Laca

Wykluczenie i marginalizacja społeczna w okresie przemian społeczno-polityczno-ekonomicznych
Andrzej Lipczyński

Vývoj starostlivosti spoločenstva o ľudí v núdzi Development of community care for people in need
Anton Lisnik

Social background of the Roma in Slovakia in relation to their health care
Vladimír Littva, Soňa Hlinková, Imrich Andrási

Problem i sens ubóstwa materialnego w dobie globalizacji. Aspekt etyczno-pedagogiczny.
Dr Małgorzata Łobacz

Forms of Integration of the Disabled with Local Communities
Danuta Marzec, Wanda Zych

Perspektívy interkulturálnej komunikácie v kontexte vzájomnosti, prijatia a úcty
Silvia Malankievičová

Wskazówski do pedagogiki rodzinnej w nauczaniu Jana Pawla II
Andrzej Mazan

Globalization in Pope John Paul II’s teaching.
Piotr Mazur

Charakteristika základných princípov a postulátov sociálnej politiky na báze sociálnych dejín
Jaroslav Mazŧrek

Humanitárna pomoc
Bohuslava Mihalčová – Anna Vistánová

Náčrt možností sociálnej inklúzie rómov v etnograficko-religioznom kontexte
Anastazij Momot

Ústavnoprávne postavenie minorít v medzivojnovom Československu
Peter Mosný

Kultura školy a marginalizovaná skupina žáků náboženské výchovy v České republice
Ludmila Muchová

Integrácia Rusínov - Ukrajincov do majoritnej slovenskej spoločnosti v svetle úradných štatistík
Mikuláš Mušinka

Integrácia marginalizovaných skupín na hodinách katolíckeho náboženstva
Mária Nagranová

Činnosť Komunitných Pracovníkov Zdravotnej Výchovy a Hodnotenie efektivity ich činnosti
O. Herdová, R. Ochaba

Multikultúrna a interkultúrna výchova v škole (protipredsudková klíma)
Gabriela Plátková Olejárová

Procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie
Augustyn Okošski

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnością psychiczną na przykładzie ŚDS w Sawinie.
Iwona Oleksa, Agata Szabała-Walczuk

Deti ohrozené komerčným sexualizovaným násilím v súčasnej spoločnosti
Viera Pallová

Problém kriminality mládeže
Ivana Pastvová

Model aktivácie marginalizovaných skupín obyvateľstva
Viera Petrášová

Multilingválne moderné vzdelávanie marginalizovaných skupín ako cesta od vyčleneného jedinca k euro občanovi.
Marián Petrík; Elena Petríková; Alena Petríková

Mediálna stereotypizácia Rómov a jej spoločenské dôsledky
Eva Poláková

Masmédia a kriminalita mládeže
Květoň Holcr, Viktor Porada, Eduard Bruna

Využitie nákladového controllingu v obci
Michal Pružinský – Jana Brodová

Úroveň motorickej docility rómskych žiakov mladšieho školského veku
Emilía Puškašová

Somatický a motorický vývin rómskych ņiakov v komparácií s nerómskymi
Emilía Puškášová

Wykluczenie spoleczne dzieci umieszczonych w systemie opieki zastepczej
Agnieszka Regulska

Slovenská národná strana a Národnostný štatút roku 1938
Jaroslava Roguľová

Alternatívne pedagogické smery a možnosti ich uplatnenia pri vzdelávaní rómskych žiakov
Tatiana Roháčová

Analýza determinantov edukácie Rómov a realizácia multikultúrnej výchovy v Slovenskej republike
Rastislav Rosinský

Etnické rozdiely vo vzdelávaní (vybrané výsledky výskumu EDUMIGROM)
Jurina Rusnáková

Integrácia občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce v okrese Levoča
Oto Sásik

Etické, kultúrne a hodnotové aspekty integrácie Rómov do spoločnosti
Silvester Sawicki

Predátorské úverovanie ako jeden z dôsledkov finančného vylúčenia (financial exclusion) zraniteľných skupín obyvateľov
Miroslav Sedlák

Bariéry kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením
Mária Sedláková

Problematika rómskej komunity
Jana Schäfferová

The Contemporary Western Culture and the Human Right to Education.
Dr Paweł Skrzydlewski

Edukacja a zjawisko globalizacji na świecie
Janusz Skwarek

Rizikové faktory rómskych tehotných žien v okrese Partizánske a Topoľčany
Lenka Smatanová

Ochranné opatrenia ako účinný prostriedok nápravy marginalizovaných skupín
Svetlana Soľaníková

Ekonomická situácia a morálne postoje mládeže na príklade Spišskej diecézy
Ondrej Štefaňak

Služba druhým ako efektívna cesta zo závislosti
Mária Šmidová

Mladý človek s telesným postihnutím po ukončení vzdelania
Mária Šmidová

Vzdelanostná úroveň Rómov ako jeden z prejavov sociálnej exklúzie
Jana Španková

Možnosť integrácie marginalizovaných žiakov v triednych kolektívoch
Marianna Šramková

Vplyv vzdelanostnej úrovne rómskeho etnika na jeho exklúziu v oblasti zamestnanosti
Jana Štrangfeldová

Dôležitosť komunitných centier a ich vplyv na marginalizované rómske komunity
Vladimír Tirpák

Systém efektívnych riešení v rámci integrácie odsúdených do spoločnosti
Tatiana Tomčíková

Postavenie občianskych právnych poradní a ich význam pre marginalizované skupiny
Martin Turčan – Nadeņda Vaculiková

Sociálna rozmanitosť a marginalizácia ako pedagogický problém
Katarína Vančíková

Manaņment a marginalizované skupuny v súčasnosti a v budúcnosti
Peter Varhoľák

Fraktální zpusob pojetí integrace marginalizovaných skupín do spoločnosti
Jaroslav Vencálek

Sociálna sieť ako výraz heterogénnosti a homogénnosti ľudstva.
Petr Vyhnal

Praca socjalna wobec ubóstwa i marginalizacji rodziny
Iwona Wagner

Bariery szkolne w opinii wagarujących gimnazjalistów – z doświadczeń kuratora sądowego.
Robert Pelewicz - Paweł Witek

Ekonomicko –socoákne bariéry riadneho uplatnenia príslušníkov marginalizovaných skupín v spoločnosti
Žák Silvester - Bugri Štefan

Najtypickejšie prejavy osobnosti a správania sociálne narušených jednotlivcov
Ruņena Ņarnovičanová

Význam vzdelávania seniorov v kontexte celoņivotného vzdelávania ako moņnosť odstraňovania ich marginalizácie v spoločnosti
Tímea Zaťková - Marián Hosťovecký

Homiletická činnost ve vztahu ke společenským menšinám a marginalizovaným skupinám
Petr Ņivný


Editori: Mgr. Matej Čevan
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
ThDr. PaedDr. Marcel Gallik PhD.

ISBN: 978-80-8084-737-1

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Integracia_marginalizovanych_skupin_do_spolocnosti.pdf8 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!