Publikácia Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi

apr 18 2023

Publikáciu „Šikanovania a kyberšikanovanie v praxi“ napísala PhDr. Ľudmila Húsková, PhD., ktorá pracuje na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Martine, kde je referentom špecialistom skupiny prevencie. Kniha reflektuje pracovné skúsenosti autorky v poviedkach, ktoré sú najoriginálnejšou a z hľadiska prevencie trestnej činnosti najprínosnejšou časťou celého autorského diela. Na záver každej kapitoly je podávané individuálne riešenie situácie za predpokladu splnenia zákonných náležitostí. Pozitívna motivácia vyplývajúca z celej knihy môže do budúcna len napomôcť jej čitateľom pri riešení situácie, keď sa dieťa stane agresorom alebo obeťou protiprávneho konania.

Autorka spracováva aj psychologickú tému týkajúcu sa agresie, jej rôznych prejavov a jej dôsledkov v procese kyberšikanovania a následného prenosu z jednotlivca do kolektívu. Taktiež autorka vo svojej publikácii vecne rozoberá tematické prepojenie psychológie a práva. Styčným bodom oboch disciplín je ich cieľ a to modifikácia deviantného správania a najmä ochrana spoločnosti pred jeho následkami k čomu by mala prispieť aj táto publikácia.

Publikácia je orientovaná ako príručka rodičom,učiteľom, špeciálnym pedagógom, školským psychológom ako aj širokej verejnosti na rozšírenie vedomostí v danej problematike za účelom včasného zachytenia prvých príznakov a signálov šikanovania a kybešikanovania.

Viac o publikácii nájdete na stránke www.kriminalitamladeze.sk


Autorka: Ľudmila Húsková
Názov: Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi

Recenzenti:
JUDr. Katarína Kocianová
Mgr. Lukáš Lacko
PhDr. Edita Rešetárová
PaedDr. Eva Kuková
Jazyková úprava: Mgr. Mária Mišovičová
Text © PhDr. Ľudmila Húsková, PhD.
Vydavateľstvo: © A-knihy, s. r. o., 2022
ISBN 9788097430641

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!