Partnerstvo UNDP a SlovakAid dôležitou súčasťou príbehu rozvojovej spolupráce

jan 9 2016

Od vytvorenia partnerstva medzi SR a United Nations Development Programme (UNDP, Rozvojový program OSN) prešlo 13 rokov, počas ktorých sa v rámci SlovakAid implementovalo v partnerských krajinách takmer 500 projektov. Slovensko si vybudovalo funkčný inštitucionálny, legislatívny i strategický rámec a v roku 2013 sa stalo členom klubu najvyspelejších donorov (Výbor pre rozvojovú pomoc OECD). Stabilné partnerstvo medzi UNDP a SlovakAid je dôležitou súčasťou tohto príbehu 'slovenskej rozvojovej spolupráce'.

Bývalý riaditeľ Oddelenia rozvojovej a humanitárnej pomoci na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Peter Hulenyi, pri rekapitulovaní úspechov slovenskej rozvojovej spolupráce v rámci Európskeho roku rozvoja v lete 2015 pripomenul, že “partnerstvo medzi donormi môže mať rôzne podoby i kvalitu. Aj v krátkej histórii SlovakAid možno nájsť príbehy viac či menej úspešné. Medzi tie najvýraznejšie treba však považovať práve partnerstvo s UNDP.“

Prenos skúseností z reformy verejných financií

Peter Hulenyi spomenul, že „spolupráca začala v podstate hneď vznikom SlovakAid v roku 2003, keď sa podarilo v Regionálnom centre UNDP v Bratislave vytvoriť ‘inkubátor’ budúcej slovenskej rozvojovej agentúry SAMRS. Tu začínali prví projektoví manažéri, zostavovali sa prvé manuály a postupy k projektovému cyklu a hlavne - schvaľovali a manažovali sa prvé projekty pod logom SlovakAid.“

Podľa neho sa po vzniku agentúry SAMRS prirodzene posunula do novej polohy aj spolupráca medzi SlovakAid a UNDP. Obaja donori ponúkli to, v čom vynikali – Slovensko čerstvo nadobudnuté skúsenosti z ekonomickej i spoločenskej transformácie, z reforiem, z budovania inštitúcií i z demokratizačného procesu a UNDP etablovanú sieť regionálnych kancelárií v partnerských krajinách, prepracovaný implementačný mechanizmus a nezávislý expertný tím. Do partnerstva medzi rezortom zahraničia a UNDP zakrátko vstúpilo Ministerstvo financií SR a vznikol tak bezprecedentný formát spolupráce, ktorý potvrdil svoju životaschopnosť, čoho dôkazom je aktuálne prebiehajúca tretia fáza spolupráce.

V nadväznosti na úspešnú realizáciu programu ‘Verejné financie pre rozvoj’ MF SR vstúpilo s UNDP a MZVaEZ SR do nového projektu ‘Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci’. Implementácia programu Verejné financie pre rozvoj (v dvoch partnerských krajinách: Moldavsku a Čiernej hore) pokračuje v rámci tohto projektu a je plánovaná do konca roku 2016.

Vzdelávať ľudí v oblasti programového rozpočtovania

Reforma verejných financií sa vo všeobecnosti považuje za jednu z najúspešnejších oblastí ekonomickej transformácie Slovenska. Táto reforma je vďaka Ministerstvu financií SR a UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov transformovaná a implementová nielen aj v Moldavsku (v podobe programu ‘Verejné financie pre rozvoj’) ako súčasť oficiálnej rozvojovej pomoci SR už niekoľko rokov. Cieľom je podporiť implementáciu programového rozpočtovania vo verejnej správe, ako aj vytvoriť podmienky pre udržateľný rozvoj kapacít. Dôležité pre úspešnosť programu je osvojenie si vlastníctva reformnej agendy moldavskou stranou.

Jedným z kľúčových komponentov programu je podpora, poskytnutá na realizáciu programového rozpočtovania (PBB). Slovenský konzultant (poradca slovenského ministra financií počas reformného obdobia), Juraj Renčko, povedal, že to celé je o prepojení politík a ľudí, majúcich na starosti rozpočtovanie. Ide o nastavenie komunikácie, ľudských zdrojov a procesov. Transparentnosť znižuje možnosť podvodu. Starý systém bol nastavený krátkodobo (nikto sa nestaral, čo bolo odovzdané, vykonané). Nový systém je o strednodobom výhľade, ktorý spája stratégiu s rozpočtom. Renčko tiež prízvukuje: 'Programové rozpočtovanie (PBB) ukazuje – čo dostanete za svoje peniaze na základe indikátorov. Ak chcete skutočne realizovať to, čo potrebujete, musíte to naučiť ľudí v partnerskej krajine. Pretože projekt skončí a zahraniční konzultanti zmiznú. Potom len ľudia v danej krajine musia pokračovať v procese.'

Dôležité tréningy v rámci budovania kapacít

Okrem aktivít v Moldavsku, zameraných na programové rozpočtovanie, je dôležitý aj projekt posilnenia kapacít v oblasti verejných financií – v oblasti lokálnych verejných financií, u pracovníkov miestnych samospráv. Školenia sú teda veľmi dôležitou súčasťou programu ‘Verejné financiie pre rozvoj’. Dôraz je kladený na školenie trénerov, aby sa zabezpečili výsledky – udržateľné kapacity v partnerských inštitúciách a u ich pracovníkov. Miestni tréneri potrebujú koučing okrem on-the-job podpory.

Aurelia Porumbescu z oddelenia verejného rozpočtovania na moldavskom Ministerstva financií tvrdí: 'Keďže táto krajina sa zameriava na poskytovanie autonómie svojim regiónom, tento typ rozpočtovania môže pomôcť miestnym samosprávam stanoviť priority a rozpočet. To sa následne premieta do poskytovania lepších služieb pre našich občanov.' Teraz sa replikuje to, čo sa naučili – doteraz je vyškolených 890 jedincov po celom Moldavsku.

Pozrite si video s výpoveďami moldavských partnerov, ako vyzerá realizácia programu ‘Verejné financie pre rozvoj’ a spomínaná reforma v praxi. https://www.facebook.com/PublicFinance4Development/videos/1659737450945600/

Text: Božena Markovič Baluchová,
Foto:
www.publicfinance.undp.sk

1 On the job trening v moldavskej Leove 2015
Slovensky konzultant Juraj Rencko v Moldavsku
Alexandru Osadci z moldavskeho kongresu miestnych samosprav CALM