Zborník príspevkov Človek na periférii spoločnosti, PDF (2015)

okt 20 2017

Zborník je výstupom z prvého ročníka medzinárodnej konferencie Človek na periférii spoločnosti”, ktorú zorganizovalo občianske združenie Maják nádeje v Košiciach 15. 10 . 2015. Prináša praktické skúsenosti mnohých organizácii, ktoré pracujú s cieľovými skupinami ohrozenými sociálnym vylúčením. Zborník môže pomôcť študentom sociálnej práce, náuky o rodine, špeciálnej pedagogiky či psychológie k ilustrácii využívania rôznych metód práce s cieľovými skupinami. Prínosom môže byť aj pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách ale aj pre univerzitných pedagógov či výskumníkov, nakoľko ponúka aj vlastné výskumné zistenia.

OBSAH

ÚVOD
Soňa Vancáková

KSZTAŁTOWANIE ETYCZNYCH ZACHOWAŃ WŚRÓD OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Beata Balicka-Blagitka

WSPARCIE MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W PRAKTYCE DIECEZJALNEJ PORADNI RODZINNEJ W OPOLU
Paweł Landwójtowicz

PAPIEŻ FRANCISZEK I LUDZIE Z MARGINESU SPOŁECZEŃSTWA
Piotr Morciniec

POMOC VYSÍDLENÝM RODINÁM Z VÝCHODNÝCH OBLASTÍ UKRAJINY V ZAKARPATSKEJ OBLASTI
Marietta Nagyová, Alena Vachnová

NÚDZA V ŽIVOTE OSAMELÝCH MATIEK A ICH SPREVÁDZANIE V OZ MAJÁK NÁDEJE
Soňa Vancáková

VÝVOJ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SPDDD ÚSMEV AKO DAR
Radoslav Dráb

ĽUDIA OHROZENÍ CHUDOBOU V ZARIADENÍ DORKA, N.O.
Jolana Ńuleková, Lenka Popjaková, Barbora Zemĉáková

SKUPINOVÉ PRÁCE S ĽUĆMI BEZ DOMOVA V CHARITNOM DOME SV. ALŽBETY
Soňa Hlaváĉová, Martina Maĉingová, Pavel Hanńut

CHUDOBA V RÓMSKYCH OSADÁCH
Peter Beńenyei

ODVAHA POMÁHAŤ
Mária Ĉaĉková

CESTA NÁVRATU ĈLOVEKA Z PERIFÉRIE SPOLOĈNOSTI
Imrich Fülöp

ŃTUDENTI SOCIÁLNEJ PRÁCE A ODBORNÁ PRAX
Lýdia Leńková

VÝCHOVA K SOLIDARITE A K AKTÍVNEJ CHARITATÍVNEJ POMOCI NÚDZNYM
Ján Knapík

PRÍNOS PRACOVNEJ TERAPIE PRE OSAMELÉ MATKY
Viera Vancáková

POMOC ĽUĆOM NA OKRAJI SPOLOĈNOSTI OĈAMI DOBROVOĽNÍKA
Ľubica Kozáková

ŤAŽKOSTI PRI POSKYTOVANÍ POMOCI CHUDOBNÝM RODINÁM
Ján Pĉolinský

NECHCENÉ DEDIĈSTVO V NEZREALIZOVANEJ AGENDE DVK - ŃKANDÁL HLADU
Jozef Jurko

VÝCHOVA K POMOCI NÚDZNYM
Radoslav Lojan

POVAHA A VÝZVY UTEĈENECKEJ KRÍZY V EURÓPE Z POHĽADU KRESŤANA
Juraj Jurica

PRÍNOS SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA PRI PRÁCI S BEZDOMOVCAMI
Ladislav Ontko

DOBROVOĽNÍCTVO MLADÝCH ĽUDÍ V POMÁHAJÚCICH ORGANIZÁCIÁCH – MOTIVÁCIA A PRÍNOS
Michaela Ńuľová

VYBRANÉ MOŽNOSTI PRÍSTUPOV K OSOBÁM S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
Mária Maliňáková

POMOC ŽENÁM – OBETIAM DOMÁCEHO NÁSILIA
Zuzana Lukáĉová, Anton Fabian, Anna Packová

ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRE DETI, TÍNEDŽEROV A MLADÝCH DOSPELÝCH V INŃTITUCIONÁLNEJ STAROSTLIVOSTI REALIZOVANÉ SPOLOĈNOSŤOU PRIATEĽOV DETÍ Z DETSKÝCH DOMOVOV ÚSMEV AKO DAR
Alena Vachnová

SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI ONKOLOGICKÝM KLIENTOM
Silvia Václavíková

INTERVENCIE S ASISTENCIOU ZVIERAT V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Emília Ĉurillová

POMOC CHUDOBNÝM OĈAMI DOBROVOĽNÍKA
Katarína Vancáková

RODINA PRE RODINU
Alexandra Telepĉáková, Petronela Belińová


ČLOVEK NA PERIFÉRII SPOLOČNOSTI
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Editori: Mgr. Soňa Vancáková, PhD. PhDr. Michaela Ńuľová, PhD.
Vydavateľ: Maják nádeje
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2017
Forma vydania: online
EAN 9788089937011
ISBN 978-80-89937-01-1
PrílohaVeľkosť
Clovek na periferii spolocnosti.pdf2.8 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!