Supplement vybraných kapitol vedných odborov sociálna práca a ošetrovateľstvo IV. (2016, PDF)

sep 24 2023

Starostlivosť o zdravie populácie patrí k základným prioritám každého štátu. Tento dlhodobý proces sa však nezaobíde bez profesionálov z rezortu zdravotníctva a sociálnej práce. Motiváciou kolektívu autorov k napísaniu Supplementa vybraných kapitol vedných odborov sociálna práca a ošetrovateľstvo, sú vedecky neoverené problémy praxe týkajúce sa podpory zdravia, prevencie chronických ochorení, prevencie vzniku takých deficitov v potrebách osôb, ktoré obmedzujú výkon povolania. Široká škála faktorov prostredia rôzne determinuje stav zdravia, výkonnosť osoby a preto osobitná pozornosť by sa mala venovať edukácii, metodikám podpory zdravia ošetrujúcimi a sociálnymi pracovníkmi. Supplement charakterizujeme ako zrozumiteľným spôsobom spracovaný text vedeckých prác kolektívu autorov. Autormi sú uznávaní akademické funkcionári slovenských univerzít, vysokých škôl a odborníci z praxe. Publikácia je štrukturovaná do dvanástich kapitol.

Cieľom vedeckej publikácie je sprístupniť čitateľom výsledky empirických štúdií z oblasti podpory zdravia v jednotlivých vekových kategóriách populácie, špecifické podmienky poskytovania kultúrne odlišnej starostlivosti, prípravu na výkon povolania a podmienky výkonu povolania ošetrujúcich zodpovedných za všeobecnú starostlivosti o zdravie v európskom kontexte. Osobitnú pozornosť venuje kolektív autorov aj otázke budovania systému manažérstva kvality v inštitúciách zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Popísaná je problematika faktorov prostredia, determinanty zdravia vo vybranej komunite ošetrujúcich, metodika supervízie ako nástroj podpory zdravia v povolaní sociálny pracovník a sestra. Cieľová skupinou pre ktorú je monografia určená má multioborový charakter. Predkladaný Supplement vybraných kapitol vedných odborov sociálna práca a ošetrovateľstvo je určený širokej odbornej, vedeckej verejnosti, vysokoškolským pedagógom, akademickým funkcionárom, sociálnym a zdravotníckym pracovníkom t.j. všetkým, ktorí túžia mať nové a hlbšie poznatky z uvedených odborov.

OBSAH

1 EURÓPSKA FEDERÁCIA ASOCIÁCIÍ SESTIER A BOLONSKA DEKLARÁCIA - ICH VPLYV NA ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU SESTIER
1.1 Bolonská deklarácia - obsahová analýza deklarácie
1.2 Vplyv deklarácie a smerníc na odbornú kvalifikáciu
1.3 Formálna kvalifikácia sestier ich kompetencie

2 ZDRAVOTNÉ UVEDOMENIE ŽIEN VO VZŤAHU K PREVENCII V OBLASTI KARCINÓMU KRČKA MATERNICE
2.1 Stav prevencie v oblasti karcinómu krčka maternice
2.2 Prieskum zdravotného uvedomenia žien
2.3 Výsledky prieskumu
2.4 Diskusia
2.5 Závery a odporúčania

3 OŠETROVATEĽSTVO V KONTEXTE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI
3.1 Osoba v kontexte kúpeľnej starostlivosti
3.2 Zdravie v kontexte kúpeľnej starostlivosti
3.3 Prostredie v kontexte kúpeľnej starostlivosti

4 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O VÄZŇOV V KONCENTRAČNOM TÁBORE OSVIENČIM
4.1 História vzniku koncentračného tábora
4.2 Životné podmienky v tábore
4.3 Chorobnosť väzňov
4.4 Táborová nemocnica – revír
4.5 Tehotenstvá a pôrody väzenkýň
4.6 Pseudopokusy väzenských lekárov
4.7 Oslobodenie tábora

5 MOŽNOSTI PREVENCIE VERTEBROGÉNNYCH OCHORENÍ U SESTIER
5.1 Výskum výskytu vertebrogénnych ochorení u sestier
5.2 Výsledky výskumu
5.3 Diskusia
5.4 Závery a odporúčania

6 FILOZOFICKÉ POŇATIE SPIRITUÁLNYCH A DUCHOVNÝCH POTRIEB PACIENTOV V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
6.1 Charakteristika pojmov spiritualita a religiozita
6.2 Poskytovanie duchovnej starostlivosti

7 ŠPECIFIKÁ PRÍSTUPU K PACIENTOVI S DEMENCIOU
7.1 Validizácia ako nástroj prístupu sestry k pacientovi s demenciou
7.2 Metodológia validizácie a validizačné techniky
7.3 Závery a odporúčania

8 MOBBING V PRACOVNOM PROSTREDÍ SESTRY
8.1 Výskum výskytu mobbingu a jeho vplyvu na psychosomatický stav sestier
8.2 Metodika výskumu
8.3 Diskusia
8.4 Závery a odporúčania

9 SYNDRÓM VYHORENIA U SESTIER V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
9.1 Metodika prieskumu
9.2 Výsledky prieskumu
9.3 Diskusia
9.4 Závery a odporúčania

10 RIADENIE KVALITY V ZARIADENIACH PRE SENIOROV
10.1 Metodologické východiská riadenia kvality
10.2 Koncepcie riadenia kvality
10.3 Koncepcia systému manažérstva kvality
10.4 Zavádzanie SMK v zariadeniach pre seniorov

11 KTO OKREM POBERATEĽA DÔCHODKU MÔŽE BYŤ PRÍJEMCOM DÔCHODKU?
11.1 Zákonný zástupca poberateľa dôchodku
11.2 Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti
11.3 Štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu
11.4 Osobitný príjemca
11.5Poukazovanie dôchodku na účet manžela alebo manželky poberateľa dôchodku
11.6 Zariadenie sociálnych služieb
11.7 Ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody

12 VÝZNAM SUPERVÍZIE V PRÍPRAVE A PROCESE CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
12.1 Zameranie supervízie
12.2 Teoretické východiská supervízie
12.3 Supervízia a syndróm vyhorenia
12.4 Edukačný význam supervízie


© Autori: Kolektív autorov
Zostavovatelia:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
ThLic. Peter Laca, PhD.

Názov: Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo IV.

Recenzenti:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof.
doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

Vydavateľ: Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram (Česká republika) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave
Vydanie: štvrté rozšírené vydanie
Rok vydania: 2016
Náklad: 160 kusov
Počet strán: 203
Tlač: BEKI Desing, s.r.o., Košice
ISBN 978-80-88206-01-9

PrílohaVeľkosť
Supplemet_4.pdf1.55 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!