Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo V. (2017, PDF)

nov 5 2023

O uchopenie konceptu kvality života, vedeckej analýzy faktorov determinujúcich kvalitu života, celkový stav zdravia a riziká možných ochorení sa usilujú vedeckí pracovníci v rezorte zdravotníctva. Verejnosť si však neuvedomuje skutočnosť, že táto problematika má multidimenzionálny charakter a zasahuje do aj do iných oblastí spoločenského a vedeckého života.

Výskumy dokazujú, že tieto témy treba skúmať aj z pohľadu sociálnej práce a ošetrovateľstva, ako vedných odborov a disciplín, ktoré poznajú metodiky zvládania deficitov zdravia v súlade s zdravotnou a sociálnou politikou štátu. Nachádzajú možnosti ako zlepšiť existenčné podmienky zdravia napr. budovaním systému manažérstva kvality v zdravotníctve alebo v zariadeniach poskytujúce sociálne služby. Poskytovateľmi komplexných služieb v starostlivosti o zdravie sú odborne spôsobilí zdravotnícki alebo sociálni pracovníci, ktorým sa v 21. storočí ponúka možnosť pripravovať sa na výkon povolania v súlade s európskymi kritériami vysokoškolského vzdelávania. Dôkazom ich odbornej spôsobilosti je schopnosť viesť dokumentáciu prijímateľa služieb a schopnosť používať medzinárodný dorozumievací jazyk. Neodmysliteľnou súčasťou je poznanie platnej legislatívy a schopnosť implementovať ju v starostlivosti o osobu, komunitu alebo rodinu. To sú dôvody pre ktoré sa autorský kolektív rozhodol o spracovanie vedeckej monografie s daným obsahom.

Cieľom autorského kolektívu je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na vyššie uvedené obsahy a charakteristiky kapitol supplementa. Výsledky výskumov sú originálnym zistením, ktoré neodporúčame generalizovať.

OBSAH

1 CHRONICKÁ OBŠTRUKČNÁ CHOROBA PĽÚC V KONTEXTE KVALITY ŽIVOTA
1.1 Charakteristika ochorenia
1.2 Kvalita života
1.3 Cieľ a metodika výskumu
1.4 Analýza výsledkov výskumu
1.5 Porovnanie kvality života podľa klasifikácie GOLD
chronickej obštrukčnej choroby pľúc
1.6 Diskusia
1.7 Záver

2 ZVLÁDANIE BOLESTI U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV Z PSYCHOSOCIÁLNEHO HĽADISKA
2.1 Úlohy sestry pri zvládaní pacientovej bolesti
2.2 Metodika výskumu
2.3 Výsledky výskumu
2.4 Diskusia
2.5 Závery a odporúčania

3 KVALITA ŽIVOTA ŽIEN S ONKOGYNEKOLOGICKÝM OCHORENÍM
3.1 Metodika prieskumu
3.2 Výsledky prieskumu
3.3 Diskusia
3.4 Záver

4 TERMINOLOGICKÝ ZÁKLAD VEDENIA ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE
4.1 Výskum a vývoj databáz na Slovensku
4.2 Význam terminologickej databázy pre vedenie dokumentácie
4.3 Vybrané terminologické databázy

5 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCII
5.1 Implementácia nariadenia o ochrane osobných údajov v zdravotníckom zariadení
5.2 Ochrana osobných údajov v zdravotnej dokumentácii
5.3 Záver

6 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ O VÄZŇOV V KONCENTRAČNOM TÁBORE
GROSS-ROSEN
6.1 História vzniku a existencie koncentračného tábora
6.2 Životné podmienky v tábore
6.2.1 Práca väzňov v kameňolome
6.2.2 Chorobnosť väzňov
6.2.3 Táborová nemocnica – revír
6.2.4 Personálne zabezpečenie táborovej nemocnice
6.2.5 Materiálne vybavenie nemocnice
6.2.6 Táborový revír ruských vojnových zajatcov
6.2.7 Schonungy pre slabých väzňov

7 SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE OŠETRUJÚCICH V KONTEXTE POŽIADAVIEK EURÓPSKEJ ÚNIE
7.1 Definícia a systémy CPD
7.1.1 Povinný systém CPD
7.1.2 Dobrovoľný systém CPD
7.2 Obsah a realizácia CPD
7.3 Systémy CPD vo vybraných krajinách
7.4 Rozvoj systémov CPD

8 ANALÝZA MOTIVAČNEJ ŠTRUKTÚRY ŠTUDENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE
8.1 Ciele výskumu
8.2 Výskumný súbor
8.3 Metodika výskumu
8.4 Výsledky a diskusia
8.5 Záver

9 MANAŽMENTE KVALITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
9.1 Teoretické východiská manažmentu kvality
9.2 Nástroje manažmentu kvality

10 KONCEPT RELIGIOZNO-FILANTROPOLOGICKÉHO PONÍMANIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
10.1 Sociálna práca ako forma praktickej sociálnej pomoci
10.2 Sociálna práca a jej religiózno-filantropické ponímanie

11 VYBRANÉ PRÁVNE PROBLÉMY SÚČASNOSTI
11.1 Profesionálne náhradné rodičovstvo a niektoré právne rozpory
11.2 Vianočný príspevok pre dôchodcov

Názov: Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo V.

© Autori: Kolektív autorov
Zostavovatelia:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
ThLic. Peter Laca, PhD.

Recenzenti:
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof.
doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

Vydavateľ: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram (Česká republika).
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2017
Náklad: 220 kusov
Počet strán: 197
Tlač: Petr Dvořák - Tiskárna a grafické studio Dobříš, (Česká republika).
ISBN 978-80-88206-07-1

PrílohaVeľkosť
Supplemet_5.pdf1.42 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!