Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo VI. (2018, PDF)

nov 5 2023

Metaparadigmou vedeckej monografie je zdravie, vnímanie zdravia s ohľadom na kultúrne odlišnosti a špecifiká starostlivosti o osoby kultúrne odlišnej komunity. Definície zdravia sú všeobecné známe. Aplikácia, analýza a vedecký výskum dimenzií zdravia sú novými nezodpovedanými otázky, ktoré majú byť predmetom vedeckej diskusie.

Cieľom autorského kolektívu je priniesť nové výsledky štúdií v problematike zdravia. V jednotlivých kapitolách prezentujú výsledky teoretických štúdií realizované metódou obsahovej analýzy dostupných slovenských a zahraničných zdrojov. Zároveň, dôraz kladú na prezentáciu výsledkov vedeckých štúdií, ktoré boli realizované v kultúrne odlišných komunitách a v marginalizovaných komunitách. Tieto ciele autori dosiahli v dvoch vedných odboroch, v ošetrovateľstve a v sociálnej práci.

Učiť ochrane zdravie populácie patrí k základným prioritám spomínaných vedných odborov. Ide o dlhodobý proces edukácie populácie rôznych vekových skupín, pohlavia a kultúr. Aj to sú dôvody na koncipovanie obsahu monografie.

Vedecká monografia je určená odbornej verejnosti, akademickým funkcionárom, študentom, ktorí sú oprávnení časti obsahu Supplementa VI. korektne citovať alebo parafrázovať.

OBSAH

1 VNÍMANIE DETERMINANTOV ZDRAVIA Z POHĽADU RÔZNYCH KULTÚR
1.1 Determinanty zdravia
1.2 Cieľ a metodika výskumu
1.3 Analýza výsledkov výskumu
1.4 Diskusia
1.5 Záver

2 PERCEPCIA ZDRAVIA A CHOROBY U VYBRANÝCH KULTÚR Z OŠETROVATEĽSKÉHO ASPEKTU
2.1 Percepcia zdravia a choroby u Moslimov
2.2 Percepcia zdravia a choroby u Židov
2.3 Percepcia zdravia a choroby u Vietnamcov
2.4 Závery a odporúčania

3 RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DETÍ VO VZŤAHU K ZDRAVIU A MOŽNOSTI PÔSOBENIA OŠETROVATEĽSTVA
3.1 Ciele práce a metodika
3.2 Výsledky analýzy
3.2.1 Zdravotné dôsledky obezity
3.2.2 Typy obezity a hodnotenie stupňa obezity
3.2.3 Komplexná liečba obezity
3.2.4 Príčiny vzniku obezity u detí a adolescentov
3.3 Aktivity v oblasti prevencie obezity
3.4 Edukačná rola sestry v manažmente starostlivosti o detského pacienta s nadváhou a obezitou
3.5 Záver


Názov: Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo VI.

© Autori: Kolektív autorov
Zostavovatelia:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
doc. ThLic. Peter Laca, PhD.

Recenzenti:
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD., mim. prof.
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof.
doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD.

Vydavateľ: Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Příbram (Česká republika).
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2018
Náklad: 250 kusov
Počet strán: 243
Tlač: Petr Dvořák - Tiskárna a grafické studio Dobříš, (Česká republika).
ISBN 978-80-88206-12-5. (brož.)

PrílohaVeľkosť
Supplemet_6.pdf1.53 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!