Publikácia Teória a metódy sociálnej práce I. (2015)

sep 21 2015

Úvod k tretiemu vydaniu
Každé ľudské dielo vzniká v konkrétnom čase a priestore, a tieto faktory ho nielen ovplyvňujú, ale dávajú aj istú podmienenosť. Platí to aj o treťom vydaní Teórie a metód sociálnej práce I. V úvode k druhému vydaniu (2014) sme uviedli, že vyšlo v období, kedy došlo k zásadným zmenám v medzinárodnej a slovenskej sociálnej práci. Na medzinárodnej úrovni bola v austrálskom Melbourne v júli 2014 prijatá nová globálna definícia sociálnej práce. Na národnej úrovni dňa 9. júla 2014 Národná rada Slovenskej republiky prijala profesijný zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení zákonov. Autori predloženej publikácie mali možnosť byť členmi odbornej komisie podieľajúcej sa na príprave návrhu tohto zákona, ktorý má ašpiráciu zlepšiť podmienky profesionalizácie sociálnej práce na Slovensku. Implementácia zákona však začala až v tomto roku, vrátane prípravy vzniku Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Ako členovia Prípravného výboru komory sme mali možnosť podieľať sa na príprave niekoľkých základných dokumentov komory. Medzi ne patrí aj Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky, ktorý považujeme za významný míľnik v prehlbovaní eticky senzitívnej sociálnej práce na Slovensku. Preto nie je náhoda, že vydanie knihy sme načasovali na deň ustanovujúceho snemu komory, ktorý sa bude konať 18. septembra 2015. S tým súvisí aj niekoľko zásadných zmien v obsahu publikácie oproti predošlým dvom vydaniam. Do úvodnej kapitoly boli zaradené dve nové samostatné témy, a síce téma zodpovednosti sociálnych pracovníkov voči sebe a téma o eticky senzitívnej sociálnej práci. Etiku pritom nechápeme ako samostatnú disciplínu, ktorá má určité miesto v sociálnej práci, ale ako integrálnu súčasť sociálnej práce v jej troch neoddeliteľných dimenziách – profesii, vzdelávaní a vo vede, čiže aj v teórii a metódach, ktoré sú predmetom publikácie. Samostatnú kapitolu knihy tvoria vybrané teórie aplikované najmä v prípadovej sociálnej práci, respektíve na úrovni jej mikropraxe. Na odporúčanie recenzentov sme vynechali kapitolu o projektovaní, ktorá má odlišný teoretický základ, ako aj propedeutickú kapitolu o komunikácii v sociálnej práci.

Z úvodu k prvému vydaniu publikácie v roku 2013 pripomíname, že pôvodne išlo o knihu na presnú objednávku. Jej primárnymi objednávateľmi a čitateľmi boli vysokoškolské študentky a študenti odboru sociálna práca. Ich očakávaním bolo, aby mali teóriu a metódy sociálnej práce v jednej publikácii resp. dvoch publikáciách, ktoré by im slúžili ako študijný materiál na parciálne a štátne záverečné skúšky v svojom odbore. Spojenie teórie a metód sociálnej práce bolo autormi knihy úmyselné. Teória sociálnej práce je nielen úzko spätá s praxou, ale do veľkej miery je ňou aj určovaná. Recipročne potom prax poskytuje dôležité impulzy pre ďalší výskum a vedecké overovanie účinnosti používaných postupov. Publikácia sa pritom nezrodila „na zelenej lúke“, ale je pokračovaním a doplnením série viacerých kníh autorov, prevažne v oblasti metód sociálnej práce: Mátel, Oláh, Schavel a kol. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I (2011), Mátel, Hardy a kol. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II (2012), Mátel Metódy a prístupy v sociálnej práci (2013). Viaceré myšlienky, s ktorými sa čitatelia v publikácii zoznámia, boli už autormi načrtnuté v knihách Schavel, Oláh Sociálne poradenstvo a komunikácia (2010, 2012), Mátel, Schavel a kol. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011), Mátel a kol. Etika sociálnej práce (2010, 2012), Schavel a kol. Supervízia v sociálnej práci (2013).

Názov diela: Teória a metódy sociálnej práce I.

Autori:
doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. (kapitoly 1-9)
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. (kapitoly 1.10.4, 6, 7, 8 )
prof. MUDr. Eva Grey, PhD. (podkapitola 2.4)

Recenzenti:
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
doc. PhDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku

Vydavateľ
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
2015

Vydanie: 3. doplnené a aktualizované

Počet strán: 420

ISBN 978-80-971445-6-2