Zborník z konferencie Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou, Rimavská Sobota, 2016 (PDF)

júl 12 2016

Virtuálna vedecká konferencia Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou, sa konala dňa 10. mája 2016.OBSAH

ANDREA GÁLLOVÁ
Nezamestnanosť ako ohrozujúci faktor vývoja spoločnosti

MILAN SCHAVEL
Sekundárne dôsledky sociálno - ekonomických problémov klientov

MILOSLAV HETTEŠ
Zvládanie sociálnych problémov dneška

ŠTEFAN SZOLNOKY
Agropodnikanie ako sociálny a ekonomicky stimul riešenia nezamestnanosti v regióne Gemer

ROMAN BERKA
Nezamestnanosť ako dôsledok sociálnej exklúzie marginalizovaných skupín obyvateľov v súčasnosti

PETER LACA
Predstavenie princípov sociálnej náuky Cirkvi pri riešení nezamestnanosti a chudoby

ŠTEFAN SZOLNOKY II
Nezamestnanosť mladých ľudí a odchod za prácou do zahraničia

MICHAELA DÁVIDOVÁ, MÁRIA HARDY
Súvislosti medzi nezamestnanosťou a traumatogénnou rodinnou dynamikou

CINTULOVÁ, BAKOVÁ, RADI, BUNDZELOVÁ
Nezamestnanosť ako dlhodobý problém ľudí so zdravotným postihnutím

JOZEF BERKI
Regionálne podniky a ich význam pri riešení regionálnych disparít

ĹUBICA ĆERNÁ
Konkrétne aktivity Nezávislých kresťanských odborov Slovenska k riešeniu problémov mladých ľudí na trhu práce

EVA DIRGOVÁ
Vzdelanie ako determinant nezamestnanosti

MÁRIA KOLLÁROVÁ
Priestor pre poskytovanie sociálnej pomoci v kontexte komunitných centier

DENISA MORONGOVÁ
Miesto sociálneho poradenstva v rodine so sociálno – ekonomickými problémami

MARTINA VNUČÁKOVÁ
Pacient liečený dialýzou a možnosti jeho pracovného uplatnenia sa

DANIELA BAKOVÁ
Zadĺženosť jednotlivcov a rodín – fenomén postmodernej doby

VIERA RENTKOVÁ
Vplyv nezamestnanosti na rodinu

JARMILA BORDÁČOVÁ, ANDREA GÁLLOVÁ
Nezamestnanosť ako negatívny jav a nepriaznivý spoločenský stav

Autor : Andrea Gállová
Názov publikácie : Sekundárne sociálne problémy podmienené nezamestnanosťou
Vydavateľ : Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR
Miesto vydania : Rimavská Sobota
Rok vydania : 2016
Poradie vydania: prvé
Počet strán: 193
Počet výtlačkov: 60
Tlač: Art AIR CENTER s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 1681, Dolný Kubín 026 01
ISBN: 978-80-972352-0-8
EAN: 9788097235208

PrílohaVeľkosť
Zbornik-SSPSsN_2016.pdf2.22 MB