Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. „Súčasné výzvy a trendy v...“ (PDF, 2016)

dec 30 2016

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade, POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“SLOVO NA ÚVOD

Milé autorky, milí autori, milé čitateľky a čitatelia!

Pri čítaní tohto zborníka z 9. ročníka medzinárodnej konferencie sa stretnete s prezentáciou účasnej vedy vo všetkých jej oblastiach. Ak sa zamýšľame, čo spája všetky tie rôzne pohľady, tak vidíme, že je to spoločná myšlienka pozrieť sa na človeka z rôznych stránok a skúmať jeho miesto v spoločnosti. Vedecky skúmať to, čo on sám je, a v kontexte vzťahov vysvetľovať jeho miesto vo vzťahoch.
V čom sú súčasné výzvy a trendy? Pomenujeme ich v jednotlivých príspevkoch, ale záver či konsekvencie si musí každý urobiť sám. Veda je cestou k tomu, aby sme sa pokúsili pomenovať pravdu a hľadali cestu na jej verifikáciu a prostriedky na použitie poznatkov pre dobro človeka. Najväčšou výzvou dnešnej doby by mal byť návrat k pravému dobru človeka.

Svätý otec František v encyklike Laudato si v 14. bode píše: „Naliehavo vyzývam na obnovenie dialógu o svete, v ktorom budujeme budúcnosť planéty. Potrebujeme konfrontáciu, ktorá nás všetkých zjednotí, pretože výzva životného prostredia, ktorá stojí pred nami, a tiež jej ľudské korene, sa týkajú a dotýkajú nás všetkých“.

Veda je miesto na vytvorenie dialógu preto, aby sme zachránili skutočné hodnoty a aby sme prežili. Viera nám ponúka cieľ, kam ľudstvo má prísť. Poznáme trend a poznáme výzvu. Prajem nám všetkým, aby sme dokázali naplniť to, čo sme spoznali, v praktickom živote pre dobro človeka.

Chcem sa poďakovať celému organizačnému tímu, hlavne za ich vernosť myšlienke spolupráce a ich osobnú angažovanosť. Zvlášť chcem poďakovať kolegom zo spoluorganizujúcich organizácii za spoluprácu a obety pri príprave konferencie. Bez ich osobného vkladu a ochoty táto konferencia nemala takýto priebeh a rozmer. Nech sám Najvyšší je darcom odmeny všetkým kolegom za ich ochotu a obety.

Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD., predseda organizačného výboru

OBSAH

Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. - SLOVO NA ÚVOD

Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - POZDRAV REKTORA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

Mgr. Stanislav Misál, - ŠTEFAN NÁHALKA – 100. VÝROČIE NARODENIA

Ladislav Andrášik - ONTOLOGICKÉ A METODICKÉ POCHYBENIA EKONÓMIE HLAVNÉHO PRÚDU

Mihail Calalb - BASIC NEEDS IN EDUCATION

Nikola Dujovski, Snežana Mojsoska - CONTEMPORARY MIGRATION AND MIGRANTS AS VICTIMS OF CRIMINAL ACTS

Juraj Hraško - O PÔDE TROCHU INAK

Július Krempaský, Marián Ambrozy - POZNÁMKY K FENOMÉNU FYZIKÁLNYCH KONŠTÁNT

Štefan Kassay - EXISTENČNÁ KAUZA

Ján Košťálik - KÔRY ZVETRÁVANIA V ZÁPADNÝCH KARPATOCH, ICH GENÉZA A STRATIGRAFIA

Hans Köchler - THE PERSONAL STRUCTURE OF SELF-DETERMINATION IN THE PHILOSOPHY OF KAROL WOJTYŁA

František Lipták - ÚVAHY O VÝZVE TEÓRII MANAŽMENTU Z POHĽADU BUDÚCNOSTI

Miloš V. Lokajíček, Jiří Procházka - SCIENTIFIC KNOWLEDGE, PERSONAL FREEDOM AND SOCIAL JUSTICE

Štefan Luby, Martina Lubyová - VZDUCH, KTORÝ DÝCHAME

Peter Ondrejkovič - POROZUMENIE AKO ODHAĽOVANIE VÝZNAMU

Peter Ondrejkovič - ANÓMIA V RODINE?

Dušan Podhorský - KLIMATICKÁ ZMENA A ENCYKLIKA LAUDATO SI´ OD PÁPEŽA FRANTIŠKA

Viktor Porada - TEORIE, METODOLOGIE A SYSTÉM METOD VĚDECKÉHO POZNÁNÍ V KRIMINALISTICE

Anton Tyrol - PRAVDA A DOBRO V NÁUKE SV. JÁNA PAVLA II.

SÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V MANAŽMENTE, MARKETINGU A EKONOMIKE

Mária Antalová - KNOWLEDGE WORKER AND HIS COMPETENCIES

Vojtěch Beck - SOCIAL ENTREPRENEURSHIP VERSUS PUBLIC FINANCE

Jiří Bečica - PŘÍSTUPY K REGIONÁLNÍMU ROZVOJI, ROZPOČTU A SPRÁVĚ MAJETKU

Zuzana Brindzová - NÁVRHY PRE DAŇOVÚ POLITIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Anna Diačiková - ZNALOSTNÝ MANAŽMENT A INOVAČNÝ POTENCIÁL

Jaroslav Demko, Ľubica Černá - MANAŽÉRSKE SYSTÉMY A SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA (SNAS)

Małgorzata Dubis - INNOWACJE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PROCESIE NAUCZANIA AKADEMICKIEGO

Klaudia Gubová, Patrik Richnák - KONKURENČNÁ VÝHODA LOGISTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH OUTSOURCING PRI VYKONÁVANÍ JEDNOTLIVÝCH PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ

Danka Harmanová, Dominik Harman - SÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V MANAŽMENTE ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV

Eva Hvizdová - NEW CHALLENGES FOR SUSTAINABLE TOURISM

Jana Janičková - HODNOTENIE EKONOMIKY A MANAŽOVANIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Michal Jenčo - APLIKÁCIE KONFRONTAČNEJ MATICE V MANAŽMENTE

Miroslava Kolcúnová, Vladimír Hiadlovský, Dušan Mištuna - POSTAVENIE JEDNOTLIVCA V SYSTÉME SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA

Tomáš Koprda - THE INFLUENCE OF PACKAGING DESIGN ATTRACTIVENESS
ON CONSUMER’S BEHAVIOUR
Daniela Palaščáková - TIEŇOVÁ EKONOMIKA A JEJ PREJAVY VO VZŤAHU K TRHU PRÁCE

Miroslav Poláček - SOCIÁLNE ZRUČNOSTI AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PREDAJCOV

Michal Pružinský - TRENDS IN DISTRIBUTION CHANNELS OF FOOD PRODUCTS

Marzena Pytel-Kopczyńska - ORGANISATIONAL CULTURE AS THE DETERMINANT OF ATTITUDES AND ENAGAGEMENT LEVEL OF THE MEDICAL STAFF

Jozef Polačko - KRESŤANSKÉ HODNOTY V MANAŽÉRSKEJ ETIKE

Júlia Rakovská - MERANIE A HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV VO VÝROBNOM PODNIKU

Dana Sirkovská - „ZLATÉ PRAVIDLO V PODNIKANÍ – ZASTARANÝ PREŽITOK ALEBO NADČASOVÁ CESTA?”

Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl - VÝZNAM AUTENTIZACE A ŠIFROVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Dominika Sokolovská - MODERNÉ PRÍSTUPY PRE SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ PODNIKY

Jozef Stieranka, Iveta Nováková - EKONOMICKÉ, SOCIÁLNE A ETICKÉ IMPLIKÁCIE DAŇOVÝCH ÚNIKOV

Jaroslava Szüdi - THE EU STRATEGY FOR THE DANUBE REGION - SUPPORT MEASURE FOR BUILDING PROSPERITY IN THE DANUBE REGION

Helena Šajgalíková, Lukáš Copuš - VZŤAH NÁRODNEJ KULTÚRY A VYBRANÝCH FUNKCIÍ MANAŽMENTU

Ivan Vágner - AKTUÁLNÍ VÝCHODISKA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

Petr Vyhnal - TRENDY V SYSTÉMOVOM MYSLENÍ SO ZAMERANÍM
NA MANAŽÉRSKE ČINNOSTI

Katarína Zimermanová, Lucia Bartková - VYUŽÍVANIE VYBRANÝCH NÁSTROJOV NA ANALÝZU KONKURENCIE V MSP NA SLOVENSKU

SÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY V SPOLOČENSKÝCH A HUMANITNÝCH VEDÁCH

Magdaléna Barányiová, Tibor Žilka - THE VALUE OF HUMAN LIFE IN TRILOGY ODTIENENÉ OBLOMKY /TONED SPLINTERS/ BY LAJOS GRENDEL

Алексей Иванович Белоусов - КАТЕГОРИЯ СЛУЧАЙНОГО В ДИАЛЕКТИКЕ ГЕГЕЛЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Jozef Bieľak - SOCIÁLNO-ANTROPOLOGICKÝ ROZMER PRAVDY O ČLOVEKU A O SVETE

Jozef Bieľak - SOCIÁLNY BLAHOBYT A FENOMÉN SPOLOČNÉHO DOBRA

Martina Bocánová, Katarína Slobodová Nováková - RIEŠENIE OTÁZKY EXTRÉMNEJ CHUDOBY A SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA NA PRINCÍPOCH VYCHÁDZAJÚCICH Z KRESŤANSTVA

Mária Borová - ŠPECIFIKÁCIA SOCIALIZAČNÝCH PROBLÉMOV ADOLESCENTOV

Gizela Brutovská - AKTUÁLNE PROBLÉMY CHUDOBNÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Olena Budnyk - SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FUTURE TEACHER’S TRAINING

Iwona Burkacka - A PO MATURZE CHODZILIŚMY NA KREMÓWKI...

Monika Čambáliková - NÁUKA A ETIKA CIRKVI – KOMPAS ALEBO FATAMORGÁNA V MENIACOM SA SVETE PRÁCE

Alexander Čemez - POLITICAL LEADERS AS PUBLIC ACTORS IN SLOVAKIA

Martin Čengeri - VÝZNAM INTERDISCIPLINARITY PRE KONŠTITUOVANIE
FILOZOFICKEJ ANTROPOLÓGIE

Dominika Doktorová - INTERPOHLAVNÉ ROZDIELY V ÚROVNI EMPATIE A PROSOCIÁLNOM SPRÁVANÍ V OBDOBÍ NESKOREJ ADOLESCENCIE V PRÍJMOCH STARŠÍCH ĽUDÍ S DOPADMI NA SPOTREBU V SR

Alžbeta Dufferová - ROZVOJ NÁRODOV V CHÁPANÍ JÁNA PAVLA II. A JEHO NALIEHAVOSŤ DNES

Сергей Назипович Гавров - ПОСТГУМАНИЗМ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Katarína Greňová, Anton Fabian - NOVÉ TEORETICKÉ PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ PRÁCI S DROGOVO ZÁVISLÝMI OSOBAMI

Adriana Grigerová, Ľubomír Pekarčík - SUPERVÍZIA V BOJI PROTI MOBBINGU U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

Hana Guzmická - CHARAKTERISTIKA TVORBY DANIELY KAPITÁŇOVEJ V LITERÁRNOM KONTEXTE

Nikola Halčišáková - VYBRANÉ ASPEKTY DIFERENCIÁCIE NÁZOROVÝCH POZÍCIÍ NA INTERRUPCIU

Vladimíra Hladíková - PREFERENCIE, NÁZORY A SPRÁVANIE PRIJÍMATEĽOV SLOVENSKEJ MEDIÁLNEJ KULTÚRY

Marián Horenský - (ANTI)UTOPICKÉ ODKAZY PRE SÚČASNÚ SPOLOČNOSŤ

Tomáš Hudák - CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNEHO PORADENSTVA SENIOROM

Eva Chlapečková - ŠKOLA AKO ČINITEĽ FORMUJÚCI MORÁLNE HODNOTY DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU

Eva Chlapečková - RODINA AKO ČINITEĽ FORMUJÚCI MORÁLNE HODNOTY DETÍ

Anna Chocholáková, Anton Lisnik - ŠTÁTNA ÚVEROVÁ POLITIKA AKO FAKTOR PÔSOBIACI NA MLADÝCH ĽUDÍ PRI ICH ROZHODOVANÍ O ZALOŽENÍ SI RODINY

Katarína Chovancová - PRÍNOS SOCIALIZÁCIE PRE ČLOVEKA V OBLASTI ŠPORTU

Elena Ištvánová, Kristína Ištvánová - ODPÚŠŤANIE AKO DUCHOVNÝ ROZMER ČLOVEKA A JEHO ŽIVOTA

Ján Jakubej - VOLTAIROV ROMÁN CANDIDE – POKUS O VÝKLAD SYMBOLOV

Rastislav Jurga - THE NUMBER OF THE SINGULAR SQUARES IN THE SPECIAL LOCAL RING

Slavomír Karabinoš - SOCIÁLNA A ÚZEMNÁ KOHÉZIA V ODKAZE JÁNA PAVLA II.

Peter Kohút - NOVÁ PARADIGMA VO FILOZOFII A VEDE

Matúš Koločik - PREČO JE INTROSPEKCIA PROBLÉMOM?

Kamil Kyšeľa, Lenka Rezníčková - NIEKTORÉ ASPEKTY KÚPEĽNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU, JEHO PROBLÉMY A VÝZVY

Nela Laciaková - STRATÉGIE ZVLÁDANIA RODINY SO ZÁVISLÝM ČLENOM

Lýdia Lehoczká, Katarína Vanková - LÁSKA V ŽIVOTE JÁNA PAVLA II. AKO MORÁLNE POSOLSTVO PRE SOCIÁLNE SLUŽBY

Jacek Łukasiewicz, Kazimierz Święs, Urszula Jastrzębska-Socha - SATYSFAKCJA ZE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO A POZIOM INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ PARTNERÓW

Ľudmila Lysá - DIAGNÓZA R95 AKO SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ PROBLÉM

Martin Majda - JÁN PAVOL II. A RÓMOVIA

Michal Marko - SÚČASNÉ TRENDY NA DROGOVEJ SCÉNE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Monika Mičudová - NAD ÚVAHOU JOSEPHA RATZINGERA O KRÁSE

Zuzana Moravcová - APPLYING COMPANY´S SOCIAL WORK AT THE SELECTED COMPANY

Stanislav Nečas, Eduard Bruna, Viktor Porada - ČLOVĚK V BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMU A VYMEZENÍ POJMŮ KOMPLEXNÍ BEZPEČNOSTI

Dagmar Nemček, Alexander Simon - STAV KOGNITÍVNYCH SCHOPNOSTÍ SENIOROV ŽIJÚCICH V DOMOVE DÔCHODCOV: ROZDIELY MEDZI VEKOVÝMI KATEGÓRIAMI

Martin Němec - TRANSLATION IN THE CLASSROOM

Dominika Neupauerová - RÓMSKA OTÁZKA Z HĽADISKA VEREJNEJ MIENKY A PRÁVNEHO PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stanislav Olejár - NIETZSCHE, FOUCAULT, GENEALÓGIA

Lenka Pasternáková - KOMPARÁCIA PREFERENCIE HODNÔT U MLÁDEŽE

Jana Pecníková - KULTÚRNE DIMENZIE HODNOTOVÝCH POSTOJOV

Martin Píry - NIEKTORÉ OBLASTI PRÁVA V KONFRONTÁCII SO SOCIÁLNOU NÁUKOU CIRKVI

Kristína Pompurová, Marta Vránová, Andrej Malachovský - CASE STUDIES OF INVOLVEMENT OF VOLUNTEERS IN ORGANIZED EVENTS

Małgorzata Posyłek - THE POLITICAL DIMENSION OF FEMINISM - POLISH WOMEN’S ROLE IN BUILDING DEMOCRACY IN THE BEGINNING OF XX CENTURY

Małgorzata Posyłek - THE POLITICAL IMAGE - ANALYSIS OF THE PROCESS OF MEDIATIZATION AND THEATRICALIZATION IN TERMS OF ELECTORAL SUCCESS

Mazdak Rajabi - CRITIQUE OF GUYER’S READING OF KANT’S REFUTATION OF IDEALISM IN “KANT AND THE CLAIMS OF KNOWLEDGE”

Sergej Romža - TRESTNÝ ČIN TERORIZMU AKO LEGITÍMNY DÔVOD OBMEDZENIA
OSOBNEJ SLOBODY PRI ZADRŽANÍ A VÄZBE

Alexandra Rychtarčíková - ESTETICKÉ VNÍMANIE

Miroslav Řádek - VÝVOJ PROGRAMATIKY SLOVENSKÝCH POLITICKÝCH STRÁN

Jozef Sabol, Bedřich Šesták - POTENCIÁLNE HROZBY CBRN TERORIZMU: POTREBA DIALÓGU S VEREJNOSŤOU

Ján Sabol - JÁN PAVOL II – FENOMÉN V MEDIÁLNOM PRIESTORE

Malwina Setkowicz - WSPÓŁCZESNA RODZINA I JEJ ZNACZENIE W WYCHOWANIU
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Josef Smolík - TRENDY VOLEBNÍ NEÚČASTI V ČESKÉ REPUBLICE

Kristián Stacho - DOBRÁ SPOLOČNOSŤ V DIELE I. KANTA AKO VÝZVA PRE SÚČASNOSŤ

Marian Zdzisław Stepulak - INNOWACYJNOŚĆ W PSYCHOLOGII

Janeta Teluchová, Kristína Kazimierová - MOŽNOSTI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH KURÁTOROV

Mária Tokárová - ORDOLIBERALIZMUS A ODKAZ JEHO HODNÔT PRE SÚČASNOSŤ

Adriana Tomajková - VIZUALIZÁCIA ETICKÝCH KONCEPCIÍ

Barbora Vegrichtová - SYMBOLY KRIMINÁLNÍHO TETOVÁNÍ – INTERPRETACE A VÝZNAM

Ivana Viteková - DIGITAL LITERACY AND ADAPTATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF NEW MEDIA IN SLOVAKIA

Ján Višňovský - NOVÉ PODOBY ŽURNALISTIKY V ÉRE INTERNETU

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak - LINGUISTIC PICTURE OF THE YOUTH IN THE TEXTS OF JOHN PAUL II.

Vladimír Zoubek - ÚSTAVNÍ POHLED NA PRÁVO AZYLU – NEJDE O SEBEVRAŽDU KŘESŤANSKÉ EVROPY, NEBO JEN O ŘEŠENÍ HUMANITÁRNÍ KATASTROFY V BÝVALÉ OSMANSKÉ ŘÍŠI?

SÚČASNÉ TRENDY A VÝZVY VO VEDE A VZDELÁVANÍ

Beáta Akimjaková - ETICKÉ ASPEKTY JAZYKOVEJ VÝCHOVY A KOMUNIKÁCIE S DIEŤAŤOM

Ján Bajtoš - VYUČOVANIE ODBORNÝCH TECHNICKÝCH PREDMETOV AKCENTUJÚCE SÚČASNÉ TRENDY V ODBOROVEJ DIDAKTIKE

Elżbieta Cygnar, Krzysztof Rejman, Magdalena Żmuda-Pałka, Anna Tyka, Beata Rejman, Marcin Kmiecik - COOPERATION BETWEEN THE PHYSIOTHERAPIST AND THE PATIENT’S FAMILY

Iwona Czaja-Chudyba - NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECKA W ŚWIETLE WARTOŚCI EMANCYPACYJNYCH I KRYTYCZNYCH

Ladislav Čeri - VÝZVY ROKU 2016 VO VZDELÁVANÍ BUDÚCICH DIPLOMATOV NIELEN V BEZPEČNOSTNOM SEKTORE

Eleonóra Černáková, Lucia Palšová - POVEDOMIE VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV V OBLASTI ODPISOVANIA A PLAGIÁTORSTVA NA SPU V NITRE

Liana Čižmárová - INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VYUČOVANIE AKO FORMA ALTERNATÍVNEHO VZDELÁVACIEHO PROCESU

Veronika Dubecká - PEDAGOGIKA TELA PODĽA JÁNA PAVLA II. VS. NEOEMANCIPAČNÁ SEXUÁLNA PEDAGOGIKA

Martin Ďurovec, Milan Kutaj - ROZVOJ VIDEO ANALÝZY, JEJ VÝSKUM A POZNANIE

Josef Fiala, Jaroslav Šigut, Jan Ministr - VÝUKA „INFORMATICKÝCH“ PŘEDMĚTŮ NA EKONOMICKÝCH (MANAŽERSKÝCH) STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Matúš Formanek - MOŽNOSTI POUŽITIA SLOBODNÉHO SOFTVÉRU V PROCESOCH
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

Ян Галло - МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Dalibor Gonda - MATEMATICKÉ VZDELÁVANIE ZALOŽENÉ NA DÔMYSELNEJ APLIKÁCII UŽ ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

Lenka Gogová, Lenka Regrutová - PERCEPCIA ŽENSKEJ ROZPRÁVKOVEJ HRDINKY DETSKÝM A DOSPELÝM PUBLIKOM

Andrea Gondová - TVORIVOSŤ UČITEĽA FILOZOFIE

Olena Hundarenko - CONTEMPORARY AMERICAN VALUE MAPPING OF THE WORLD

Inna Chervinska - THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPACE A MOUNTAIN SCHOOLS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE

Justyna Iskra, Waldemar Klinkosz - DIFFICULTIES EXPERIENCED BY STUDENTS AND THEIR RESILIENCE

Vladislav Janák, Luděk Bartoněk - INTERFACE FOR READING DATA FROM 1D CMOS SENSOR HAMAMATSU S10077 WITH BUILD-IN A/D CONVERTER

Mária Kačírková - ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ, TRENDY A STRATÉGIA VÝSKUMU A VÝVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Jolanta Karbowniczek - RAISING A CHILD IN THE CONTEMPORARY TIMES

Viera Kleinová - ŠKOLSKÉ PROSTREDIE - SPOLUPRÁCA ALEBO RIVALITA?

Waldemar Klinkosz, Justyna Iskra - STUDENTS’ INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND THEIR PERSONALITY

Igor Kominarec, Edita Kominarecová - TRADÍCIE A PREMENY MULTIKULTÚRNEJ
VÝCHOVY NA SLOVENSKU

Iveta Kontríková - CUDZOJAZYČNÁ A INTERKULTÚRNA KOMPETENCIA MANAŽÉROV A ŠTUDENTOV MANAŽMENTU PRE POTREBY HOSPODÁRSKEJ PRAXE NA SLOVENSKU

Martina Kosturková, Valentína Šuťáková, Janka Ferencová – SCHOPNOSŤ VYSOKOŠKOLÁKOV KRITICKY MYSLIEŤ – ODRAZ ICH PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY V KONTEXTE SCHOPNOSTI NAPĹŇAŤ EDUKAČNÉ VÝZVY

Olga Kozlova, Elena Bedrina, Tamara Kuprina - REGIONAL DISPARITY AS PUBLIC HEALTH FORMING FACTOR

Ľudmila Krajčíriková - VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE AKO PROSTRIEDOK SOCIÁLNEJ INKLÚZIE RÓMOV

Helena Kuberová - APPLICATIONS OF MONTESSORI METHODS IN PRAXIS

Tamara V. Kuprina, Anna Petrikova - STRATEGIC MANAGEMENT IN ACADEMIC MIGRATION SPACE

Miriam Liptáková - DRUHY UMELEJ INTELIGENCIE

Zuzana Macková - SOCIÁLNA OCHRANA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V PRVEJ DEKÁDE 21. STOROČIA

Ľudmila Majerníková, Anna Hudáková, Andrea Obročníková - VPLYV OSOBNOSTNÝCH PREDIKTOROV SYNDRÓMU VYHORENIA NA VYROVNÁVANIE SA SO STRESOM U ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA

Zuzana Malacká - TEACHER AS A DECISIVE FACTOR MOTIVATING LEARNING

Jana Matochová - PROKRASTINAČNÍ CHOVÁNÍ Z POHLEDU OSOBNOSTNÍCH
CHARAKTERISTIK

Silvia Oleníková - METODIKA CLIL NA I. STUPNI ZŠ SO ZAMERANÍM NA ANGLICKÝ JAZYK

Andrea Ondrušková - VYBRANÉ ASPEKTY EVALUÁCIE V BIOLÓGII NA GYMNÁZIU

Dagmar Jakubcová, Libuše Páleníčková - POSILOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZODPOVĚDNOSTI V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V TERCIÁRNÍM A CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Mária Sirotiaková - VYBRANÉ MOTIVAČNÉ ČINITELE VOĽBY VÝBEROVÝCH PREDMETOV V PROCESE VYSOKOŠKOLSKEJ EDUKÁCIE

Mariana Sirotová, Eva Frýdková - SEBAREFLEXIA AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA KVALITY PEDAGOGICKEJ PRAXE V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE UČITEĽOV

Anna Szkolak - THE OUTLINE OF THE PROFESSION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHER IN THE VISEGRAD COUNTRIES. LITERATURE OVERVIEW

Tímea Šeben Zaťková, Denisa Petrušková - GLOBAL DEVELOPMENT EDUCATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT SECONDARY SCHOOLS

Štefan Šrobár - NOVÉ VÝZVY VEDY

Nikola Švejdová - NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ V NADVÄZNOSTI NA STAV
SLOVENSKÉHO STREDNÉHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVA

Gabriela Štefková, Mária Zamboriová - VZDELÁVANIE SESTIER V KONTEXTE BOLONSKEJ DEKLARÁCIE


Názov: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. POSOLSTVO JÁNA PAVLA II. 2016 „Súčasné výzvy a trendy v...“

Editori:
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Poprad
PhDr. Katarína Greňová – UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Košice

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISBN 978-80-561-0369-2


PRÍLOHA: Zborník Sociálne posolstvo_Jána Pavla_II_2016 (PDF, 18 MB)

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!