Zborník z konferencie Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách (PDF, 2014)

apr 24 2015

Predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction. Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre. Združenie STORM bolo hlavným organizátorom podujatia.

PRÍHOVOR ŠTATUTÁRNEJ ZÁSTUPKYNE ZDRUŽENIA STORM
Andrea HUGÁŇOVÁ

Vážené kolegyne, kolegovia,

predkladáme vám zborník z odbornej medzinárodnej konferencie s názvom Harm Reduction. Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách, ktorá sa konala 19. 11. 2014 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.

Združenie STORM ako hlavný organizátor sa systematicky snaží o budovanie tradície otvorených diskusných stretnutí nielen pre odborníkov z akademickej pôdy, ale najmä pre odborníkov z praxe.
Práve téma filozofie znižovania rizík je veľmi aktuálna a má dopad na prácu s mnohými cieľovými skupinami na Slovensku i v zahraničí. Napriek tomu, že sa primárne spája s užívaním drog, je využiteľná aj v mnohých iných smeroch. Dokazujú to aj viaceré príspevky pracovníkov s deťmi, mládežou, študentmi, ľuďmi bez domova a pod.

Združenie STORM už viac ako desaťročie rozvíja programy zamerané na znižovanie rizík a škôd. Okrem terénnej sociálnej práce s užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise sa venuje aj práci s neorganizovanými skupinami detí na sídlisku. Zároveň posunulo svoje pôsobenie aj do základných či stredných škôl. Vypracovalo program zameraný na prevenciu rizikového správania žiakov a študentov, venuje sa aj osvetovej činnosti pre verejnosť.
Združenie tak ucelene pracuje vo všetkých svojich programoch s princípmi Harm Reduction a aplikuje ich do praktického života.

V zborníku podávajú autori z teoretického i praktického aspektu vlastné názory na túto tému. Zároveň povzbudzujú k tvorivej diskusii a výmene skúseností z rôznych odborov. Zaujímavým doplnením konferencie boli tiež poznatky z Českej republiky, kde je filozofia znižovania rizík etablovanejšia.

Odborná, ale i laická verejnosť, ako aj akademickí pracovníci a študenti univerzít si
v zborníku môžu nájsť rad cenných poznatkov a informácií o problematike, ako aj inšpirácie
pre prácu na Slovensku.

Veríme, že zborník bude prínosom a zaujímavým čítaním pre všetkých, ktorým téma Harm Reduction nie je ľahostajná.

OBSAH

Príhovor štatutárnej zástupkyne Združenia STORM
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

Sklený alebo reálny strop pre služby Harm Reduction na Slovensku?
Mgr. Tatiana Hičárová

Služby Harm Reduction v kontexte drogovej situácie a ich projekcia v monitorovacích výstupoch NMCD
RNDr. Imrich Šteliar

Silné a slabé stránky Harm Reduction v Českej Republike
Dr. Jiří Valnoha

Harm Reduction prístup a podoby jeho dozrievania na Slovensku
PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD.

Možnosti a limity prístupu Harm Reduction
Mgr. Jana Gabrielová, PhD. – prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.

Inštitucionálna analýza Harm reduction služieb na Slovensku
Mgr. Dominika Púčiková - PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD.

Od Harm Reduction služieb ku komplexnému systému služieb v regióne
Mgr. Petr Steklý

Deti a mládež pod vplyvom
Mgr. Zuzana Šťastná

Možnosti využitia prístupu Harm Reduction v primárnej prevencii závislostí
Mgr. Martina Drzsíková - Mgr. Magdaléna Halásová

Harm Reduction v rekreačnom prostredí mládeže – 13 rokov skúseností a nové výzvy
Mgr. Miroslava Žilinská, MA – Bc. Martin Bartoš

Nízkoprahový prístup k sanácii rodinného prostredia
Mgr. Michal Milan – Mgr. Jana Šimončičová

Preventívne aktivity v oblasti znižovania prenosu infekčných chorôb pohlavných stykom, aktivity v oblasti znižovania stigmatizácie a diskriminácie osôb HIV+
Miloš Štefančík

Skúsenosti zo stáže v Berlíne
Mgr. Adam Janda - Mgr. Karina Andrášiková

Zapájanie ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy do programu výmeny injekčných striekačiek
Bc. et Bc. Iveta Chovancová - Mgr. Miroslava Žilinská, MA

Harm reduction prístup v sex-biznise
Mgr. Olívia Strelková - Alexandra Pódová - Bc. et Bc. Iveta Chovancová

Využitie prístupu Harm Reduction pri práci s ľuďmi bez domova
Mgr. Martina Drzsíková


Názov: Harm Reduction - Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách
Zostavovateľ: Mgr. Katarína Debnáriková, PhD.
Vydavateľ: Združenie STORM
Nitra, 2014
ISBN: 978-80-970667-2-7

PrílohaVeľkosť
Zbornik_HR_Zdruzenie_STORM.pdf5.25 MB