Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL) vhodný pre osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky v sociálnych zariadeniach a v domácom prostredí

mar 11 2020

Monitoring system for drug delivery suitable for elderly people who have been using medicines for long periods in social care facility and at home environment
Abstrakt: PhDr. et Bc. TÓTH, Marcel: Monitorovací systém dávkovania liekov – MSDL vhodný pre osoby, ktoré dlhodobo užívajú lieky v sociálnych zariadeniach a v domácom prostredí.
Hlavnou témou tohto príspevku je monitorovací systém dávkovania liekov, zvaný ako MSDL, a liekový manažment v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom príspevku je poskytnúť základné informácie o liekovom manažmente pre klientov v zariadení sociálnych služieb. Základom je preskúmanie manažmentu liekov v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na oblasti predpisovania liekov zo strany ošetrujúceho lekára a špecialistu, podávania a likvidácia liekov.
Kľúčové slová: Zariadenie sociálnych služieb, Klient, Liek, MSDL.

Abstract: PhDr. Et Bc. TOTH, Marcel: Drug Monitoring System - MSDL suitable for people who take long-term medication in social facilities and at home.
The main topic is the drug monitoring system called MSDL and drug management in social services facilities. The aim is to provide basic information about drug management for service users in social services facilities and prescription of inappropriate medicines. Basic is a review of the management of medicines in social services facilities focusing on the areas of prescription, administration and drug waste.
Keywords: Social service facility, Client, Medicine, MSDL.

Obr. 1: Lieková karta. Zdroj: www.msdl-mojelieky.skObr. 1: Lieková karta. Zdroj: www.msdl-mojelieky.sk

ÚVOD

So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov narastá aj dopyt po zdravotnej a sociálnej starostlivosti a o poskytovanie vysokokvalitnej starostlivosti starším dospelým na Slovensku. Tieto služby by mali uspokojovať potreby jednotlivcov, ktorí môžu mať celý rad akútnych a chronických stavov. Schopnosť nemocničných služieb vyhovieť týmto požiadavkám je obmedzená, a preto zariadenia sociálnych služieb poskytujú ubytovacie a zdravotnícke služby, aby vyhoveli tejto nesplnenej potrebe. V laickej tlači sa vyskytli obavy týkajúce sa manažovania liekov v zariadenia sociálnych služieb a v literatúre je dokázané, že tento proces nie je optimálny. Cieľom bolo preto preskúmať liekový manažment v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na oblasti veľkého množstva predpisovania liekov, podávania a likvidácia liekov.

Treba starostlivo zvážiť postupy predpisovania, aby sa znížilo zaťaženie liekmi a malo by sa vyvinúť úsilie na začlenenie multidisciplinárneho prístupu ku starostlivosti. Kvôli lepšiemu a efektívnejšiemu liekového manažment je tu Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL). MSDL je úložné zariadenie pre pevné lieky zamerané na zjednodušenie podávania liekov pacientom/klientom. MSDL prináša nové možnosti balenia liekov pre rôzne zariadenia sociálnych služieb, pre pacientov v domácom prostredí alebo v iných zdravotných zariadeniach ako sú nemocnice. MSDL je balený vedúcimi alebo kvalifikovanými zdravotnými sestrami priamo v zariadení, alebo v domácom prostredí, a to jednoduchým spôsobom. Tento systém umožní pacientom/klientom jednoduché užívanie liekov v denných dávkach, tak ako ich predpísal ošetrujúci lekár. Uvádza sa, že MSDL má rad výhod vrátane zvýšeného dodržiavania liečebného režimu zo strany klientov a minimalizuje chyby súvisiace s dávkou lieku.

U nás sa zvýšili nielen finančné nároky, ale aj naďalej je nábor zamestnancov v sektore sociálnych služieb náročný. Je tu veľký nedostatok zdravotných sestier, opatrovateľov a ošetrovateľov, ktorí by mohli prispieť k lepšiemu poskytovanie sociálnych služieb spojených so zdravotnými službami v zariadeniach sociálnych služieb. Štúdie naznačujú, že sestry dávajú prednosť práci v primárnej alebo sekundárnej zdravotníckej starostlivosti než v sektore sociálnych služieb. Čiastočne je to dôsledok zlepšeného prístupu k zdrojom a multidisciplinárneho prostredia v takých prostrediach, ktoré sú v sektore sociálnych služieb nedostatočné. Ďalším tlakom na toto odvetvie je zvýšená regulačná kontrola (štandardy starostlivosti, ÚDZS) v dôsledku niekoľkých významných incidentov v zariadeniach zameraných na starostlivosť o klientov. Táto kontrola je pochopiteľná, pretože klienti zariadení sociálnych služieb často predstavujú najzraniteľnejších jednotlivcov v spoločnosti. Stojí to však za to. Spoločne môžu tieto tlaky spoločnosti predstavovať efektívnu a kvalitnú starostlivosť. Jedným z hlavných ošetrovateľských úkonov v zariadeniach sociálnych služieb je aj podávanie liekov predpísaných ošetrujúcim lekárom jednotlivým klientom. Obyčajne v zariadeniach sociálnych služieb klienti nie sú schopní manažovať svoje vlastné lieky, a preto sa personál zúčastňuje na manažovaní, správe a podávaní liekov.

Klienti v zariadeniach sociálnych služieb sú zvlášť citliví na poškodenie súvisiace s liekmi, ku ktorému môže prísť preto, že majú málo informácií o rôznych liekových alergiách, o predpisovaní liekov a o nevhodných podávaných liekových postupoch v zariadeniach. V dôsledku toho sa zameriavam na manažmentom liekov na vzorke zariadení sociálnych služieb so zameraním na predpisovanie, podávanie a plytvanie liekmi.

Obr. 2: Dávkovač Liekov MSDL na 28 dní. Zdroj: www.msdl-mojelieky.skObr. 2: Dávkovač Liekov MSDL na 28 dní. Zdroj: www.msdl-mojelieky.sk
Definovanie znalostnej bázy

Starnutie je postupný progresívny proces charakterizovaný fyziologickými zmenami a pozorovateľným poklesom telesných funkcií spolu so zvýšením náchylnosti na nepriaznivé účinky liekov (Mangoni a Jackson 2003). Okrem fyziologického poklesu existujú aj neurologické deficity súvisiace s vekom, ktoré môžu mať za následok zrakové, motorické a kognitívne poruchy. Tie môžu znižovať kvalitu života a skutočne brzdiť schopnosť jednotlivca bezpečne užívať svoje lieky. Tieto zmeny majú vplyv na absorpciu, metabolizmus, distribúciu a elimináciu liekov, ktoré môžu byť nepredvídateľné a podliehajú významnej variabilite medzi klientmi, ale nakoniec môžu viesť k nežiaducim reakciám na lieky (Stegemann et al. 2010). V dôsledku toho by sa predpisovanie liekov tejto populácie malo dôkladne zvážiť.

Analýza súčasného stavu

Zložité zdravotné stavy, dlhodobé choroby, viacnásobné chronické ochorenia a geriatrické syndrómy, ktoré postihujú niektorých starších dospelých, si často vyžadujú viacnásobnú liekovú liečbu ako primárny zásah buď na liečenie, prevenciu, kontrolu, alebo na zlepšenie kvality života klientov. Vzhľadom na zmeny farmakokinetiky (príjem lieku až po jeho vylúčenie) a farmakodynamiky (účinok lieku na organizmus), ktoré súvisia s vekom tejto populácie, to vedie k náležitému užívaniu liekov.

Predpokladá sa, že tento dramatický posun v populácii bude vyvíjať ďalší tlak na zdravotnícke služby v primárnej aj sekundárnej starostlivosti. Staršia populácia dospelých je, aspoň čiastočne, náchylná na mnohopočetné chronické choroby a je náchylná na polyfarmáciu- viac užívanie liekov ako 5 za deň, čoho dôsledkom sú nepriaznivé reakcie na lieky.

Ak sa lieky podávajú klientom sociálnych služieb, musí byť ich podanie zdokumentované v Liekových záznamoch. Liekové záznamy predstavujú hlavný dokumentárny záznam o podávaní liekov klientom. Každý klient by mal mať samostatný Liekový záznam, ktorý poskytuje podrobnosti o klientovi vrátane jeho mena, dátumu narodenia a stavu alergie, meno ošetrujúceho lekára s adresou a pod. Ďalej by mal obsahovať zoznam všetkých liekov, ktoré sa majú klientovi podávať a ktoré sú predpísané lekárom, s pripojenými pokynmi na dávkovanie, akýmikoľvek osobitnými pokynmi alebo bezpečnostnými opatreniami spojenými s lieky. a samostatnú časť, v ktorej sa zaznamenávajú informácie a komentáre. Neexistuje žiadny jednotný definovaný formulár pre Liekový záznam, ale obsah bude zhruba podobný, čo poskytne efektívnu informáciu o klientovi a následné zaznamenanie podania lieku do Liekového záznamu.

Liekový odpad sa môže vyskytnúť v ktorejkoľvek fáze procesu riadenia liekov od vydania predpisu až po lieky v rukách pacienta. Je evidentné, že ku vzniku odpadu z liekov prispievajú všetci pacienti a zdravotnícki pracovníci (lekári, lekárnici, zdravotnícky personál). Je tiež zrejmé, že sa dá predísť niektorým príčinám týkajúcich sa odpadových liekov (napr. predchádzanie nadmernému zásobovaniu liekov, podpora dodržiavania liekového manažmentu prostredníctvom vzdelávania a poradenstva klienta), zatiaľ čo niektorým z nich sa nedá zabrániť (napr. smrť pacienta/klienta), pričom odhady naznačujú, že pomer medzi odpadom, ktorému sa dá predísť, a odpadu, ktorému sa nedá zabrániť je zhruba 50 : 50 (York Health Economics Consort a The School of Pharmacy 2010).

Východiská

Predpisovanie liekov je komplikovanejšie v zariadeniach sociálnych služieb, kde existuje viac zdrojov zdravotníckych služieb, do ktorých je zapojených množstvo predpisujúcich lekárov, ako všeobecní a špeciálni lekári, ktorí často priamo nekonzultujú s klientom, ale skôr dostanú informácie týkajúce sa klienta prostredníctvom sestry alebo opatrovateľa (Bergman et al. 2007).

Odhady naznačujú, že približne 80 % všetkých liekov v zariadeniach sociálnych služieb by mohlo byť balených v systémoch MSDL.

Monitorovací systém dávkovania liekov (MSDL)

MSDL je dávkovač liekov a zároveň úložné zariadenie pre pevné a tuhé lieky zamerané na zjednodušenie podávania liekov pacientom/klientom. MSDL sa odporúča pre všetky lieky vrátane liekov na požiadanie, liekov s potenciálnou cytotoxicitou, liekov s variabilným dávkovaním a hydroskopických alebo fotocitlivých liekov. MSDL by však mohol byť najbežnejším systémom používaným v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácej starostlivosti na manažment liekov.

Všeobecne je systém vhodný iba na perorálne tuhé lieky, aj keď existujú špecializované systémy (napr. Jodóza), ktoré umožňujú kvapalné dávkové formy.

MSDL- Monitorovaný systém dávkovania liekov je nástroj na manažment liekov, ktorý organizuje lieky na perorálnu dávku pacienta podľa dňa v týždni a podľa denného času, v ktorom sa majú užívať. MSDL, známy tiež ako blistrové liekové balenie, je ideálny pre pacientov užívajúcich viac liekov ako 5 (Polyfarmácia) po celý deň.

MSDL dávkovač liekov – lieková karta, ktoré pripravuje sestra, sa používajú predovšetkým v komunite, pretože starostlivosť je poskytovaná doma ale aj používajú sa aj v zariadeniach sociálnych služieb, aby pomohli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti správne podávať lieky pacientom a klientom v ich starostlivosti.

Používanie liekového dávkovača MSDL poskytuje klientom a pacientom, ich rodinám, lekárnikom a širšiemu systému zdravotnej starostlivosti celý rad výhod.

Obr. 3: Dávkovanie liekov sestrou. Zdroj: www.msdl-mojelieky.skObr. 3: Dávkovanie liekov sestrou. Zdroj: www.msdl-mojelieky.sk
Klienti, pacienti a rodiny

MSDL- dávkovač liekov pomáha klientovi a pacientovi dodržať včasné podávanie viacerých liekov počas celého dňa.

MSDL- dávkovač liekov pripravené sestrou eliminujú potrebu, aby si pacienti a klienti sami manažovali lieky. Výrazne minimalizuje riziko vynechania alebo dodatočnej dávky liekov. Klienti a pacienti môžu lepšie porozumieť svojim liekom, zlepšovať liečebné výsledky.

Lekárnici a sestry

Dávkovač liekov –Lieková karta pacienta s (MSDL) pripravujú každý týždeň tak, aby zahŕňali iba súčasné lieky. Pri pravidelnom dopĺňaní môže lekárnik a sestra dôkladne sledovať užívanie liekov svojich klientov a pacientov.

Záver

Monitorovací systém dávkovania liekov poskytuje klientom a pacientom lepšiu starostlivosť a individualizované služby, ktoré môžu ovplyvniť pohodu a kvalitu života pacientov a klientov. Použitie MSDL blistrových balení môže znížiť zbytočné prijatie pacienta do nemocnice v dôsledku nepretržitého nedodržiavania užívania liekov – buď ich berie príliš málo alebo príliš veľa, alebo nesprávne načasovania dávok. Prispieva tiež k znižovaniu odpadu z liekov, pretože lieky sa podávajú včas, čo vedie k menšiemu plytvaniu liekmi a znižuje hromadenie zásob.

Autor: PhDr. Bc. Marcel Tóth
Autor odborného článku je doktorandom Vysokej školy Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.

Použitá literatúra
Hilmer, S. N. a kol. 2007. Index liekovej záťaže na definovanie funkčnej záťaže liekov u starších ľudí. Archives of Internal Medicine 167 (8), s. 781 - 787.

Medeiros-Souza, P. a kol. 2007. Diagnóza a kontrola polyfarmácie u starších osôb. Revista de saude publica 41 (6), s. 1049–53.

Patterson, S. M. a kol. 2014. Intervencie na zlepšenie primeraného využívania polyfarmácie u starších ľudí. Cochrane Database Syst Rev, 10 (10).

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!