Sociálna komunikácia ako významný článok v manažmente sociálnej práce

aug 5 2010

Social communication as an important article in Management of Social Work
Abstrakt: Nevyhnutnou zložkou interakcie v manažmente sociálnej práce je komunikácia. Je to významný spojovací článok, ktorým sa oznamujú a prijímajú určité informácie. Komunikáciu treba považovať za jednu z najdôležitejších podmienok v manažmente sociálnej práce, pretože prepojenie jej štruktúr, účinnosť riadenia, koordinácia i spätná väzba sa zabezpečuje vzájomným prepojením procesom komunikácie.
Cieľom nášho príspevku je priblížiť pohľad na sociálnu komunikácia v manažmente sociálnej práce. V príspevku definujeme sociálnu komunikáciu a poukazujeme na jednotlivé zásady, ktoré ovplyvňujú komunikáciu v manažmente sociálnej práce.
Komunikáciou si vzájomne vytvárame vzťahy s inými ľuďmi, obohacujeme si náš život názormi iných, ich skúsenosťami a snažíme sa presadiť, nielen v manažmente sociálnej práci, ale i v spoločnosti.
Kľúčové slová: Sociálna komunikácia, Komunikácia, Komunikačný proces, Manažment, Manažment sociálnej prací, Rozhovor, Človek.

Abstract: An essential component of interactions in the management is the communication. It is a process which is used to announce and receive certain information.Communication should be considered as one of the most important part in the management of social work as a link to its structures, management efficiency, coordination and feedback to ensure the interconnection process of communication. The aim of this paper is to present a view of social communication in the management of social work. In this paper we define the social communication and to point out the principles that affect communication in the management of social work.
We create relationships with other people via communication, we enrich our life with different opinions, experience and try to assert not only in the management but also in the society.
Keywords: Social communication, Communication, Communication process, Management, Mangement of Social Work, Interview, Human.

Systém řízení - Řízení systému

aug 5 2010

Teorie, Systém řízení – Řízení systému je teorie systemického přístupu k manažmentu. Má několik základních předpokladů.

Organizace je sociální systém
Co je to systém? Množina prvků, majících mezi sebou nějaký druh vztahů, spojených dohromady hranicí.

Když běžně mluvíme o sociálním systému, máme tím většinou na mysli, že jde o systém skládající se z lidí (rodina, pracovní skupina, skupina přátel v baru...). Přikláním se k pojetí německého sociologa Niklase Luhmanna, který (v návaznosti na další autory) říká, že sociální systémy jsou systémy komunikace. Jeho prvky pak nejsou lidé, ale jednotlivé promluvy neboli 'komunikační akty', vztahy mezi nimi jsou návaznosti (tzn., že na sebe navazují v čase a udržují jedno téma) a hranicí takového sociálního systému je jeho smysl. Takové sociální systémy neobsahují lidi, i když se bez nich pochopitelně neobejdou; lidé jsou pro ně takříkajíc nezbytně nutným prostředím. Sociální systém - podobně jako biologický systém - neustále stojí na křižovatce, na které se rozhoduje o jeho udržení či ukončení. V tomto pojetí to znamená udržení takového tématu, které je pro tento systém smysluplné. Protože se změnou tématu se mění smysl a s ním i celý systém. Jelikož každý systém má tři uvedené charakteristiky (prvky, vztahy mezi nimi a hranice), které ho odlišují od ne-systému (prostředí, jiného systému), vzniká a zaniká i se změnou svých prvků: v našem případě tedy komunikačních aktů a jejich napojení. Sociální systémy vznikají a zanikají v čase, tvoří se z napojení jednotlivých promluv a 'drží pohromadě' smysluplným tématem.

Inovácie

júl 30 2010

Vývoj a evolúcia sú znakom dynamiky napredovania a rozvoja – ľudstva, spoločnosti i človeka samého. Obdobie tretieho milénia môžeme pokojne nazvať aj revolúciou zmien. Preto pripravenosť na zmenu je potrebná výbava úspešných ľudí, biznismenov i manažérov. V raketovej dobe infoveku, keď rozhodujúce víťazstvá v obsadzovaní trhových podielov a najväčšie zisky znamenajú nové špičkové technológie a poznatky, majú šancu na úspech práve tí, ktorí sú pripravení, ochotní a najmä neustále trénovaní pre pružnosť zmeny.

Publikácia: Ako písať školské a záverečné práce Metodická pomôcka pre študentov - Peter Orendáč

júl 30 2010

Úvod
Počas vysokoškolského štúdia študenti prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prác, ktoré majú vyprodukovať. Sú to rôzne školské a záverečné práce. Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 51 ods. 3 uvádza, že „súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca.“ Nasledujúce paragrafy spomenutého zákona ako záverečné práce chápu bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce.

Písanie takýchto prác však má svoje zákonitosti a pisateľ sa má riadiť príslušnými normami, upravujúcimi ich formu i obsah. Niektoré normy sú však ťažko dostupné a študenti zápasia v tomto smere s mnohými problémami. Úlohou tejto metodickej príručky je uľahčiť študentom ich prácu pri písaní rôznych prác.

Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch Michal Oláh - Milan Schavel - Milan Tomka

júl 30 2010

Predhovor
Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, vznikla z potreby tímu slovenských supervízorov sociálnej práce skvalitniť a implementovať supervíziu do praxe inštitúcií poskytujúcich sociálnu pomoc v rezorte MPSVaR SR. Túto nevyhnutnosť umocnila skutočnosť vyplývajúca zo znenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č.305/2005, časť 4, § 47, ods. 7, kde sa hovorí o povinnosti zabezpečenia supervízie v prostredí detských domovov - konkrétne pre sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

Prínos Alfréda Kadushina pre supervíziu v sociálnej práci

júl 29 2010

Abstrakt: Príspevok upozorňuje na niektoré myšlienky Alfréda Kadushina, ktorý ako prvý spracoval špecifiká pre supervíziu v sociálnej práci. Aj keď sa jedná o americké prostredie, zostávajú jeho podnety pre nás veľkou inšpiráciou. Pre supervízorov v praxi sme vybrali niekoľko tém ako je samotná história a kreovanie supervízie v historickom kontexte, ďalej sme sa zaoberali jeho prínosom pre individuálnu supervíziu, faktormi, ktoré supervíziu ovplyvňujú a samotnou osobnosťou supervízora. Upozorňujeme na niekoľko tém, ktoré si aj v našom prostredí v modifikovanej forme zaslúžia postupne svoje rozpracovanie.
Kľúčové slová: Supervízia v sociálnej práci. Supervízor. Supervidovaný. Supervízny proces. Vonkajšie faktory v supervízii.

Teoretické aspekty manažmentu v sociálnej práci verzus sociálny manažment

júl 26 2010

The theoretical aspects of social work management versus social management
Abstrakt: Článok je zameraný na problematiku manažmentu a sociálneho manažmentu v kontexte objasňovania jeho miesta v systéme sociálnej práce. Poskytuje komparáciu teoretických východísk manažmentu v korelácii s poznatkami zo sociálneho manažmentu Príspevok poukazuje na sociálny manažment ako rozvíjajúcu sa hraničnú vedu spoločensko-ekonomického charakteru. Snaží sa vystihnúť požiadavky modernej doby a poskytuje modelové riešenie komplexného riadenia v sociálnej sfére integrujúc manažérske poznatky v systémový celok v kontexte potrieb sociálnej práce.
Kľúčové slová: manažment, sociálny manažment, sociálna práca, sociálny kapitál, integrovaný model sociálneho manažmentu.

Abstract: The study aspires to focus at the problematic of the management and social management and consequently tries to clarify its position in social work practice. By medium of this article is provided a comparison between the theoretical management theses in coleration with social management’s knowledge bases. The study point out at the social management as new socio-economical boundary science in maturation stage. It tries to render at the new epoch’s demand and consequently provide an integrated and systematic management model solution for social work practice.
Key words: management, social management, social work, social capital, integrates social management’s model.

Slovenský Červený kríž vyzbieral už takmer 85 000 €

júl 26 2010

Slovenský Červený kríž má mesiac po vyhlásení finančnej zbierky na účte Fond Ľudia ľuďom už 84 665,82 €. Zbierka bola vyhlásená na pomoc obyvateľom postihnutých záplavami a potrvá do 31. 7. 2010. Finančné prostriedky je teda ešte stále možné zasielať na účet 665555/0200, variabilný symbol: 2011.

Centrálna správa tlače v organizácii so SafeQ

júl 4 2010

Program SafeQ a funkcie ktoré ponúka sú určené pre veľké inštitúcie ako banky, poisťovne, univerzity, školy, nemocnice alebo úrady.

Publikácia: Sociálna práca vo verejnej správe - Milan Schavel, Michal Oláh, Štefánia Derevjaniková, Karol Zeman

jún 26 2010

Predhovor k publikácii:
Proces reformy verejnej správy bezprostredne súvisí s transformačnými procesmi, ktoré nadviazali na zmenu politicko-ekonomicko-socialnej podstaty štátu. Február 1948 poznamenal históriu obnoveného Československa radikálnou zmenou politickej orientácie. Táto sa začala formovať už pred tým, čo výrazne ovplyvnili výsledky 2. svetovej vojny, ako i snahy Komunistickej strany Československa (ďalej len KSČ) k orientácii na Sovietsky zväz.

XVIII. ročník Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka

jún 24 2010

Mesto Prešov bude tento víkend, počas 18. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka, hostiť 22 družstiev zo Slovenska, ktoré si zmerajú svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.
Prešovské centrum bude v sobotu, 26. júna 2010, patriť 132 červenokrižiakom, ktorí si na siedmich súťažných stanovištiach zmerajú svoje sily. Ošetrovať budú nielen figurantov s realistickým znázornením poranení, ale svoje zručnosti predvedú aj
v kardiopulmonálnej resuscitácii a otestujú si komunikáciu v anglickom jazyku. Víťaz súťaže bude reprezentovať Slovenský Červený kríž na medzinárodnej súťaži v poskytovaní prvej pomoci FACE 2011.

Odborný časopis Sociální služby

jún 22 2010

Odborný měsíčník Sociální služby je nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Jeho vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v ČR. Její členskou základnu v současnosti tvoří více než 720 organizací, což znamená přes 1600 registrovaných služeb.

Pečovatelská služba v České republice - Předpoklad vydání v září 2010

jún 22 2010

Vydavatel: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Autoři: Kolektiv (30 autorů)
Předpoklad vydání: září 2010
Předpokládaný počet stran: 400

Publikácia: Kazuistika v sociálnej práci - Ján Hučík – Alena Hučíková

jún 17 2010

Okolnosti života a individuálne osobitosti klienta sú východiskové informácie pre každého pracovníka v oblasti sociálnej práce - ak má mať jeho činnosť náležitú odbornú úroveň. Ako postupovať pri poznávaní osoby klienta, ktorému treba pomôcť? Ako sledavať jeho problém? Ako skvalitniť vedenie dokumentácie o klientovi? Na tieto otázky možno nájsť odpovede v publikácii Kazuistika v sociálnej práci, ktorá predstavuje užitočný prameň poznatkov pre študujúcich i pre sociálnych pracovníkov v praxi.
doc. PhDr. Ema Kollárová, CSc.

Diecézne charity poskytnú vysúšače miestností domácnostiam postihnutými záplavami

jún 15 2010

Slovenská katolícka charita poskytne ďalších 100 odvlhčovačov pre domácnosti postihnuté záplavami. Potreba je však ďaleko väčšia než charita stačí pokryť. Pretrvávajúce povodne na celom Slovensku zasiahli tisíce domácností, niekoľko stoviek ľudí muselo byť evakuovaných. Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov a Spišská katolícka charita sa zapojili do odstraňovania škôd.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!