Týden sociálních služeb ČR umožní stovkám jejich poskytovatelů prezentovat dlouhodobé úsilí o kvalitu a dostupnost sociálních služeb

sep 23 2010

V týdnu od 4. do 10. října 2010 proběhne pod heslem KVALITA – DOSTUPNOST – DŮSTOJNOST v celé České republice druhý ročník Týdne sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Systém štátnej sociálnej podpory na Slovensku a koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

sep 8 2010

Abstrakt: Príspevok prezentuje sociálnu podporu štátu súvisiacu s poskytovaním rodinných dávok v zmysle národnej legislatívy a v zmysle koordinačných predpisov v rámci Európskej únie. Je obsahovo zameraný na zovšeobecnenie základných pojmov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, na stručný komentár k základným sociálnym zákonom, ku koordinačným nariadeniam a na celkové zobrazenie sociálnej práce, súčasťou ktorej je aj realizácia rodinných dávok. Popisuje základné druhy rodinných dávok, rozdiely nárokov, zodpovedností a iných ukazovateľov súvisiacich s ich poskytovaním.
Kľúčové slová: Štátne sociálne dávky. Klient. Európska únia. Koordinačné predpisy.

Abstract: The paper presents the State social support related to the provision of family benefits in terms of national legislation and regulations in terms of coordination within the European Union. The content aims to generalize the basic concepts of social security brief commentary on the basic social laws, regulations and coordination to the overall view of social work, which is part of the implementation of family benefits. Describes the basic types of family benefits, entitlements differences, responsibilities and other factors related to the provision.
Keywords: State social benefits. Client. European Union. Coordination rules

Česko-islandský projekt vytváří platformu pro spolupráci při poskytování sociální péče o seniory

sep 3 2010

V sobotu 4. září přijíždí na sedmidenní studijní cestu do ČR 5 odborníků na sociální služby z Islandu. Jejich pracovní návštěva začíná v jihočeském Táboře a bude pokračovat v dalších regionech. Jde o druhou aktivitu projektu Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) a islandské partnerské organizace 'Soltun Nursing Home' s názvem „Komparace služeb sociální péče o seniory“.

Publikácia: Právě vychází unikátní publikace Pečovatelská služba v České republice

sep 1 2010

Do rukou poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků veřejné správy, odborníků, studentů a dalších zainteresovaných subjektů v těchto dnech míří svým obsahem, počtem autorů i rozsahem zcela ojedinělá odborná publikace „Pečovatelská služba v České republice“.

Každý umírající klade duchovnímu základní otázku: Proč?

aug 22 2010

Už na civilní službě v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci se dostal kněz Mgr. Václav Tomiczek, farář v beskydské Čeladné, ke službě nemocným. Civilní službu absolvoval už po studiích jako jáhen a asi 10 měsíců jako kněz, přesto v pozici ošetřovatele u lůžka, což považuje za velmi cennou zkušenost z praxe. V současné době dochází už více než dva roky do zdravotnického zařízení Gaudium ve Frýdku-Místku a také spolupracuje s Hospicem sv. Lukáše v Ostravě, kde se rovněž věnuje duchovnímu vedení personálu v podobě katechezí a duchovních obnov. Zároveň studuje doktorské studium pastorální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na obor pastorační péče o nemocné a příbuzná témata.

Internetový portál Umírání.cz – učit se umírat a žít

aug 19 2010

Důstojné umírání, smrt a truchlení jsou hlavním motivem portálu Umírání.cz, který je v prostředí českého internetu zcela výjimečným projektem. Na jednom místě nabízí odbornou i laickou pomoc a útěchu všem, kteří umírají nebo jim někdo umírá, stejně jako odborníkům, kteří s umírajícími a jejich rodinami pracují, i studentům. Hojné pozitivní reakce na stránkách portálu ukazují, že se jedná o službu důležitou a využívanou.

Koncept strachu v manažmente

aug 19 2010

Abstrakt: Zámerom príspevku je predstaviť koncept emócie strachu v kontexte vedenia a riadenia ľudí. Stručne popíšeme funkcie manažmentu a interpersonálne zručnosti, ktoré manažérka využíva pri vedení a riadení svojich kolegýň, špecificky sa pri tom zameriame na emóciu strachu, ktorá jej bráni v aplikácii spomínaných interpersonálnych zručností v kontakte s druhými ľuďmi v pracovnom kontexte. V príspevku predstavíme model komunikačných pozícií, ktorý využíva Systemická transformačná terapia a model kontaktového cyklu, ktorý používa Gestalt prístup pri posúdení správania manažéra, tímu alebo organizácie. Tieto modely nám budú slúžiť ako východisko k explorácii možných kognitívnych schém manažéra a ich tímov, ktoré vedú k emóciám úzkosti, obavy a strachu. Na záver príspevku zhrnieme podstatné faktory, ktoré redukujú obavy a strach a pomáhajú manažérke k väčšej sebadôvere a v dôvere k iným.

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání - Hospic svaté Alžběty v Brně

aug 12 2010

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání. „Všichni to děláme s pocitem, že pracujeme pro něco dobrého,“ říká o práci celého kolektivu Mgr. Hana Margoldová, sociální pracovnice lůžkového hospice v Hospici svaté Alžběty v Brně. Původně pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, ale shodou okolností se dostala do hospice, kde působí již druhým rokem.

Sociální práce s umírajícími

aug 10 2010

Vyšlo nové číslo profesního časopisu Sociální práce/Sociálna práca, tentokrát věnované problematice smrti a umírání.

Sociálna komunikácia ako významný článok v manažmente sociálnej práce

aug 5 2010

Social communication as an important article in Management of Social Work
Abstrakt: Nevyhnutnou zložkou interakcie v manažmente sociálnej práce je komunikácia. Je to významný spojovací článok, ktorým sa oznamujú a prijímajú určité informácie. Komunikáciu treba považovať za jednu z najdôležitejších podmienok v manažmente sociálnej práce, pretože prepojenie jej štruktúr, účinnosť riadenia, koordinácia i spätná väzba sa zabezpečuje vzájomným prepojením procesom komunikácie.
Cieľom nášho príspevku je priblížiť pohľad na sociálnu komunikácia v manažmente sociálnej práce. V príspevku definujeme sociálnu komunikáciu a poukazujeme na jednotlivé zásady, ktoré ovplyvňujú komunikáciu v manažmente sociálnej práce.
Komunikáciou si vzájomne vytvárame vzťahy s inými ľuďmi, obohacujeme si náš život názormi iných, ich skúsenosťami a snažíme sa presadiť, nielen v manažmente sociálnej práci, ale i v spoločnosti.
Kľúčové slová: Sociálna komunikácia, Komunikácia, Komunikačný proces, Manažment, Manažment sociálnej prací, Rozhovor, Človek.

Abstract: An essential component of interactions in the management is the communication. It is a process which is used to announce and receive certain information.Communication should be considered as one of the most important part in the management of social work as a link to its structures, management efficiency, coordination and feedback to ensure the interconnection process of communication. The aim of this paper is to present a view of social communication in the management of social work. In this paper we define the social communication and to point out the principles that affect communication in the management of social work.
We create relationships with other people via communication, we enrich our life with different opinions, experience and try to assert not only in the management but also in the society.
Keywords: Social communication, Communication, Communication process, Management, Mangement of Social Work, Interview, Human.

Systém řízení - Řízení systému

aug 5 2010

Teorie, Systém řízení – Řízení systému je teorie systemického přístupu k manažmentu. Má několik základních předpokladů.

Organizace je sociální systém
Co je to systém? Množina prvků, majících mezi sebou nějaký druh vztahů, spojených dohromady hranicí.

Když běžně mluvíme o sociálním systému, máme tím většinou na mysli, že jde o systém skládající se z lidí (rodina, pracovní skupina, skupina přátel v baru...). Přikláním se k pojetí německého sociologa Niklase Luhmanna, který (v návaznosti na další autory) říká, že sociální systémy jsou systémy komunikace. Jeho prvky pak nejsou lidé, ale jednotlivé promluvy neboli 'komunikační akty', vztahy mezi nimi jsou návaznosti (tzn., že na sebe navazují v čase a udržují jedno téma) a hranicí takového sociálního systému je jeho smysl. Takové sociální systémy neobsahují lidi, i když se bez nich pochopitelně neobejdou; lidé jsou pro ně takříkajíc nezbytně nutným prostředím. Sociální systém - podobně jako biologický systém - neustále stojí na křižovatce, na které se rozhoduje o jeho udržení či ukončení. V tomto pojetí to znamená udržení takového tématu, které je pro tento systém smysluplné. Protože se změnou tématu se mění smysl a s ním i celý systém. Jelikož každý systém má tři uvedené charakteristiky (prvky, vztahy mezi nimi a hranice), které ho odlišují od ne-systému (prostředí, jiného systému), vzniká a zaniká i se změnou svých prvků: v našem případě tedy komunikačních aktů a jejich napojení. Sociální systémy vznikají a zanikají v čase, tvoří se z napojení jednotlivých promluv a 'drží pohromadě' smysluplným tématem.

Inovácie

júl 30 2010

Vývoj a evolúcia sú znakom dynamiky napredovania a rozvoja – ľudstva, spoločnosti i človeka samého. Obdobie tretieho milénia môžeme pokojne nazvať aj revolúciou zmien. Preto pripravenosť na zmenu je potrebná výbava úspešných ľudí, biznismenov i manažérov. V raketovej dobe infoveku, keď rozhodujúce víťazstvá v obsadzovaní trhových podielov a najväčšie zisky znamenajú nové špičkové technológie a poznatky, majú šancu na úspech práve tí, ktorí sú pripravení, ochotní a najmä neustále trénovaní pre pružnosť zmeny.

Publikácia: Ako písať školské a záverečné práce Metodická pomôcka pre študentov - Peter Orendáč

júl 30 2010

Úvod
Počas vysokoškolského štúdia študenti prichádzajú do styku s rôznymi druhmi prác, ktoré majú vyprodukovať. Sú to rôzne školské a záverečné práce. Zákon 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 51 ods. 3 uvádza, že „súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca.“ Nasledujúce paragrafy spomenutého zákona ako záverečné práce chápu bakalárske, diplomové, rigorózne a dizertačné práce.

Písanie takýchto prác však má svoje zákonitosti a pisateľ sa má riadiť príslušnými normami, upravujúcimi ich formu i obsah. Niektoré normy sú však ťažko dostupné a študenti zápasia v tomto smere s mnohými problémami. Úlohou tejto metodickej príručky je uľahčiť študentom ich prácu pri písaní rôznych prác.

Príručka pre skvalitnenie supervízie v detských domovoch Michal Oláh - Milan Schavel - Milan Tomka

júl 30 2010

Predhovor
Publikácia, ktorá sa Vám dostala do rúk, vznikla z potreby tímu slovenských supervízorov sociálnej práce skvalitniť a implementovať supervíziu do praxe inštitúcií poskytujúcich sociálnu pomoc v rezorte MPSVaR SR. Túto nevyhnutnosť umocnila skutočnosť vyplývajúca zo znenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č.305/2005, časť 4, § 47, ods. 7, kde sa hovorí o povinnosti zabezpečenia supervízie v prostredí detských domovov - konkrétne pre sociálnych pracovníkov a vychovávateľov.

Prínos Alfréda Kadushina pre supervíziu v sociálnej práci

júl 29 2010

Abstrakt: Príspevok upozorňuje na niektoré myšlienky Alfréda Kadushina, ktorý ako prvý spracoval špecifiká pre supervíziu v sociálnej práci. Aj keď sa jedná o americké prostredie, zostávajú jeho podnety pre nás veľkou inšpiráciou. Pre supervízorov v praxi sme vybrali niekoľko tém ako je samotná história a kreovanie supervízie v historickom kontexte, ďalej sme sa zaoberali jeho prínosom pre individuálnu supervíziu, faktormi, ktoré supervíziu ovplyvňujú a samotnou osobnosťou supervízora. Upozorňujeme na niekoľko tém, ktoré si aj v našom prostredí v modifikovanej forme zaslúžia postupne svoje rozpracovanie.
Kľúčové slová: Supervízia v sociálnej práci. Supervízor. Supervidovaný. Supervízny proces. Vonkajšie faktory v supervízii.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!