Niekoľko poznámok k autorite sociálneho pracovníka

nov 29 2010

A several Notes on Authority of Social Worker
Abstrakt: Práca sa zaoberá významom autority v sociálnej práce. Východiskom je identifikácia zdrojov a legitimity úradnej autority. Autor poukazuje na dôležitosť osobnostných kvalít sociálneho pracovníka ako nevyhnutného prvku pre získanie a udržanie dôvery klienta, ale vníma ich dôležitosť i v rámci sociálnej práce ako celku. V závere sa autor zameriava na vzťah všeobecne chápanej zodpovednosti a autority.
Kľúčové slová: Autorita, sociálna práca, osobnosť, osobnostné vlastnosti, zodpovednosť.

Abstract: This paper is concerned with the sense of authority in the social works. Point of departure is the identification of the sources and legitimity of the official authority. Author suggested to the importance of personal qualities of social worker, which is the necessary constituent for acquirement and preservation for trusts of the client, however he perceived importance of this qualities also in frame of the social works en bloc. In epilogue he focuses on relationship of responsibility in general and authority.
Keywords: Authority, social works, personality, character, personal attributes, responsibility.

Ľudia a faktory pomáhajúce k resocializácii človeka – posttraumatického vozíčkara

nov 29 2010

People and factors which assist to resocialization of posttraumatic wheelchair man
Abstrakt: Jednou z modifikačných foriem sociálnej práce je šport a jeho telovýchovný proces. Kódex etiky športu, prístup trénera a osobného asistenta k športovcovi s telesným postihnutím vytvárajú prostredie, v ktorom môže dôjsť k sebarealizácii človeka, k zlepšovaniu jeho imidžu, dosahovaniu osobných cieľov, sebapoznávaniu a vytváraniu sociálnych väzieb. Na vzorke 77 ľudí so zdravotným postihnutím sme sledovali motívy k športu, názor športujúcich na funkciu športu a podiel pomoci zdravých osôb na socializácii.
Zistili sme, že u respondentov dominovala možnosť sebarealizácie (35%) a zlepšenia zdravotného stavu (26%). Športovú činnosť vnímajú ako zmysluplné využitie voľného času (29%) a pre možnosť sociálneho kontaktu (25%). Priatelia im pomáhajú najviac a to najmä v psychickej podpore pri športovaní (37% respondentov).
Kľúčové slová: Sociálna práca, etika v športe, motívy k športu, ľudia s telesným postihnutím, vozíčkar.

Abstract: We can consider sport or physical training process as a one of modifying forms of social training. Factors such as the code of sport ethics, the approach of trainer and personal assistant to disabled athlete, create the environment for self-realization and self-knowledge of oneself, for improving his/her image, for achieving personal goals and creating the social ties. On a sample of 77 disabled people we monitor the motives for sport, the opinion to function of sport and also how the healthy people share the help for socialization. We found out, that in case of 35 % of respondents dominate the self-realization and improving the health state (26 %). 29 % perceive the sport activity as a meaningful usage of leisure time and for 25 % it is the possibility for social contact. Friends of 37 % of respondents help them the most, mainly in psychological support.
Key words: Social training, sport ethics, motives for sport, physically disabled people, wheelchair man.

Etika v práci sociálneho pracovníka

nov 29 2010

Ethics in the work of social workers
Abstrakt: Autorka v príspevku poukazuje na dodržiavanie etických princípov sociálnej práce a na schopnosť sociálnych pracovníkov dešifrovať verbálne a neverbálne prejavy klienta. Príspevok prináša zistenia získané z vyhodnotenia prieskumu, ktorý sa zameriaval na vonkajšie súčasti prejavu, ovplyvňujúce samotnú komunikáciu a priebeh stretnutia sociálneho pracovníka s klientom.
Kľúčové slová: Etika, etické princípy, klient, sociálny pracovník, verbálna a neverbálna komunikácia.

Abstract: The author points out the contribution to the ethical principles of social work and social workers' ability to decipher the verbal and nonverbal expressions of the client. This paper reports the findings obtained from the evaluation survey, which focused on the external parts of speech, communication and influencing the actual conduct of meetings of a social worker with the client.
The key words: Ethics, ethical principles, client, social worker, verbal and nonverbal communications.

Vzájomné vzťahové prepojenie medzi vednými disciplínami sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou

nov 24 2010

I cez mnohé nepriaznivé skutočnosti, ktoré sociálnu pedagogiku sprevádzajú od začiatku až po súčasnosť, svoje miesto, ktoré zaujala v systéme vied o človeku, výchove a spoločnosti jej právom patrí. Stala sa integrálnou a veľmi dôležitou súčasťou celej vedy o výchove detí a mládeže, ktorá je metodologicky i terminologicky zastrešená. Metodológia vied, do ktorej spadá aj sociálna pedagogika, je určitá veda o princípoch, stratégiách, procedúrach, nástrojoch i normách fungovania a rozvoja, objektívneho poznávania a praktického pretrvávania objektívnej reality.

Ukončenie projektu ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta

nov 22 2010

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v období november 2008 – október 2010 realizovala vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia projekt ,,Edukácia a Partnerstvo – kvalita a pomoc v prospech klienta“.

Hospic a jeho místo ve společnosti

nov 22 2010
Nedávno jsme v Čechách a na Moravě oslavili Světový den hospiců. Pojem hospic skloňovala 9. září většina médií ve všech pádech. Snažila se upozornit širokou veřejnost na skutečnost, že naše hospice nejsou výmyslem několika nadšených altruistů, nýbrž součástí celosvětově uznávaného a ceněného hospicového hnutí.

Úhradová regulace brání rozvoji služeb sociální péče - otevřený dopis ministrovi práce a sociálních věcí

nov 18 2010

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Česká rada humanitárních organizací a pět členů Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky se otevřeným dopisem obracejí na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka se žádostí o zrušení úhradové regulace služeb sociální péče. Autoři a signatáři dopisu v něm vyjadřují přesvědčení, že důvody jejího zavedení související s někdejšími legislativními změnami již pominuly a nyní právě odstranění regulace pomůže ke kvantitativnímu i kvalitativnímu rozvoji sociálních služeb. Zkušenosti a praxe jiných evropských zemí jasně ukazují na trend uplatňovat i v oblasti sociálních služeb tržní nástroje s možností tvorby zisku obdobně jako v jiných odvětvích.

APSS ČR a NRZP ČR odmítají zvýšení spoluúčasti uživatelů a participaci poskytovatelů sociálních služeb na úhradě inkontinenčních pomůcek

nov 18 2010

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vyjadřují hluboké znepokojení nad snahami o zásadní zvýšení finanční participace uživatelů inkontinenčních pomůcek na jejich úhradě a přenesení jejich úhrady do systému sociální péče.

Co je to Burnout syndrom

okt 24 2010

Burnout syndrom, čili syndrom vyhoření, je proces, který vzniká u některých osob dlouhodobě angažovaně a intenzivně pracujících s lidmi, nejčastěji v tzv. pomáhajících profesích. Projevuje se na úrovni fyzické, psychické i sociální. Základní charakteristikou je naprosté vyčerpání sil pracovníka spojené s emoční únavou, pocity beznaděje a ztráty energie, podrážděnost.
Lidé trpící burnout syndromem mají pocit, že za náročnou práci nejsou dostatečně odměněni, a to nejen finančně – chybí jim lidské ocenění. Jsou unavení, mohou propadat úzkostným či depresivním stavům, cítí, že nemohou dále pomáhat ostatním.
Paradoxně syndrom vyhoření není závislý na věku, inteligenci, vzdělání, délce praxe, ani době, po kterou je práce vykonávána. Dokonce ani předpoklad, že daleko častěji se burnout syndrom týká žen, se nepotvrdil (Kupka, 2008). Nejnovější pohledy poukazují navíc na to, že burnout syndrom se nemusí objevovat pouze v tzv. pomáhajících profesích, ale i u dalších zaměstnaneckých kategorií (advokáti, úředníci, sportovci, umělci), a že se dokonce objevuje i v kategoriích nezaměstnaných (Křivohlavý, 1998).

Odborný časopis Sociální služby - říjen 2010. Téma čísla ,,Syndrom vyhoření“

okt 24 2010

Odborný měsíčník Sociální služby je nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Jeho vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v ČR. Její členskou základnu v současnosti tvoří více než 720 organizací, což znamená přes 1600 registrovaných služeb.

Eliminácia agresivity a šikanovania prostredníctvom prosociálnosti

okt 24 2010

Elimination of aggressiveness and harassment through pro-sociability
Abstract: The problem of child and youth abuse is rightfully in the centre of attention and is becoming a problem of the whole society. The wave of violence keeps rising more and more among young people and the age limit of these people keeps getting lower. Even though harming and taking advantage of others has always been present in human society, nowadays the alarming fact is not only the increasing tendency of the occurence of child abuse but also the increasing rudeness and aggressiveness in various forms of this negative phenomenon.
Upbringing of a child in a family environment, later school environment, and the influence of broader social environment play a very important role in this problem. In our opinion, young people could recognize and choose the way to learn how to behave towards others with love, to treat them as equal, and to be strong in admitting their weaknesses. Modern education is capable of this by means of pro-social education.
Key words: aggressiveness, harassment, pro-social education

Ako vyzerá hamburger po pol roku?

okt 19 2010

Jedného dňa si manhattenská fotografka Sally Davis zaumienila, že zhorší image fast food-u. Rozhodla sa, že si objedná jedno klasické menu, položí ho na tanier a nafotí proces jeho rozkladu. Mohlo to mať vizuálne odpudivý účinok, no na prekvapenie všetkých, nemalo.

Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci - Milan Schavel, Milan Tomka

okt 11 2010

ÚVOD
Situácia v sociálnej práci sa za posledných dvadsať rokov zmenila zásadným spôsobom. Počiatkom deväťdesiatych rokov, odkedy na Slovensku datujeme éru vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci, sa menila nielen štruktúra a obsah vzdelávania, ale aj status sociálnych pracovníkov. Úspešné etablovanie profesie v oblasti tzv. pomáhajúcich disciplín podporila v tom období aj prvá právna definícia pojmu sociálna práca v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Časom vznikla potreba legislatívne upraviť aj supervíziu ako integrálnu súčasť výkonu sociálnej práce. Dnes je vo viacerých právnych normách upravená nielen profesia sociálneho pracovníka, ale aj supervízia, napríklad v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Etika v supervízii – kľúčové hodnoty a vybrané etické dôrazy

sep 29 2010

Ethics in supervision - key values and selected ethical emphases

Abstrakt: Supervízia ako osobitá metóda sociálnej práce a špecifická činnosť sociálnych pracovníkov si vyžaduje osobitú etickú pozornosť. V príspevku predstavujeme vybrané hodnoty, ktoré považujeme za kľúčové pri realizovaní supervízie. Patria medzi ne kompetencia, dôležitosť ľudských vzťahov a dôvera. Nejde o ich komplexný výpočet, ale skôr o námet do diskusie ohľadom nutnosti identifikovania kľúčových hodnôt a princípov supervízie v sociálnej práci na Slovensku.
Kľúčové slová: dôvera, etika, hodnoty, sociálna práca, supervízia.

Abstract: As a peculiar method of social work and a specific activity of social workers, supervision requires special ethical attention. In this article we present selected values which according to our opinion play the key role in the process of supervision. Among these are competence, the importance of human relationships and trust. We do not aim to make a cover-all list but to table a subject for discussion concerning the necessity of identification of key values and principles of supervision in social work in Slovakia.
Keywords: trust, ethics, values, social work, supervision.

Viacnásobné postihnutie ako sociálny problém

sep 29 2010

Multiple disability as a social problem
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou osôb s viacnásobným postihnutím z hľadiska ich integrácie a komplexnej rehabilitácie v spoločnosti. V príspevku autori opisujú viacnásobné postihnutie ako komplikovaný jav s nutnosťou multidisciplilnárneho prístupu.
Kľúčové slová: viacnásobné postihnutie, hluchoslepota, integrácia, rehabilitácia, špeciálna pedagogika, sociálne služby

Abstract: An article deals with problems of multiple disability handicap persons in light of their integration and complex rehabilitation in the society. Authors of the article describe multiple disability as a complitaced case with necessary of multidicsiplinary access.
Key words: multiple disability, deaf-blindness, integration, rehabilitation, special education, social services

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!