Zborník Ošetrovateľstvo bez hraníc IV. z konferencie Belianske dni ošetrovateľstva, Tatranská Kotlina, 2014 (PDF)

nov 4 2014

Zborník plných textov zo IV. Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva. Konferencia sa konala 16. – 17. 10. 2014 v Tatranskej Kotline.
Zostavili: PhDr. Lukáš Kober, PhD.
ISBN 978-80-89542-45-1

SLOVO NA ÚVOD

Zborník plných textov príspevkov zo IV. Belianskych dní ošetrovateľstva nám prináša množstvo kvalitných príspevkov vedeckého charakteru tématicky zameraných na problematiku agresivity, komunikácie, psychohygieny, záchrany života a úlohách sestry a zdravotníckeho záchranára v prednemocničnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, varia. Problematika agresivity je v našich zdravotníckych zariadeniach stále aktuálnejšia, ale nedostatočne komunikovaná a riešená. Preto sme sa chceli zamerať práve na témy, ktoré nás zdravotníckych pracovníkov trápia pri našej práci. S agresivitou úzko súvisia aj témy ako mobbing, profesionálne vyhorenie, problematika komunikácie, či kvalitná psychohygiena. Veríme, že sme účastníkom konferencie ponúkli kvalitné témy, kvalitné diskusie a opäť pootvorili hranice v rámci myšlienky ošetrovateľstva bez hraníc. Belianske dni ošetrovateľstva boli opäť niečím výnimočným. Dokázali sme odstrániť informačnú bariéru medzi sestrami a zdravotníckymi záchranármi. Nevedomosť nás často ženie k triešteniu a práve tu sme dokázali opak. 16.10. 2014 si Európa pripomenula Európsky deň záchrany života v rámci podujatia „Vaše ruky môžu zachrániť život Vašich blízkych“ a nám túto skutočnosť pri kvalitných workshopoch pripomenuli záchranári a operátori záchrannej zdravotnej služby. Ošetrovateľstvo bez hraníc sa v tento deň zmenilo na záchranárov bez hraníc, čo nás motivuje k intenzívnejšej spolupráci v rámci spoločného vzdelávania aj v budúcnosti. Veríme, že spoločne uchopíme nové výzvy a podporíme ďalšie aktivitiy.

Organizačný výbor
OBSAH

WSPÓLNA PRACA OCHRONIE ZDROWIA POPŁACA – RATOWNIK MEDYCZNY I PIELĘGNIARKA SYSTEMU W POLSKIM PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM JAKO DOBRY ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY
Uplatňovanie spolupráce v rámci terapeutického tímu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi zdravotníckym záchranárom a sestrou v poľskom systéme záchrannej zdravotnej služby
Ewa Adamska, Małgorzata Filanowicz

PROBLEMY PACJENTÓW Z POZAPALNĄ MARSKOŚCIĄ WĄTROBY WYWOŁANĄ ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C
Problémy pacientov s pozápalovou cirhózou pečene vyvolanou hepatitídou typu C
Milena Bartoszyńska, Małgorzata Filanowicz

PROBLEM AGRESJI WOBEC PIELĘGNIAREK – ANALIZA ZJAWISKA
Problém agresivity voči sestrám – analýza javu
Anna Bińkowska, Zofia Komorowska, Małgorzata Wojciechowska

WPŁYW AGRESJI PACJENTA NA ZACHOWANIA PERSONELU IZBY PRZYJĘĆ
Vplyv agresivity pacienta na správanie zamestnancov oddelenia urgentného príjmu
Jolanta Borgosz, Bogusława Kupczak-Wiśniewska, Olga Smykal,, Bogusława Serzysko

PRZYWÓDZTWO W SŁUŻBIE ZDROWIA JAKO WYZWANIE WSPÓŁCZESNEGO ZARZADZANIA
Manažment v zdravotníctve ako výzva moderného riadenia
Anna Burak, Andrzej Ferenc, Jacek Mućka, Jacek Tlappa

CHOROBY DZIECI W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ LEKARZY SZKOLNYCH W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ
Choroby detí vo svetle medicínskych výskumov počas II. Republiky
Anna Cisińska, Monika Brucka-Stempkowska

ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
Rola a úloha školskej sestry podľa platných predpisov
Anna Cisińska, Monika Brucka-Stempkowska

DARUJTE KOSTNÚ DREŇ - ZACHRÁŇTE ŽIVOT! NÁRODNÝ REGISTER DARCOV KOSTNEJ DRENE SR
Jana Čmelová

POZIOM WIEDZY A REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROZDROWOTNYCH WŚRÓD PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA
Lucyna Boratyn – Dubiel , Barbara Gugała, Dorota Gutkowska

ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ SZPIKOWĄ
Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s akútnou myeloidnou leukémiou
Małgorzata Filanowicz, Ewa Szynkiewicz, Bernadeta Cegła, Magdalena Chmara

ROLA PIELĘGNIARKI W PRZYGOTOWANIU PACJENTA PO ZABIEGU REWASKULARYZACJI DO FUNKCJONOWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM
Úloha sestry v príprave pacienta po chirurgickej revaskularizácii po návrat do bežného života
Małgorzata Filanowicz, Karolina Wiese, Bernadeta Cegła, Ewa Szynkiewicz

WYBRANE ASPEKTY WYPALENIA ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK
Vybrané aspekty syndrómu vyhorenia u sestier
Dorota Jachimowicz-Gaweł (p.v. Jachimowicz-Wołoszynek), Ewa Kwiatkowska, Natalia Rząd

KOMPETENCJE ZAWODOWE PIELĘGNIARKI POLSKIEJ W KONTEKŚCIE KSZTAŁCENIA PRZED I PODYPLOMOWEGO
Odborná spôsobilosť sestier a pôrodných asistentiek v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania
Mariola Głowacka, Beata Haor, Robert Ślusarz, Grażyna Rogala Pawelczyk

ANALIZA UDZIAŁU KOMÓREK KWASOCHŁONNYCH W NACIEKU ZAPALNYM BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA I OCENA EOZYNOFILII KRWI OBWODOWEJ U PACJENTÓW Z ALERGIĄ POKARMOWĄ
Analýza účasti eozinofilov v zápalovej infiltrácii žalúdočnej sliznice a krvných hodnotenie eozinofílie v periférnej krvi u pacientov s alergiou na potraviny
Graczyk Małgorzata, Przybyszewski Michał, Żbikowska-Gotz Magdalena, Tlappa Jacek, Mućka Jacek, Kuźmiński Andrzej, Szynkiewicz Ewa, Napiórkowska –Baran Katarzyna, Bartuzi Zbigniew

PROBLEMY ZDROWOTNE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH –WSTĘPNE DONIESIENIA
Zdravotné problémy rodičov detí so zdravotným postihnutím - vstupná správa
Barbara Gugała, Dorota Gutkowska, Lucyna Boratyn-Dubiel

POZIOM WIEDZY PRACOWNIKÓW WYBRANYCH ZAKŁADÓW PRACY NA TEMAT RAKA JELITA GRUBEGO
Úroveň vedomostí pracovníkov vybraných zariadení na tému kolorektálny karcinóm
Dorota Gutkowska, Barbara Gugała, Lucyna Boratyn-Dubiel, Agnieszka Zarych

SAMOOCENA STANU EMOCJONALNEGO SENIORÓW POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ PIELĘGNIARKI RODZINNEJ W ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
Sebahodnotenie emocionálneho stavu seniorov v rámci starostlivosti rodinnej sestry v domácom prostredí
Haor Beata, Głowacka Mariola, Ślusarz Robert, Rogala-Pawelczyk Grażyna

OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY DOMÁCEJ UMELEJ PĽÚCNEJ VENTILÁCIE
Harvan, R., Šmihulová, Navrátilová, E.

VYUŽITIE NOVÝCH TRENDOV LIEČENIA RÁN V PRAXI - PODTLAKOVÁ TERAPIA
Harvan, R., Harvanová, I.

VYUŽÍVANIE HODNOTIACICH NÁSTROJOV V OŠETROVATEĽSKEJ PRAXI
Mária Hedvigyova, Zuzana Šenkárová

KOMUNIKACE A PALIATIVNÍ PÉČE V PROSTŘEDÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNY POHLEDEM SESTER
Helena Kisvetrová, Zdeňka Mikšová, Jana Konečná, Marcela Sekaninová

KOMUNIKÁCIA MEDZI SESTROU A PACIENTOM AKO JADRO OŠETROVANIA CHORÝCH
Mária Kopáčiková

KOMUNIKÁCIA – VÝZNAMNÝ FAKTOR V PROCESE POSKYTOVANIA STAROSTLIVOSTI U PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Mária Kožuchová, Milina Bubeníková

OPTYMIZM A OPERACJE GINEKOLOGICZNE
Optimizmus a gynekologické operácie
Magdalena Lewicka

AGRESJA PACJENTÓW A WYPALENIE ZAWODOWE PERSONELU MEDYCZNEGO
Agresivita pacientov a syndróm vyhorenia u zdravotníckeho personálu
Bogumiła Lubińska-Żądło, Bożena Kowalczyk, Ewa Kowalska, Stanisława Talaga

KOMUNIKACE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Helena Moravcová, Anna Vojtová, Jana Holá

MOBBING JAKO KLĘSKA PROFESJONALIZMU ZAWODOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONTEKŚCIE ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ. PRZEGLĄD WYBRANEJ POLSKIEJ LITERATURY MEDYCZNEJ
Mobbing ako porážka profesionality sestry a pôrodnej asistentky v kontexte zásad profesijnej etiky. Prehľad z vybranej poľskej lekárskej literatúry
Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko, Karina Wawros, Beata Podsiadło,
Gabriela Ptaszek, Barbara Stołecka

ALERGIA NA OWOCE I WARZYWA U DZIECI I MŁODZIEŻY
Alergia na ovocie a zeleninu u dospievajúcich detí
Gabriela Matulewska-Osika, Ewa Gawrońska-Ukleja, Natalia Ukleja-Sokołowska,
Zbigniew Bartuzi

SITUACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE – ZPRÁVA Z VÝZKUMŮ
Pavel Novák

KOMUNIKACJA – SPOIWO ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO
Wojciech Nyklewicz

PERIOPERAČNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Z POHLEDU MANAGEMENTU OPERAČNÍCH SÁLŮ
Petra Pavlová, Jana Holá

PRZYCZYNY WYJAZDÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO BÓLU ZLOKALIZOWANEGO W KLATCE PIERSIOWEJ
Príčiny výjazdov tímov záchrannej zdravotnej služby k bolestiam lokalizovaným na hrudi
Podsiadło Beata, Mariola Czajkowska, Iwona Gałązka , Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko, Violetta Skrzypulec-Plinta

BEZPEČNĚJŠÍ MEDIKACE JE V RUKOU ZDRAVOTNÍCH SESTER
Eva Sedláčková, Eva Hlaváčková

CZYNNIKI INDYWIDUALNE I ORGANIZACYJNE SPRZYJAJĄCE WYSTĘPOWANIU MOBBINGU W PODMIOTACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
Individuálne a organizačné faktory ovplyvňujúce výskyt mobbingu v zdravotníctve
Bogusława Serzysko, Renata Mroczkowska, Jolanta Borgosz, , Karina Wawros,
Bogusława Wiśniewska, Beata Podsiadło

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WYDOLNOŚĆ FUNKCJONALNĄ CHORYCH WE WCZESNYM OKRESIE PO EMBOLIZACJI TĘTNIAKA ŚRÓDCZASZKOWEGO
Vplyv vybraných faktorov na funkčnú schopnosti pacientov v ranom období po embolizácii intrakraniálnej aneuryzmy
Robert Ślusarz, Agnieszka Królikowska, Renata Jabłońska, Barbara Smarszcz,
Maciej Śniegocki

ROLA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W OPIECE NAD DAWCĄ NARZĄDÓW I JEGO RODZINĄ
Úloha sestry na JIS v rámci starostlivosti o darcu orgánov a jeho rodinu
Magdalena Śniegocka, Jolanta Kowalik, Celina Sawicka

ZASTOSOWANIE ADRENALINY W AMPUŁKO-STRZYKAWKACH W CHOROBACH ALERGICZNYCH
Natalia Ukleja-Sokołowska, Ewa Gawrońska-Ukleja, Zbigniew Bartuzi, Ewa Szynkiewicz

PSYCHOSOCIÁLNE ASPEKTY UMIERANIA Z POHĽADU SESTIER
Jaroslav Stančiak, Rodana Péčiová

CHOROBA PARKINSONA, PRZYCZYNĄ IZOLACJI SPOŁECZNEJ – ZAKRES I CHARAKTER POMOCY PIELĘGNIARSKIEJ UDZIELANEJ RODZINIE
Parkinsonova choroba, príčina sociálnej izolácie - Rozsah a povaha pomoci poskytovaná rodine sestrou
Monika Brucka-Stempkowska, Anna Cisińska

DYLEMATY ETYCZNE, ROLA PSYCHIKI I STATYSTYKA W OGÓLNIE POJĘTEJ NIEPŁODNOŚCI
Etické dilemy, úloha psychiky a všeobecné štatistiky neplodnosti
Monika Brucka-Stempkowska, Anna Cisińska

LĘK A PORÓD PRZEDWCZESNY-ROLA POŁOŻNEJ
Úzkosť a predčasný pôrod – rola pôrodnej asistentky
Magdalena Sulima

POZAPŁACOWE CZYNNIKI MOTYWUJĄCE PIELĘGNIARKI JAKO PUNKT WYJŚCIA DO ZARZĄDZANIA
Nefinančné motivačné faktory sestry ako východiskový bod pre riadenie zdravotníckeho zariadenia
Ewa Szynkiewicz, Małgorzata Filanowicz, Renata Jabłońska, Aleksandra Popow,
Wanda Korzycka-Wilińska

WPŁYW WYBRANYCH DETERMINANTÓW NA JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH Z REUMATOIDALNYM ZAPALENIEM STAWÓW-CZĘŚĆ II
Vplyv vybraných faktorov na kvalitu života u pacientov s reumatoidnou artritídou-časť II.
Ewa Szynkiewicz, Małgorzata Filanowicz, Małgorzata Graczyk, Katarzyna Napiórkowska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Bernadeta Cegła

OSOBITOSTI ZÁCHRANY ĽUDSKÉHO ŽIVOTA V PODMIENKÁCH KONCENTRAČNÝCH TÁBOROV
Andrea Ševčovičová

ANAFYLAKTICKÁ REAKCIA – intervencie rozhodujúce o živote a smrti
Marek Šichman

ZVLÁDANIE AGRESÍVNEHO PACIENTA V OLÚP N.O. PREDNÁ HORA
Ildikó Takáčová, Marta Klimková

CUKRZYCA TYPU 2 W PODESZŁYM WIEKU
Cukrovka typu 2 v pokročilom veku
Stanisława Talaga, Maria Kozioł, Bogumiła Lubińska–Żądło

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W PRACY PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ NA BLOKU OPERACYJNYM – OKOŁOOPERACYJNA KARTA KONTROLNA
Nežiaduce účinky v práci anesteziologickej sestry v operačnom úseku – perioperačná riadiaca karta
Karina Wawros, Beata Naworska, Renata Mroczkowska, Bogusława Serzysko
Z
NACZENIE HIGIENY PSYCHICZNEJ PIELĘGNIAREK W ODNIESIENIU DO TRUDNYCH SYTUACJI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZAWODU
Význam duševného zdravia vo vzťahu k zložitým situáciách spojených s profesiou sestry
Bogusława Kupczak – Wiśniowska, Jolanta Borgosz, Bogusława Serzysko

WPŁYW PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI NA PRACĘ W ZESPOLE TERAPEUTYCZNYM
Účinok správnej komunikácie pre prácu v terapeutickom tíme
Małgorzata Wojciechowska, Urszula Paprocka, Jolanta Kowalik

Názov: OŠETROVATEĽSTVO BEZ HRANÍC IV.
Zostavil: PhDr. Lukáš Kober, PhD.
ISBN 978-80-89542-45-1
EAN 9788089542451
© Copyright Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Vydavateľ: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

PrílohaVeľkosť
Zbornik_BDO_IV.pdf4.7 MB