Aktuálny stav mimoškolskej environmentálnej výchovy na Slovensku

mar 8 2014

Current status of extracurricular Environmental Education in Slovakia
Abstrakt: Environmentálna výchova (ďalej aj ENV) v neoliberálnom prostredí postmodernej spoločnosti zaznamenáva istú akceleráciu a viac sa akcentuje aj jej význam. Je to spôsobené narastajúcimi problémami súvisiacimi so životným prostredím v regionálnych i globálnych dimenziách. Na Slovensku sa environmentálna výchova realizuje hlavne v škole no v značnej miere aj v mimoškolskom prostredí. Cieľom príspevku je poukázať na súčasný stav mimoškolskej ENV u nás, analyzovať jej vybrané prvky a prispieť k celistvejšiemu pohľadu na jej realizáciu. Obsah príspevku je v prevažnej miere výsledkom realizovaného prieskumu zameraného na predmetnú problematiku. Uvádzame tiež množstvo internetových odkazov, ktoré môžu byť podnetné pre učiteľov a pedagogických pracovníkov v praxi.
Kľúčové slová: environmentálna výchova, mimoškolská environmentálna výchova, aktuálna realizácia, prieskum, environmentálne súťaže a projekty, environmentálne organizácie a združenia.

Abstract: Environmental Education (EE) in the neoliberal environment of postmodern society receive an acceleration and emphasizes its importance. It is caused by growing local and global environmental problems. Except school environmental education is in Slovakia largely implemented also extracurricular Environmental Education. The aim of this publication is to refer about the current status of extracurricular EE, to analyze its selected elements and to bring a more holistic view of its implementation. In this publication, we publish the results of our research falling in extracurricular EE. There are also a number of internet links that can be usefull for teachers and pedagogical staff in practice.
Keywords: Environmental Education, Extracurricular Environmental Education, The current implementation, Research, Environmental competitions and projects, Environmental institutions and associations.

Úvod

Mimoškolská environmentálna výchova (ďalej aj ENV) začína v rodine ešte pred nástupom do materskej školy a samozrejme v rodine aj pokračuje popri navštevovaní školských zariadení. Ak sa zameriame na realizáciu ENV mimo školy a školských zariadení, nachádzame jej uplatnenie najmä prostredníctvom niektorých štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte životného prostredia, v rezorte kultúry a v rezorte zdravotníctva. Ďalej sa realizácii mimoškolskej ENV venujú vzdelávacie zariadenia v rezorte vnútra, kultúrno-osvetové zariadenia, sústavy múzeí, galérií a knižníc, či občianskych združení.

Rodinná environmentálna výchova

Takmer každé dieťa sa narodí do rodiny (či už úplnej, alebo neúplnej), práve v nej získa vstupné predpoklady pre jeho následný vývoj. Pozitívne hodnoty a pozitívny vzťah k prírode a okolitému prostrediu je potrebné u dieťaťa rozvíjať od útleho detstva. V ranných detských obdobiach sú príkladom a vzorom správania sa k okolitému prostrediu rodičia. Práve rodičia dávajú mnohokrát rozhodujúci impulz vzťahu k prírode. Oni dokážu u dieťaťa podchytiť záujem a lásku k okolitému prostrediu, k jeho ochrane i k jeho rozvoju. Rodinný vzor je u dieťaťa veľmi silný. Táto rodinná situácia je však ťažko ovplyvniteľná a do veľkej miery závisí od intelektuálnej úrovni členov rodiny, od ich záujmov, spôsobu života... Mnohé, čo i len drobné nevedomosti, či zlozvyky si dieťa zo svojej rodiny odnáša a to niekedy i na celý život. Rodina je základnou bunkou spoločnosti, ktorá ovplyvňuje osobnosť a postoj človeka.

V pracovnom návrhu ,,Materiál Environmentálnej akadémie“ (2000), nachádzame určenie bodov, na ktoré sa má rodinná výchova zamerať v oblasti ENV:

  • prevzatie zodpovednosti za vlastný život, zdravie a za stav okolitého prostredia,
  • vypestovanie kladného vzťahu k prírode, spoločenskému a kultúrnemu prostrediu,
  • uvedomovanie si zodpovednosti rodiny voči nasledujúcim generáciám,
  • preferovanie nového štýlu života, berúceho do úvahy význam rekreácie a oddychu pri zachovaní a ochrane životného prostredia,
  • potreby starých ľudí a ľudí sociálne odkázaných.

Environmentálna výchova v kultúrno-osvetových zariadeniach, múzeách, galériách a knižniciach

V súčasnom období vo sfére kultúrno-osvetových zariadení environmentálnu výchovu cieľavedome realizujú predovšetkým miestne kultúrne zariadenia, regionálne kultúrne centrá s osvetovými strediskami a Národné osvetové centrum. Ďalej sú to botanické záhrady a zoologické záhrady, arboréta, viaceré múzeá, galérie a knižnice.

Väčšina múzeí disponuje prírodovednými zbierkami a expozíciami. Organizuje rôzne podujatia, ktoré prispievajú k výchove návštevníkov, k ochrane prírody a životného prostredia. Dominantné postavenie v tomto smere majú: Slovenské národné múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici. Kvalitne prepracovaný ochranársky a ekologický aspekt vykazuje prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a dobrú úroveň prezentácie dosahujú aj ďalšie múzeá regionálneho charakteru (Západoslovenské v Trnave, Východoslovenské v Košiciach, Liptovské v Ružomberku a iné). Niektoré múzeá ponúkajú možnosti organizácie vyučovacích hodín s prírodovedným zameraním. Tiež sa pri nich vytvárajú rôzne záujmové krúžky, či kluby. Popularite sa tešia aj výstavy s ochranárskou tematikou, besedy, prednášky, súťaže, tábory, terénne vychádzky a podobne. Viaceré múzeá sú dnes v jednotlivých okresoch jediným miestom, kde sa zhromažďuje odborná literatúra a informácie s environmentálnym zameraním.

Na Slovensku neexistuje dostatok odborných knižníc (okrem špecializovanej knižnice pri Slovenskej agentúre životného prostredia a Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene). Odborná literatúra, informačné materiály z tejto oblasti sa nachádzajú prevažne v múzeách, pracoviskách vysokých škôl a vedeckých inštitúciách (Environmentálna knižnica Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Knižnica Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Knižnica Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Knižnica Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Knižnica Výskumného ústavu vodného hospodárstva). Osobitné postavenie má Ústredná knižnica SAV. Environmentálnou literatúrou disponuje aj Univerzitná knižnica, Technická knižnica - Centrum vedecko-technických informácií, Matica slovenská v Martine a ďalšie inštitúcie. Značné množstvo informácií environmentálneho charakteru nám sprístupňujú aj internetové knižnice.

Environmentálna výchova v masovokomunikačných prostriedkoch
Televízia, ktorá patrí medzi jeden z najpreferovanejších masovokomunikačných prostriedkov, sa podľa nášho názoru venuje environmentálnej problematike stále málo a nesystematicky. Relácie environmentálneho charakteru zaraďuje do nepopulárneho vysielacieho času a sú skôr raritou, ako bežnou záležitosťou. V súčasnosti vysiela Slovenská televízia environmentálne zamerané relácie ,, Zelená revue“ a ,,Halali“ na svojom druhom programe a televízia Markíza momentálne nevysiela žiadnu reláciu environmentálneho charakteru. Okrem systematickej práce je problémom i nedostatok financií.

Na Slovensku v súčasnosti existuje okrem Slovenského rozhlasu, ako verejnoprávnej inštitúcie, niekoľko desiatok komerčných rozhlasových staníc. Problematike ochrany a tvorby životného prostredia síce venujú určitú pozornosť, no vzhľadom na šírku spektra staníc a ich vypovedacej sily je to stále málo. V oboch prípadoch chýba tiež relácia s pravidelným vhodne zvoleným vysielacím časom, ktorá by si našla svojho poslucháča, i diváka a umožnila účinnejšie šírenie environmentálnych myšlienok a informácií. Častejšie ako relácie môžeme na televíznych obrazovkách vidieť prírodopisné filmy, ktoré do určitej miery tiež formujú environmentálne vedomie ľudí.

Smutný je i fakt, že televízne, či rozhlasové relácie spomínaného charakteru určené pre deti a mládež, vysielané našimi masovokomunikačnými prostriedkami, takmer úplne absentujú.
Každoročne sa však organizuje Medzinárodný festival filmov, televíznych programov a videoprogramov ENVIROFILM Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina a Zvolen. Súčasťou festivalu sú medzinárodné konferencie, besedy odborníkov s verejnosťou na aktuálne environmentálne témy, sprievodné výchovné podujatia pre deti a mládež. Filmy festivalu sa stávajú súčasťou videotéky a využívajú sa vo vyučovacom procese na školách.

Slovenská tlač venuje problematike ochrany životného prostredia viac pozornosti. Má samostatné rubriky alebo redaktorov, ktorí sa priamo špecializujú na oblasť životného prostredia. Pokrokom v tomto smere je vydávanie tematických príloh napríklad v týždenníkoch Trend a Profit, v denníkoch Práca a Sme.

K pravidelne vychádzajúcim periodikám s touto tematikou v rezorte životného prostredia patrí od roku 1996 ENVIROMAGAZÍN - dvojmesačník, ktorý sa komplexne zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia (on-line verzia sa nachádza na tomto internetovom odkaze: http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/).

Časopis ĎalEKOhľad, pre environmentálnu výchovu a filozofiu, je zaujímavý hlavne pre pedagógov (on-line verzia sa nachádza na tomto internetovom odkaze: http://www.spirala.sk/files/Dalekohlad/).

Životné prostredie je revue, zaoberá sa teóriou a tvorbou životného prostredia. Tiež má aj on-line verziu, ktorá je od roku 2004 dostupná na internetovej stránke http://www.elis.sk/. Staršie čísla tohto časopisu nachádzame na stránke http://www.seps.sk/. Na tejto webovej stránke môžeme nájsť aj mnohé ďalšie časopisy zaoberajúce sa touto tematikou.
K zvýšeniu environmentálneho vedomia obyvateľstva prispieva aj vydávanie plagátov, skladačiek, bulletinov a informačných brožúr.

Výlučne pre deti a mládež nevychádza momentálne žiaden časopis orientovaný na ochranu a tvorbu životného prostredia. Daná tematická oblasť je však obsiahnutá takmer v každom detskom časopise v jednotlivých rubrikách, či príspevkoch. Prínosné sú aj spomínané plagáty, brožúrky, či pracovné listy určené pre deti. Väčšina týchto materiálov je pre deti ťažko dostupná.

Internet je fenoménom doby. Momentálne asi najefektívnejším sa stal spôsob vyhľadávania informácií prostredníctvom internetu. Takmer všetky organizácie, združenia ale i štátne rezorty sprístupňujú informácie na webových stránkach (napr.: www.enviroportal.sk, www.enviroweb.sk, www.biospotrebitel.sk, www.environet.sk, www.pavucina-sev.cz, www.ekoskola.sk, www.greenpeace.sk, www.envis.sk a iné).

Realizácia prieskumu

V oblasti mimoškolskej ENV pôsobí veľké množstvo štátnych, neštátnych organizácii, mimovládnych neziskových organizácií a združení, ktoré ponúkajú školám množstvo projektov a súťaží, do ktorých je možné zapojiť sa. Základné školy tieto ponuky často využívajú a spolupracujú s rôznymi organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti.

V školskom roku 2011/2012 sme realizovali dotazníkový prieskum na východe Slovenska, zameraný na objasnenie aktuálneho stavu environmentálnej výchovy na našich základných školách. V rámci tohto prieskumu sme vypracovali a rozposlali dva elektronické dotazníky pre školských koordinátorov ENV a pre učiteľov pre 1. st. ZŠ (Kancír - Suchá, 2012).

Prieskum zahŕňal aj otázky zamerané na spoluprácu základných škôl so štátnymi, či neštátnymi organizáciami, mimovládnymi neziskovými organizáciami zabezpečujúcimi environmentálnu výchovu. Respondentov sme sa pýtali aj na prípadné zapájanie sa do širokej škály súťaží a projektov, ktoré dané organizácie ponúkajú.

Výsledky dotazníkového prieskumu realizovaného v Prešovskom a Košickom kraji nám preukázali, že základné školy sa vo veľkej miere (78%) zapájajú do environmentálnych projektov a súťaží.

Tabuľka č. 1 Miera zapájania sa jednotlivých škôl do ENV súťaží a projektov.

Následná položka dotazníka bola zameraná na presné pomenovanie súťaží a projektov, do ktorých sa školy zapájajú. Podľa odpovedí respondentov sme zostavili rebríček súťaží a projektov. Radíme ich podľa frekvencie výskytu (od najvyššej po najnižšiu). Tiež sme projekty rozdelili podľa dĺžky trvania na krátkodobé (trvajúce 1 deň, prípadne týždeň) a dlhodobé. Ostatné odpovede sme rozdelili na súťaže a akcie.

Tabuľka č.2 Environmentálne projekty, súťaže a aktivity podľa poradia.

V dotazníku pre školských koordinátorov sme sa zamerali na zistenie miery spokojnosti respondentov s viacerými aspektmi týkajúcimi sa mimoškolskej ENV. Pri tomto type otázok sme použili intervalovú škálu, na ktorej mohli respondenti označiť jeden z piatich stupňov spokojnosti s jednotlivými aspektmi ENV (pričom č. 1 znamená úplnú spokojnosť a č. 5 úplnú nespokojnosť). V nasledujúcej tabuľke uvádzame odpovede respondentov na otázky týkajúce sa mimoškolskej ENV.

Tabuľka č. 3 Miera spokojnosti respondentov.

N – percento respondentov, ktorí neodpovedali
AP – aritmetický priemer
ŠO – štandardná odchýlka

Podľa daných hodnôt vieme určiť, že spokojnosť respondentov bola nízka hlavne v prvej a druhej položke. Respondentom teda dostatočne nepostačuje ponuka školení a kreditového vzdelávania v oblasti ENV. Na školy neustále prichádzajú ponuky súťaží a projektov pre žiakov, ale ponuka vzdelávaní pre učiteľov je naozaj nízka. Iným problémom, ktorý respondenti uviedli v ich postrehoch, je neochota niektorých riaditeľov podpísať svojim zamestnancom prihlášky na kreditové vzdelávanie. Tento fakt môže byť spôsobený časovou aj finančnou náročnosťou tohto druhu vzdelávania. Riaditelia niekedy nie sú schopní zabezpečiť riadny chod školy, ak majú na vzdelávaní počas vyučovania väčší počet zamestnancov.

Organizácií, ktoré sa zaoberajú environmentálnou výchovou pôsobí naozaj veľa, preto sme zmonitorovali aktuálny stav na Slovensku a nižšie uvádzame ich prehľadný zoznam s bližšou charakteristikou.

Environmentálna výchova zabezpečená štátnymi (aj neštátnymi) inštitúciami

Nezastupiteľné postavenie majú v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania inštitúcie ako sú Slovenská agentúra životného prostredia, Správa národných parkov SR, Správa slovenských jaskýň, Geologická služba SR, Slovenský hydrometeorologický ústav. Sú to odborné organizácie, či inštitúcie, ktoré prostredníctvom svojich informačných stredísk, knižníc a počítačových sieťových databáz poskytujú odborníkom, školám a širokej verejnosti informácie z oblasti ochrany prírody, zložiek životného prostredia, územného plánovania, odpadového hospodárstva a podobne.

Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽPwww.sazp.sk
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) uskutočňuje environmentálnu výchovu obyvateľstva na dvoch úrovniach - organizovaním celoslovenských a medzinárodných seminárov, sympózií, konferencií, kolokvií; špeciálnych vzdelávacích kurzov, výstav a festivalov s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia, ako aj priamym vzdelávaním učiteľov, žiakov a študentov, využívajúc didaktické učebne, špecializované knižnice, environmentálnu videotéku, informačné strediská ochrany prírody a zázemie vlastných odborných pracovníkov. Pracovníci SAŽP tvoria množstvo metodických materiálov pre mimoškolskú ENV a spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov pre školskú ENV. Prostredníctvom svojich odborných pracovísk a stredísk environmentálnej výchovy (ďalej aj SEV) uskutočňujú mimoškolskú výchovu smerovanú k ochrane a tvorbe životného prostredia na všetkých úrovniach.

Strediská environmentálnej výchovy SAŽP (SEV SAŽP) realizujú praktickú environmentálnu výchovu hlavne prostredníctvom zážitkovej formy poznávania. Na Slovensku sme mali päť stredísk environmentálnej výchovy: SEV Drieňok Teplý Vrch, SEV Harmónia – Modra, SEV Orlík Poprad – Spišská Sobota, SEV Regetovka a SEV Dropie. V roku 2011 boli dve SEV, konkrétne Drieňok – Teplý Vrch a Regetovka, rozhodnutím MŽP SR zrušené. Zrušenie sa uskutočnilo aj napriek petíciám a prosbám učiteľov a iných zainteresovaných osôb.

Oblasť propagácie predstavuje napríklad prípravu a edíciu propagačných materiálov, výrobu materiálov určených k podpore praktickej environmentálnej výchovy, vydávanie ENVIROMAGAZÍN-u, organizovanie konferencií, seminárov, školení, výstav, dramaturgické a organizačné zabezpečenie ENVIROFILM-u, televíznych programov a videoprogramov s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia, spoluprácu s európskymi festivalmi a vedenie regionálnych environmentálnych knižníc a videoték. V roku 2013vytvorila SAŽP školský program vo formáte outdoorovej hry pod názvom Enviróza (http://www.enviroza.sk/). Edukačným cieľom školskej hry je získavať a šíriť informácie o environmentálnych záťažiach na Slovensku medzi mladými ľuďmi. V rámci školského programu a hry Enviróza vyhlásila v roku 2014 SAŽP súťaž pod názvom 'SCI-FI“, o najlepší vedecko-fantasticky príbeh, ktorý sa realizuje taktiež s obdobným cieľom. Súťaž bola vyhlásená na tému „Mám taký sen“ – svet bez environmentálnych záťaží.

Okrem Envirózy ponúka SAŽP ešte nasledujúce programy: Ekologická stopa, Na túru s Naturou, Beagle. Zo súťaží sú to: Zelený svet, Hodina ekostopu, Oči na stopkách, Hypericum, ProEnviro, EnirOtázniky.

Správa slovenských jaskýň – SSJwww.ssj.sk
Správa slovenských jaskýň zabezpečuje starostlivosť o sprístupnené a sprístupňované jaskyne Slovenskej republiky. Cieľom výchovnej, propagačnej a publikačnej činnosti je ochrana a propagácia tohto prírodného dedičstva. Súčasťou nových areálov sprístupnených jaskýň sú už špecializované expozície zamerané na poznávanie a ochranu prírody (v Slovenskom krase na prezentáciu Svetového dedičstva).

Pri jednotlivých správach národných parkov alebo chránených krajinných oblastiach sú zriadené Informačné strediská ochrany prírody, ich úlohou je poskytovať informácie o príslušnom chránenom území a sprievodcovský servis. Zabezpečujú aj vydávanie propagačných materiálov, poskytujú rôzne publikácie o jednotlivých oblastiach a ponúkajú video programy (dostupné na stránke: www.spirala.sk/dokumenty/koncepcia.doc).

Environmentálna výchova je realizovaná aj prostredníctvom náučných chodníkov, expozícií a výstav, náučných podujatí, náučných brožúr a podobne.

Národné lesnícke centrum – NLC - http://www.nlcsk.sk/
NLC je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR. Rok 2011 bol vyhlásený za Medzinárodný rok lesov, NLC realizovalo množstvo podujatí pre verejnosť, teda aj pre deti a mládež. Na týchto podujatiach sa snažili lesníci zaujímavou formou sprístupniť verejnosti informácie z oblasti lesného hospodárstva, obnovy lesa, funkcií lesa a podobne.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republikywww.sopsr.sk
Správa národných parkov Slovenskej republiky sa rozhodnutím ministra životného prostredia č. 36/2000-4 od 1. 7. 2000 zmenila na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, ktorá organizačne riadi a zabezpečuje starostlivosť prostredníctvom správ národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálnych stredísk vo všetkých osobitne chránených územiach a vo voľnej krajine na Slovensku.

V oblasti výchovy, vzdelávania a propagácie ochrany prírody a krajiny vykonáva činnosť zameranú na environmentálnu výchovu miestnych obyvateľov a návštevníkov národných parkov. Zriaďuje a prevádzkuje náučné chodníky, náučné lokality a informačné strediská ochrany prírody, zabezpečuje edično-propagačnú a publikačnú činnosť zameranú na starostlivosť o územia národných parkov, ich ochranu, poznanie a poslanie.

Národný park Nízke Tatrywww.napant.sk
Správa Národného parku Nízke Tatry každoročne pripravuje pre materské a základné školy ponuku environmentálnych výukových programov a exkurzií. Programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne poznávanie prírody a problémov životného prostredia s cieľom obohatiť učebné osnovy základných škôl. Ponuka pre základné školy na tento školský rok obsahuje aktivity ako napríklad: Lúčna expedícia, Vodné potvorky, či Lesné dobrodružstvo. Bližšie informácie sú na internetovej stránke: http://www.napant.sk/akcie/akcie_eko.htm.

Správa Národného parku (ďalej aj NP) organizuje regionálne aj prírodovedné súťaže HYPERICUM – poznať a ľúbiť svoj rodný kraj. Súťaž je určená pre základné školy v oblasti Stredného Pohronia. Koná sa v prírodnom prostredí a je zameraná na spoznávanie rastlinných a živočíšnych druhov a krajiny Nízkych Tatier.

Tatranský národný parkwww.tanap.sk
Ekovýchovné programy pre deti a mládež realizujú Štátne lesy TANAPu – www.lesytanap.sk. Aktívne sa venujú lesnej pedagogike. Lesní pedagógovia každoročne systematicky spolupracujú so školami, realizujú celý cyklus prednášok, ekohier a iných aktivít. Usporadúvajú tiež súťaž ,,Putovná sova“. V Tatranskom národnom múzeu premietajú prírodopisné filmy pre príslušné vekové kategórie. Aktívne sa zapájajú aj do Lesníckych dní, ktoré sa každoročne konajú pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a v spolupráci ďalších známych partnerov, ako napríklad Národné lesnícke centrum, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., LESY SR, š. p., či Slovenská lesnícka komora.

Národný park Muránska planinawww.npmp.sk
Správa tohto národného parku každoročne organizuje množstvo aktivít v oblasti environmentálnej výchovy. Je to napríklad organizovanie putovného tábora ,,Prežitie v divočine“, realizácia brigád, či budovanie náučných chodníkov.

Národný park Poloninywww.sopsr.sk/poloniny/
Správa národného parku Poloniny v oblasti environmentálnej výchovy realizuje výchovno-vzdelávacie programy pre deti a ponúka tiež náučné chodníky. Programy, ktoré boli realizované sa nazývali napr.: Čarovný les, V ríši zvierat, Putovanie po krajine a pod.
Viac informácií na: http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost/vychova2.

Národný park Slovenský rajwww.slovensky-raj.sk
Správa národného parku Slovenský raj realizuje výchovno-vzdelávacie programy pre žiakov materských až stredných škôl ako napríklad: Nevypaľuj, Zasaď si svoj strom, Mokrade a pod. Viac informácií na: http://www.sopsr.sk/cinnost/vychova/programy/programy_slovraj.pdf.

Národný park Slovenský kraswww.sopsr.sk/slovkras/
Environmentálnu výchovu realizuje správa NP Slovenský kras pre všetky vekové kategórie detí i dospelých. Širokej verejnosti sprístupňuje danú oblasť prostredníctvom prednášok, besied spojených s premietaním filmov, podujatí organizovaných pri príležitosti významných dní v ochrane prírody, terénnych exkurzií do územia národného parku, výstav o aktuálnych témach ochrany prírody, napr.: 'Neželaní votrelci', 'Vážky', propagáciou národného parku cez info-stánku, na rôznych podujatiach, prostredníctvom eko - výchovného programu „Bocian“, rôznych súťaží určených pre žiakov základných škôl.

Národný park Veľká Fatrawww.sopsr.sk/velkafatra/
Tento národný park nám ponúka množstvo náučných chodníkov a jeho správa sa zameriava aj na priamu činnosť s deťmi. Realizuje rôzne aktivity pre materské, základné a stredné školy - besedy, exkurzie, záchranné prenosy žiab, čistenie rieky Turiec od odpadkov, monitoring kvality vody pomocou bezstavovcov a podobne. Podrobnejšie informácie na webovej stránke www.mokradeturca.sk.

Národný park Malá Fatrawww.sopsr.sk/malafatra/
Čo sa týka environmentálnej výchovy a vzdelávania, správa národného parku vytvára množstvo zaujímavých programov, ktoré nájdete na internetovej adrese: http://www.sopsr.sk/cinnost/vychova/programy/programy_mfatra.pdf. Sú to programy pre základné školy, stredné školy, centrá voľného času a krúžky zamerané na ochranu prírody.
Ekologické výukové programy sú zamerané na zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia, ktorých cieľom je obohatiť učebné osnovy základných a stredných škôl.

Pieninský národný parkwww.pieniny.sk
PIENAP neorganizuje žiadnu priamu činnosť s deťmi, ale krásy daného národného parku môžu inšpirovať učiteľov k rôznym environmentálnym aktivitám. Vybudovaný náučný chodník dáva pedagógom a lesným pedagógom tiež určité možnosti v šírení ENV.

Správa chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina taktiež ponúka výchovno-vzdelávacie programy environmentálneho charakteru. Sú nimi napríklad: ,,Jarné žabie putovanie“, či program ,,Bocian“.

Pre úplnosť spomenieme aj ENV zabezpečovanú v podnikateľskej sfére. Viaceré firmy a podniky sa každoročne zapájajú do environmentálnych aktivít určených deťom. Dané aktivity usporadúvajú počas významných dní (napr. Deň Zeme, či Svetový deň vody). Na komerčnej báze organizujú aj viacero výstav, ktoré však nie sú priamo určené deťom (napr.: ENVIRO Nitra - ktorú organizuje Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, EKOENERGO Košice, AQUA, KOMUNÁL Žilina, INTERSTONE Trenčín a pod.).

Environmentálna výchova zabezpečovaná mimovládnymi organizáciami

Na Slovensku dnes existuje pomerne rozsiahle spektrum mimovládnych neziskových organizácií (ďalej aj MNO), prípadne občianskych združení (ďalej aj OZ). Organizácie s environmentálnym zameraním sú väčšinou lokálneho, či regionálneho charakteru. Veľmi dobre spolupracujú so školami a do vysokej miery vplývajú na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania.

S čiastočne environmentálnym zameraním môžeme nájsť na Slovensku veľké množstvo združení (napr.: rybárske a poľovnícke spolky, záujmové organizácie zberateľov, modelárov, umelcov, potápačov, speleológov, turistov a milovníkov prírody, kluby a pod.) Práci s mládežou sa venuje aj Slovenský skauting a Slovenský Červený kríž.

Formy činnosti mimovládnych organizácií sú rôznorodé, od prednáškových aktivít v školách, programov, besied, vychádzok, táborov ochrancov prírody, publikačnej činnosti, až po monitoring životného prostredia, riešenie konkrétnych regionálnych problémov životného prostredia a hlavne šírenie environmentálnej osvety.

MNO zohrávajú v oblasti formálnej ako aj neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávaní svoju nezastupiteľnú úlohu už od roku 1989. Poskytujú široké spektrum aktivít s environmentálnym zameraním. Momentálne najaktívnejšia organizácia je ŠPIRÁLA.
Špirálawww.spirala.sk
Špirála je celoštátna sieť organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Špirála je mimovládna, nezisková organizácia založená ako záujmové združenie právnických osôb. Vznikla v júni 2001. Podmienkou členstva je poskytovanie environmentálnych výučbových programov a projektov v rozsahu minimálne 200 hodín ročne. Od roku 2004 je Špirála asociovaným členom medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (FEE) a úspešne realizuje program Eco-Schools so slovenským názvom Zelená škola. V školskom roku 2009/2010 bol po prvý krát spustený program Young Reporters for the Environment - Mladí reportéri pre životné prostredie.

Špirála má v súčasnosti piatich členov: Centrum environmentálnych aktivít, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Klub Kon-Tiki a Sosna - centrum trvalo udržateľných alternatív.

Občianske združenie Tatry – OZ TATRYwww.seps.sk
OZ TATRY vzniklo v októbri 2000 z členov a sympatizantov Lesoochranárskeho zoskupenia VLK TATRY, ktorí pracovali v podtatranskej oblasti od decembra 1998. Cieľom OZ TATRY je ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva v podtatranskej oblasti v spolupráci so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, podnikateľskými subjektmi a ďalšími mimovládnymi organizáciami. Predseda organizácie Mgr. Rudolf Pado je držiteľom CENY LIPTOVA 2000 v kategórii ,,Ochrana a tvorba životného prostredia“.

Realizované aktivity pre deti a mládež sú napr.: Korešpondenčná škola ekológie – Liptov, Umelecká súťaž ,,Talenty Matky Zeme” (ekoplagát, ekofotografia, ekovtip, ekobáseň, ekopróza) a výstava prác ,,Talenty Matky Zeme”, vydávanie environmentálneho mesačníka pre mládež ,,Ekokompas”, realizácia prednášok na školách v priemere 80 prednášok za školský rok, realizácia informačnej kampane ,,Strom za starý papier”, projekt ,,Ekohliadky na základných a stredných školách v Liptove”, súťaž ,,Energia pre budúcnosť” pre žiakov ZŠ, exkurzie pre školy ,,Čierny Balog - NPR Dobročský prales”, ,,Týždeň environmentálnych aktivít” a pod. Každoročne sa realizuje „Korešpondenčná škola ekológie“, ktorá je venovaná aktuálnym ekologickým témam. Aktuálne prebiehajú projekty ako sú napríklad ,,Neseparujte sa! Separujte s nami!“, ,,Eko polícia“, ,,S energiou v dome“ a podobne.

Ďalšími známymi organizáciami pôsobiacimi v tejto sfére sú: Lesoochranárske zoskupenie VLK http://www.wolf.sk/, ktoré každoročne organizuje súťaž ,,Lesoochranárska škola roka“ a ,,Lesoochranársky čin roka“; Karpatské ochranárske združenie altruistov – KOZA www.koza.sk; Mimovládny výbor Naše Tatry – http://www.nasetatry.sk/; Občianske združenie Strom života http://www.stromzivota.sk/sk/o-nas.html. Zaujímavá je aj práca v oblasti ENV realizovaná personálom ,,Vydry“ v Čiernom Balogu. Environmentálny program plný ekohier, pohybu v prírode a pracovných listov ponúka ,,Vydra“ – vidiecka rozvojová aktivita. Viac informácií a kultúrnych ponúk pre školy môžeme nájsť na internetových stránkach: www.vydra.sk, www.vydrovskadolina.sk.

Za vhodné považujeme spomenúť aj veľtrh výučbových environmentálnych programov – Šiška, ktorý sa realizuje každoročne. Podujatie organizuje Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej výchovy a vzdelávania. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je burza kníh, metodických materiálov a učebných pomôcok. Veľtrh je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000).

Známe programy a projekty
Zelená škola - www.zelenaskola.sk
Zelená škola je jeden z najväčších environmentálnych programoch pre deti a mládež na svete. Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005 a každoročne sa doňho zapája veľké množstvo škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje združenie Živica (do februára 2009 ju realizovalo CEA).

Uhlíkoví detektívi www.sk.carbondetectiveseurope.org
Uhlíkoví detektívi sú novým celoeurópskym projektom určeným aj pre slovenské základné a stredné školy. Projekt je zameraný na minimalizáciu uhlíkovej stopy na zapojených školách. Podporuje školy v ich úsilí stať sa trvalo udržateľnejšími, zavádzať TUR do kurikula a zaujať učiteľov a žiakov pomocou zábavných aktivít, interaktívnych nástrojov a celoeurópskej komunikácie. Projekt prebieha s podporou Európskej komisie v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (Intelligent Energy Europe). Koordinátorom na Slovensku je CEEV Živica.

Nadácie: Zelená nádej – www.gpf.sk; Ekopolis – www.ekopolis.sk a iné.

Projekty: Strom života, Modré z neba, Živá voda, Deň Zeme, Deň mokradí, Náučný chodník základných škôl, Korešpondenčná škola ekológie, Škola podporujúca zdravie a pod.

Záver

Environmentálna výchova je dnes výchovou v prospech kvality životného prostredia a kvality života vôbec. Cieľom je pozitívna zmena ľudského myslenia a správania sa v prospech trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Článkom reagujeme na výzvy intenzívnejšie riešiť problematiku účinnosti environmentálnej edukácie. Uvádzame viaceré zdroje inšpirácií, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri praktickej realizácii ENV na školách a sprostredkovať kontakty pre nadviazanie spolupráce s organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti. Veríme, že príspevok sa môže stať zdrojom stimulácie hľadania a využívania ďalších možností realizácie ENV aj s využitím potenciálu konkrétneho regiónu.

Autor: Mgr. Ivana Suchá
Prešovská Univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Literatúra
1. KANCÍR, J. – SUCHÁ, I. 2012. Environmentálna výchova u nás a v zahraničí - analýza súčasného stavu realizácie. In: Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0664-7. CD-ROM, s. 261-267.
2. KANCÍR, J. – SUCHÁ, I. 2013. Škála Novej environmentálnej paradigmy ako výskumný nástroj v oblasti environmentálnej gramotnosti. In: Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii. Zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012. ISBN 978-80-555-0994-5. [cit. 2014-02-01]. Dostupné na internete: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1.
3. Environmentálna akadémia. Program pre vytvorenie uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. (návrh). Bratislava: MŽP SR, 2000. 81s. Dostupné na internete: http://www.seps.sk/zp/vychova/2000/eanavrh.htm.
4. SUCHÁ, I. 2011. Otázky environmentálnej výchovy na prvom stupni základnej školy [online]. In: Medzinárodná vedecká elektronická konferencia: Didaktika v teórii a praxi. Prešov: Katedra pedagogiky FHPV PU, 2011. [cit. 2011-04-07]. Dostupné na internete: http://konferenciapresov2011.weebly.com/10/post/2011/06/such-ivana-otzky.... ISBN 978-80-555-0482-7.
5.
Zoznam použitých internetových stránok:
www.zelenaskola.sk, http://www.envirofilm.sk/, www.pavucina-sev.cz, www.ekoskola.sk, www.eco-schools.org, http://www.nlcsk.sk/, www.sazp.sk, http://www.pienap.sk/, www.napant.sk, www.tanap.sk, www.lesytanap.sk, www.npmp.sk, www.sopsr.sk/poloniny/, www.sopsr.sk/slovkras/, www.sopsr.sk/velkafatra/, www.sopsr.sk/malafatra/, http://www.sopsr.sk/index.php?page=cinnost/vychova2, http://www.sopsr.sk/cinnost/vychova/programy/programy_slovraj.pdf, http://www.sopsr.sk/cinnost/vychova/programy/programy_mfatra.pdf, www.slovensky-raj.sk, www.mokradeturca.sk, www.cea.sk, www.zivica.sk, www.daphne.sk, www.kontiki.sk, www.sosnask, www.wolf.sk, www.sazp.sk/slovak/periodika/chus/38/21.html, www.seps.sk, www.koza.sk, www.nasetatry.sk, www.sk.carbondetectiveseurope.org, http://www.beagleproject.org/hu/, http://www.spirala.sk/files/Dalekohlad_18_screen_3.pdf, www.vydra.sk, www.vydrovskadolina.sk, http://www.carbondetectiveseurope.org/Country.aspx?CountryID=5.

(Dotazník pre učiteľov 1. st. ZŠ sa nachádza na internetovej stránke: https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dGh3TmlMb1l5alpueW1.... Dotazník pre školských koordinátorov ENV sa nachádza na internetovej stránke:
https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dEVuQXBHa3lvd19RS0d....)