Analýza vybraných online platforem z hlediska zařazení moderních výukových metod

sep 29 2022

Analysis of selected online platforms in terms of inclusion of modern performance methods

Abstrakt: Studie se zaměřuje na porovnání vybraných edukačních online platforem s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých. V první části textu jsou představeny moderní metody a trendy ve vzdělávání dospělých a rovněž přehled online vzdělávacích platforem. Následně jsou pomocí obsahové analýzy podrobně popsány čtyři vybrané online výukové platformy, u kterých jsou detailně analyzovány jejich možnosti ve vzdělávacím procesu.
Klíčová slova: moderní metody vzdělávání dospělých, online platformy, online vzdělávání, trendy ve vzdělávání dospělých

Abstract: The study focuses on the comparison of selected online educational platforms with regard to the possibility of incorporating modern teaching methods in adult education. The first part of the text presents modern methods and trends in adult education as well as an overview of online learning platforms. Subsequently, four selected online learning platforms are described in detail by means of content analysis and their possibilities in the educational process are analysed in detail.
Keywords: modern methods of adult education, online platforms, online education, trends in adult education

Úvod

O důležitosti online vzdělávání dospělých se zahraniční zdroje zmiňují již od 90. let minulého století (např. Picciano, 2019). Od té doby se hovoří o několika vlnách či fázích vývoje. Momentálně jsme v době tzv. integrativních vzdělávacích technologií, které „představují širokou škálu webových nástrojů, systémů a mobilních technologií, které podporují integraci technologických a pedagogických přístupů, a to ve všech fázích vyučovacího procesu“ (Zounek, Juhaňák, Staudková a Poláček, 2021). Potřeba kvalitních platforem pro online vzdělávání se logicky rozšířila také se začátkem pandemie COVID-19 v roce 2020. Přechod výuky na online z „off-line“ prostřední je ovlivněn například změnou vnímání internetu jako důležitého místa pro komunikaci mezi lidmi a pro rychlé získávání nových informací či ověření těch, kterými jedinec již disponuje. Jak uvádí Freibergová (2021) využívání internetu se v zemích Evropské Unie za posledních 9 let zvýšilo o 19 %. Konkrétně pak uvádí tyto země: 13 % v Německu, 14 % v Rakousku, 21 % v Česku, 25 % v Itálii, 27 % ve Španělsku a 38 % v Rumunsku. Vyplynulo tak z průzkumu Eurostatu. Jednou z výhod online vzdělávání je možnost studijní obsah vyslechnout od největších odborníků z odboru bez toho, aniž by za nimi jedinec musel dlouhé kilometry cestovat. Využití online technologií a forem je navíc velmi široké a tak může být uplatněno jak ve formálním, tak i v neformálním a informálním vzdělávání (Barešová, 2011). Dle Vetešky (2016) má nyní androdidaktika důležitý úkol vyrovnat se s elektronizací vyučování a učení. Zmiňuje dva hlavní směry nového trendu – využití online nástrojů na podporu výukového procesu a částečná či úplná virtualizace výuky za vzniku e-andragogické didaktiky. S ohledem na tento zásadní úkol jsme se v naší studii zaměřili na analýzu vybraných online platforem a jejich funkcí s ohledem na možnost zařazení moderních výukových metod při vzdělávání dospělých.

Online platformy a aktuální trendy ve vzdělávání dospělých

Trendy ve vzdělávání, především ty online, byly ovlivněny nemocí COVID-19. V době, kdy většina škol i firem musela každodenní kontakty nahradit obrazovkou počítače. Trendy ve vzdělávání, které je možné nalézt v aktuálních studiích zpravidla uvádějí, že se jedná o online vzdělávání zaměřené na personalizaci, synchronní a asynchronní učení, gamifikace výuky, celoživotní vzdělávání, mikro-certifikáty, využívání umělé inteligence a důraz na kvalitu (např. Kursch, 2021, Mašek, 2021, Rae, 2022)

Langer (2016) spojuje moderní metody s interaktivitou, která umožňuje komunikaci nejen mezi lektorem a účastníkem kurzu, účastníky a vzdělávacím obsahem, ale také vzájemně mezi účastníky. Tím vytváří efektivní propojení všech celků didaktického procesu. Ideální interaktivita pak zahrnuje adekvátní kombinaci čtení, poslechu, vizuálního vnímání a zkoušení probírané látky „na živo“. Cílem moderních metod je zapojit alespoň částečně všechny účastníky do průběhu vzdělávání, motivovat je k dalšímu studiu, aktivizovat je, usnadnit zapamatování předkládané látky, předat obsah tak, aby byl pochopen snadno včetně vztahů a vazeb (Langer, 2016).

Mezi další důležité aspekty moderních metod řadí Pandey (2021) dále například mikroučení, výukové aplikace, personalizované učební, just-in-time learning, tj. vzdělávání na požádání, gamifikaci, interaktivní videa, výuku založenou na scénářích, kolaborativní učební pomocí sociálních interakcí, virtuální nebo rozšířenou realitu a diskuzní fóra.

Online prostředí, či e-learning, jak je v České republice stále nazýváno, je samo o sobě jednou z nových výukových metod. A to nejen v rámci celého vzdělávání, ale především jeho zapojení do tradiční výuky. Je tedy důležité modernizovat nejen metody, ale také celé vzdělávání. Langer (2016) také polemizuje s výrazem metoda a hovoří-li o online vzdělávání, nahrazuje metodu výrazem nástroj, který buď umožní nebo neumožní realizaci některých výukových metod známých z kontaktní výuky.

Online prostředí využívá pro výuku často právě specifické vzdělávací platformy, na jejichž možnosti se zaměřujeme v našem textu. Online vzdělávacími platformami jsou LMS systémy, MOOC kurzy, virtuální třídy / prostředí, sociální sítě, aplikace, ale také prostředí pro komunikaci. Některé z nich umožňují přístup pouze certifikovaným lektorům, na dalších si může online kurz / konferenci založit každý. Platforma, je definována jednak jako něco, co poskytuje prostor / místo pro vyjádření názorů, nebo jako operační systém. Do následujícího přehledu byly vybrány platformy, které se v rámci doporučení objevovaly nejčastěji. Mezi portály, které tyto seznamy sestavovaly patří například: LearnWorlds (Rouna, 2022), Techradar 1, Microlearning Blog2, Upskillwise3 Forbes4 nebo také RVP (Neumajer, 2020).

Tabulka 1: Přehled 70 dostupných online platforem seřazených abecedně:

Název platformy Jazyk Název platfromy Jazyk
Academy of Mine AJ LearnUpon AJ
Adobe Connect AJ LearnWorlds AJ
Alison AJ LessonUp AJ
BigBlueButton AJ LifterLMS AJ
BlueBoard ČJ LinkedIn Learning ČJ
Book Creator AJ Messenger ČJ
Canvas Network AJ Miro AJ
Class Central AJ Moodle ČJ
ClassroomQ AJ Nostic ČJ
Codecacademy AJ OnlineKurzyDoma ČJ
Coursera AJ OpenLearning AJ
Discord ČJ OpenupEd AJ
Docebo AJ Pluralsight.com AJ
Duolingo ČJ Podia AJ
Edunio ČJ Quizlet AJ
EdX.com AJ SAP Litmos AJ
Epale ČJ Saylor Academy AJ
Facebook Blueprint ČJ Seduo.cz ČJ
Free Conference Call AJ Skillshare AJ
FutureLearn AJ Skype AJ
Fuze AJ Stackoverflow AJ
GatherTown AJ Teachable AJ
Google Classroom ČJ Team Link AJ
Google Meet ČJ Teams ČJ
Instagram ČJ The open University AJ
iSpring Learn AJ Thinkific AJ
Jisti Meet ČJ Tour Creator AJ
Join.me AJ Udacity.com AJ
Kajabi AJ Udemy.com AJ
Khan Academy ČJ Unicorn Publishing ČJ
Knowspread ČJ WhiteBoard AJ
Kontis ČJ WizlQ AJ
Learn2code.com ČJ WPLMS AJ
LearnDash AJ YouTube ČJ
LearnPress AJ Zoom AJ

Zdroj: vlastní zpracování

Analýza vybraných online platforem

Pro obsahovou analýzu byly zvoleny čtyři platformy – Knowspread, Thinkific, Miro a BigBlueButton, které na první pohled mají společné pouze to, že na nich lze vytvořit online vzdělávací kurz pro dospělé. Což byla také jediná charakteristika (v rámci heterogenní povahy vzorku), která je spojovala a na základě které byly vybrány. Dalším důvodem jejich výběru byl důraz na určitý nový prvek analýzy, a proto byly zvoleny platformy, které nejsou v rámci českého online vzdělávání příliš známé. Pokud bychom se zaměřili na jako je Google Workspace či MS Teams dalo by se předpokládat, že většina čtenářů, která se o online vzdělávání zajímá, již tyto platformy zná a výčet jejich funkcí by tak pro ně nebyl ničím novým ani překvapujícím. Ze zmíněných 70 platforem bylo analýzou a eliminací těch, na kterých nelze vytvořit online, vybráno 15 online vzdělávacích platforem. Ty byly roztříděny na základě jejich hlavních cílů – synchronní výuka, asynchronní výuka, LMS systémy, vytváření prostředí, možnost českého jazyka a další. Každá z kategorií obsahovala alespoň dvě vzdělávací platformy. Následný výběr byl subjektivní byl založený na možnosti získat dostatek informací o platformě. Platformy byly kontaktovány s prosbou o sdělení více informací / umožnění využití placeného účtu, aby mohla být analýza kompletní. Vybrané čtyři platformy jsou tak ty, u kterých se podařilo navázat kontakt a využít informace pro jejich lepší představení.

Analytické postupy se opíraly o zásady obsahové analýzy, která „spočívá v identifikaci, srovnávání a vyhodnocování obsahových prvků v různých produktech lidské činnosti“ (Průcha, Veteška, 2012, s.198). Jako zdroje dat byly využity virtuální zdroje (Novotná, Špaček, Šťovíčková, 2019). Pro lepší postup a strukturovaný přístup k obsahové analýze jsme se opřeli o čtyři výzkumné otázky: 1) Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit vybrané androdidaktické zásady? 2) Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit definované moderní výukové metody? 3) Je možné vybranou online platformu využít v rámci mobile learningu? 4) Je možné na vybrané online platformě vytvořit virtuální třídu? Možnosti a funkce jednotlivých platforem představuje přehledně tabulka č. 2.

Tabulka 2 – Funkce vybraných online platforem

Zdroj: vlastní zpracování

V následující části jsou jednotlivé funkce a možnosti zkoumaných platforem analyzovány optikou položených výzkumných otázek. U každé je uvedeno, jakým způsobem byla platforma analyzována a zda a jaké možnosti v dané oblasti nabízí.

Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit vybrané androdidaktické zásady?

 • Lze uplatnit zásadu zpětné vazby? Funkce hledané na platformě: test / kvíz / zpětná vazba Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Knowspread, Thinkific, BigBlueButton
 • Lze uplatnit zásadu komplexnosti? Funkce hledané na platformě: nahrát soubor, vložit url odkaz na externí multimédia, stažení souboru. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro a placená verze Thinkific
 • Lze uplatnit zásadu aktivity? Funkce hledané na platformě: virtuální třída, chat / diskuzní fórum, aktivní zapojení účastníka, synchronní výuka, whiteboard / tabulce. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro (funkce synchronní videokonference je placená)
 • Lze uplatnit zásadu názornosti? Funkce hledané na platformě: nahrát soubor, vložit url odkaz na externí multimédia, stažení souboru Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Všechny analyzované platformy
 • Lze uplatnit zásadu individuálního přístupu? Funkce hledané na platformě: vytváření malých skupin. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton

Jak lze prostřednictvím vybrané online platformy uplatnit definované moderní výukové metody?

 • Lze uplatnit metody interaktivity? Funkce hledané na platformě: nahrávání souboru, stažení souboru, vložení url odkazu, chat / diskuzní fórum, virtuální třída, malé skupiny. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Lze uvést Thinkific a Miro, bohužel u obou nelze určit funkci vytváření malých skupin.
 • Lze uplatnit metodu zapojení všech účastníků? Funkce hledané na platformě: whiteboard / tabule, chat / diskuzní fórum, vytvoření herního prostředí, aktivní zapojení účastníků, test / kvíz / zpětná vazby. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: žádná z platforem neumožňuje všechny funkce
 • Lze uplatnit metodu mikroučení? Funkce hledané na platformě: rozdělení výuky do lekcí, soubory ke stažení, asynchronní výuka. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Knowspread, Thinkific, Miro
 • Lze uplatnit metodu gamifikace? Funkce hledané na platformě: vytvoření herního prostředí. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro
 • Lze uplatnit metodu interaktivního videa? Funkce hledané na platformě: Vložení url odkazu na externí multimédia, nahrán souboru, soubory ke stažení. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Tuto funkci umožňují všechny platformy
 • Lze uplatnit komplexní metody? Funkce hledané na platformě: vytváření malých skupiny, aktivní zapojení účastníků, chat, whiteboard / tabule. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton
 • Lze uplatnit aktivizační metody?Funkce hledané na platformě: aktivní zapojení, synchronní výuka, vytváření malých skupin, kvíz, whiteboard / tabule. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton
 • Lze uplatnit metody vizualizace? Funkce hledané na platformě: Vložení url odkazu na externí multimédia, nahrán souboru, soubory ke stažení. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Všechny vybrané platformy
 • Lze uplatnit metodu malých skupin? Funkce hledané na platformě: vytvoření malých skupiny. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton

Je možné vybranou online platformu využít v rámci mobile learningu?

 • Lze stáhnout vybranou platformu do telefonu jako aplikace? Funkce hledané na platformě: Aplikace ke stažení. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro
 • Je možné vzdělávat se na platformě i skrz telefon? Funkce hledané na platformě: možnost otevření v rámci internetového prohlížeče (zda má vybraná online platforma přizpůsobení pro mobilní telefony). Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Všechny vybrané platformy

Je možné na vybrané online platformě vytvořit virtuální třídu?

 • Lze v rámci vybrané platformy vytvářet komunitu studentů? Funkce hledané na platformě: Chat / diskuzní fórum, virtuální třída. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro, Thinkific (v rámci placené vreze)
 • Lze v rámci vybrané platformy spolupracovat? Funkce hledané na platformě: Chat / diskuzní fórum, malé skupiny, whiteboard / tabule, aktivní zapojení. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: BigBlueButton
 • Lze v rámci vybrané platformy vymezit prostor pro setkávání na kávu? Funkce hledané na platformě: vytvoření prostotu, který evokuje různé prostředí školy / firmy. Vhodné platformy umožňující všechny hledané funkce: Miro

Závěr

Obsahová analýza umožnila vytvořit přehlednou tabulku, ve které jsou uvedeny všechny nalezené funkce a jejich možnost využití na konkrétní platformě. Dále jsou rozebrány jednotlivé výzkumné otázky, u kterých je vždy uvedeno, jaká funkce byla pro zodpovězení na online vzdělávací platformě hledána. Jak tabulka výsledků ukazuje, funkce, kterými disponují všechny jsou: nahrávání souboru, vložení url odkazu a možnost stažení souboru. Dalo by se tedy uvažovat, zda se jedná základní funkce, které by měly mít všechny synchronní i asynchronní online vzdělávací platformy. Nicméně pro vydefinování základních funkcí nemáme v tuto chvíli dostatečné množství dat a i v tomto směru vidíme možnosti pro další navazující analýzy. Další funkce se v odpovědích již liší, lze ale také vyčíst, jaké funkce jsou více zastoupeny u platforem s možností synchronního vzdělávání a které naopak vymezují asynchronní vzdělávání. Je potřeba brát také v potaz, že cílem této studie bylo pouze porovnat vybrané online vzdělávací platformy a nesoustředili jsme se na využití platformy pro vzdělávání určité skupiny dospělých. Výsledky by tak mohly být ovlivněny věkem účastníků vzdělávání, dosaženým vzděláváním, místem bydliště apod, I to by mohlo být obsahem navzujících studií. Dalším aspektem, který lze v rámci dalších směřování zkoumat, je chování lektora - jak k výuce přistupuje, jakým způsobem motivuje své studenty, nebo jakým způsobem probíhá jeho příprava na hodiny. Zda uplatňuje zásady vizualizace ve formě atraktivních materiálu atd. Všechny výše zmíněné možnosti pokračování výzkumu mohou být použity i k definování a ujasnění teoretických základů, které u online vzdělávání dospělých nejsou dostatečně ukotveny, jak zmiňuje i Veteška (2016) a Barešová (2011), kteří ve zkoumání a potřebě teoretického ukotvení vidí další směřování androdidaktiky. Picciano (2019) dodává, že je potřeba zaměřit se také více na empirická zkoumání online vzdělávání.

Autořky: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA a Mgr. Karolína Kubíčková
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Zdroje

BAREŠOVÁ, Andrea, 2011. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX. ISBN 9788087480007.

FREIBERGOVA, Zuzana, 2021. Kariérové e-poradenství a online nástroje.

Projekt CAREERS AROUND ME - Smart technologies for improving Career
Management Skills. Národní vzdělávací fond. Praha.

KURSCH, Martin, 2021. Rozvoj gamifikace v oblasti vzdělávání v době Covid-19. Prohuman [online]. Bratislava [cit. 2022-03-14]. ISS

LANGER, Tomáš, 2016. Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing. ISBN 9788027100934.

MAŠEK, Jaroslav, 2021. 10 vzdělávacích trendů pro rok 2021. Metodický portál: Spomocník [online]. 27. 01. 2021, [cit. 2022-04-10]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

NEUMAJER, Ondřej. Platformy a systémy pro školní komunikaci a spolupráci. Metodický portál: Spomocník [online]. 04. 09. 2020, [cit. 2022-04-10]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ, ed., 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. ISBN 9788075710253.

PANDEY, Asha, 2021. Training The Modern Learner: Delivery Strategies And Content Formats That Work. ELearning Industry [online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY, March 2, 2021 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/training-modern-learner-delivery-strategie...

PICCIANO, Anthony G., 2019. Online education: foundations, planning, and pedagogy. New York: Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-78413-9.

PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA, 2014. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada. ISBN 9788024747484.
RAE, Callum, 2022. Where Is Education Heading Next?. ELearning Industry[online]. San Francisco: ELEARNING INDUSTRY, February 25, 2022 [cit. 2022-04-02]. Dostupné z: https://elearningindustry.com/where-is-education-heading-next

VETEŠKA, Jaroslav, 2016. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál. ISBN 9788026210269.

ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK, 2021. E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi : kniha s online podporou. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-175-9.


1 https://www.techradar.com/best/best-online-learning-platforms
2 https://www.edapp.com/blog/educational-platforms/
3 https://upskillwise.com/online-learning-platforms/
4 https://www.forbes.com/sites/forbes-personal-shopper/2022/02/28/best-onl...