Tvorivé dielne – workshopy v múzeu a ich význam

dec 4 2013

Creative Workshops - Workshops in the Museum and their Meaning
Abstrakt: Cieľom príspevku je načrtnúť problematiku workshopov – tvorivých dielní v múzeách na príklade zahraničných a domácich múzejných programov. Ide o doplnkovú aktivitu múzeí s cieľom rozvíjať ich vzdelávaciu funkciu. V poslednom období sú tvorivé dielne v múzeách vyhľadávané najmä detským návštevníkom a školskou mládežou. Problematikou vzťahu škola – múzeum sa zaoberá múzejná pedagogika.
Kľúčové slová: múzeum, workshop, múzejný program, múzejná pedagogika, návštevník.

Abstract: The aim of this paper is to outline the issue of workshops in museum on the example of foreign and domestic museum programmes. It is a kind of extra activity of museums in order to develop their educational function. Recently workshops in museums have been popular mostly among school children. Museum Pedagogy deals with the issue of school – museum relationship.
Keywords: museum, workshop, museum programme, Museum Pedagogy, visitor.

V poslednej dobe sa aj v našich podmienkach do povedomia múzejníkov dostávajú tzv. tvorivé dielne pre návštevníkov, ktoré sú zamerané predovšetkým na detského návštevníka, či už ako súčasť výstavného scenára, programu múzea (múzeum školou a hrou, škola v múzeu), alebo ako prázdninový program jednotlivých múzeí. Problematika workshopov má už rozpracovanú metodiku v zahraničí, najmä v škandinávskych krajinách, ale aj v susednej Českej republike. Príkladom je program Brána múzeí otvorená, realizovaný Nadáciou Open Society Found v Prahe, ktorý bol v rokoch 1997 – 2002 zameraný na možnosti rozšírenia pôsobenia regionálnych a mestských múzeí v ČR. Program sa zameriaval na dve hlavné oblasti: „rozvíjanie vzdelávacej funkcie múzea a vytváranie vzťahu múzea a miestneho spoločenstva a s tým súvisiace pôsobenie múzea v rámci občianskej spoločnosti“. (1) Publikácia vydaná pri tejto príležitosti obsahuje metodický materiál možností rôznych programov v rámci spolupráce múzeí a škôl v rôznych oblastiach (umenia, histórie, regionálne dejiny, tradície...). Do projektu boli zapojené aj múzeá s archeologickým programom – Villa Nova Uhřínov s programom „Okno do minulosti – Artefakty“, „Metalurgie železa“ – Orlické Hory (2); Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy s programom „Hledání minulosti“ (3); Muzeum města Ústí nad Labem s programom „Pravěká vesnice“ (4); Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni s programom „Dny otevřených sond – prezentace národní kultúrní památky Hradiště Hůrka ve Starém Plzenci“. (5)

Všetky projekty sú smerované k školskej mládeži, ktorá si prostredníctvom tvorivých dielní môže overiť získané vedomosti z dejepisu v praxi. Tvorivé dielne sú súčasťou prehliadok nielen v skanzenoch a múzeách v prírode, ale výnimku netvoria ani hradné či kamenné múzeá. Hlavnou myšlienkou je vykonávanie určitých činností, ktoré sa odohrávali v minulosti na základe podanej interpretácie. Cieľom takýchto aktivít je rozvoj manuálnej činnosti (napr. príprava jedál na otvorenom ohni, ručné práce, orba s pluhom), rekonštrukcia duchovného života v minulosti (napr. pri tvorivých dielňach v táboroch formou modelových príbehov), dramatizácia a zvyšovanie historického povedomia. (6)

K výstavám, expozíciám zriaďujú múzeá tvorivé dielne. Aj odborne inštalovaná výstava sa dá cez tvorivú dielňu a diferencovaným prístupom priblížiť návštevníkovi (v závislosti od veku, mentality a pod.). Každé múzeum môže byť aj detské – múzeum školou a hrou by človeka malo vyprovokovať k mysleniu, byť zvedavým a chcieť vedieť viac. Pri zámere vytvárania zábavných podujatí v múzeu nesmieme vkĺznuť do komerčnosti a musíme sa udržať na kultúrnej úrovni. (7)

SNM rozbehlo v roku 2005 projekt „Škola v múzeu“. SNM – Archeologické múzeum ponúka viac variantov vzdelávacích a tvorivých programov, ktoré sú zamerané na materské školy (Prečo archeológovia kopú v zemi?, Archeológia očami detí, Praveké graffiti), základné školy (Po stopách pravekého človeka, Každodenný život stredovekého človeka, Zahrajme sa na archeológov, Tvorivé dielne zamerané na postupy experimentálnej archeológie) a stredné školy (Architektúra najstarších civilizácií, Ako sa žilo v stredoveku). Jednotlivé programy sú prispôsobené veku návštevníka a nadväzujú na školské osnovy. Takýmto spôsobom si deti – študenti môžu overiť získané vedomosti v praxi. (8)

Význam tvorivých dielní (worskshopov) treba vidieť najmä v ich možnosti vplývať na zmyslové vnímanie návštevníka (hmat – čuch – motorika), na fixovanie zručností, upevňovanie a opakovanie už známych informácií či dopĺňanie nových. Tvorivé dielne v múzeách sú tiež vhodné pre hendikepovaných návštevníkov (telesne i mentálne postihnutých), pretože umožňujú využívať hru a dramatizáciu na sprístupnenie potrebných informácií.

Nielen SNM – Archeologické múzeum otvára nové možnosti prezentácie archeologických prameňov formou vzdelávacích programov, ale podobne aj ďalšie regionálne a mestské múzeá reflektujú na tento spôsob prenosu informácií. Odbor múzejnej pedagogiky je zaužívanou pracovnou pozíciou vo väčšine múzeí západnej a severnej Európy (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko a i.), ako aj na americkom kontinente.

Múzejná pedagogika je chápaná ako moderná interdisciplinárna veda, ktorá vychádza predovšetkým z podnetov pedagogiky a muzeológie. (9) Jej problematikou a metodológiou sa zaoberá viacero muzeológov. Za mnohých spomenieme napríklad Fridricha Waidachera, Zbynka Z. Stránskeho, Jozef Beneša či Vladimíra Jůvu.

Autorka: PhDr. Stanislava Gogová, PhD.
Katedra muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Použitá literatúra:
Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena. Praha, 2007.
Bay, J.: Představení dánských historických workshopů. REA 5, 2006, s 49 - 50.
Číž, M.: Každé múzeum môže byť aj detské, Děti, mládež ... a muzea? III., Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Brno, 2003, s. 11 - 14.
Gogová, S.: Archeológia a múzejná prezentácia. Nitra, 2011.
Jůva, V.: Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století. Brno 2004.
www.snm.sk


(1) Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena, s. 14.
(2) Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena, s. 361 - 363.
(3) Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena, s. 364 - 365.
(4) Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena, s. 366.
(5) Brabcová, A. (ed.): Brána muzea otevřena, s. 369 - 370.
(6) Bay, J.: Představení dánských historických workshopů, s. 49.
(7) Číž, M.: Každé múzeum môže byť aj detské, Děti, mládež...a muzea? III., s. 11.
(8) www.snm.sk.
(9) Jůva, V.: Dětské muzeum. Edukační fenomén pro 21. století, s. 108.