Adlerova múdrosť?

jan 31 2013

Recenzia vedeckej monografie
Dagmar Marková: Etika v adlerovskej teórii. Nitra: Garmond, 2012, s. 128. ISBN 978-80-89148-77-6.

Adlerovská etika je dosiaľ na Slovensku netematizovaná oblasť. Práve túto medzeru zaberá nová vedecká monografia Dagmar Markovej, v ktorej autorka inovatívnym spôsobom prepája také teoretické koncepty individuálno-psychologického prístupu, ktoré jej umožňujú sústreďovať sa na oblasť etiky.

Ako poznamenáva samotná autorka, rozvíjanie adlerovskej teórie na Slovensku je stále suspektné v porovnaní s inými psychologickými smermi a to aj napriek obrovskému prínosu teórie Alfreda Adlera a jeho nasledovníkov a nasledovníčok a vzhľadom na tomu, že Alfred Adler je označovaný za jedného z troch „otcov“ hlbinnej psychológie. Napriek uvedenému v našom slovenskom priestore nenájdeme publikáciu zameranú na etické aspekty z oblasti adlerovskej teórie.

Autorka v knihe poukazuje na to, že teória Alfreda Adlera je presiaknutá etickými implikáciami a vychádza z toho, že Adler bol nielen lekárom, psychológom a vedcom, ale aj etikom. Analyzuje a kriticky prehodnocuje také aspekty, ktoré v ucelenej podobe na Slovensku neboli na vedeckej úrovni preskúmavané. Autorka na úrovni základného filozofického výskumu prostredníctvom interpretačnej metódy preskúmava základné etické problémy v adlerovskej teórii a tak prináša v monografii nové podnety pre etickú teóriu a výskum.

Obsahovo je monografia členená do šiestich kapitol, pričom sa autorka v publikácii opiera o množstvo originálnych diel Alfreda Adlera, ktoré neboli z nemeckého alebo anglického jazyka do slovenčiny (alebo češtiny) preložené. V prvej kapitole je predstavená individuálna psychológia ako etický koncept, ktorej jadro tvorí cit pre spolupatričnosť (o ktorom je referované v druhej kapitole). Ďalšie kapitoly sú sústredené na analýzy a interpretácie adlerovskej koncepcie človeka a filozofie životného štýlu, pričom sú načrtnuté aj špecifická nazerania na svedomie a city viny v adlerovskom teleologickom ponímaní a mnohé ďalšie.

Dagmar Marková však v monografii nezostáva len na úrovni deskripcie, analýzy a interpretácie, ale tematizuje a kriticky prehodnocuje aj problémové aspekty adlerovskej teórie. Zohľadňuje pritom vývin adlerovskej teórie a zasadzuje ju do súčasných podmienok a vedeckého diskurzu.

V súčasnej spoločnosti, ktorá sa vyznačuje zvýšeným problémovým správaním, možno v monografii nájsť mnohé odpovede na ich riešenie za dodržiavania ľudského prístupu a rovnocennosti ako základnej adlerovskej etickej požiadavky.

Autorka monografie:
Doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša sexuálnu výchovu, sociálnu psychológiu a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Má ukončený dlhodobý experienciálny výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie workshopov pre učiteľov a učiteľky sexuálnej výchovy. Je vedeckou a organizačnou garantkou medzinárodnej vedeckej konferencie Sexualities. Publikovala vedeckú monografiu Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability a je autorkou mnohých ďalších zahraničných a domácich vedeckých publikácií. Výskumne sa dlhodobo zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedeckých projektov a zameriava sa na výskum sexuálnych biografií, sexuálnych životných štýlov, diskurzov v oblasti sexuality a sexuálnej výchovy.

Recenzentka:
PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD.
Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike komunikácie učiteľa so žiakmi s mentálnym postihnutím, otázkam sexuálnych a partnerských vzťahov osôb s mentálnym postihnutím a integrovanej edukácii osôb s postihnutím. Je autorkou zahraničných a domácich vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolského učebného textu a mnohých vedeckých a odborných štúdií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Je editorkou zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a riešiteľkou vedeckých projektov.

Autorka: PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD.