Psychológia v edukácii dospelých v kontexte andragogiky a edukačnej sociálnej práce

sep 13 2016

Psychology in education of adults in the context of andragogy and educational social work
Abstrakt: V súčasnej dobe a spoločenskej situácii sa venuje dospelým účastníkom edukácie na Slovensku zvýšená pozornosť. Centrom zamerania edukačných aktivít je rozvoj osobnosti dospelých a ich kompetencií. Od profesijného výkonu edukátorov dospelých (vychovávateľov, vzdelávateľov, poradcov) sa očakáva vysoká praktická odbornosť, andragogické a psychologické poznanie. V príspevku načrtneme autorský prístup k problematike psychológie v edukácii dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia. Edukácia dospelých. Andragogika. Edukačná sociálna práca.

Abstract: Currently and social situation devoted to adult participants of education events in Slovakia increased attention. The center focus of educational activities is the development of adult personality and competence to live. Requirements for professional performance of adult educators (trainers, educators, counselors) is their high practical expertises, the educational and professional level, particularly andragogical and psychological knowledges (as well as knowledges of others areas). The paper outlined the author´s approach to the issue of the psychology in adult education.
Keywords: Psychology. Adult Education. Andragogy. Educational social work.

Psychológia v edukácii dospelých

Edukácia dospelých (výchova a vzdelávanie) ako systém edukačných inštitúcií a činností je prioritou spoločenskej praxe. Edukáciou sa podporuje rozvoj vzdelanosti a vychovanosti občanov. Podieľa sa na utváraní kompetencií dospelých pre život v spoločnosti založenej na množstve ponúkaných poznatkov a informácií. Nároky na myslenie a prežívanie ľudí sa týkajú prakticky každej oblasti ich života ( profesijnej, sociálnej, záujmovej).
Trh kvalifikačného a rekvalifikačného vzdelávania sa stáva významným podporným prostredím pre riešenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie dospelých.

Edukácia dospelých plní sociálnu funkciu v spoločnosti, pretože vzdelávanie je prostriedkom sociálnej pomoci. Cieľom edukačných (výchovno-vzdelávacích) programov je pripraviť klientov k svojpomoci v sociálne problémových životných situáciách. Prioritou sa stáva rozvoj ich osobnosti, podpora profesijných, sociálnych a psychologických kompetencií.
Od odborníkov sa požaduje profesionalita preukázaná v edukačných podujatiach pre rôzne cieľové skupiny. Vyžaduje sa ich interdisciplinárny prehľad a rozhľad v problematike. V tomto príspevku sa preto sústredíme na interdisciplinárny aspekt v edukácii dospelých.

K interdisciplinárnemu aspektu z psychologického a andragogického hľadiska sme sa vyjadrili v monografiách: Psychológia vo vzdelávaní dospelých (2004); Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie (2010). Nastolili sme teoretické aj aplikované prieniky andragogiky a biodromálnej psychológie a tiež andragogiky a andragogickej psychológie. Zdôvodnili sme skutočnosť, že psychologické poznatky sú neoddeliteľnou súčasťou portfólia andragogiky ako vedy o edukácii dospelých. Poznatky biodromálnej psychológie a andragogickej psychológie sú obsiahnuté v teórii, výskume a v praktickej činnosti edukácie dospelých.

V rámci vyššie spomenutých interdisciplinárnych prienikov stručne oboznámime čitateľov s konceptom biodromálna psychológia a tiež s našimi autorskými konceptmi: andragogická psychológia; edukačná sociálna práca.

 1. Biodromálna psychológia

je veda o celoživotnom psychickom vývine a osobnostnom rozvoji človeka. Koncepcia biodromálneho vývinu a rozvoja je úzko spätá s edukáciou dospelých. Formulovali a spracovali ju pracovníci Psychologického ústavu Univerzity Komenského (PÚ UK) v Bratislave pod vedením významného psychológa profesora Jozefa Košča (1985). Jozef Koščo so spolupracovníkmi vytvoril svetovo ojedinelý inovatívny koncept a projekt biodromálne poradenstvo. Na biodromálnom princípe postavil teóriu poradenstva, ktorá bola transformovaná do systému psychologického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva. Tento systém poradní pre deti, mládež a dospelých fungoval na Slovensku veľmi efektívne po dlhé roky. Žiaľ, nepretrval do súčasnosti. Biodromálny prístup k rozvoju osobnosti človeka je však obsiahnutý v koncepcii celoživotného vzdelávania a celoživotného učenia sa, ktorá sa stala riadiacou líniou súčasnej výchovnovzdelávacej činnosti na Slovensku a v krajinách Európy.

 • Poznanie psychologických determinantov, aspektov a podmienok učenia sa dospelých a ich edukácie (výchovy a vzdelávania) je epicentrom vedeckého záujmu andragogickej psychológie
 • . Počas pôsobenia na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave autorka príspevku spracovala koncept učebného predmetu Andragogická psychológia a tento študijný predmet v priebehu rokov (1992-2010) aj vyučovala.

 • Na základe konceptov biodromálna psychológia a andragogická psychológia autorka spracovala teoretický rámec sociálno-andragogického poradenstva
 • a neskôr ho transformovala do teórie a metodiky sociálnej práce. Tak vznikli inovatívne koncepty v oblasti sociálnej práce, ktoré autorka nazvala edukačná sociálna práca a edukačné sociálne poradenstvo a uverejnila ich v monografiách (Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci, 2013; Edukačná sociálna práca, 2014).

  Psychologické poznanie vrátane biodromálnej psychológie je neodmysliteľnou súčasťou andragogiky ako vedy o edukácii dospelých a tiež súčasťou edukačnej sociálnej práce ako vedy o edukácii dospelých v sociálnej práci. V rámci vysokoškolskej prípravy študentov na Slovensku sú psychologické vedy zakomponované v profesijnej príprave tak budúcich andragógov, ako aj sociálnych pracovníkov.

  Prienik psychologických poznatkov v edukácii dospelých

  V monografii Psychológia vo vzdelávaní dospelých (2004) sme vymedzili:
  možnosti prieniku psychologických a andragogických poznatkov v edukácii dospelých.
  Andragogika a psychológia sa odlišujú v predmete vedy, ktorý je centrom ich poznávania a skúmania. Avšak v poznatkovej báze a v používaných metódach tak v andragogike, ako aj v psychológii sú zahrnuté dôležité poznatky o osobnosti človeka. Vo vedeckom i praktickom záujme o osobnosť, ktorá sa učí a vzdeláva, sleduje psychológia aj andragogika spoločný cieľ – je ním rozvoj individuálneho potenciálu učiaceho sa človeka. Avšak zdôrazňujú rozdielne aspekty poznania a skúmania osobnosti človeka. Andragogika sa zameriava na externalitu osobnosti (vonkajšie prejavenie sa človeka) a psychológia sa zameriava na internalitu osobnosti (vnútorné procesy a stavy človeka).

  • V andragogike sa posudzujú zmeny vo vzdelanostnej úrovni jednotlivcov. Hodnotí sa proces a výsledky učenia sa. Prihliada sa na vedomosti dospelých účastníkov edukácie a na normatívne hľadisko skúmania osobnosti.
  • V psychológii sa posudzujú zmeny v psychologickej úrovni jednotlivcov. Prihliada sa na zmeny v psychike (prežívaní, správaní, konaní) jednotlivcov a na kauzálne (príčinné) skúmanie osobnosti dospelých. Hodnotí sa psychický rozvoj osobnosti dospelých účastníkov edukácie.
  • V edukačnej praxi sú dospelé osoby prostredníctvom edukácie vedené k optimálnej socializácii, enkulturácii a sociálnopsychickej adaptácii v priebehu života.
  • V psychologickej praxi sa poskytuje psychologická podpora v záujme rozvoja psychickej a sociálnej spôsobilosti a vyspelosti dospelých osôb.

  Posolstvo

  Príspevkom by sme radi oslovili andragógov (vzdelávateľov, vychovávateľov, poradcov) a edukačných sociálnych pracovníkov a poradcov. Rovnako aj odborníkov iných profesií, ktorým nie je edukácia dospelých vzdialená.

  S prihliadnutím k vývinovým a rozvojovým úlohám v dospelom veku sa edukácia javí ako najúčinnejší spôsob kultivovania psychického a sociálneho potenciálu ľudí.
  Andragógovia a edukační sociálni pracovníci sú lídrami v oblasti rozvoja individuálneho potenciálu dospelých. Predovšetkým sociálni klienti potrebujú usmernenie a pomoc v záťažových osobných a sociálnych situáciách. Je namieste, ak sa klientom poskytne pomoc prostredníctvom aktivít sociálnej edukácie. Avšak od klientov sa pritom požaduje zodpovedný prístup k životnej situácii a ochota zmeniť sa.
  Iba pripomíname, že kompetencia odborníkov je alfou a omegou účinnosti edukačného vplyvu. Klientov nedovedie k osobnostnej zrelosti a kompetentnosti taký človek, ktorý sám nie je osobnostne vyspelý.

  V práci so sociálnymi klientmi sa vyžaduje rešpektovať ich osobné chápanie života. Osobný koncept života je pre klienta kompasom v jeho žití. Od konceptu vlastného života sa odvíja stratégia a taktika konania ľudí. Nie je však vždy pravidlom, že dospelí majú takýto koncept. Žijú akoby naslepo, bez toho aby si uvedomili, čo sa im deje. Nevedia čo majú v konkrétnych životných situáciách urobiť. Len vtedy, keď si je človek vedomý svojho vlastného životného plánu, dokáže flexibilne a účinne konať. Pre odborníkov je však dôležité poznať nielen životný scenár svojich klientov, ale aj svoj osobný koncept života.

  Prof. PhDr. MÁRIA MACHALOVÁ, CSc.
  Literatúra:

  KOŠČO, Jozef. a kol. 1987. Poradenská psychológia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 446 s.
  MACHALOVÁ, Mária. 2004. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 1.vyd. Bratislava : RádioPrint, 2004. 224 s. ISBN 880-969339-6-5.
  MACHALOVÁ, Mária. 2010. Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie (sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a andragógov.)). Brno : Institut mezioborových studií, 2010. 222 s. ISBN 978-80-87182-10-9.
  MACHALOVÁ, Mária. 2013. Preventívna sociálna práca - Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov : Prešovská univerzita, 2013. 272 s. ISBN 978-80-555-0932-7.
  MACHALOVÁ, Mária. 2015. Edukačná sociálna práca. Prešov : Prešovská univerzita, 2014. 326 s. ISBN 978-80-555-1118-4.

  Súvisiace články

  Ponuka vzdelávania


  Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!