Sexuálne interakcie a nevera na Tindri

jan 26 2022

Sexual interactions and infidelity on Tinder

Abstrakt: V článku uvažujeme nad niektorými aspektami nevery v spojitosti so sexuálnou aktivitou a sexuálnou interakciou. Príspevok si kladie otázky, čo už považujeme za neveru, a čo ešte nevera nie je. Kde sú hranice autoerotiky prostredníctvom internetu a kam až siaha partnerská sloboda? Mnoho ľudí sa venuje sexuálnym aktivitám, či už sami alebo s inou osobou (alebo viacerými osobami). Ak dvaja alebo viacerí ľudia vykonávajú sexuálnu aktivitu spoločne, môže dôjsť k sexuálnej interakcii. Ako však zistíme, čo sa považuje za sexuálnu interakciu? K lepšiemu obrazu o dnešnej dobe nám pomôže aj zmienka o zoznamovacích aplikáciách. Prispieva aplikácia Tinder k nevere?
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0426/18: Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky.
Kľúčové slová: nevera, Tinder, sexuálna aktivita, sexuálna interakcia

Abstract: In this article, we consider some aspects of infidelity in relation to sexual activity and sexual interaction. The article asks what we already consider infidelity and what infidelity is not yet. Where are the boundaries of autoerotics via the Internet and how far does partner freedom go? Many people engage in sexual activities, either alone or with another person (or more people). If two or more people engage in sexual activity together, sexual interaction may occur. But how do we find out what is considered sexual interaction? The mention of dating applications will also help us to get a better picture of today. Does Tinder contribute to infidelity?
The paper was created within the project VEGA 1/0426/18: Psychological, socio-cultural and biological sources of love.
Key words: infidelity, Tinder, sexual activity, sexual interaction

Úvod

Viacerí autori tematizujú, ktoré sexuálne aktivity už môžeme považovať za sex. Z ich výskumov vyplýva, že k sexuálnej interakcii môže dôjsť aj bez toho aby sme mali sex. Vymedzenie toho, čo sa považujeme za „sex“, neurčí, čo je to sexuálna interakcia. Analýza týchto problémov nám potom ponúka odpovede na otázku čo považujeme za sexuálnu neveru.

Dôležitým pojem, ktorý musíme definovať je pojem "sex". Pretože pod výkladom tohto termínu si viacerí predstavia mnohé. Domnievať sa, že pod pojmom sex vnímame len penetráciu, alebo heterosexuálny pohlavný styk, by bol mýtus. Poukazujú na to napr. širšie definície sexuality ((Marková, 2007, 2012, Lukšík, Supeková, 2003 a i.). Je zrejmé, sex zahŕňa aj iné prejavy sexuality a náklonnosti. Pokiaľ dokážeme definovať, čo je to sex, dokážeme povedať čo považujeme za neveru. Ľudia sa nezhodnú v tom čo už považujeme sex. Môže to byť napríklad flirt, bozkávanie, cybersex, striptíz, pornografia, sex s robotmi.

V prvom rade je nutné vymedziť čo považujeme za sexuálnu aktivitu. Panuje viacero názorov, ktoré definujú tento pojem. Sexuálna aktivita môže byť sexuálnou reprodukciou, dotykmi, ktoré vyvolávajú sexuálne potešenie (Goldman, 1977). Vonkajšie prejavy sexuálnej aktivity sú napríklad hladenie penisu, trenie klitorisu, prenikanie do pošvy, alebo konečníka, alebo lízanie rôznych telesných partií (Mc Queen, 2020). V spojitosti s takýmto správaním mimo primárneho vzťahu panuje konsenzus o sexuálnej nevere. Problém nastáva v prípade, že nevieme presne povedať, aký je zámer týchto dotykov. Príkladom môže byť lekárske vyšetrenie. Netušíme či doktor vykonáva svoju prácu rutinne, alebo či pri vyšetrení prsníka nepociťuje vzrušenie. Gray si myslí, že sexuálnou aktivitou je to v prípade, že osoba zažíva nejaké vzrušenie aj keď bez pôvodného zámeru. Z toho vyplýva, že „žiadna činnosť nie je sexuálnou aktivitou, pokiaľ z nej nevyplýva potešenie“ (Gray, 1978, s. 194). Uvedomenie si tohto momentu je kľúčové. Pokiaľ si v istej chvíli uvedomím, že moje sexuálne potešenie nie je morálne, môžem v činnosti pokračovať, ale potláčať sexuálne vzrušenie. Vtedy to sexuálne aktivita nie je. Ak však budem pokračovať a prežívať rozkoš tak to je sexuálna aktivita (Mc Queen, 2020). Iní autori si myslia, že do sexuálnej aktivity sa nemôžem zapojiť nevedomky, pretože si ju vždy uvedomujem. To naznačuje dôležitosť zámeru pre určenie, či niečo sexuálnou aktivitou je, alebo nie je. Ide o to či má osoba v úmysle ukojiť sexuálnu túžbu či už svoju alebo partnerovu (Mc Queen, 2020). Mc Queen V článku Sexual Interaction and Sexual Infidelity ponúka zaujímavý názor keď tvrdí, že aj akákoľvek iná činnosť nespájaná s pohlavnými orgánmi môže byť považovaná za sexuálnu aktivitu, pokiaľ ju vykonávame vedome. Nemusí dokonca prichádzať ani k potešeniu z tejto činnosti, stačí že ide o naplnenie nejakej túžby. Ak však vykonávame "aktivitu" vedome, ale s nejakým iným (inštrumentálnym) zámerom, ako splodiť dieťa, alebo len stoporiť penis za účelom zmerania jeho veľkosti nepovažujeme to za sexuálnu aktivitu. Rovnako aj znásilnenie nepovažujeme za sexuálnu aktivitu zo strany obete. Bolo by hlúpe domnievať sa, že znásilnená osoba si tento akt užíva a pociťuje uspokojenie sexuálnej túžby.

K sexuálnej interakcii dochádza, keď dvaja alebo viacerí ľudia vykonávajú sexuálnu aktivitu spoločne. „Sexuálnu aktivitu“ som definoval ako činnosť zahŕňajúcu zámer uspokojiť sexuálnu túžbu t. j. vyvolať sexuálne potešenie (Mc Queen, 2020). Treba však dodať, že nie každá sexuálna aktivita musí znamenať aj sexuálnu interakciu. Na to aby sme vedeli povedať kedy sa jedná o interakciu musia byť všetky z týchto možností: a) vzájomná odozva, b) súhlas k spoločnej činnosti, c) súhlas k vzájomnej podpore (Bratman, 1992, s. 327). Znamená to, že partneri sa "dohodnú" na spoločnej činnosti, podporujú sa, pomáhajú si pri dosiahnutí "cieľa". Podľa Bratmana sexuálna interakcia znamená, že sa dvaja, alebo viacerí ľudia ochotne venujú rovnakej činnosti s úmyslom uspokojiť sexuálnu túžbu. Stručne povedané, interagujú s cieľom produkovať sexuálne potešenie pre jedného alebo viacerých z nich (Bratman, 1992, s. 328-329). Zámer, alebo úmysel je pri sexuálnej interakcii najdôležitejším bodom. Nie je nutné, aby obaja partneri dosiahli cieľ (povedzme orgazmus, alebo uspokojenie), dôležitý je zámer. Z toho vyvodzujeme, že sexuálna interakcia nevyhnutne nezahŕňa sexuálnu túžbu. V každom prípade sa jedná o interagovanie aj bez uspokojenia, alebo túžby jednej osoby. Pokiaľ sa napríklad muž (unavený po práci) obetuje a bude uspokojovať svoju ženu za cieľom jej orgazmu jedná sa o sexuálnu interakciu, aj keď on pri tom neprežíva sexuálne vzrušenie. Tento prípad pod seba zahŕňa a odvodzuje aj sexuálnu neveru.

Ďalším príkladom interakcie je masturbácia. Partneri môžu masturbovať a toho druhého "používať" ako objekt svojej túžby. Spoločne sa venujú sexuálnej činnosti aj keď to na prvý pohľad robí každý sám. Celkovo platí, že sexuálnu interakciu chápeme ako proces kde sa obaja dohodnú na participácii aj keď jeden z partnerov nie je práve sexuálne aktívny (môže byť len objektom túžby, alebo pozorovania).

Keď to zhrnieme, môžeme definovať sexuálnu interakciu ako sexuálnu aktivitu zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých ľudí, pri ktorej majú účastníci a) v úmysle okrem iného uspokojiť jednu alebo viac sexuálnych túžob, t. j. túžbu po sexuálnom potešení; b) vzájomne reagujú na spoločné uspokojovanie sexuálnych túžob; c) sa navzájom podporujú pri uspokojovaní (túžob); d) majú zámer spolupráce. Z tohto dôvodu sexuálne interakcie môžu prebiehať na veľké geografické vzdialenosti a časové úseky (Mc Queen, 2020).

Ktoré prejavy správania môžeme považovať za neveru a ktoré nie?

Pokiaľ hovoríme o sexuálnej nevere, je nutné vziať do úvahy, že klasický monogamný vzťah v sebe zahŕňa sexuálnu exkluzivitu. Spoločnosť očakáva sexuálnu aktivitu výlučne vo vzťahu, a to bez diskusií o jej platnosti. V nadväznosti na predchádzajúce myšlienky tvrdíme, že sexuálnou neverou označujeme rôzne druhy sexuálnej interakcie. Môže sa jednať o virtuálnu neveru (prostredníctvom webkamery, audio/ video nahrávok), vzájomnú masturbáciu, bozkávanie a podobne. Mc Queen nepríklad zmieňuje, že striptíz, alebo tanec pri tyči nemusia byť vždy chápané ako nevera. Pokiaľ požiadam striptérku/ striptéra, aby mi urobil striptíz za cieľom môjho uspokojenia, tak to nevera je. Na druhej strane pokiaľ sa ocitnem na večierku kde kolega/ kolegyňa objednal/a striptérku/ striptéra, ktorá/ ktorý okolo mňa tancuje a ja sa toho inak neúčastním, som sexuálne neaktívny/a, potom to ako neveru nechápeme. Problémom by bolo pokiaľ by som s touto osobou interagoval za účelom túžby (Mc Queen, 2020).

Je nutné dodať, že za sexuálnu neveru nepovažujeme len penetráciu, ale aj iné prejavy sexuálnej náklonnosti. Týmito prejavmi môžu byť orálny sex, masturbácia, erotická masáž a mnoho iných prejavov spojených s telom. Špecifickým problémom je pornografia. Woollard tvrdí, že pozeranie pornografie nepredstavuje neveru, pretože človek nijakým spôsobom neinteraguje s druhou osobou (Woollard, 2010, s. 96). Miesto toho ju vníma ako fantazírovanie pri ktorom si predstavujeme rôzne scenáre. Pre väčšinu ľudí je porno video jednoducho stimulom pre ich vlastné sexuálne potešenie. Pri sledovaní videa nemajú v úmysle mať s niekým sexuálnu interakciu. V tomto prípade ide o sexuálnu aktivitu, nie o sexuálnu interakciu. Problém nastáva pokiaľ si s osobou na druhej strane začneme vymieňať, alebo nahrávať podobné videá. Dnes už fungujú on-line porno herečky, ktoré sa s vami rozprávajú za web kamerou. Túto aktivitu považujeme za sexuálnu interakciu, t. z. aj za neveru. Ďalším problémom je pokiaľ má Váš partner inak nastavený morálny rebríček a sledovanie pornografie spojené s masturbáciou považuje za neveru. Je však mnoho vedcov, ktorí sa zhodujú na tom, že túto aktivitu nechápu ako neveru voči partnerovi. Ďalšou otázkou je sex s robotmi. Podľa Scheutza a Arnolda, nepovažujeme takýto akt za skutok nevery, pretože strojom chýba kognitívna schopnosť. Taktiež styk so zvieratami nepovažujeme za neveru, práve kvôli tomu, že nie sú autonómne vo vzťahu k ľudskej sexualite (Scheutz a Arnold, 2017, s. 255). Tieto dva prejavy správania sú síce zo strany človeka sexuálnou aktivitou, ale nie sexuálnou interakciou.

Prečo sú zadaní ľudia na zoznamovacej aplikácii Tinder?

V nadväznosti na možné spôsoby a prejavy virtuálnej nevery poukážeme na novodobý fenomén zoznamovacích aplikácií. Podľa výskumu "Why are you cheating on tinder?" existuje v spoločnosti skupina zadaných jedincov, ktorí využívajú Tinder na rôzne účely (Timmermans, Caluwéb, Alexopoulosc, 2018). Je teda aktívne používanie Tinderu zadaným partnerom hrozba, alebo nevera?

Zo vzorky respondentov sa zistilo, že 17,1% vysokoškolských používateľov (v partnerskom zväzku) Tinderu poslalo niekomu cudziemu správu (Weiser a kol. 2017). "Takéto zistenia teda naznačujú, že používatelia v záväznom vzťahu môžu používať Tinder z iných dôvodov, ako sú dôvody vedúce k sexuálnej nevere. Bolo by navyše vhodné preskúmať, či sa motívy a výsledky správania jednotlivých používateľov odlišujú od motívov a výsledkov správania single používateľov Tinderu" (Timmermans, Caluwéb a Alexopoulosc, 2018, s. 133-134). Predpokladáme, že ľudia sa prihlasujú na podobné zoznamky kvôli snahe nájsť si partnera/ partnerku. Avšak nedávne výskumy píšu o novej tendencii najmä pri mladých ľuďoch. S rozvojom zoznamovacích aplikácií vzniká nový trend, a to nie nutné hľadanie si partnera na zoznamke, ale skôr nový sociálny kontakt, potvrdenie vlastnej hodnoty, či upevnenie svojho ega.

Z austrálskej štúdie vyplýva, že 10% používateľov Tinderu, ktorí sú v záväznom vzťahu, uviedlo, že aplikáciu využili na získanie nového sexuálneho pomeru (Hobbs, Owen, & Gerber, 2017). Potvrdzujú, že Tinder im uľahčil nájsť si extradyadický vzťah. Nejde len o hľadanie nových sexuálnych zážitkov mimo vzťahu, ale belgický výskum potvrdzuje, že ľudia hľadajú aj extradyadický romantický vzťah (Timmermans, Courtois, 2018, s. 59-70). Mnohí ľudia sa boja byť single, samota je pre nich trest a preto využívajú Tinder na zmiernenie týchto pocitov. Predchádzajú pocitu samoty a skľúčenosti, čo je však dvojsečná zbraň. Mladí ľudia si ľahko vytvárajú závislosť na nových "lajkoch" a strácajú čas scrolovaním po obrazovke. Ľudia si takto zvyšujú ego a majú falošný pocit vlastnej zaujímavosti. Miera vlastnej hodnoty u single ľudí na zoznamkách je vyššia oproti miere vlastnej hodnoty zadaných ľudí, ktorí sú tiež aktívny na zoznamovacích aplikáciách. Osoby v partnerskom vzťahu, ktoré sú aktívne na Tindri vykazujú vyšší stupeň neurotických porúch, nižšieho sebavedomia a podobne.

52% respondentov, prihlásených na Tinderi malo osobné stretnutie s iným používateľom Tinderu, keď boli v záväznom vzťahu (Timmermans, Caluwéb, Alexopoulosc 2018, s. 133-134). Z týchto 52% odpovedajúcich 78,3% uviedlo, že mali francúzsky bozk s minimálne jedným používateľom služby Tinder, 63,5% strávilo jednu, alebo viac nocí v spoločnosti druhého používateľa Tinderu. Taktiež 48,3% užívateľov malo jeden alebo viac príležitostných sexuálnych vzťahov počas primárneho zväzku (Timmermans, Caluwéb, Alexopoulosc, 2018, s. 134) Z daného vyplýva, že používanie Tinderu osobami vo zväzku indikuje čiastočný problém v primárnom vzťahu, alebo môže ísť o vedľajšie ciele jednej z osôb. Tento výskum skôr naznačuje, že zadaní používatelia Tinderu majú väčší záujem vyhľadávať krátkodobé stretnutia, uspokojiť svoju zvedavosť alebo frustráciu. V prípade single používateľov dochádza skôr k zoznamovaniu sa na dlhšie obdobie, ako k zoznamovaniu na krátkodobý epizódny vzťah. Ďalším zámerom je zvedavosť, vyskúšať si novú zoznamovaciu platformu, zvýšiť si ego a predchádzať osamelosti.

Výskumy teda potvrdzujú hypotézy, že pokiaľ je v primárnom zväzku niečo nezdravé, môže to vyvolať práve potrebu socializácie sa prostredníctvom Tinderu alebo iných zoznamovacích aplikácií. Prejavy nefungujúceho vzťahu sú samozrejme aj iné viac, alebo menej viditeľné, avšak toto je jeden z indikátorov, ktorý poukazuje na isté vnútro partnerské problémy. Ako sme už zmienili nejde teda len o potrebu zoznámenia sa, ale aj o potrebu zvýšenia si vlastného sebavedomia.

Autor: Mgr. Boris Kňažko
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF v Nitre
Text vznikol vďaka podpore grantu VEGA 1/0426/18: Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky.

Zoznam použitej literatúry

Blow, A.J., and K. Hartnett. 2005. Infidelity in committed relationships II: A substantive review. Journal of Marital and Family Therapy 31(2): 217–233.

Bratman, M.E. 1992. Shared cooperative activity. The Philosophical Review 101(2): 327–341.

Goldman, A. 1977. Plain sex. Philosophy & Public Affairs 6(3): 267–287.

Gray, R. 1978. Sex and sexual perversion. Journal of Philosophy 75(4).

Hobbs, M., Owen, S., & Gerber, L. (2017). Liquid love? Dating apps, sex, relationships and the digital transformation of intimacy. Journal of Sociology, 53, 271–284. https://doi. org/10.1177/1440783316662718.

Lukšík, I. - Supeková, M. 2003. Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. Bratislava: Humanitas, 2003.

Marková, D. 2007. Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007.

Marková, D. 2012. O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch. Nitra: Garmond, 2012.

Paddy Mc Queen r. 2020. Sexual Interaction and Sexual Infidelity. The journal of ethics, 2020.Springer

Scheutz, M., and T. Arnold. 2017. Intimacy, bonding, and sex robots: Examining empirical results and exploring ethical ramifications. In Robot sex: Social and ethical implications, ed. J. Danaher and N.

Timmermans, E., & Courtois, C. (2018). From swiping to casual sex and/or committed relationships: Exploring the experiences of Tinder users. The Information Society, 34, https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1414093.

Timmermans, E., De Caluwé, E. C. Alexopoulos. 2018. Why are you cheating on tinder? Exploring users´s motives and (dark) personality traits. Computers in human behavior, r. 2018. Elsevier.

Weiser, D. A., Niehuis, S., Flora, J., Punyanunt-Carter, N. M., Arias, V. S., & Baird, R. A.
(2018). Swiping right: Sociosexuality, intentions to engage in infidelity, and infidelity experiences on Tinder. Personality and Individual Differences. https://doi. org/10.1016/j.paid.2017.10.025.

Woollard, F. 2010. Cheating with Jenna: Monogamy, pornography, and erotica. In Porn - Philosophy for everyone: How to think with kink, ed. D. Monroe, 93–104. London: Blackwell.