Záleží to od detí? Súvisí (bez)detnosť s tým, čo považujeme za dôležité v partnerskom vzťahu?

dec 30 2021

Does it depend on the children? Is (not)having children related to what we consider important in a relationship?

Abstrakt: V príspevku opisujeme čiastkové výsledky, ktoré sa týkajú súvislostí detnosti a hodnotových atribútov partnerskej lásky u mužov a žien mladšieho a stredného dospelého veku a adolescencie. Tieto výsledky sú len úzkym výsekom z výsledkov širšieho výskumu, ktorý sa, okrem iného, týkal morálnych aspektov sexuálnych a párových vzťahov a ich súvislostí s ďalšími faktormi, a v rámci ktorého sme snažili zistiť aj súvislosti detnosti a hodnotových faktorov v partnerských vzťahoch.
Kľúčové slová: (ne)mať deti, detnosť, reprodukcia, partnerský vzťah, sexuálny výskum, hodnoty, morálka, láska.

Abstract: In this paper, we describe the partial results that relate to the correlation between (not)having children and the value attributes of partner love in men and women of younger and middle adulthood and adolescence. These results are only a narrow excerpt from the results of wider research, which, among other things, concerned the moral aspects of sexual and couple relationships and their relationship with other factors, and in which we sought to establish the relationship between (not)having children and value factors in partner relationships.
Key words: (not)having children, reproduction, partnership, sexual research, values, morality, love.

ÚVOD1

Výskum vplyvu detnosti na partnerské a manželské vzťahy patrí k dlhodobým záujmom vedeckého skúmania. Napr. Humphrey (1975) zistil pomocou metódy rozhovoru rozdiely medzi bezdetnými pármi a tými s deťmi. Poukazuje na idealizáciu svojho partnerského vzťahu u bezdetných partnerov, a dodáva, že i keď môže byť bezdetnosť stresujúca, tak môže prispieť k bližšej vzájomnej afinite partnerov. Naopak, u tých, ktorí/é rodičmi sú, môže rodičovstvo limitovať vzájomnú komunikáciu partnerov. Aj v súčasnosti sú súvislosti detí a párových vzťahov predmetom mnohých výskumov. Vo vedeckej literatúre sa stretávame s výskumami o vplyve detnosti na kvalitu partnerstiev, kvalitu života, prežívanie spokojnosti, well-being atď. (napr. Vanassche, Swicegood, Matthijs, 2013, Kowal, Groyecka-Bernard, Kochan-Wójcik, Sorokowski, 2021, Johnson 2016, Amato, Booth, Johnson, Rogers, 2009 a mnoho ďalších). V tomto texte sme sa však zamerali na súvislosti axiologických preferencií v partnerských vzťahoch a detnosti. Hlavnou otázkou, ktorú si kladieme je, či detnosť súvisí s tým, ako posudzujeme dôležitosť niektorých centrálnych aspektov párových vzťahov.

VÝSKUM

V článku prezentujeme parciálne výsledky výskumu, ktorý sa okrem iného týkal morálnych aspektov sexuálnych a párových vzťahov, morálnych dilem, lásky a medzníkov v intímnych vzťahoch a ich súvislostí s ďalšími faktormi. V tomto texte sa zameriavame len na analýzu tých dát, ktoré sa týkali niektorých hodnotových atribútov v súčasných partnerských vzťahoch a opisujeme súvislosti detnosti s preferenciami hodnotových atribútov v oblasti partnerskej lásky u osôb mladšieho a stredného dospelého veku a adolescencie.

Čo sa týka výskumného nástroja, i keď sme vo výskume využili viaceré metódy kvalitatívneho aj kvantitatívneho charakteru, tu analyzujeme len tú časť výsledkov, ktoré sme získali pomocou nami skonštruovaného dotazníka, ktorý sme administrovali online formou. Konkrétne analyzujeme tie položky, v ktorých mali dotazovaní/é muži a ženy na päťstupňovej škále vyznačiť mieru dôležitosti toho, čo považujú v súčasnosti, na základe ich vlastnej skúsenosti, za dôležité v partnerskom intímnom vzťahu (1 = málo dôležité a 5 = veľmi dôležité). V snahe bližšie deskribovať preferencie účastníkov a účastníčok výskumu vzhľadom k ich detnosti, deskribujeme rozdiely z hľadiska toho, či účastníci/účastníčky výskumu majú alebo nemajú dieťa/deti a vzhľadom na počet ich detí. Položky sme vyprofilovali z pilotného výskumu o konštrukciách lásky (pozri napr. Lukšík, Guillaume, 2018), v rámci ktorých sme sa zamerali len na tie, ktoré sa týkali partnerských vzťahov, a z výskumu axiologických a morálnych preferencií v partnerských vzťahoch (pozri napr. Marková, 2015a,b) tak, aby sme pokryli súčasné hlavné axiologické významy partnerskej lásky. Položky tak reprezentujú niektoré súčasné hodnotové atribúty partnerskej lásky.

Výskumný súbor

Výskumný súbor tvorilo spolu 748 účastníkov a účastníčok mladšieho a stredného dospelého veku a adolescencie, ktorí/é boli dennými a externými študentmi a študentkami univerzít na Slovensku (Trnava, Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov). Vo výskumnom súbore prevažovali ženy (34% mužov a 66% žien) a z hľadiska detnosti (histogram č. 1) zastúpených bolo 28% tých, ktorí/é dieťa/deti majú (n=207) a 72% tých, ktorí/é dieťa ešte doposiaľ nemajú (n=541). Priemerný počet detí je 1,3. Najčastejšie boli uvádzané 2 deti, najmenej 1 dieťa a najviac 5 detí.

Histogram 1: Výskumný súbor – zastúpenie respondentov/respondentiek podľa detnosti

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Výsledky výskumu – hodnotové atribúty partnerskej lásky a detnosť

Vo vzťahu detnosti (či majú opýtaní/é ženy a muži deti alebo nie) a hodnotových atribútov partnerskej lásky, výsledky Mann-Whitneyho testu, ktoré sú zobrazené v tabuľke č. 1, naznačujú, že preferencie v atribútoch partnerskej lásky sa u respondentov a respondentiek, ktorí/é majú dieťa/deti v porovnaní s tými, ktorí/é nemajú dieťa, štatisticky významne odlišujú na 5% hladine významnosti v týchto 5 atribútoch:
- previazanosť s partnerom/partnerkou,
- atraktívnosť pre partnera/partnerku,
- otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí,
- uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov,
- aktivity s partnerom/partnerkou.

Tab. 1: Výsledky Mann-Whitneyho testu – detnosť a hodnotové atribúty partnerskej lásky

Legenda: Hodnotové atribúty partnerskej lásky: 1. previazanosť s partnerom/partnerkou, 2. pocit lásky, 3. atraktívnosť pre partnera/partnerku, 4. sexuálna príťažlivosť, 5. sexuálne uspokojenie, 6. vášnivosť, 7. pocit bezpečia, 8. pochopenie pre partnera/partnerku, 9. oceňovanie pozitívnych stránok partnera//partnerky, 10. záujem o blaho partnera/partnerky, 11. rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov, 12. pocit zodpovednosti starať sa o partnera//partnerku, 13. dôvera, môcť veriť partnerovi//partnerke, 14. splynutie s partnerom/partnerkou, 15. obetovanie sa, 16. osobné obohatenie, 17. spoznávanie seba samého/samej, 18. vnútorná harmónia, 19. otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí, 20. uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov, 21. aktivity s partnerom/partnerkou.

V snahe bližšie deskribovať diferencie v tých 5 atribútoch párovej lásky, v ktorých bol identifikovaný štatisticky signifikantný rozdiel (tab. č.1), budeme pomocou základných štatistických ukazovateľov priemer a modus (tabuľky A,B), ako aj percentuálneho vyhodnotenia odpovedí (histogramy A,B), konkretizovať rozdiely z hľadiska detnosti u respondentov a respondentiek v ich preferenciách.

Vo vzťahu k prvému z týchto atribútov párovej lásky, ktorým je „previazanosť s partnerom/partnerkou“, možno z tabuliek a grafov č. 2 vidieť, že tie opýtané osoby, ktoré majú dieťa/deti, považujú, vychádzajúc zo svojej skúsenosti, previazanosť s partnerom/partnerkou za viac dôležitú v partnerskom intímnom vzťahu (priemer je 4,3) v porovnaní s tými, ktoré deti nemajú (priemer je 4,2). I keď je nutné brať do úvahy, že rozdiel v priemeroch je nízky a modus je tiež rovnaký u oboch sledovaných skupín (modus je 5, t.j. odpoveď „veľmi dôležité“). Percentuálne zastúpenie odpovedí naznačuje, že muži a ženy, ktorí/é deti majú zvolili odpoveď „veľmi dôležité“ v 59% a tí/tie, ktorí deti nemajú v 50%. Percentuálne rozloženie odpovedí je zjavné z grafov č. 2.A a 2.B.

Tab. 2.A: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „previazanosť s partnerom/partnerkou“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti

Histogram 2.A2: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti - hodnotový atribút partnerskej lásky „previazanosť s partnerom/partnerkou“

Tab. 2.B: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „previazanosť s partnerom/partnerkou“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa

Histogram 2.B: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa - hodnotový atribút partnerskej lásky „previazanosť s partnerom/partnerkou“

V tabuľkách a grafoch číslo 3 sú zobrazené prostredníctvom percent odpovede respondentov a respondentiek, ktoré sa týkajú „atraktívnosti pre partnera/partnerku (partner/partnerka sa páči druhému partnerovi/partnerke)“ ako atribútu párovej lásky. Z hľadiska detnosti možno vidieť, že tí/tie, ktorí/é majú dieťa/deti prisudzujú nižšiu dôležitosť atraktívnosti pre partnera/partnerku v párových vzťahoch (priemer je 3,8) oproti tým, ktorí/é deti nemajú (priemer je 4,03). Z tých, ktorí/é majú deti/dieťa prisúdili v 59% vyššiu dôležitosť a v 10% nižšiu dôležitosť atraktívnosti v partnerstve, kým v porovnaní s tým, tí/tie, ktorí/é nemajú dieťa priradili v 78% vyššiu dôležitosť a v 5% nižšiu dôležitosť partnerskej atraktívnosti v párovej láske.

Tab. 3.A: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „atraktívnosť pre partnera/partnerku“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti

Histogram 3.A: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti - hodnotový atribút partnerskej lásky „atraktívnosť pre partnera/partnerku“

Tab. 3.B: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „atraktívnosť pre partnera/partnerku“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa

Histogram 3.B: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa - hodnotový atribút partnerskej lásky „atraktívnosť pre partnera/partnerku“

Čo sa týka tretieho atribútu „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“, kde sme identifikovali štatisticky významný rozdiel v prisudzovaní jeho dôležitosti v párových vzťahoch na základe detnosti opýtaných žien a mužov, výsledky v tabuľkách a grafoch č. 4 poukazujú na to, respondenti a respondentky s deťmi/dieťaťom považujú otvorenosť a dôvernú komunikáciu za menej dôležitú (priemer je 4,3) oproti tým, ktorí/é deti nemajú (priemer je 4,45). Z grafu 4.A percentuálne zastúpenie odpovedí dokladá, že u tých mužov a žien, ktorí/é majú deti/dieťa je vyššia dôležitosť prisudzovaná otvorenosti a dôvernej komunikácii v 78% a nižšia dôležitosť v 5%. Naopak, tí/tie, ktorí/é nemajú dieťa priradili v 86% vyššiu dôležitosť a v 5% nižšiu dôležitosť tomuto atribútu v partnerských vzťahoch (graf č. 4.B).

Tab. 4.A: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti

Histogram 4.A: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti - hodnotový atribút partnerskej lásky „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“

Tab. 4.B: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa

Histogram 4.B: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa - hodnotový atribút partnerskej lásky „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“

„Uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“ patrí k ďalšiemu hodnotovému atribútu párových vzťahov, kde sa ukázal štatisticky signifikantný rozdiel v hodnotení jeho dôležitosti v párových vzťahoch z hľadiska toho, či opýtané osoby majú alebo nemajú deti. Z hľadiska detnosti sa na základe výsledkov v tabuľkách a grafoch č. 5 ukazuje, že u tých opýtaných mužov a žien, ktorí/é deti/dieťa majú, je osobný priestor pre vlastnú realizáciu partnerov menej dôležitý v párových vzťahoch (priemer je 4,0, vyššia dôležitosť je osobnému priestoru pre vlastnú realizáciu pripísaná u 71% a nižšia u 8% z nich) v porovnaní s tými, ktorí/é deti nemajú (priemer je 4,16 a vyššia dôležitosť hodnotená pri tomto atribúte u 80% a nižšia dôležitosť u 5% z nich).

Tab. 5.A: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti

Histogram 5.A: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti - hodnotový atribút partnerskej lásky „uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“

Tab. 5.B: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa

Histogram 5.B: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa - hodnotový atribút partnerskej lásky „uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“

Napokon výsledky ohľadom dôležitosti „spoločných aktivít s partnerom/partnerkou“ v párových vzťahoch sú percentuálne vyjadrené v grafoch č. 6.A a 6.B a hodnoty priemeru a modusu sa nachádzajú v tabuľkách č. 6.A a 6.B, osobitne vzhľadom na detnosť u opýtaných osôb. Ukazuje sa, že spoločné aktivity partnerov sú menej dôležité v partnerských vzťahoch pre tých respondentov a respondentky, ktorí/é deti/dieťa majú (priemer je 4,2) oproti tým, ktorí/é deti nemajú (priemer je 4,34). Vyššia dôležitosť spoločných aktivít je pripisovaná u 76% z tých, ktorí/é deti/dieťa majú a zároveň 5% z nich hodnotí spoločné aktivity s partnerom/partnerkou ako menej dôležité. U tých, ktorí/é deti nemajú, 85% uviedlo vyššiu dôležitosť aktivitám partnerov v partnerských vzťahoch a naopak, 4% z nich nižšiu.

Tab. 6.A: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „aktivity s partnerom/partnerkou“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti

Histogram 6.A: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é majú dieťa/deti - hodnotový atribút partnerskej lásky „aktivity s partnerom/partnerkou“

Tab. 6.B: Deskriptívne ukazovatele - hodnotový atribút partnerskej lásky „aktivity s partnerom/partnerkou“ u účastníkov/účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa

Histogram 6.B: Percentuálne zastúpenie odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu, ktorí/é nemajú dieťa - hodnotový atribút partnerskej lásky „aktivity s partnerom/partnerkou“


Výsledky výskumu – hodnotové atribúty partnerskej lásky a súvislosti s počtom detí

V rámci výskumu sme zisťovali aj súvislosti počtu detí s prisudzovaním dôležitosti sledovaných hodnotových atribútov partnerskej lásky u tých respondentov a respondentiek, ktorí/é majú dieťa/deti. V tabuľke č. 7 sú uvedené výsledky, ktoré sa týkajú korelácií preferencií hodnotových atribútov partnerskej lásky opýtaných mužov a žien, ktorí/é majú dieťa/deti vo vzťahu k počtu ich detí. Ukazuje sa, že počet detí negatívne koreluje s posudzovanými atribútmi sexuálne uspokojenie a obetovanie sa. Čím vyšší počet detí opýtané osoby udávali, tým menšiu dôležitosť prisudzovali sexuálnemu uspokojeniu a obetovaniu sa v partnerských vzťahoch.

Tab. 7: Výsledky korelácií: - hodnotové atribúty partnerskej lásky a počet detí u účastníkov/účastníčok výskumu

Legenda: Hodnotové atribúty partnerskej lásky: 1. previazanosť s partnerom/partnerkou, 2. pocit lásky, 3. atraktívnosť pre partnera/partnerku, 4. sexuálna príťažlivosť, 5. sexuálne uspokojenie, 6. vášnivosť, 7. pocit bezpečia, 8. pochopenie pre partnera/partnerku, 9. oceňovanie pozitívnych stránok partnera//partnerky, 10. záujem o blaho partnera/partnerky, 11. rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov, 12. pocit zodpovednosti starať sa o partnera//partnerku, 13. dôvera, môcť veriť partnerovi//partnerke, 14. splynutie s partnerom/partnerkou, 15. obetovanie sa, 16. osobné obohatenie, 17. spoznávanie seba samého/samej, 18. vnútorná harmónia, 19. otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí, 20. uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov, 21. aktivity s partnerom/partnerkou.

ZÁVER

Východiskovým predpokladom, z ktorého sme v rámci tejto časti výskumu vychádzali bolo, že rodičovstvo je transformatívna skúsenosť na životnej dráhe (Umberson, Pudrovska, Roczek, In: Bianchi, 2013) a ovplyvňuje partnerské vzťahy, ich kvalitu, dynamiku, a s príchodom detí súvisia aj hodnotové posuny v nazeraní na partnerské vzťahy a konštrukcie párového života. Preto sme zisťovali aké sú súvislosti preferencií hodnotových atribútov partnerskej lásky vzhľadom k tomu, či opýtané/í ženy a muži deti majú alebo nie.

Spomedzi 21 sledovaných hodnotových atribútov partnerskej lásky sme identifikovali päť, v ktorých bol zistený štatisticky významný rozdiel v preferenciách medzi tými, ktorí/é v súčasnosti deti/dieťa mali, v porovnaní s tými, ktorí/é deti nemajú. Konkrétne tí/tie, ktorí/é deti/dieťa majú, oproti tým, ktorí/é nemajú dieťa prisudzovali nižšiu dôležitosť týmto hodnotovým atribútom partnerskej lásky:
- atraktívnosť pre partnera/partnerku,
- otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí,
- uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov,
- spoločné aktivity s partnerom/partnerkou.
A naopak, za viac dôležitú považovali previazanosť s partnerom/partnerkou v párovom vzťahu tí/tie, ktorí deti/dieťa majú.

U tých mužov a žien, ktorí/é deti majú, naše zistenia poukazujú na negatívne korelácie medzi počtom detí a dôležitosťou sexuálneho uspokojenia a obetovania sa v partnerstve - čím vyšší počet detí opýtané osoby udávali, tým menšiu dôležitosť prisudzovali sexuálnemu uspokojeniu a obetovaniu sa v partnerských vzťahoch.

Ukazuje sa, že dôležitosť sexuálnej spokojnosti, vytvárania priestoru pre sebarealizáciu partnerov, otvorenosti a dôvernej komunikácie, spoločných aktivít partnerov či obetovania sa klesá po založení rodiny. Uvedené je v súlade nielen s výskumami partnerskej a manželskej spokojnosti, ale vo vzťahu k ašpiráciám mať deti práve niektoré z týchto atribútov sú faktormi predlžovania predreprodukčného obdobia či chcenej bezdetnosti.

Autorka: prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Poznámka: Text vznikol vďaka podpore grantu APVV-18-0303: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti a VEGA 2/0035/21: Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi.

ZOZNAM LITERATÚRY:

AMATO, P.R. - BOOTH, A. - JOHNSON, D.R. - ROGERS, S.J. 2009. Alone together: How marriage in America is changing. Cambridge, London: Harvard University Press, 2009. ISBN 978-0674032170.

BIANCHI, G. 2013.Psychologické a sociologické premenné trajektórií rodičovstva a partnerstva. In: Kontexty ľudskej reprodukcie na Slovensku. Bratislava, SAV, 2013, s. 44-57. ISBN 978-80-970234-5-4.

HUMPHREY, M. 1975. The effect of children upon the marriage relationship. British Journal of Medical Psychology, vol. 48, no. 3, p. 273–279, 1975.

JOHNSON M. D. 2016. Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex, and Marriage. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. ISBN 978-1118521274.

KOWAL, M. - GROYECKA-BERNARD, A. - KOCHAN-WÓJCIK, M. – SOROKOWSKI, P. 2021. When and how does the number of children affect marital satisfaction? An international survey. In: Plos ONE, april, 2021.

LUKŠÍK, I. – GUILLAUME, M. 2018. Representations of love in the early stages of love. In: Human Affairs, vol. 28, no 3, 2018, p. 271–284. ISSN 1337-401X.

MARKOVÁ, D. 2015(a). Moral values in sexual and partner relationships. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-67-8.

MARKOVÁ, D. 2015(b). Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-68-5.

VANASSCHE, S. - SWICEGOOD, G. - MATTHIJS, K. 2013. Marriage and Children as a Key to Happiness? Cross-National Differences in the Effects of Marital Status and Children on Well-Being. In: Jornal of Happiness Studies : An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, vol. 14, p. 501–524, 2013. ISSN 1573-7780.


1 Text vznikol vďaka podpore grantu APVV-18-0303: Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti a VEGA 2/0035/21: Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi.
2 Odpoveďová škála sa pohybovala od 1= málo dôležité po 5= veľmi dôležité. Uvedené sa vzťahuje ku všetkým ostatným grafom a výsledkom v tomto texte.