Sociálna práca so zdravotne postihnutými v praxi. Spoločne prekonávame bariéry klientov

jan 18 2018

Social work practice with the clients with the disability. Try to cope clients bariers together
Abstrakt: Príspevok poukazuje na potrebu sociálnej pomoci zdravotne postihnutým klientom. Zdravotne postihnutý klient má problémy s mobilitou. Mobilita je teda základným problémom, ktorý zabraňuje socializácii klientov s postihnutím. V príspevku popisujeme základné zdravotné pomôcky určené na zlepšenie mobility zdravotne postihnutých klientov.
Kľúčové slová: Bariéry klientov, zdravotné pomôcky pre mobilitu zdravotne postihnutých klientov, sociálna pomoc a podpora, sociálna práca v praxi, zdravotne postihnutý klient.

Abstract: The article point to the need of social help of clients with the disability. The client with the disability have the problems with the mobility. The mobility is the basic problem that prevent client with disability socialization. In the article describe the basic the mobility aids that are specified for the clients with disability for the mobility improvement.
Keywords: Social work practice, Clients bariers, sociál help and support, clients with physical disabilities, mobility aids for clients with disability.

Úvod

V úvode by sme mohli začať citátom, ktorý sa s problematikou zdravotne postihnutých klientov priamo spája. Walther von der Vegelweide povedal: „Nič nie je ťažké pre toho, kto chce“. Platí to aj v prípade boja proti bariéram zdravotne postihnutých klientov za pomoci sociálnych pracovníkov v praxi.

Zdravý človek si neuvedomuje, aké je jednoduché vstať z postele, ísť sa umyť, obliecť, prejsť do inej izby, vyjsť von. Pre nás zdravých sú to prirodzené a opakujúce sa činnosti, sú pre nás samozrejmosťou. Ideálny stav sa môže zmeniť v každom okamihu. Vtedy zistíme, aké ťažké je pre nás vykonať „jednoduché činnosti“. Aj tieto popísané faktory sú hlavným motívom pomoci ľuďom, ktorí sú na našu pomoc odkázaní a nedokážu bariéry spojené so zdravotným postihnutím samostatne bez pomoci prekonať.

Zdravotne postihnutý jedinec v spoločnosti

V spoločnosti sa stretávame so zdravotne postihnutými občanmi, ktorí majú zníženú pohybovú schopnosť. Zníženie pohybovej schopnosti vedie k zníženiu socializácie až úplnej izolácii, čo je spúšťačom aj ďalších psychosociálnych problémov v živote klienta.

So zníženou schopnosťou pohybu súvisia telesné postihnutia ako sú ťažké poruchy centrálnej nervovej sústavy (detská mozgová obrna), stavy po poškodení mozgu (cievna mozgová príhoda, nádor, úraz), poškodenie miechy (ťažká paraparéza, paraplégia, kvadruparéza, kvadruplégia), amputácie dolných končatín, zápalové a degeneratívne postihnutie kĺbov (koxartróza, gonartróza), svalové dystrofie a dôsledok neurologického postihnutia (skleróza multiplex). Každé ochorenie sa posudzuje individuálne a závisí od rozsahu postihnutia.

Telesne postihnutý občania majú možnosť zabezpečiť si pomôcky platbou v hotovosti, na základe lekárskeho predpisu odborného lekára zo zdravotnej poisťovne požiadať o kompenzačné pomôcky, zdvíhacie zariadenia alebo na základe žiadosti podanej na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) a posudkových činností.

Legislatívny rámec spojený s problematikou zdravotného postihnutia klientov sociálnej práce

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje poskytnutie jednotlivých druhov kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, ale ich nenariaďuje. Telesne postihnutí sú v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia nútení prekonávať znevýhodnenia v prístupe k veciam osobnej spotreby a premiestňovanie sa. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia možno poskytnúť podľa § 33 ods.1 „Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na zdvíhacie zariadenie, možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Ods. 2 Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou. Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.“ Cieľom je podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím do spoločnosti a jej aktívnej účasti pri zachovaní jej ľudskej dôstojnosti.

Zdravotné pomôcky pre zlepšenie mobility zdravotne postihnutých občanov

Na slovenskom trhu sú viaceré firmy, ktoré poskytujú zdvíhacie zariadenia. Ich poslaním je poskytovať komplexné služby ľuďom s telesným postihnutím pri odstraňovaní bariér.

Zdvíhacie zariadenia sú certifikované zariadenia, ktoré garantujú plný komfort a bezpečnosť. Vybrané typy zdvíhacích zariadení sú:

  • Pásový schodolez je zariadenie určené na prepravu telesne postihnutých osôb, pohybujúcich sa na vozíku alebo detskom kočíku.
  • Kolieskový schodolez je zariadenie určené na prekonávanie zložitých schodísk najmä strmých a točitých, je možný jemný zosuv po každom schode. Nevyžaduje montáž, je potrebná sprevádzajúca obsluha.
  • Stoličkový výťah, schodisková sedačka je navrhnutý systém vodiacej koľajnice, kde je možné namontovať sedačku.
  • Šikmá schodisková plošina je prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce sa na invalidnom vozíku, slúžiace na prekonávanie schodísk.
  • Zvislá zdvíhacia plošina je zariadenie, určené pre osoby aj na invalidnom vozíku, slúžiace na prekonávanie výškových rozdielov vo vertikálnom smere.
  • Stropný zdvihák je zariadenie, ktoré je určené na zdvíhanie a prepravu imobilných osôb z postele do vozíka, do vane, na toaletu, do bazénov.

Niektoré druhy zdvíhacích zariadení sa môžu využiť pri vertikalizácii na nácvik chôdze klientov so zdravotným postihnutím. Zároveň veľkou výhodou niektorých zariadení je, že sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Väčšina z nich môže byť ľavostranná alebo pravostranná a funguje tiež na diaľkové ovládanie. Ich špeciálnou novodobou výhodou je, že sú funkčné aj po výpadku elektrického prúdu. Klientovi so zdravotným postihnutím sú vybrané typy zdravotných pomôcok vyrobené na mieru, pričom si nevyžadujú ani žiadne špeciálne stavebné úpravy bytu, či domu, v ktorom klient žije. Výrobcovia taktiež kladú dôraz na to, aby tiež špeciálne zdravotné pomôcky nezaberali príliš miesta a neobmedzovali tak aj ďalších obyvateľov bytu, či domu, v ktorom klient žije.

Sociálna práca so zdravotne postihnutými klientmi v praxi

V rámci sociálnej práce so zdravotne postihnutými klientmi by sme radi dali do pozornosti napríklad podujatie, ktoré sa konalo 26. mája v roku 2016. Išlo o prvé pracovné stretnutie zamestnancov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností konkrétne v meste Prievidza. Stretnutie sa konalo aj za účasti zamestnancov firmy poskytujúcej zdvíhacie zariadenia na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi. Zamestnanci firmy postupne predstavili jednotlivé zdvíhacie zariadenia a ochotne odpovedali na zvedavé otázky. Zodpovedanie otázok a priblíženie funkcie týchto špecifických prístrojov, ktoré uľahčujú zdravotne postihnutým klientom život a napomáhajú ich socializácii, bolo kľúčové pre lepšie pochopenie problematiky a posúdenie novodobých možností.


Fotografia z podujatia konaného na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi
Záver

V každodennom živote sa občania s telesným postihnutím stretávajú s rôznymi obmedzeniami a znevýhodneniami v rôznych oblastiach života (premiestniť sa z postele na vozík, z izby do kúpeľne, prejsť schody, zvýšené podlažie). Telesne postihnutí občania, by chceli žiť život ako zdraví ľudia, aby mohli ľahšie prekonávať architektonické bariéry, aby mali prístup ku všetkému a nemuseli sa s tým denne zaoberať.

V závere nám teda neostáva nič iné, len podnietiť záujem nielen odborníkov, ale aj občanov, aby sme ľuďom so zdravotným postihnutím pomáhali – pomáhali žiť život naplno, aby boli aj napriek týmto problémom plný života radosti. Preto podajme pomocnú ruku, ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Spoločne prekonávajme bariéry, pre nás to nie je až také ťažké ako pre nich.

Autor: PhDr. Lívia Červená

sv1
sz3
zv2

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!