Zborník Kolokvium kazuistík 2022 (PDF)

júl 17 2023

Medzinárodná vedecko-odborná konferencia sa konala 7. Apríla 2022 v Košiciach a zborník je výstupom tejto konferencie.

Predhovor

Sociálny poradca poskytuje základné alebo špecializované sociálne poradenstvo a denne sa tak stretáva s množstvom klientov, ktorým sa snaží pomôcť vyriešiť ich sociálne problémy. Základným cieľom pomoci je uskutočniť zmenu. Proces zmeny prináša rôzne úskalia, a preto je nevyhnutné v odbornej praxi stretávanie sa pre výmenu skúseností a odborný rast.

Rok 2022 po pandemickej situácii ukázal smer stretnutí aj do on line formy, preto stretnutie, ktoré sa realizovalo v priestoroch VŠZaSP sv. Alžbety, Ústavu bl. Z.Ch. Mallu v Košiciach a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Cieľom tejto aktivity VŠZaSP sv. Alžbety v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach, Katedrou spoločenských vied, Univerzitou Komenského, Pedagogickou fakultou, Katedrou sociálnej práce, Bratislava, Univerzitou Palackého v Olomouci, Cyrilometodějskou teologickou fakultou, Gréckokatolíckou charitou Prešov a OZ Zrkadlenie, Gelnica, je každoročne realizovať stretnutie odborníkov a klientov sociálnej a zdravotníckej práce na jednom mieste je zmapovať konkrétne prípady praxe z oboch uhlov pohľadu. Jednak z pohľadu odborníkov, prostredníctvom foriem pomoci a použitých metód, priebehu procesu pri realizácii pomoci ako aj vzťahovej roviny medzi pomáhajúcim a klientom a jednak z pohľadu klienta. Klient sám vypovedá o oblastiach, ktoré sa realizovali pre prospech klienta, o pocitoch, ktoré sprevádzali zmenu u klienta. V stretnutí sa niektoré problémy, ktoré sa vyskytujú v súvislosti so starostlivosťou a pomocou klientom charakterizujú a editujú práve s možnosťou ovplyvniť ich nástroje či už v legislatívnom alebo procesnom konaní.

Stretnutie každoročne približuje príklady dobrej praxe v oblastiach sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, sociálnych služieb, závislostí, krízových intervencií ako aj skúsenosti s poskytovaním sociálneho poradenstva s rôznymi typmi klientov. Rok 2022 bol obohatený praktickými technikami, ktoré si účastníci zažili, precvičili a nacvičené techniky môžu využívať v bežnej praxi.

V zborníku sú predstavené kazuistiky samotných klientov sociálnej práce, odborníkov, pracujúcich s klientmi v rôznych odboroch ale aj tie, ktoré sa do programu Konferencie nezmestili ale predstavujú hodnotnú verziu spôsobu, akým priblížiť prácu, prax a hodnotenie výsledku práce s klientom.

V závere sa vyhodnotením výsledkov spätných väzieb po stretnutí organizátori aj účastníci zhodli na pokračovaní v ďalšom ročníku.

doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Obsah

Bujda Stanislav - NETYPICKÝ MODERÁTOR RÁDIA MÁRIA

Bujdová Nataša - MILÁ UKRAJINA – POZDRAVUJEM ŤA ZO SLOVENSKA

Gavrunová Andrea - PRÁCA ASISTENTKY PODPORY ZDRAVIA S KLIENTKAMI Z RÓMSKEJ KOMUNITY NA GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKOM ODDELENÍ

Gaboš Pavol - ŠŤASTNÝ ŽIVOT NAPRIEK RAKOVINE

Hunyadiová Stanislava, Semeš Miroslav - KAZUISTIKY ŠPECIALIZOVANÉHO SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

Hunyadi Stanislav, Czebrik Martin, Ilašová Anna - OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉHO PACIENTA S HYPOMYELINIZAČNOU LEUKODYSTROFIOUS PREPOJENÍM NA RÓMSKU KOMUNITU

Kačmarčíková Denisa - NARATÍVNY PRÍBEH O SKÚSENOSTI SO SOCIÁLNOU KURATELOU

Lešková Lýdia – POTREBA SOCIÁLNEJ INTERVENCIE MANAŽÉRA PRÍPADU V SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ

Mátejová Alena - OCHRANA PRÁV DETÍ POČAS OZBROJENÝCH KONFLIKTOV V MEDZINÁRODNÝCH A EURÓPSKYCH RÁMCOCH

Mičková Katarína, Siváková Natália - BEZDOMOVECTVO AKO SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝ JAV V SÚČASNEJ DOBE

Minarovičová Katarína - SANÁCIA RODINY DIEŤAŤA Z DETSKÉHO DOMOVA

Szegfüová Mária - VÝZNAM SOCIÁLNEHO PORADENSTVA PRI INTEGRÁCII KLIENTA DO SPOLOČNOSTI

Špánik Stanislav, Žáková Jana - KAZUISTIKY – OBCHOD S ĽUĎMI NA SLOVENSKU

Šuľová Michaela - POMOC RODINÁM V NÚDZI PROSTREDNÍCTVOM MAJÁKU NÁDEJE

Toth Ľuboslav, Bujda Stanislav - AKTIVIZÁCIA GRÉCKOKATOLÍCKYCH FARNOSTÍ NA POMOC UTEČENCOM Z UKRAJINY

Špánik Stanislav, Žáková Jana - KAZUISTIKA – CAPTAGO


Názov: Kolokvium kazuistík 2022
Autor: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD., doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
Vydavateľstvo: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2022
Vydanie: prvé
očet strán: 166
Počet výtlačkov: 200
ISBN 978-80-8132-267-9
EAN 9788081322697

PrílohaVeľkosť
Kolokvium-kazuistík-PDF.pdf2.13 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!