Vzdelávaco - rozvojový projekt Implementácia tréningových aktivít s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga, Keňa (fotoreportáž)

feb 25 2017

Počas mesiacov júl a august 2016 realizovali pracovníci Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave vzdelávací tréning pre zdravotníckych a komunitných pracovníkov v Keni v regióne Matuga. Tréning absolvoval jeden zdravotnícky a jeden komunitný zdravotnícky pracovník z 21 zdravotných centier v kraji. Cieľom tréningu bolo zvýšiť vedomosti a zručnosti pracovníkov v hlásení infekčných ochorení, poskytnúť každému zdravotníckemu centru v kraji hlásny nástroj- tablet a monitorovať epidemiologickú situáciu infekčných ochorení v potrebnom čase a kvalite.

Fotka 1: Osvojovanie si zručností práce s tabletom a jeho základnými funkciami
Fotka 2: Hodnotenie potrieb zdravotníckeho pracovníka v jednom z vidieckych zdravotníckych zariadení kraja Matuga pre vzdelávací tréning v hlásení infekčných ochorení
Fotka 3: Účastníci tréningu počas prednášok slovenských lektorov získavajú nové vedomosti pre svoju prácu v zdravotníckych zariadeniach
Fotka 4-6: Analýza epidemiologickej situácie výskytu infekčných ochorení v jednotlivých zdravotníckych strediskách pre stanovenie priorít pre zdravie kenskej populácie
Fotka 7-8: Začiatky používania tabletu ako hlásneho nástroja pre povinné oznamovanie výskytu infekčných ochorení v týždenných, mesačných a štvrťročných intervaloch
Fotka 9: Prácou v malých skupinkách slovenskí lektori prediskutovali problémy zdravotníckych pracovníkov s analýzou hlásených dát
Fotka 10: Lovenie internetu v afrických podmienkach
Fotka 11: Skupinovými zadaniami a modelovými situáciami si zdravotnícky personál osvojil kroky ako postupovať v stave epidémie
Fotka 12: Rekapitulácia tréningu a podmienok spolupráce
Fotka 13: Zdravotníckemu pracovníkovi je udelený certifikát po úspešnom absolvovaní tréningu
Fotka 14: Spoločná fotografia zdravotníckych pracovníkov po absolvovaní tréningu
Fotka 15: Supervízia prvých hlásení použitím tabletov v strediskách
Fotka 16: V rámci supervízie prvých hlásení boli v spolupráce s regionálnym ministerstvom zdravotníctva distribuované príručky štandardných definícií prípadov infekčných ochorení
Fotka 17: Komunitní pracovníci zodpovední za vyhľadávanie infekčných ochorení v odľahlých vidieckych oblastiach sa naučili rozpoznať podľa príznakov jednotlivé choroby, liečebné postupy a možnosti prevencie a následnú oznamovaciu službu
Fotka 18: Modelovými situáciami si komunitní pracovníci precvičili prácu s komunitou
Fotka 19: Spoločná fotografia komunitných pracovníkov po absolvovaní tréningu

fotka 3
fotka 1
fotka 2
fotka 4
fotka 5
fotka 6
fotka 7
fotka 8
fotka 9
fotka 10
fotka 11
fotka 12
fotka 13
fotka 14
fotka 15
fotka 16
fotka 17
fotka 18
fotka 19