Microlearning: čo to je a čo dokáže

máj 3 2020

Microlearning: what it is and what it can do

Abstrakt: Microlearning má široké využitie vo vzdelávaní dospelých. Príspevok má teoretický charakter, analyzuje microlearning a jeho využitie v online a offline prostredí, popisuje niekoľko pravidiel tvorby takéhoto vzdelávania, jeho výhody a spôsoby vizualizácie obsahu. Posledná časť je venovaná nástrojom a online platformám microlearningu.
Kľúčové slová: microlearing, vzdelávanie dospelých, personalizácia obsahu vzdelávania, vizualizácia obsahu vzdelávania

Abstract: Microlearning has wide application in adult education. The paper has theoretical nature, analyzes microlearning and its use in online and offline enviroments, describes several rules for creating this kind of education. Also paper describes advantages and techniques of vizualization of content in microlearning. Last part is devoted to tools and to online platforms in microlearning.
Key words: microlearning, adult education, personalization of educational content, vizualization of educational content

Úvod

O microlearningu sa v zahraničných zdrojoch píše ako o spôsobe vzdelávania, ktorý vyhovuje hlavne mileniálom (generácia ľudí narodených medzi rokmi 1981 až 1996), ktorí predstavujú viac ako polovicu pracovnej sily. Táto špecifická skupina sa rýchlo orientuje v nových technológiách, nepociťujú potrebu tradičného vzdelávania, podľa prognóz budú v roku 2025 tvoriť 75% svetovej pracovnej sily a budú si vyžadovať flexibilné formy zamestnania (Training Millennial: 7 Things You Should Do Right Now).

Microlearning si obľúbia tí, ktorí majú vyťažený harmonogram a tí, ktorí si radi volia kedy a ako chcú pracovať. V modernom svete sa informácie šíria rýchlejšie ako kedysi a to vďaka internetu. Vidíme tendenciu, najmä mladšej generácie, že nejavia záujem o vzdelávanie, ktoré by trvalo niekoľko hodín a vyžaduje si dlhé cestovanie na miesto konania vyučovania. Ľudia majú radi jednoduché a rýchle riešenia, ktoré môžu hneď aplikovať do praxe. Pre všetky tieto cieľové skupiny by mohol byť tento koncept v edukácii vhodný.

Čo potrebujeme o microlearningu vedieť

Pred tým, ako začneme tému o microlearningu, uvedieme jeden výskum realizovaný americkou agentúrou, ktorá ponúka svoje služby v oblasti zavádzania nových technológií do vzdelávania. V roku 2018 sa v prieskume pýtali odborníkov v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov na to, čo si myslia, že by malo byť prioritné u tých, ktorí vytvárajú vzdelávanie v organizácii, tu je niekoľko vybraných myšlienok (10 Things Modern L&D Professionals Should Be Doing, 2018):

 • pozornosť by mala byť venovaná poskytovaniu takých nástrojov, ktoré umožnia účastníkom pristupovať k vzdelávaciemu obsahu podľa ich potrieb a v tom čase, kedy to najviac potrebujú (t.j. obsah v mobilných aplikáciách);
 • štandardom sa stáva používanie videí;
 • využívať nové technológie pri tvorbe programov vzdelávania;
 • prístup k potrebným informáciám 24 hodín sedem dní v týždni aj mimo pracovnej doby za účelom samoštúdia;
 • spájanie diskusných fór, sociálnych médií, vzdelávacích materiálov a virtuálnej reality do jedného celku;
 • vzdelávanie navrhnuté tak, aby motivovali účastníkov k rozvoju kritického myslenia a aby sa nebáli klásť otázky, menej mechanického memorovania učiva;
 • dať do vzdelávacích programov možnosť väčšej interakcie a zdieľanie skúseností;
 • umožniť účastníkom vzdelávania, aby poskytovali vzdelávateľom spätnú väzbu a ukázať im ich progres v učení;
 • viac dobrodružné a pútavé vzdelávanie využitím gamifikačných prvkov má za následok, že si účastníci zapamätajú viac, sú viac motivovaní k ďalšiemu pokroku;
 • ponuky vzdelávania v súčasnosti súperia s informáciami na internete, je potrebné dodať pridanú hodnotu, ktorú na internete nenájdu;
 • microlearning ponúka príležitosť ľuďom s nízkou schopnosť udržať pozornosť.

Aj na Slovensku bádame zavádzanie nových technológií, i keď ešte stále preferujeme „klasické“ vyučovanie formou prednášok a seminárov. Zahraničná prax ukazuje, že skôr či neskôr sa aj my budeme musieť prispôsobiť novým požiadavkám trhu a viac personalizovať služby (aj tie vzdelávacie).

B. Frk je známy nie len autor rôznych odborných publikácií, ale navrhuje vzdelávanie podľa nových trendov. Zvolili sme si ho ako vzor v tejto sfére a objasňuje definíciu microlearningu. Podľa B. Frka (2017, In: Firemní vzdělávání, 2017) ide o koncept vzdelávania, ktorý pracuje s komprimovanými „balíčkami“ obsahu vzdelávania, ktoré účastník používa v čase potreby, môže ísť aj o rýchle dodanie konkrétnej informácie alebo návodu, kedy je možné využiť krátke videá, texty alebo grafické znázornenie inštrukcií. Frk zdôrazňuje dostupnosť smartphonov a internetu. Myslíme si, že microlearningové materiály by nemuseli byť výlučne zahrnuté v nejakých aplikáciách alebo videách dostupných na internete či intranete súkromnej spoločnosti. Podľa potreby by bolo možné si vytvoriť vlastný leták, ktorý by obsahoval fotografie, krátky text stručne vysvetľujúci daný jav a graf či tabuľku s uvedenými číselnými údajmi ako doplnenie celého obsahu. Pre porovnanie zdôrazňujeme aj vysvetlenie od zahraničného autora L. Nolanda (2016), ktorý píše o využití microlearningu vo vzdelávaní pracovníkov, kedy je tento koncept založený na nadobúdaní nových vedomostí a zručností v malých „porciách“, ktoré predstavujú moduly a tie reprezentujú úlohu alebo proces, ktorý musí pracovník ovládať. Cieľom má byť štruktúrovanie myšlienok a nápadov (Noland, L. 2016). K. Gutierrez (2017) uvádza rozdiely medzi microlearningovým a macrolearningovým kurzom:

Na doplnenie ešte spomenieme zahraničné vysvetlenie microlearningu, ktoré hovorí, že kurzy sú rozdelené do menších segmentov, mikrolekcie netrvajú dlhšie ako 15 minút (pozn. autora: na základe štúdia viacerých publikácií sme zistili rôzne časové rozpätie, niektoré zdroje uvádzajú nie viac ako 4 minúty, 7 minút) a môžu obsahovať aj riešenie praktických úloh spojené s okamžitým vyhodnotením (Converting Long Form eLearning Courses to Short-Form: An Invitation to Microlearning, 2018).

Bez poznania veľkého celku a kontextu nemôžeme ako dizejnéri vzdelávania vypracovať tie spomínané malé „kúsky“, ktoré ponúkneme ako rýchlu inštrukciu, ako „prvú pomoc“ pri objasnení či vyložení faktu. Iba ak poznáme pozadie, históriu a teóriu, vieme rozlíšiť, čo je aj pre úplného nováčika potrebné vedieť.

Ako každá vzdelávacia metóda má svoje pravidlá, ani microlearning nie je výnimka. To, čím je microlearning typický je, že po celú dobu sa celý obsah drží iba jednej myšlienky, sleduje sa iba jeden jediný cieľ, mali by sme sa vyhnúť teóriám, histórii, byť priamy a hneď ponúknuť potrebnú informáciu či návod. Môžeme to prirovnať k vyhľadávaniu na internete, kde zadávame do vyhľadávača kľúčové slová a teda v takomto krátkom vzdelávaní hľadáme riešenie iba jedného problému, ktorý primárne riešime, môžeme poukazovať na prierezové témy, ktoré sa budú rozoberať v ďalších moduloch, ale nemali by sme sa im venovať nijak viac. Napriek svojmu krátkemu trvaniu ešte nie je zaručené, že účastníka vzdelávanie zaujme. Pri navrhovaní by sme mali mať na mysli ako upútať pozornosť našich vzdelávaných, obzvlášť tých, ktorí využívajú mobilné aplikácie, pretože po ich odinštalovaní sa nemusia vrátiť späť. Vždy sa musíme pozrieť na náš návrh očami klienta. Akú hodnotu prinášame? S čím ho chceme zaujať? Poskytneme mu riešenie jeho skutočného problému alebo ho navedieme na to, ako nájsť spôsob vyriešiť jeho problém? Čo vôbec dokáže urobiť s tým, čo sa dozvie a ako dokáže získané informácie ďalej využiť? Možno ho nudí to, že sa nenaučil nič nové. Mala by fungovať spätná väzba formou dotazníka alebo rozhovoru, ktorá nám zaručí, že vzdelávanie bude personalizované, dávame nášmu účastníkovi pocit, že je dôležitou súčasťou tvorby programu, ktorý bude využívať a môžeme zabrániť tak tomu, aby ho odmietol. Pokiaľ sa nachádzame v neformálnom vzdelávaní (napr. učenie cudzích jazykov alebo navrhujeme školenie pre zamestnancov firmy), obsah musí nadväzovať na už získané vedomosti účastníkov, ktoré si ďalej buď aktualizujú alebo rozširujú. (Spracované podľa 8 Commandments of Bite-Sized Learning, 2018). Pred tvorbou mikromodulov si kladieme otázky (Converting Long Form eLearning Courses to Short-Form: An Invitation to Microlearning): Aký je problém? Čo sa musí účastník naučiť, aby zaplnil medzeru medzi tým, čo už vie a tým, čo zmení jeho postoj, znalosti, schopnosti? Aký postup riešenia problému sa bude učiť? Ak je to dôležité, ako mu to bude odovzdané? Ktoré informácie je dobré poznať? Z akých zdrojov budeme čerpať?

Microlearning ako koncept rozloženia obsahu vzdelávania do malých, ľahko prístupných modulov sa dostal do povedomia iba pred niekoľkými rokmi. V Spojených štátoch amerických je microlearning obľúbeným riešením ako vysvetliť rozličné témy mileniálom, avšak po preštudovaní odborných materiálov môžeme skonštatovať, že ponúka benefity aj ekonomicky aktívnym osobám na pracovisku. Elli Soper sa venuje microlearningu a ponúka niekoľko dôvodov ako dokáže aktivizovať účastníkov vo vzdelávaní (Soper, E. 2019):

 • usmerňuje študentov: dospelí majú odlišné vzdelávacie potreby ako v detstve, potrebujú vedieť čo im prinesie nová informácia a ako ju môžu vo svojom živote využiť, microlearning ide priamo k podstate, odpovedá na otázky, ktoré dospelí potrebujú vedieť a to „ako“ a „prečo“;
 • flexibilný obsah a prístupnosť: v zahraničí je microlearning súčasťou digitálnych aplikácií, čo umožňuje rýchle aktualizácie obsahu a funkcií v aplikácii, používatelia vedia, že to, čo sa učia je niečo, čo vedia využiť v ich každodennom živote a majú k dispozícii obnovený obsah;
 • zvyšuje uchovanie zapamätaných informácií: súčasný svet si vyžaduje, aby sme si zapamätali čo najviac faktov a preto býva ťažšie si spomenúť na to, čo sme sa už naučili v minulosti a preto obsah, ktorý je rozložený do krátkych „stráviteľných“ a pútavo podaných kúskov sa ľahšie zapamätáva;
 • ľahko aplikovateľné údaje: moduly sú koncipované tak, aby boli stručné a prezentovali podstatu veci, nie je teda ťažké, aby sme porozumeli tomu, ako naučené vieme dať do praxe;
 • vzdelávanie na cestách: technológie sa dotýkajú mnohých oblastí našich životov a vzdelávanie nie je výnimkou, obsahy zahrnuté v aplikáciách v mobilných zariadeniach umožňujú záujemcom o rozšírenie svojich poznatkov kdekoľvek a kedykoľvek to potrebujú;
 • riešenie pre časovo vyťažených: na nedostatok času sa sťažuje čoraz viac ľudí, veľa pracovníkov javí záujem o svoj osobný aj odborný rozvoj, len myšlienka na celý deň strávený v učebni im privoláva stres, microlearning je navrhnutý tak, aby sa človek mohol vzdelávať medzi tým, ako si plní svoje pracovné či domáce povinnosti.

Svojou flexibilitou a nenáročnosťou vie mikrovzdelávanie pokryť rôzne vzdelávacie potreby, najmä tých časovo vyťažených jedincov.

K. Gutierrez na základe svojho prieskumu z roku 2018 zistila niekoľko zaujímavých štatistík, ktoré ukazujú, že microlearning je o 50% atraktívnejší (účastníci sa viac zapájajú do takéhoto typu vzdelávania, pretože je časovo nenáročné a podporené multimédiami), je o 17% efektívnejší (lepšia sústredenosť na obsah, rýchlejšie porozumenie, nízka kognitívna náročnosť motivuje k ďalšiemu štúdiu), 8 z 10 profesionálov na vzdelávanie preferuje microlearning (vo Veľkej Británii až 94% z opýtaných L&D odborníkov má pozitívne skúsenosti), microlearning vyhovuje aj mladej generácii (hlavne osobám, ktoré sa nedokážu sústrediť na dlhšiu dobu, pretože sa tu stretnú s obsahom vyžadujúcim krátkodobé a intenzívne sústredenie), menej nákladov (máme na mysli nižšie finančné náklady a čas potrebný na tvorbu, pretože obsah je zredukovaný, ale zároveň efektívny a presne zameraný) (Gutierrez, K. 2018).

Mikro vzdelávanie teda môže mať mnoho podôb pri napĺňaní rozličných cieľov. Máme na pamäti základné princípy micro lekcií, kladieme si otázky, ktoré nás navodia k správnemu smeru na ceste k vytvoreniu edukačného programu podľa želaní a potrieb klienta. Niektorí zahraniční autori a dizajnéri vykazujú lepšie edukačné výsledky pri práci s osobami v období mladšej dospelosti, ktorí uprednostňujú microlearning pre rýchle a stručné podanie faktov. Ani vytvorenie krátkeho obsahu ešte nezaručuje, že sa účastníkom bude páčiť, stále mame na zreteli, čo by ich mohlo motivovať a prečo by sa mali niečo naučiť.

Dobre navrhnutý microlearning

Napriek úspechu vzdelávacej akcie sa môže stať, že účastníci nadobudnuté informácie zabudnú hneď, ako sa vrátia späť na pracovisko. Je prirodzené, že zabudneme na niečo, čo sme sa naučili, keď sme tieto poznatky ďalej už nevyužili. Zahraniční odborníci na tvorbu personalizovaného interaktívneho obsahu v marketingu aj vo vzdelávaní dosviedčajú fakt, že uchovanie informácií v pamäti je hlavnou výzvou v oblasti podnikania, pretože podnikatelia sa usilujú o to, aby si zákazníci zapamätali ich značku. „Pokiaľ sa ľudia nestotožňujú s nejakou témou, jednoducho to vypustia z hlavy“ (4 Ways To Make Learning Retention Part of Your Training Program, 2018). Tiež zastávame názor, že v súčasnom svete postavenom na vedomostnej spoločnosti náš mozog musí vyhodnocovať, ktoré informácie je potrebné si zapamätať a sú pre nás užitočné a ktoré nie. Samotný názov článku „Microlearning je produktem informačního přetížení“ v odbornom časopise Firemní vzdělávání podporuje našu myšlienku. Běhounková (In: Firemní vzdělávání, s. 3 – 5) píše, že „pre rozvoj je efektívnejšie sústrediť sa v krátkom čase na jednu myšlienku alebo zručnosť a v microlearningu dostaneme to, čo práve potrebujeme v čase, kedy sa nám to hodí“.

Vzdelávací obsah ako aj marketingové správy a reklamy musia špecialisti nastaviť tak, aby sa informácie preniesli z krátkodobej pamäte do dlhodobej. Microlearning je nápomocný aj pri procese zapamätávania, zahraniční autori ponúkajú niekoľko tipov ako použiť techniky na fixovanie informácií (4 Ways To Make Learning Retention Part of Your Training Program, 2018):

 • opakovanie: pomôžu krátke cvičenia hneď po skončení vzdelávania, ktoré je potrebné opakovať, niektoré aplikácie napr. pri učení sa cudzích jazykov testujú používateľov na začiatku a na konci lekcií pred tým, než sa posunú k novej;
 • jasnosť: microlearning ponúka obsah v ľahko zvládnuteľných krátkych segmentoch, čím sa stáva hlavná myšlienka jednoduchá, ľahko pochopiteľná, rozumieme zámeru, účastníkom poskytujeme krátke zhrnutie a vhodné je použiť príklady z praxe a cvičenia na zopakovanie;
 • príbeh: ľudia majú radi príbehy, príbehy použité v microlearningu majú za cieľ niečo naučiť, odporúča sa pridať osoby, scenár a dej, ktorý sa vytvorí je nástrojom k vytvoreniu emocionálneho zážitku u vzdelávaných;
 • posilnenie: bez kontroly sa naučené rýchlo zabudne a snaha vzdelávateľov bude stratená, posilnenie spočíva v cvičeniach, diskusiách, rozhovoroch so supervízormi, musíme vidieť na základe výsledkov, ako si osvojujeme danú tému.

Precvičovanie naučeného, jasnosť obsahu, pútavosť a kontrola nadobudnutých vedomostí hrajú významnú rolu pri rozhodovaní o tom, či sa nádejný účastník zúčastní kurzu a to platí o každom druhu vzdelávania.

Ako teda začať pri navrhovaní online vzdelávacieho obsahu pre firemné prostredie? L. Lynch (2018) zdôrazňuje najmä potrebu adaptačného vzdelávania na pracovisku, pretože to, ako zapadnú do pracovného prostredia sa ďalej odzrkadlí na ich výkonnosti. Dobre navrhnutý kurz dokáže podľa Lynch ušetriť peniaze.

 1. Ujasniť si cieľ hneď na začiatku je nevyhnutné, pretože sa ním budeme riadiť počas celého vzdelávania, budeme sa ním môcť uistiť, že do kurzu sme zahrnuli všetky potrebné informácie.
 2. Používame reálne príklady z praxe vychádzajúce z každodenných činností, môžeme použiť aj prípadové štúdie, ktoré sa riešili v minulosti a predstavovali pre firmu výzvu.
 3. Vizualizačné prvky si nájdu svoje uplatnenie pri poskytovaní návodov na obsluhu zariadení alebo pri zavádzaní novej technológie či softwaru. Krátke video je ľahšie na pochopenie ako vypisovanie dlhých krokov. Do videa možno zakomponovať texty či animácie.
 4. Pri navrhovaní vzdelávacieho programu možno osloviť členov svojho tímu alebo organizácie na pomoc. Príkladom ako začať takúto spoluprácu môže byť prieskum medzi pracovníkmi, ktorý by zisťoval, čo pomohol im počas učenia alebo čo by sa chceli ešte dozvedieť.
 5. Vypýtať si spätnú väzbu od pracovníkov hneď ako dokončia vzdelávanie, ale nezabúdať ich sledovať aj nejaké obdobie pri práci a zistiť, či skutočne využili nové poznatky.

Inštitúcie a organizácie starostlivo zvažujú, do ktorého vzdelávania investujú svoj čas, peniaze a ľudí. Správne rozhodnutie sa ukáže ako správne vtedy, keď je vykonaná dôkladná analýza vzdelávacích potrieb. Tá môže odhaliť rôzne skutočnosti, ktoré sme doposiaľ prehliadali. Neúspešné vzdelávanie sa zmení na efektívne, keď sme k sebe úprimní, povieme si čo sa nám páči, čo by sme chceli zmeniť a spoločne ako tím pracovať na zlepšeniach.

Keďže microlearning pracuje s vizualizáciou obsahu a aby sme lepšie chápali podstatu, je dôležité poznať, ktoré vizuálne prostriedky môžeme využiť (spracované podľa Firemní vzdělávání, 2019, roč. 3, č. 2, s. 5):

Všetky tieto prostriedky sa dajú použiť samostatne (vizuálne mapy, animácie, infografiky, sketchnoting) alebo kombinovane (vo videu, na fotografiách, na plagátoch). Musíme dbať na to, aby sme nepoužili veľa vizualizácii, čo by mohlo pôsobiť rušivo až chaoticky. Rovnako aj farby by mali spolu ladiť a zamerať sa na ich správne vyváženie.

Účastníci už pred samotným vzdelávaním vedia, aké témy ich zaujímajú a čoho by sa chceli zúčastniť, nemajú radi vzdelávanie, kde musia stráviť celý pracovný deň a to môže viesť k únave a zabudnutiu toho dôležitého. Pri navrhovaní vzdelávacieho programu vychádzame z techník, ktoré vedia zabezpečiť ľahšie uchovanie informácií. Užitočné sú aj vizualizačné nástroje, ktoré premenia správu na dynamický i zábavný zážitok.

Nástroje a platformy

Micro vzdelávací obsah si vieme ľahko vytvoriť aj sami kreatívnou prácou s vizuálnymi prvkami. Ako funguje takéto vzdelávanie v praxi ukážeme prehľadom činnosti jednej spoločnosti, ktorej špecialisti sa zaoberajú tvorbou microlearningu na mieru pre firmy a rôzne inštitúcie. Ak však patríte k tým, ktorí si radšej vytvoria niečo vlastné a moderné technológie vám nie sú cudzie, môžete vyskúšať nenáročnú mobilnú aplikáciu so širokou paletou funkcií.

Grovo Learning. Táto spoločnosť sídliaca v New Yorku vznikla v roku 2010 a je považovaná za lídra v oblasti poskytovania riešení formou microlearningu. Tím odborníkov na mikro vzdelávanie navrhuje riešenia ponúkajúce zážitok z učenia, ktorý je zaručený kombináciou videí, textových materiálov a kvízov. Zákazníkom ponúkajú taktiež možnosť spojenia sa s lektormi pre efektívnejšie podanie spätnej väzby o dosahovaných výsledkoch. Dizajnéri vzdelávania používajú vlastné programy, v ktorých vytvárajú microlearningové lekcie podľa zákaziek. Najčastejšie vytvárajú vzdelávania v oblastiach akými sú pracovná motivácia, záujem o kariérny rast, rýchle začlenenie nových zamestnancov, budovanie firemnej kultúry, zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami a pod. Ich práca vyžaduje štúdium chodu organizácie a rozhovory s jej zamestnancami, aby vykonali dôkladnú analýzu potrieb. (www.grovo.com, cit. 2020)

Yammer. Táto sociálna sieť vznikla v roku 2008 a umožňuje komunikáciu medzi sesterskými spoločnosťami (od seba nezávislé firmy s rovnakými obchodnými činnosťami) a ich klientmi. Lídri, ale aj ostatní zamestnanci medzi sebou pomocou mobilnej aplikácie si pomáhajú pri riešení problémov, zdieľajú medzi sebou svoje nápady a skúsenosti s klientmi, pomáhajú si navzájom zlepšovať firemné kultúry. Cieľom aplikácie od spoločnosti Microsoft je, aby ľudia budovaním online komunít si zabezpečilo to, aby neopakovali chyby, nerobili neužitočné činnosti, mohli sa zúčastniť firemných eventov, na ktoré by za bežných okolností nemali prístup. Aplikácia má plno možností ako vytvoriť zaujímavý obsah, vytvorením vzdelávacích videí či infografík má kolega či klient prístup k potrebným informáciám okamžite. (www.yammer.com, cit. 2020)

Na trhu nájdeme veľké množstvo aplikácií poskytujúcich vzdelávanie formou krátkych a interaktívnych cvičení či vysvetľujúcich obrázkov a videí. Bývajú spojené aj s gamifikačnými prvkami pre zaujatie používateľa a oslovenie väčšej masy ľudí. V zahraničí vzdelávacie firmy rozširujú svoje portfólio služieb, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším a tým, ktorí pre rôzne dôvody nemôžu byť zúčastnení na „klasickom“ vzdelávaní.

Záver

Svet sa mení veľmi rýchlo a ľudia na to, aby mohli aj adekvátne reagovať na zmeny, sa hlavne v profesijnej oblasti musia venovať neustálemu vzdelávaniu. Najviac času trávime v práci a zostáva nám málo voľna na to, aby sme sa mohli venovať sebe.

Všetko, do čoho sa púšťame a na čom pracujeme nám má dať hlbší zmysel, malo by nás to motivovať a inšpirovať do ďalšej práce. Interní lektori vo firmách i externí poskytovatelia vzdelávacích služieb súperia s mnohými problémami svojich „klientov“ akými môžu byť nedostatočná motivácia k vzdelávaniu, slabý pracovný výkon, nízka miera koncentrácie, ľahké rozptýlenie od učenia. Musia pred zahájením nového kurzu myslieť inovatívne, aby na jeho konci zožali úspech a boli spokojné všetky strany – vzdelávaný, lektor aj zadávateľ vzdelávania. Moderný technický svet si vyžaduje viac ako len vyučovanie, kde nájdeme tabuľu, učebnice, poznámkové bloky a výklad učiteľa. Ak budeme hlbšie bádať vo výskumoch, zistíme, že vzdelávanie dospelých si vyžaduje viac než to. Dospelý človek potrebuje špecifický prístup, aby sa počas kurzu niečo nové dozvedel, mohol zdieľať s niekým svoje skúsenosti a aplikovať ich pri riešení úlohy, cítil sa užitočný a zabavil sa. Možností ako získať priazeň účastníka vzdelávania je veľa a záleží na nás ako na profesionálov v tejto oblasti, čo budeme pri svojej práci využívať.

Autorka: Bc. Bronislava Jakubičková
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre

Zoznam použitých zdrojov

4 Ways To Make Learning Retention Part of Your Training Program. 2018. [online], [cit. 2020-04-01]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/learning-retention-online-training
8 Commandments of Bite-Sized Learning. 2018. [online], [cit. 2020-04-02]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/commandments-of-bite-sized-learning
10 Things Modern L&D Professionals Should Be Doing. 2018. [online], [cit. 2020-04-02]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/10-ways-to-make-ld-cool-again
BĚHOUNKOVÁ, O. 2019. Microlearning je produktem informačního přetížení. In: Firemní vzdělávání. ISSN 2533-6479, 2019, roč. 3, č. 2, s. 3 – 5.
Converting Long Form eLearning Courses to Short-Form: An Invitation to Microlearning. [online], [cit. 2020-03-20]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/converting-long-form-elearning-to-sh...
FRK, B. 2017. Microlearning. In: Firemní vzdělávání. ISSN 2533-6479, 2017, roč. 1, č. 4, s. 11.
Grovo. [online], [cit. 2020-04-06]. Dostupné na internete: https://www.grovo.com
GUTIERREZ, K. 2017. When Designing Microlearning, Keep Macro in Mind. [online], [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/micro-learning-macro-learning
GUTIERREZ, K. 2018. Numbers Donˈt Lie: Why Microlearning is Better for Your Learners (and You too). [online], [cit. 2020-03-15]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-dont-lie-why-bite-sized-lear...
LYNCH, L. 2018. Tips for Developing an Online Training Curriculum. [online], [cit. 2020-03-11]. Dostupné na internete: https://www.learndash.com/tips-for-developing-an-online-training-curricu...
NOLAND, L. 2016. Struggling to Train New Hires Effectively? Try Micro Learning. [online], [cit. 2020-03-11]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/train-new-hires-micro-learning
SOPER, E. 2019. 7 Ways Microlearning Engages the Learners of Today. [online], [cit. 2020-03-11]. Dostupné na internete: https://www.allencomm.com/blog/2019/04/7-ways-microlearning-engages-the-...
Training Millennials: 7 Things You Should Do Right Now. 2019. [online], [cit. 2020-03-19]. Dostupné na internete: https://www.shiftelearning.com/blog/training-millennials-elearning
Yammer. [online], [cit. 2020-04-06]. Dostupné na internete: https://www.grovo.com