Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet (Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien) v PDF (2012)

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien“ je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 22. - 23. marca 2012 v Poprade.

Obsah

PRÍHOVOR NA ÚVOD
VLADYKA PETER RUSNÁK, BRATISLAVSKÝ EPARCHA, PREDSEDA SOCIÁLNEJ SUBKOMISIE

NOVÝ EKONOMICKO-ETICKÝ PRÍSTUP K FINANČNÉMU TRHU
JÚLIUS ALEXY - MARTIN ALEXY

KULTÚRA ŽIVOTA VERSUS KULTÚRA SMRTI V DIELE PETRA SINGERA A MARTINA HEIDEGGERA
MARIÁN AMBROZY

POROVNANIE ROZDELENIA PRÍJMOV V STREDOEURÓPSKYCH EKONOMIKÁCH A VZŤAH EKONOMICKÝCH FAKTOROV A VYBRANÝCH DRUHOV KRIMINALITY NA SLOVENSKU
MAREK ANDREJKOVIČ – ZUZANA HAJDUOVÁ

VÝZNAM VERZUS FINANCOVANIE INTEGROVANÝCH MOTIVAČNÝCH PROGRAMOV V OBLASTI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV V PRÁCI S ĽUĎMI BEZ DOMOVA
DANIELA BAKOVÁ

FILMOVÁ PRODUKCIA CARLA VERDONEHO AKO REFLEXIA NAD POSTMODERNÝM VNÍMANÍM ĽUDSKEJ OSOBY
MIRIAM BALKOVÁ

VIDIECKA TURISTIKA – KREATÍVNA ČINNOSŤ AKO NÁSTROJ ZVYŠOVANIA KVALITY ŽIVOTA NA VIDIEKU
JANKA BERESECKÁ

CYBERNETIC LOVE THEORY(CLT) IN RELATION TO THE SOCIAL TEACHINGS OF THE GOSPEL
MAX IGOR BAZOVSKÝ

ZABEZPEČENIE ROZVOJA ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI V 21. STOROČÍ NA ZÁKLADE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
ANTON BLAŽEJ

RACIONALIZÁCIA VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
ALEXANDER BOROVSKÝ

„EKONOMIKA VS. KULTÚRA“ V POÉZII GREGORA Z NAZIANZU
ERIKA BRODŇANSKÁ.

MANAŽMENT A ORGANIZAČNÁ KULTÚRA
PAVOL BUDAJ

RÔZNE POHĽADY NA ČLOVEKA S POSTIHNUTÍM AKO DETERMINANT JEHO VZŤAHOV S MAJORITOU
BARBARA CAKOVÁ

LA ACCIÓN HUMANA COMO NÚCLEO CAUSAL DE LA HISTORIA
CASANOVA CARLOS

EURÓPA HĽADÁ VÝCHODISKÁ Z KRÍZY – OD LISABONSKEJ STRATÉGII K DOKUMENTU EURÓPA 2020
ĽUBICA ČERNÁ

INTERNETOVÁ KULTÚRA V RÁMCI CIVILIZAČNÝCH ZMIEN
MATEJ ČEVAN

ZJAVNE SOCIÁLNE SÚVISLOSTI
MILAN ČIČ

EKONOMICKÉ ASPEKTY VO SVETLE ETICKÝCH PRINCÍPOV
EVA DIRGOVÁ

SVET – JAVISKO ĽUDSKÝCH DEJÍN, POZNAČENÝ ÚSILÍM ČLOVEKA
ALŽBETA DUFFEROVÁ

ETICKÉ ASPEKTY MIKROFINANCOVANIA
BORIS HOŠOFF - GABRIELA DOVÁĽOVÁ

ETIKA PODNIKANIA
ONDREJ HRONEC

EKONOMICKÝ REDUKCIONIZMUS AKO PREKÁŽKA AUTENTICKÉHO ROZVOJA ČLOVEKA
IVETA FRANZENOVÁ

FENOMÉN „TEMNÝ TURIZMUS“ – KULTÚRA SMRTI VS. KULTÚRA ŽIVOTA
KATARÍNA GABAŠOVÁ

O DEGRADÁCII ČLOVEKA V SPOTREBNEJ, MASOVEJ SPOLOČNOSTI LIBERÁLNO-KAPITALISTICKEJ EPOCHY
PETER GREČO

RODINA AKO JEDEN ZO ZÁKLADNÝCH ČINITEĽOV ROZVOJA SPOLOČNOSTI
KATARÍNA GREŇOVÁ

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÁ FIRMA
ADRIANA GRIGEROVÁ

POSTMODERNÝ KONCEPT INDIVIDUALITY A VZŤAH ČLOVEKA K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
MARTA HALAŠOVÁ

F. FUKUYAMA A JEHO VÍZIA ĎAĽŠIEHO VÝVOJA SPOLOČNOSTI
JARMILA CHOVANCOVÁ

MORÁLNE ASPEKTY PRÁVA AKO KULTÚRNEHO FENOMÉNU
MÁRIA IVANECKÁ - DUŠAN MARJÁK

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ ASPEKTY VPLYVU UČENIA KATOLÍCKEJ SOCIÁLNEJ NÁUKY V OBDOBÍ RANNÉHO KAPITALIZMU NA SLOVENSKU
RÓBERT JÁGER - EMÍLIA JANIGOVÁ

REGGIO EMILIA V KONTEXTE POSTMODERNÉHO PONÍMANIA VÝCHOVY DETÍ
STANISLAV JAVORSKÝ - MARTIN TVRDÝ

MOŽNOSTI PROGNÓZOVANIA A EVALUÁCIE VÝVOJA NA TRHU PRÁCE V SR
PETER JUSKO
DAŇOVÝ ÚNIK AKO PROBLÉM SÚČASNOSTI
MARTINA KANTOROVÁ

ÚLOHA PEŇAZÍ V ZRKADLE FILOZOFIE MODERNY A POSTMODERNY
ZUZANA KAPUSTOVÁ - KRISTÁN STACHO

ETIKA A MORÁLKA V PODNIKANÍ JE KONKURENČNÁ VÝHODA
ŠTEFAN KASSAY

MOTÍVY A TRENDY POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI. REMINISCENCIA NA N. A. BERĎAJEVA
MIROSLAVA KLEČKOVÁ

ČLOVEK – NEDOKONČENÝ PROJEKT MODERNY
PETER KONDRLA

POLITIKY ZAMESTNANOSTI AKO ZÁKLAD ZNIŽOVANIA SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Z POHĽADU DOKUMENTU GAUDIUM ET SPES
JÁN KOŠTA

TRUST AND SOCIAL CAPITAL. RESEARCH INTO THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE CONCEPT OF “TRUST” IN PROSPECTIVE BUSINESSMEN
IVETA KOVALČÍKOVÁ

UMELECKÝ TEXT VO FUNKCII MEDIÁTORA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH PROBLÉMOV
ADRIÁNA KOŽELOVÁ

KULTÚRA VERZUS SOCIÁLNE VYČLENENIE – DETERMINANTY SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA OBYVATEĽOV OSÁD (VEGA V-11-404-00)
MICHAL KOZUBÍK - IVAN RÁC

SLOBODA A TRHOVÁ VÝMENA AKO PRÍČINY KULTÚRNEJ EVOLÚCIE A HYBNÉ SILY SPOLOČNOSTI
PETER KRIŠTOFÓRY

UMIERNENÝ RACIONALIZMUS A SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI AKO POZNÁVACIE FAKTORY KULTÚRNEJ EVOLÚCIE
TOMAŠ KRIŠTOFÓRY

PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY O HOSPODÁRSKEJ KRIMINALITE
ANNA KRIŽANOVÁ

PERSONALIZMUS A KULTÚRA AKO FUNDAMENT INTEGRÁLNEJ VÝCHOVY V UČENÍ JÁNA PAVLA II.
STANISLAVA KRUŽLIAKOVÁ - HELENA PALAŤKOVÁ

ALIENÁCIA ĽUDOVEJ KULTÚRY V GLOBALIZAČNÝCH TENDENCIÁCH SÚČASNÝCH MÉDIÍ
JÁN LAZORÍK

PRIENIKY EKONOMICKÝCH A KULTÚRNYCH TEÓRIÍ OPTIKOU HUMANISTICKÉHO ODKAZU JÁNA PAVLA II.
LÝDIA LEHOCZKÁ

DÔLEŽITOSŤ OCHRANY ZAMESTNANCOV ZO STRANY ŠTÁTU
ANTON LISNIK

DÔSTOJNOSŤ ĽUDSKEJ OSOBY ZVÝRAZNENÁ SLÁVENÍM KRESŤANSKEJ NEDELE
MIROSLAV LYKO

SOCIAL RESPONSIBILITY OF DECISION-MAKING IN HIGHER EDUCATION
PETER MADZÍK

VZDELÁVANIE RÓMOV PODPORUJE ICH KULTÚRNY ROZVOJ
MARTIN MAJDA

VYBRANÉ SÚVISLOSTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
DANIEL MARKOVIČ

ÚPADOK HODNOTY ČLOVEKA AKO DÔSLEDOK MONETARIZÁCIE A KVANTIFIKÁCIE V POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI CEZ PRIZMU KRESŤANSKEJ SOCIOLÓGIE
STANISLAV MATULAY

THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS SCHOOL CULTURE
PIOTR MAZUR - ANITA FAMUŁA-JURCZAK

KANADA – SYMBOL IDEÁLNEHO PREPOJENIA ČLOVEKA, PRÍRODY, KULTÚRY A EKONOMIKY
JAROSLAV MAZŮREK

MEDZINÁBOŽENSKÝ DIALÓG MEDZI KRESŤANMI, ŽIDMI A MOSLIMAMI
ŠTEFAN MORDEL

EKONOMIKA VERZUS KULTÚRA AKO HYBNÉ SILY CIVILIZAČNÝCH ZMIEN
ŠTEFAN MORDEL

IMPLEMENTÁCIA KULTÚRY DO EKONOMICKÉHO SEKTORU
MÁRIA NAGRANOVÁ

MOŽNOSTI POSTPENITENCIÁRNEJ STAROSTLIVOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
PETER PAPŠO

EKONOMICKÁ KRIMINALITA AKO ČINITEĽ CIVILIZAČNÝCH ZMIEN
IVANA PASTVOVÁ

KREATIVITA PODNIKATEĽOV A EKONOMICKÉ NÁSTROJE SAMOSPRÁVY NA JEJ PODPORU
VIERA PETRÁŠOVÁ

KREATIVITA V KULTÚRE AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE ROZVOJ EKONOMIKY REGIÓNU
VIERA PETRÁŠOVÁ - JANKA BERESECKÁ

KAPITAŁ SPOŁECZNY VERSUS KAPITAŁ LUDZKI
JULIUSZ PIWOWARSKI

FENOMÉN GLOBALIZACE: STRUKTURÁLNÍ KRIZE ZÁPADNÍHO LIBERÁLNÍHO KAPITALISMU A VESTERNALISTICKÉHO POJETÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD?
VIKTOR PORADA - VLADIMÍR ZOUBEK

ASPEKTY ETIKY V MARKETINGOVEJ PRÁCI
MICHAL PRUŽINSKÝ - MÁRIA GIRGOŠKOVÁ

MANŽELSTVO – UTÓPIA DNEŠNEJ DOBY?
IVAN RÁC - MICHAL KOZUBÍK

POSTMODERNISM TOWARDS UPBRINGING THE HUMAN PERSON
AGNIESZKA REGULSKA

PODNIKANIE AKO SOCIÁLNY JAV A POTENCIÁL PRE RIEŠENIE PROBLÉMU DLHODOBEJ NEZAMESTNANOSTI
OTO SÁSIK

EKONOMICKÉ DOPADY NA PÁCHANIE TRESTNEJ ČINNOSTI, DEHONESTÁCIA KULTÚRY A ĽUDSKÉHO SPOLUNAŽÍVANIA
JANA SCHÄFFEROVÁ

PRACA SOCJALNA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH JAKO SIŁA POMOCY SPOŁECZNEJ
AGATA SIWEK-SZCZEPANIK

ETICKÉ A MORÁLNE ASPEKTY FINANCOVANIA TERORISTICKÝCH SKUPÍN
SVETLANA SOĽANÍKOVÁ - KAMILA KOČIŠOVÁ

KOHABITÁCIA AKO TREND POSTMODERNEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI
ANDREA SOLČIANSKA

KONCEPCJA PAŃSTWA W FILOZOFII TOMASZA HOBBESA – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
IRENEUSZ MARIAN ŚWITAŁA

TEÓRIA SPECIIZMU PETRA SINGERA A JEJ NEBEZPEČNÝ NÁSLEDOK NA HUMÁNNE CHÁPANIE ĽUDSKEJ OSOBY
INOCENT-MÁRIA V. SZANISZLÓ

O NIEKTÓRYCH PROBLEMACH ETYCZNO-SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
BARBARA SZOTEK - ZLATICA PLAŠIENKOVÁ

ŽIVOTNÝ CYKLUS POSTMODERNÉHO ČLOVEKA A CHUDOBA
MARCELA ŠARVAJCOVÁ

AKTUALIZÁCIA A IMPLEMENTÁCIA DOKUMENTU PASTORÁLNEJ KONŠTITÚCIE O CIRKVI V SÚČASNOM SVETE „GAUDIUM ET SPES“ Z POHĽADU TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
VLADIMÍR ŠMIDRIAK - ĽUBICA ČERNÁ

KONZUM AKO HODNOTA V POSTMODERNEJ SPOLOČNOSTI
MONIKA ŠTRBOVÁ - DENISA SELICKÁ

VPLYV NÁBOŽENSTVA, OSOBITNE BIBLIE, NA KULTÚRU A EKONOMIKU
ANTON TYROL

KONTEXT PROJEKTU OTVORENÉHO VLÁDNUTIA AKO NOVÁ FORMA KULTÚRY MOCI A APLIKÁCIE PRINCÍPOV SNC
MARTIN UHÁĽ

EKONOMICKÉ A SOCIÁLNE DÔSLEDKY NEZAMESTNANOSTI V ODKAZOCH JÁNA PAVLA II.
KATARÍNA VANKOVÁ

INTERAKCIE MANAŽMENTU S EKONOMIKOU A KULTÚROU V PROCESOCH CIVILIZAČNÝCH ZMIEN
PETER VARHOĽÁK

MODLITBA V 21. STOROČÍ
PETR VYHNAL

SEKTY JAKO PROBLEM SPOŁECZEŃSTWA POSTMODERNISTYCZNEGO
IWONA WAGNER

BEZROBOCIE JAKO JEDEN Z PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
LESZEK WIECZOREK

ETIKA V ČASE GLOBALIZÁCIE
TADEUSZ ZASĘPA - ONDREJ ŠTEFAŇAK

ČLOVEK VO SFÉRE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
JÁN ZOZUĽAK - VIERA ZOZUĽAKOVÁ

VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE VO VZŤAHU EKONOMIKY A ETIKY V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI - VÝBER AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV
SILVESTER ŽÁK – ŠTEFAN BUGRI – EMÍLIA PRIBIŠOVÁ

PRÍSPEVOK KRESŤANSKÝCH A PERSONALISTICKÝCH FILOZOFIÍ KU KATEGÓRII ZMYSLU V SÚČASNEJ SITUÁCII POSTMODERNEJ BEZZMYSLOVOSTI
ZUZANA ŽILOVÁ


Editori: doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
Mgr. Ľudmila Citriaková
VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
ISBN: 978-80-8084-956-6

PrílohaVeľkosť
Socialne_posolstvo_Jana_Pavla_ II_2012.pdf7.83 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!