Zborník Edukácia a tvorivosť v reklame, Nitra, 2013 (PDF)

jún 2 2015

Recenzovaný zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.
Editori: Mgr. Györgyi Kapusta, PhD., Mgr. Edita Štrbová, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakultaObsah

SATKOVÁ, JANKA
FENOMÉN REKLAMY A INFORMAČNÁ FUNKCIA MÉDIÍ OČAMI ADOLESCENTOV

SPÁLOVÁ, LUCIA
HOMOFÓBNE ASPEKTY KYBERŠIKANY 9

SPÁLOVÁ, LUCIA
EDUKAČNÉ MOŢNOSTI MODELOVÉHO INTERAKTÍVNEHO VYUČOVANIA S VYUŢITÍM MEDIÁLNEJ PRODUKCIE

POLAKEVIČOVÁ, IVANA
EDUKAČNÝ PRÍSTUP K TVORIVÉMU PROCESU REKLAMY METÓDOU TRANSAKČNEJ ANALÝZY

SZABO, PETER – SZABOVÁ, EDITA
TVORIVOSŤ V PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ ŠTATISTIKY

POLAKEVIČOVÁ, IVANA – HUDÁK, PETER
EDUKAČNÉ A TVORIVÉ PRVKY PLAGÁTU V PROPAGAČNEJ KAMPANI „BARDEJOVSKÉ POTUĽKY“

LOVASOVÁ, PETRA
KONCEPCIA MEDIÁLNEJ VÝCHOVY V PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

DEMETER, ROMAN – KAPUSTA, GYÖRGYI
EDUKÁCIA A TELEVÍZNE PROGRAMY PRE DETI

MATUŠKOVÁ, JANA – KAPUSTA, GYÖRGYI
REKLAMA A DIEŤA

JANČEKOVÁ, NATÁLIA – KAPUSTA, GYÖRGYI
DETI A REKLAMA

MOJZESOVÁ, KAMILA – KAPUSTA, GYÖRGYI
INTERNET A DIEŤA

PECHÁČOVÁ, NATÁLIA – ŠTRBOVÁ, EDITA
FORMY EDUKÁCIE V MEDIÁLNYCH KOMUNIKÁTOCH


Názov: EDUKÁCIA A TVORIVOSŤ V REKLAME
Recenzovaný zborník z odborného seminára, ktorý sa konal 5. 4. 2013 v Nitre.

EDITORI:
Mgr. Györgyi Kapusta, PhD.
Mgr. Edita Štrbová, PhD.

RECENZENTI:
Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.
Doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
JAZYKOVÁ KOREKCIA:
Mgr. Peter Szabo, PhD.

GRAFIKA:
Mgr. Zdenko Mago
Rozsah: 93 s.
Formát: CD
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2013
Náklad: 50 ks
Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
ISBN: 978-80-558-0481-1

Podujatie a publikácia boli financované z projektu UGA III/5/2011.
Organizátor podujatia: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre a Európska akadémia manažmentu, marketingu a médií