Zborník z konferencie Sexualizácia mediálneho priestoru, Nitra, 2009 (PDF)

máj 29 2015

Konferencia Sexualizácia mediálneho priestoru sa konala 5.11.2009 v Nitre. Publikácia bola podporená projektom UGA III/8/2009 Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie.


Úvod

Zborník štúdií, vybraných príspevkov prednesených na konferencii Sexualizácia mediálneho priestoru, vznikol ako jeden z výstupov projektu UGA III/8/2009: Výrazovo-semiotické kontexty erotického motívu v reklame z aspektu marketingovej komunikácie Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Členovia riešiteľského tímu: Mgr. Lucia Spálová, PhD., Mgr. Ivana Polakevičová, PhD., Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD. a Mgr. Peter Szabo, PhD. zorganizovaním konferencie a vydaním tejto publikácie reagujú na aktuálny problém zneužívania sexuálnych prvkov v mediálnej komunikácii (vrátane komunikácie marketingovej), skúmajúc problematiku multifaktorovo, z viacerých uhlov pohľadu.

Pri sledovaní rôznych reklám (čo do formy i obsahu) by sa mohlo zdať, že tvorcovia mediálnych komunikátov sa spoliehajú na nižšiu citlivosť a väčšiu tolerantnosť recipientov voči sexuálnym motívom uplatňovaných v marketingovej komunikácii, a to v dôsledku zmeny spoločenských hodnôt s preferenciou konzumného spôsobu života. Odpovede na otázku, či je to skutočne tak, nájdeme, aj keď, samozrejme, nie komplexne a definitívne, v jednotlivých príspevkoch. Ich autori ponúkajú analýzu a čiastkové riešenia nastolených problémov, a to najmä v kontexte so súčasnými sociálnymi, psychologickými, eticko-hodnotovými, ale aj trhovými podmienkami mediálnej komunikácie a špeciálne reklamy. Pri posudzovaní miery efektívnosti eroticky ladených marketingových komunikátov napriek fenoménu globalizácie nestačí poznať iba všeobecné princípy marketingovej komunikácie, ale aj špecifické znaky kultúry, do ktorej sa produkt distribuuje, a rovnako aj preferované hodnoty cieľovej skupiny. V kultúrach, ktoré sú výrazne odlišné špecifickými obrazmi, tradíciami, mýtami i hodnotami nemožno globálne distribuovaný produkt komunikovať rovnakým spôsobom. Odlišné kultúrne prostredie používa odlišný dekódovací systém, preto napr. reklama s výraznými sexistickými znakmi môže byť niekde úspešná, na inom mieste – v inej kultúre úplne odsúdená, neúčinná. Cieľom tejto publikácie nie je nájsť žiadne normatívne riešenia, ale podnietiť odborný vedecký diskurz, ktorého výsledky aplikované v praxi nakoniec môžu priniesť aj ekonomický prospech.

Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Obsah

Dušan Pavlů
Sexuální apely v reklamních komunikátech

Miroslav Zelinský
Hierarchie hříchu

Lucia Spálová, Blandína Šramová, Łukasz Wojciechowski
Efektivita marketingových komunikátov s explicitnými sexuálnymi motívmi

Janka Satková
Vnímanie erotických a sexuálnych obsahov v masmédiách študentami

Zuzana Lengyelová
Fenomén ženy ako cieľovej skupiny v marketingu

Edita Štrbová
Vybrané aspekty diskurzívneho rámcovania sexuality mládeže a výskum

Petra Dudášová
Erotický motív v printovej reklame

Peter Szabo, Ivana Polakevičová
Variabilita motívov v printovej reklame a erotika z hľadiska semiotiky a marketingu

Ivana Polakevičová
Lolita efekt v mediálnom priestore


Názov: Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou „Sexualizácia mediálneho priestoru“

Recenzenti: doc. PhDr. Eva Fandelová, PhD.
doc. PaedDr. Eva Poláková, PhD. mim. prof.

Editori: Mgr. Lucia Spálová, PhD.
Mgr. Ivana Polakevičová, PhD.
Mgr. Peter Szabo, PhD.
Mgr. Lukasz Wojciechowski, PhD.

© Filozofická fakulta UKF v Nitre
ISBN: 978-80-8094-733-0

PrílohaVeľkosť
Zbornik_-_Sexualizacia_medialneho_priestoru.pdf2.19 MB