Monografia Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy, 2018

apr 20 2018

MACHALOVÁ,M. – SENKO,P. 2018. Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy. Bratislava: Inštitút výchovy a športu a Prohuman. 319 s. ISBN 978-80-972795-2-3.


ÚVOD
Čo sa deje ľuďom v dnešku?
Sociálne prostredie sa dnešným ľuďom neraz javí ako púšť sociálnej komunikácie a medziľudských i osobných vzťahov. Nastoľujú sa nové otázky, ktoré sa týkajú kvality života ľudí. A tiež otázky morálneho a sociálneho pokroku ľudstva v súčasnosti. Vyzdvihujú sa mnohé zmeny v konaní jednotlivcov a sociálnych skupín. Mnohí ľudia prežívajú vedome či podvedome realitu dneška ako duchovne vyprázdnený priestor. Vedomky či nevedomky trpia, čo sa prejavuje v hojnom výskyte duševných a somatických ochorení.

Púšť sociálneho prostredia sa rozširuje prostredníctvom patologických sociálnych a interpersonálnych vzťahov, komunikáciou a konaním ľudí.
Mnohí ľudia volajú po spôsobe, ako zmeniť psychologickú a sociálnu realitu ich života, pretože nie sú spokojní s danými pomermi. Pravda je taká, že málokto z nich si uvedomuje, že túto realitu vytvárajú ľudia sami. Ibaže si neraz nepripúšťajú svoj vlastný podiel na čoraz viac duchovne vyprázdnenom priestore ich vlastného žitia.

A tak:
„Ľudstvo ako celok stojí pred vážnou dilemou: pokračovať v doterajšom trende s manipuláciou svetom, alebo sa obrátiť do svojho vnútra a podstúpiť proces radikálnej premeny, ktorá smeruje k úplne novej úrovni vedomia a uvedomenia ľudí.

Zatiaľ čo ľahko predpovedateľným výsledkom prvej stratégie je smrť v atómovej vojne alebo v technologických odpadoch, druhá alternatíva by mohla vyústiť do evolučných perspektív.“ (S. Grof, 1992a, s.317.)
Stanislav Grof, svetoznámy psychiater českého pôvodu, je toho názoru, že v kolektívnom a svetovom meradle dnes panuje myšlienkový rámec vytvárajúci filozofiu života ľudí, v ktorej sa zdôrazňuje sila, súperenie a presadzovanie seba a glorifikuje sa lineárny pokrok a neobmedzený rast. Dnes sa považuje materiálny zisk a rast za hlavné kritérium blahobytu a meradlo životnej úrovne jednotlivcov a sociálnych skupín. Taká ideológia a stratégia vedie ľudí k vážnym konfliktom s ich vlastnou prirodzenosťou a vedie tiež ku konfliktom s vesmírnymi zákonmi.

Avšak opak je pravdou. Iba stratégia vnútorných premien človeka, ako sily schopnej zmeniť svet, je zdá sa, jediná reálna šanca pre zachovanie nášho sveta. Vnútorná premena sa môže dosiahnuť iba na základe individuálneho rozhodnutia, sústredného úsilia a osobnej zodpovednosti. Učenie sa ľudí je individualizačným procesom utvárania vlastnej identity, autonómie, celistvosti a integrity tela, psychiky, sociálneho a duchovného rozmeru človeka. Učí sa celá ľudská bytosť a teda učenie sa je živý a tvorivý proces. (M. Machalová, 2013.)

Akýkoľvek plán na zmenu situácie sveta je problematický, pokiaľ neobsahuje sústavné úsilie o zmenu ľudských podmienok, ktoré vytvorili túto krízu. Vývojová zmena vedomia je životne dôležitá pre budúcnosť sveta. A záleží na iniciatíve každého človeka. (S. Grof, 1992a.)

Človek je dôstojné stvorenie. Dôstojnosť je majestátne bytie. (Osho, 2007.)
Otázkou je, či v súčasnom svete je človek naozaj majestátne bytie? Sú ľudia majestátni vo svojom konaní a správaní? Žijú dôstojný život? Podporujú štáty sveta majestát – dôstojnosť svojich občanov? Dôstojnosť človeka je spätá s duchovným svetlom osoby, o ktorom píše Š. Šak (2016, s.12) takto:
“Svetlom duše, svetlom čistého rozumu svieti celá bytosť dobrých, čistých a svätých ľudí... pretože ničím nerozptyľovaní, nevidiac nič zbytočné a hlboko sústredení, pozerajúc sa do svojho vlastného srdca, pozorujú každý jeho pohyb a takéto vnímanie dáva ľuďom duchovné svetlo.“

Ľudstvo dneška sa nachádza v zajatí majetníckych medziľudských vzťahov, virtuálneho emocionálneho sveta, v iluzionistickej konštrukcii života, ktorá nemá nič spoločné s úctou k človeku, ani s duchovným svetlom.

Táto publikácia je zameraná na premenu človeka na jeho životnej ceste. Je stvárnením našej dlhoročnej teoretickej práce na psychologickom a edukačnom koncepte psychickej vyspelosti dospelých v sociálnom prostredí. A ako sme už spomenuli, zároveň prezentujeme cestu rozvoja osôb k psychickej vyspelosti na príklade autentických životných príbehov vysokoškolákov, ktorí svoju sebareflexiu vyjadrili v písomnej práci. A tak v druhej kapitole tejto knihy predkladáme úprimné spovede pod názvom „Môj životný obrat,“ študentov z troch vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. Vyjadrujeme úžas nad citovou hĺbkou a múdrosťou študentov, ktorých sme mali to šťastie v živote stretnúť a viesť ich v rámci študijného predmetu Biodromálna psychológia (Psychológia životnej cesty). A to po dlhý čas – v rokoch 2002 až 2017, v rôznych ročníkoch a semestroch ich štúdia. Dovoľujeme si skromne a s čistým svedomím vyjadriť, že ide doslova o „našich“ študentov a že bez nich by táto knižka neuzrela svetlo sveta. Zanechali v našej mysli a srdci hlbokú stopu. Máme nádej, že cítili to, čo my na spoločných vyučovacích hodinách. Vytvorili sme spolu žičlivé prostredie pre sebavyjadrenie každého z nás. Vzájomnosť, otvorená diskusia aj zaujatie témami, rešpekt a úcta, tiež ochota úprimne sa vyjadrovať, boli na prednáškach a seminároch predmetu Biodromálna psychológia úplnou samozrejmosťou. Aj preto študenti v práci na tému „Môj životný obrat“ spontánne, úprimne a celkom otvorene vyjadrili svoje dôležité zážitky, udalosti, poznanie a nadobudnuté životné skúsenosti. Sme hrdí na našich študentov, ktorí aj prostredníctvom písomných prác uverejnených v tejto knihe, prejavili svoju osobnosť s otvorenou mysľou i srdcom, bez prikrášľovania.

Takže milí študenti, moji spolupútnici na ceste vzdelávania, kráčajte životom slobodne a hrdo a zároveň aj pokorne. Ďakujem vám, lebo učili sme sa navzájom – Vy odo mňa a Ja od vás všetkých.

Vaša profesorka Mária Machalová
Slová k čitateľom

Obsah tejto knihy tvoria vedecké a odborné príspevky a tiež autentické životné príbehy ľudí pod názvom „Môj životný obrat.“ Spojenie vedeckého a odborného textu, podloženého teoretickým a empirickým výskumom s autentickými životnými príbehmi, ktoré napísali vysokoškolskí študenti denného a externého štúdia z troch vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, považujeme za krok k obohateniu teoretického poznania o životnú realitu ľudí a naopak, krok k obohateniu životnej reality ľudí o teoretické poznanie.

V tejto knihe vyjadrujeme svoj odborný názor na psychologický, edukačný a sociálny aspekt života dospelých ľudí v dnešku, z pohľadu celoživotnej vývinovej psychológie, čiže biodromálnej psychológie a z pohľadu sociálnej edukácie dospelých.

V centre našej pozornosti je predovšetkým rozvoj spôsobilostí ľudí k žitiu, rozvoj osobnosti dospelých, sociálna edukácia, rozvoj individuálneho potenciálu, sociálnopsychická adaptácia ľudí, sebareflexia a sebapoznanie, projektívne metódy poznania a sebapoznania človeka aj ďalšie témy.

V príprave knihy nás viedol úprimný záujem motivovať čitateľov k premýšľaniu o sebe a o druhých ľuďoch a podporiť ich v tom, aby boli verní svojmu jedinečnému talentu, nadaniu, schopnostiam. Pretože iba vďaka vlastnému úsiliu a svojim pričinením sa môžu dopracovať k odpovedi na otázku Kto som? Kým chcem byť? Ako žijem a ako chcem žiť? Ak porozumejú svojej životnej ceste, tak majú šancu pochopiť aj druhých ľudí na ich životnej ceste.

Srdcom tejto knihy sú autentické životné príbehy osôb vo veku 19 až 45 rokov, ktorí sú živým svedectvom mnohých a neľahkých „životných obratov“ a osobných zmien na ceste sebapoznania a sebarealizácie človeka.

Tak ako bájny vták Fénix „vstal z popola“ silnejší a nádhernejší, než bol kedykoľvek predtým, tak aj životné príbehy v tejto knižke svedčia o tom, že prekonať náročné životné situácie, udalosti a problémy sa oplatí, lebo tí, ktorí ich prekonali, zväčša vskutku vstali z popola. A osobnou skúsenosťou sa stali vnímavejší k sebe, aj k druhým ľuďom.

Kniha, ktorú držíte v ruke, je živým svedectvom neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka. Ľudia v životnom období mladosti a stredného veku, hlavní hrdinovia 2. kapitoly tejto knihy, vlastnými životnými príbehmi a svojou úprimnosťou a ochotou podeliť sa o získanú skúsenosť, zanechávajú vzácny odkaz. Vnášajú inšpiráciu do života vnímavých ľudí, ktorí si chcú nielen niečo prečítať, ale aj pochopiť. A bohatší o novú skúsenosť aj konať v prospech svojho života. Kniha je vedeckým textom, ktorý je ilustrovaný autentickými príkladmi biodromálnej psychológie (psychológie životnej cesty), v podobe písomného sebavyjadrenia dospelých osôb na tému „Môj životný obrat.“ Knihu sme autorsky napísali a zostavili tak, aby bola nielen inovatívna v danom odbore poznania a skúmania, ale aj čitateľsky príťažlivá hodnotnými teoretickými a aplikovanými poznatkami. Veríme, že táto publikácia má šancu stať sa užitočným zdrojom poznania pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný ani ich vlastný život, ani život druhých ľudí, ani život na našej drahej planéte Zem.

OBSAH

Posolstvo k téme knihy
Slová k čitateľom
Vyjadrenia vysokoškolských študentov k téme „Môj životný obrat“

ÚVOD

1. KAPITOLA
PSYCHOLÓGIA A SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA DNEŠKA
1.1 Slová do každodennosti človeka
1.2 V ľuďoch je treba hľadať zdroj psychickej sily aj zmysel ich života
1.3 Človek je živá duša
1.4 Edukačná sociálna práca a rozvoj osobnosti človeka
1.5 Sebaidentifikácia a človeka v súčasnosti
1.6 Duchovná kríza, integrita človeka a sociálna edukácia

2. KAPITOLA
MÔJ ŽIVOTNÝ OBRAT
Sebavyjadrenie a sebareflexia vysokoškolských študentov
Psychologická autodiagnostika
2.1 Metafora Bytia: Človek je dieťaťom Neba a žije na Zemi
2.2 Autentické príbehy I
2.3 Autentické príbehy II
2.4 Autentické príbehy III
2.5 Autentické príbehy IV
2.6 Zodpovednosť človeka za svoj život

3. KAPITOLA
POZNAJ SÁM SEBA PROJEKTÍVNOU METÓDOU
PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A VÝSKUM OSOBNOSTI
3.1 Poznanie osobnosti človeka z kresby stromu a rukopisu (psychografologická metóda a psychologická diagnostika)

3.2 Psychická dospelosť prejavená v rukopise (psychografologický kvalitatívny výskum osobnosti)
3.3 Znaky sociability v rukopise učiteľov a študentov psychológie (psychografologický kvantitatívny výskum)

4. KAPITOLA
ŽIVOTNÁ CESTA ČLOVEKA V KONTEXTE BIODROMÁLNEJ PSYCHOLÓGIE
4.1 Biodromálna psychológia – vymedzenie konceptu
4.2 Osobnosť človeka v biodromálnej psychológii
4.3 Biodromálny psychický vývin človeka
4.4 Životná cesta a životné udalosti v biodromálnej psychológii
4.5 Životné vývinové úlohy a rozvojové úlohy osobnosti
4.6 Životné štádiá, úlohy vývinu a rozvoja osobnosti v dospelom veku
4.7 Biodromálna psychológia v skratke

ZÁVER

O autoroch
About the book
Content
Summary
Conclusion
About authors

ZÁVEROM

Rozhodujúce hľadisko učenia sa ľudí po celý život človeka nie je ani ekonomické, ani profesijné, ani kariérne hľadisko, ale je ním rozvíjanie osobnosti človeka.
Z toho pre človeka plynie, že učiť sa nie že treba, ale učiť sa človek musí, a to od kolísky až po hrob. Aj v poslednej sekunde pozemského života sa musí človek učiť a pokorne, poslušne plniť Hlavnú úlohu života človeka na Zemi: Stávať sa vyspelým človekom a Byť vyspelým človekom v medziach svojich vlastných daností od Boha – čiže odborne vyjadrené - v rámci svojho genotypu a dedičstva predkov po veky vekov. Preto sa nikdy nepýtame načo je nám treba učiť sa po celý život a teda tak v detstve a mladosti, ako aj v dospelosti, či v staršom veku a tiež vo vysokom veku. Vždy je nevyhnutné učiť sa, lebo tak ako neprestajne dýchame, tak sa aj neprestajne učíme. Učíme sa nielen po hrob, ale až za hrob. Predsa kto za nás má zvládnuť prechod z hmotného bytia do bytia po pozemskom živote?

Poznanie každého človeka, ktoré je pretavené do rozumovej, citovej, mravnej skúsenosti človeka je originálne , jedinečné a preto absolútne neprenosné.
Lenže: Poznanie sa musí interiorizovať, teda človek musí zvnútorniť to, čo poznáva. Zvnútornením toho, čo človek poznáva si uvedomí, chápe, vie. Vedieť je vyššia úroveň fungovania človeka. Vedieť znamená poznanie transformovať do žitia prostredníctvom rozumu a srdca, lebo človek je celostná bytosť: Poznáva – Vie – Koná a pritom a zároveň Cíti a Hodnotí.
Človek má dospieť k svojej vlastnej múdrosti, ktorú vie aj autenticky vyjadriť. K múdrosti dospeje iba a jedine vlastným úsilím, vlastným cítením, vlastným premýšľaním, vlastným správaním sa, vlastným konaním.

K čomu vzdelávať a viesť ľudí?
K systémovej spôsobilosti k žitiu, to znamená k schopnosti socializovať sa nadobúdaním sociálnej skúsenosti; schopnosti identifikovať sa sociálne, psychologicky, kultúrne, duchovne s niekým a s niečím v sociálnom prostredí; schopnosti adaptovať sa na sociálne prostredie človeka; schopnosti integrovať sa v sociálnom prostredí ako súčasť sociálnych skupín a byť psychicky, sociálne a duchovne integrovaným človekom; schopnosti odhaliť a poznať aj realizovať vlastný psychický a sociálny potenciál, teda nadanie a talent k životu.

A tiež vychovávať a vzdelávať ľudí k tomu, aby si človek bol plne vedomý, že je vo svojej podstate duchovnou bytosťou a podľa toho aby tak aj žil - to znamená správal sa a konal. Iba vtedy má šancu pozitívne sa rozvíjať rozumovo, citovo a mravne a stávať sa tak vyspelým človekom. Ľudia sú svojou podstatou Duch vyjadrený ich jedinečnou vlastnou Dušou - Psychikou. Duša je individualizovaný prejav Ducha.
Predstavme si, že človek je „počítač,“ v ktorom je podstatný program: a tým je Duša: tú si možno predstaviť ako Božský softvér darovaný Človeku. Systém telesného organizmu človeka si možno predstaviť ako Božský hardvér darovaný človeku.

Plne si uvedomujeme, že vám cteným čitateľom, tu prezentujeme myšlienky, ktoré sa môžu zdať, že sú iba a len nejakou špekuláciou. Lenže zároveň sa pýtame, odkiaľ sa vzali tieto „špekulácie“ v našej hlave a v našom srdci? Ak vieme, že nič, čo sa deje v živote, a nič čo sa deje v človeku, nie je žiadna náhoda! Všetko čo sa deje je zákonité. Pretože, obrazne povedané: „Pán Boh nikdy nehrá kocky.“


Názov: Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy.
Autori: MACHALOVÁ M. – SENKO P.
Vydavateľ: Inštitút výchovy a športu a Prohuman.

Rok vydania: 2018
Počet strán: 319 s.
vydanie: prvé
ISBN: 978-80-972795-2-3