10 rokov od založenia občianskeho združenia „Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci“ – reflexie a podnety do ďalšej činnosti

sep 23 2012

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (ďalej len asociácia) je občianskym združením, ktorého hlavným cieľom je združovať vzdelávateľov pre podporu vzdelávania v odbore sociálna práca. Členmi asociácie môžu byť fyzické aj právnické osoby, ktoré sa podieľajú na vzdelávaní sociálnych pracovníkov na území Slovenskej republiky. Takto formulované sú základné ustanovenia stanov asociácie, ktoré boli predložené Ministerstvu vnútra SR na zaregistrovanie. Prípravný výbor pri zriadení asociácie tvorili prof. Mrázová, doc. Strieženec a prof. Schavel. Iniciatíva vznikla na základe podnetu niektorých vzdelávateľov v súvislosti so zabezpečením spoločnej komunikácie medzi vzdelávateľmi s cieľom vytvoriť platformu pre výraznejšiu argumentáciu kolegov iných spoločenskovedných disciplín v prospech nového vedného odboru a jeho posilneniu v spoločenskej praxi nových profesionálov pri riešení prezentovaných sociálnych problémoch v spoločnosti. S touto etapou vzniku asociácie je ale úzko spätá aktivita kolegýň vtedy Katedry vzdelávania dospelých a sociálnej práce FF PU v Prešove prof. Tokárovej a PhDr. Čechovej, ktoré už v roku 1998 iniciovali po niekoľkých diskusiách s kolegami z ďalších vysokých škôl vznik asociácie ako záujmového združenia so zápisom do registra záujmových združení právnických osôb na Krajskom úrade v Prešove.

Výraznou osobnosťou v tomto období kreovania sociálnej práce ako praktickej činnosti a vedného odboru bol najmä doc. Štefan Strieženec, ktorý už v tom období publikoval monografie Slovník sociálneho pracovníka (1996), Úvod do sociálnej práce (1999) a neskôr na sklonku svojho života v roku 2005 monografiu Teória a metodológia sociálnej práce. Štefan Strieženec bol prvým predsedom asociácie ako občianskeho združenia registrovaného na Ministerstve vnútra SR. Okrem publikačnej a pedagogickej činnosti bol iniciátorom stretnutí vzdelávateľov v sociálnej práci pri kreovaní charakteristiky študijného odboru a jeho predmetovej skladby ako aj pri vymedzení sociálnej práce voči iným spoločenskovedným disciplínam. Na jeho podnet sa asociácia stala významným partnerom pri vydávaní odborného časopisu Sociálni práce/Sociálna práca. Pre sociálnu prácu ako praktickú činnosť, ako predseda inicioval zriadenie Komory sociálnych pracovníkov o ktorej sme na zasadnutiach asociácie viedli rozsiahle diskusie. Štefan Strieženec po dlhej chorobe zomrel v marci roku 2006.

Na jeseň roku 2006 sa konalo zhromaždenie členov asociácie za účelom jej aktivizácie a obnovenie činnosti. Na tomto zhromaždení bol zvolený za predsedu asociácie prof. Milan Schavel, členmi správnej rady, ktorá sa legitímne kreovala bola prof. Žilová, prof. Levická, prof. Hudecová, doc. Rusnáková a doc. Matulayová. Toto obdobie bolo charakteristické snahou vytvoriť členskú základňu, pokračovať v iniciatíve doc. Strieženca k zriadeniu komory sociálnych pracovníkov, organizovaniu konferencií za účasti asociácie, organizovaní študentských vedeckých a odborných činností za podpory asociácie. Predsedovi a správnej rade asociácie sa nepodarilo nadviazať kontakt s Akreditačnou komisiou s cieľom ponúknuť odbornú pomoc pri posudzovaní akreditačných spisov študijného odboru sociálna práca. Spolupráca s MPSVaR SR nepredstavovala v tomto období výrazné zmeny smerujúce v prospech podpory študijného odboru a posilňovaniu postavenia sociálnych pracovníkov v praxi, prípadne kreovania ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov.

V septembri 2009 zvolilo zhromaždenie členov prostredníctvom legitímnych volieb do orgánov AVSP za predsedu prof. Schavela, za členov Správnej rady AVSP : doc. Matulayovú, doc. Tomku, doc. Boteka, doc. Jusku a PhDr. Brnulu, PhD. Dozornú radu tvorili : prof. Tokárová, doc. Tvrdoň a prof. Žilová. Za výkonného riaditeľa v zmysle stanov AVSP bol správnou radou zvolený doc. Tomka. Za posledné obdobie sa činnosť asociácie skvalitnila v niekoľkých oblastiach svojej činnosti.

V oblasti členskej základne AVSP bol spracovaný kompletný prehľad členov, databáza je podmienená platením členských príspevkov, v súčasnosti asociácia eviduje 62 platiacich individuálnych členov a ďalších 8 právnických osôb, vzdelávacích inštitúcií ( VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, FZaSP TU Trnava, FSVaZ UKF Nitra, FF PU Prešov, FF UPJŠ Košice, PdF UK Bratislava, PdF UMB Banská Bystrica, PdF KU Ružomberok ). Na základe podnetov správnej rady ale aj vedúcich katedier nastal zásadný obrat v prehľade členskej základe s ustanovením podmienky platenia členských príspevkov ako jednej zo základných podmienok členstva. Správna rada v tejto súvislostí využívala aj možnosť elektronického hlasovania. Nepodarilo sa doposiaľ aktivizovať činnosť pri skvalitnení web stránky asociácie.

V oblasti skvalitnenia predmetovej skladby študijného odboru doposiaľ pretrvávajú podnetné diskusie, vyvolané najmä na stretnutiach vedúcich katedier a pozvaných členov asociácie spolu so správnou radou. Tento proces nie je ukončený. Na druhej strane sa podarilo aktivizovať jednotlivých členov a zástupcov katedier – vysokoškolských pedagógov pri delegovaní na štátne záverečné skúšky. Asociácia taktiež môže do budúcna vytvoriť platformu pre diskusie a tvorivé tíme v oblasti jednotlivých predmetov alebo modulov. Tieto diskusie by mohli podnietiť zmeny v charakteristike študijného odboru, skvalitnení v obsahu vzdelávania, tvorbe skrípt alebo spoločných monografií, prípadne konferencií a riešenia grantových úloh. Je pravdepodobné, že k spracovaniu podkladov k zmene charakteristiky študijného odboru bude môcť prísť len prostredníctvom aktívnej činnosti vybranej pracovnej skupiny, možno zástupcov jednotlivých katedier. Dobrým príkladom je kreovanie pracovnej skupiny k aplikovanej etike v sociálnej práci, v tomto zoskupení sú aktívni zástupcovia niektorých vysokých škôl.

V tomto období sa nepodarilo kooperovať na spoločnom projekte, aktivity v tejto oblasti sú podmienené aj výzvami napr. ESF prípadne inými organizáciami, faktom je že nezisková organizácia sa nemôže ako subjekt uchádzať o projekty v rámci APVV alebo Vega. Spracovanie, koordinácia a samotná realizácia projektu je značne komplikovaná aj mimoriadnym pracovným zaťažením. V Českej republike mala AVSP výhodu podpory zo strany MŠ ČR. V našom prípade takáto podpora nie je aktuálna, individuálne rokovania absolútne vylúčili akúkoľvek podporu neziskovej organizácie pri podpore jej činnosti alebo realizácie projektu v oblasti vzdelávania a skvalitňovania vzdelávania v odbore. Iniciatíva nebola zúročená ani pri rokovaniach s autoritami v oblasti výskumu na Slovensku. Navyše sú vysokoškolskí učitelia, riešitelia výskumných úloh alebo projektov znechutení absolútnou odbornou nekompetentnosťou zástupcov jednotlivých komisií pre vedu a výskum vo vzťahu k odboru sociálna práca ( Vega, Kega, APVV ). Napriek komunikácii a návrhom do týchto komisií sa doposiaľ neudiala žiadna zmena v zložení alebo v prijatí zástupcu nášho študijného odboru do týchto zoskupení.

AVSP iniciovala pri dvadsiatom výročí existencie samostatného študijného odboru sociálna práca zorganizovanie konferencie pod názvom „Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci“ . Konferencia sa uskutočnila v Prešove za pomoci a podpory katedry sociálnej práce a Inštitútu edukológie pri FF PU v Prešove. Doc. Matulayová sa podujala zabezpečiť aktívne vystúpenia členov medzinárodnej asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Konferencia mala úspech svojim obsahom, účasťou aj formulovanými podnetmi do ďalšieho obdobia v oblasti vzdelávania v sociálnej práci.

Asociácia doposiaľ od roku 2004 zabezpečuje distribúciu, evidenciu a celú administratívnu agendu v rámci prezentácie časopisu SP/SP na Slovensku. Napriek mnohým snahám sa nedarí zvýšiť záujem našich pedagógov o publikačné aktivity a nedarí sa ani zvýšiť počet odberateľov na Slovensku. S Asociáciou vzdelávatelu v sociální práci Českej republiky sme v roku 2010 podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci pri vydávaní časopisu a stali sme sa spoluvydavateľmi. Redakcia aj redakčná rada časopisu vyvíja enormné úsilie o zaradenie časopisu medzi impaktované odborné časopisy. Zvýšenie odberu časopisu a jeho popularizácia je v rukách pedagógov jednotlivých vysokých škôl, asociácia v tomto smere nemôže pre propagáciu masívne spraviť viac.
V tomto období činnosti správnej rady bolo iniciované aj členstvo v medzinárodnej asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci, komunikácia prebieha, zatiaľ členstvo nebolo potvrdené, podnietila sa však iniciatíva členstva v rámci jednotlivých vysokých škôl dokonca jednotlivcov (členstvo VŠ ZaSP sv. Alžbety a individuálne členstvo pedagógov), myslíme si, že bude nevyhnutné (najmä v súvislosti s prípravou novej charakteristiky študijného odboru) viac komunikovať so vzdelávateľmi v jednotlivých vybraných krajín, prípadne ich národnými asociáciami. Zatiaľ sa uskutočnilo niekoľko spoločných stretnutí českej a slovenskej asociácie.

Dôležitým krokom boli aktivity asociácie v zmysle spoločnej komunikácie zástupcov VŠ a správnej rady v súvislosti s niektorými aktuálnymi otázkami, ako sú zmeny v charakteristike študijného odboru, postupoch pri akreditáciách, výmene skúseností v oblasti vzdelávania, iniciatívy v súvislosti so zriadením komory sociálnych pracovníkov. Tieto stretnutia vytvorili výborný rámec pre následnú komunikáciu s MPSVR SR najmä v oblasti prípravy zákona o profesii sociálneho pracovníka - pracovný názov. Uskutočnili sa tri pracovné stretnutia, v programovom vyhlásení Vlády SR bola zakomponovaná formulácia „Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie profesionalizácie sociálnej práce“, čo predstavuje legitímny proces prípravy zákona, ktorý by chránil čistotu profesie a vytvoril by predpoklad pre zriadenie komory sociálnych pracovníkov a ďalšie vzdelávanie profesionálov v sociálnej práci. Tento proces nie je ukončený, očakáva sa predloženie navrhovaného zákona do NR SR na jeseň roku 2013.

Aktivity asociácie sú vždy podmienené činnosťou členskej základne a samozrejme správnej rady. Pre toto obdobie bola charakteristická výraznejšia aktivita najmä v oblasti kreovania členskej základne ( počet členov stúpol o takmer 40 nových členov ), uskutočnila sa konferencia v prelomovom období dvadsaťročnej existencie samostatného študijného odboru sociálna práca, vytvorila sa platforma pre spoluprácu a vzájomnú komunikáciu vysokých škôl – vzdelávateľov v sociálnej práci a jej jednotlivých zástupcov. V začiatkoch je proces tvorby zákona, ktorý môže výrazne napomôcť pozitívnym zmenám vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov, v ich ďalšom vzdelávaní, potvrdzovaní profesionálnej identity sociálnych pracovníkov a v neposlednom rade aj pri skvalitnení výkonu jednotlivých praktických činností profesionálov v sociálnej praxi.

Prínos asociácie sa v ďalšom období môže prehĺbiť najmä z dôvodu zaktivizovania členov asociácie, vzájomná kooperácia medzi školami môže priniesť konečný efekt v prospech kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov. V tomto čase budú kreované nové orgány združenia, pevne verím, že v prospech rozvoja sociálnej práce ako vedy, ale aj ako praktickej činnosti v svojej aplikačnej praxi.

Autor: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.