Konferencia Nová sociálna edukácia človeka V.

jan 2 2017

V priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 7. novembra 2016 uskutočnil piaty ročník medzinárodnej konferencie k duchovným, antropologickým, filozofickým, psychologickým a sociálnym otázkam terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška. Konferencia ponúkla priestor na zdieľanie názorov a skúseností pre pracovníkov vedeckovýskumných a akademických pracovísk i odborníkov z praxe. Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s časopisom PROHUMAN.

Cieľom konferencie bolo zdieľanie poznania o význame, zmysle aj reálnom stave celoživotnej výchovy, vzdelávania a poradenstva s dôrazom na sociálne aspekty edukácie rôznych a predovšetkým znevýhodnených cieľových skupín detí, mládeže, dospelých a seniorov.

Na konferenciu sa prihlásilo 44 účastníkov avšak s príspevkami vystúpilo 33 vedeckých, výskumných a pedagogických pracovníkov prevažne z vysokých škôl, ale tiež odborníkov z ďalších oblastí spoločenskej praxe zo Slovenska, Poľska a Českej republiky.

Účastníci konferencie sa kompetentne vyjadrili k rozmanitým edukačným a sociálnym problémom, ktoré čitateľom v ďalších riadkoch priblížime voľným pretlmočením názvu každého príspevku tak, aby sme neubrali na význame žiadnemu vystúpeniu.

V úvodnej časti konferencie zazneli tieto témy: zodpovednosť človeka za svoj život; zdravotné bariéry v učení sa detí a mládeže; biblicko-exegetický komentár k zmyslu stvorenstva; postoje detí k mravným princípom; etické princípy v práci supervízora.

V druhej a tretej časti konferencie sa autori vyjadrili k sociálnej revitalizácii prostredníctvom divadelného umenia; výchove k hodnotám; edukácii pracovníkov v súčasnej organizácii; hodnotám človeka vo svetle učenia Jána Pavla II., odkazu biblie na zmenu hodnôt človeka; edukačným prvkom pravoslávnych bohoslužobných textov; edukácii k láske ako prevencie závislostí; edukácii v kontexte fenoménov súčasnej spoločnosti; andragogickému potenciálu riešenia integrácie dospelých migrantov; štátnej starostlivosti o rodinu ako klienta sociálej práce; peniterciárnej starostlivosti z andragogického a psychologického hľadiska; k otrebnosti a funkcii aktivity seniorov.

V štvrtej časti konferencie zaujali autori odborné stanovisko k týmto témam: feminizácia sociálnej práce; fungovanie neplnoprávnych študentov v akademickom prostredí; edukačné a informačné opatrenia v škole pre prípad povodní; osobnosť trénera hasičského športu; rozvoj a saturácia edukačných potieb Slovákov žijúcich v zahraničí; placebo efekt a jeho využitie v práci s klientom; potrebnosť celoživotného vzdelávania; alkoholizmus, nezamestnanosť, samovražda; autizmus - príčiny, diagnóza a terapeutické metódy; nové formy pre zvyšovanie odbornosti učiteľov.

V príspevkoch zaradených do piatej časti konferencie sa autori vyjadrili k problematike: úlohy kritického myslenia v kontexte masmédií; relevantnosti sociálnej edukácie v intervencii sociálneho pracovníka; vedomostí študentov k trestnej zodpovednosti; rodiny postihnutého dieťaťa; úlohy sociálnej práce v pediatrii; významu a využitia ergoterapie v sociálnej práci; imaginácie v terapii.

Veľké poďakovanie

Ako vedecká garantka konferencie Nová sociálna edukácia človeka V., ktorá sa už stala tradíciou Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a ktorá sa uskutočnila v spolupráci s časopisom PROHUMAN, chcem vyjadriť veľké poďakovanie za nanajvýš tvorivú a srdečnú atmosféru všetkým účastníkom konferencie. A rovnako tak zo srdca ďakujem mojim cteným a zodpovedným kolegom a kolegyniam organizačného výboru konferencie a administratívneho aj technického personálu PBF PU.

Moja vďaka patrí zvlášť PhDr. Bohuslavovi Kuzyšinovi, PhD. vedúcemu organizačného výboru konferencie a doc. ThDr. Jánovi Husárovi, PhD. za prípravu zborníka z konferencie a mediálnemu partnerovi konferencie Mgr. Petrovi Senkovi, šéfredaktorovi časopisu PROHUMAN.

Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Vedecká garantka konferencie

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!