Analýza metód pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom činnosti občianskeho združenia Maják nádeje

jún 25 2020

Analysis of methods of helping families in material and social need through the activities of the civil association Lighthouse of Hope

Abstrakt: Príspevok predstavuje činnosť občianskeho združenia Maják nádeje, ktoré pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. V príspevku podrobne analyzujeme možnosti pomoci rodinám v núdzi, a to ako priame metódy, tak aj aktivity zamerané na verejnosť.
Kľúčové slová: Chudoba. Rodiny v núdzi. Maják nádeje. Sociálna exklúzia. Sociálna pomoc.

Abstract: The article presents the activities of the civil association Lighthouse of Hope, which helps families in material and social need. In this article, we analyze in detail the possibilities of helping families in need, both direct methods and activities aimed at the public.
Key words: Poverty. Families in need. Lighthouse of Hope. Social exclusion. Social help.

Úvod

V súčasnosti je chudoba celosvetovým problémom. Už neplatí, že chudoba sa týka len krajín Tretieho sveta. Takmer všetky krajiny priznávajú existenciu chudobných jednotlivcov a rodín. Chudobu je potrebné vnímať komplexne, pretože sa prejavuje vo všetkých sférach života človeka a zanecháva v človeku pocit šliapania po jeho dôstojnosti (Vancáková, 2014).

Podľa Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (s. 5) „od roku 2010 je v platnosti stratégia Európa 2020, ktorá zaraďuje boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu medzi hlavné ciele Európskej únie. Na rozdiel od predchádzajúcich období obsahuje transparentný kvantifikovaný záväzok v danej oblasti. Slovenská republika sa prihlásila k spoločnému úsiliu a k spoločnému cieľu chce prispieť dosiahnutím národného cieľa, a síce, že do roku 2020 zníži počet osôb ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia o 170 000. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe vychádza z národného cieľa v oblasti boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a prináša prehľad východísk, priorít a politík sociálneho začleňovania, mechanizmy monitorovania vývoja v danej oblasti a formuluje princípy a formy spolupráce s kľúčovými aktérmi.“

Chudoba rodín so sebou prináša ohrozenie viacerých ľudských práv. Týka sa nedostatočnej výživy, obmedzenia prístupu ku vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, neschopnosti začleniť sa do školského kolektívu formou doplnkových školských činností, ako aj absencie kultúrneho života. V Majáku nádeje sa snažia špecificky zamerať na podporu ohrozených ľudských práv a ľudskej dôstojnosti rodín v núdzi.

Snahou Majáku nádeje je boj proti sociálnej exklúzii a podpora sociálnej inklúzie rodín v núdzi, ktoré sa často cítia na okraji spoločnosti. Realizujú to na individuálnej, skupinovej aj komunitnej úrovni.

Občianske združenie Maják nádeje a jeho činnosť

Občianske združenie Maják nádeje vzniklo registrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v júni 2010 a pôsobí v Košiciach. Jeho hlavnou náplňou je pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Maják nádeje sa zameriava na celé rodiny, ale aj na ich jednotlivých členov. Uvedomujeme si dôležitosť rodiny vo svete, a preto je našim cieľom sprevádzať rodiny v ťažkých situáciách, z ktorých sa nevedia svojou pomocou dostať. Často ide o rodiny, ktoré sú po mnohých negatívnych skúsenostiach a rokoch prežitých v biede zúfalé (Vancáková, 2014; Vancáková, 2015).

Adresátmi pomoci sú osamelé matky s malými deťmi, viacpočetné chudobné rodiny a vdovy s nezaopatrenými deťmi. Najväčší podiel klientov tvoria osamelé matky s malými deťmi. Mnohé z nich boli obeťami domáceho násilia, alebo žili s manželmi závislými na alkohole a drogách, iné ostali ako slobodné matky. Mnohé rodiny zakúsili medzigeneračnú chudobu. Žijú prevažne v krízových centrách, sociálnych bytoch, záhradných chatkách. Len málo z nich má vlastné bývanie v byte či v dome. Maják nádeje sprevádza rodiny, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v stave núdze. Poslaním je podať im pomocnú ruku v čase, keď nevládzu ísť sami a nemajú dostatok zdrojov na prekonanie ťažkej životnej situácie. V týchto rodinách ostávajú niektoré základné potreby neuspokojené (Vancáková, 2015; Vancáková, 2016).

Maják nádeje poskytuje pomoc najmä rodinám v núdzi z Košíc a blízkeho okolia. Dôvod je jednoduchý – členovia združenia sa snažia pomáhať týmto rodinám pravidelne, organizovane a nadväzujú s rodinami vzťahy. Práve tieto nové vzťahy môžu byť pre rodiny v núdzi akýmsi motívom začať odznova, získať motiváciu opäť zabojovať. Taktiež pomoc rodine je podmienená pravidelnou účasťou na tvorivých dielňach a formačných stretnutiach, čo by bolo pre rodiny z diaľky problémom (Vancáková, 2014).

Poslaním Majáku nádeje je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi.

K cieľom občianskeho združenia Maják nádeje patrí:
a) terénna sociálna práca a sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
b) finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
c) aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
d) vzdelávacia, výskumná a publikačná činnosť v oblasti pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi .
Činnosť občianskeho združenia Maják nádeje pri napĺňaní jeho cieľov spočíva najmä v:
a) terénna sociálna práca v rodinách v hmotnej a sociálnej núdzi,
b) sociálne poradenstvo pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
c) finančná a materiálna pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
d) zakúpenie alebo zabezpečenie konkrétnych materiálnych potrieb pre domácnosti rodín v hmotnej a sociálnej núdzi,
e) potravinová pomoc pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
f) distribúcia šatstva, obuvi, drogérie a školských potrieb,
g) formačno-edukačné aktivity pre rodiny, predovšetkým prednášky odborníkov z oblasti finančného hospodárenia a výchovy detí,
h) projektová činnosť zameraná na pomoc rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi,
i) tvorivé dielne pre rodiny so zameraním na sociálnu inklúziu a formovanie pracovných návykov,
j) uhradenie táborov, kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích programov pre detí zo sociálne slabých rodín,
k) odborné školenia a formácia členov a dobrovoľníkov združenia,
l) vzdelávanie odbornej i širokej verejnosti formou prednášok a konferencií v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,
m) realizácia výskumov v oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi,
n) publikácia kníh a článkov z oblasti práce s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi (Stanovy Občianskeho združenia Maják nádeje).

Maják nádeje má registrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny.

Terénna sociálna služba krízovej intervencie je poskytovaná podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 24a, podľa ktorého táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i). Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi. Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj potravín.

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu je poskytovaná podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 28, podľa ktorého táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) a jej rodine. Cieľovou skupinou Majáku nádeje sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi s maloletými deťmi. V rámci nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, preventívna aktivita, zabezpečuje sa pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmová činnosť.

Možnosti pomoci rodinám v núdzi

Pomoci rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi sa Maják nádeje venuje už viac ako 10 rokov. Stále hlbšie spoznávajú ich potreby a snažia sa na to reagovať aj rozširovaním druhov pomoci a aktivít.

Metódy pomoci rodinám v núdzi

Ku klientom Majáku nádeje patria rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi. Rodinám je ponúkaná široká škála aktivít a foriem pomoci, ktoré vychádzajú z holistického prístupu, a teda na človeka je nazerané ako na biologicko-psychologicko-sociálno-spirituálnu bytosť.

Sociálne poradenstvo

V rámci poradenstva pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi sa Maják nádeje zameriava na oblasť sociálnu (pomoc pri vybavení hmotnej núdze a ďalších príspevkov a dávok,...), pracovnú (pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, podpora pri písaní životopisu a motivačného listu, podpora pri príprave na pracovný pohovor, ...), rodinnú (komunikácia medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi, výchova detí,...), finančnú (efektívne hospodárenie s financiami, rodinný rozpočet, splátkové kalendáre,...), právnu (vymáhanie výživného na deti, pomoc pri vybavení anulácie manželstva – rozluke,...), zdravotnú (pomoc pri vybavení invalidného dôchodku, preukazu ŤZP, kompenzačných príspevkov, vedenie k hygienickým návykom,...), vzdelávaciu (zabezpečovanie potrebných kurzov pre klientov, ktoré im lepšie umožnia zamestnať sa,...).

Sociálne poradenstvo sa poskytuje formou ambulantnou, kedy klient prichádza za sociálnymi pracovníkmi do kancelárie, alebo formou terénnou, kedy pracovníci chodia za klientom do jeho domácnosti.

Terénna sociálna práca

Mnohé sociálne intervencie prebiehajú terénnou formou priamo v domácnosti rodiny. Najmä pre matky s malými deťmi alebo so zdravotne znevýhodnenými členmi je to spôsob, ako sa dostať k pomoci, nakoľko nemajú niekedy časové možnosti prísť do kancelárie, prípadne je pre nich komplikované chodiť s malými deťmi, tak chodia pracovníci za nimi. Výhodou tiež je, že klienti sa istejšie cítia vo svojom prostredí, ľahšie sa im komunikuje.

Tvorivé dielne

K najdôležitejším aktivitám Majáku nádeje patria tvorivé dielne, ktoré sú zamerané na rozvoj pracovných návykov a zručností, nakoľko väčšina matiek je dlhodobo nezamestnaná, prípadne ešte ani nikdy neboli zamestnané. Sú vytvorené viaceré skupinky, pričom každá skupinka má tvorivé dielne raz týždenne (prispôsobené doobeda alebo poobede – podľa rodinnej situácie). Každá matka je zapojená do jednej zo skupiniek, a teda chodí na tvorivé dielne raz týždenne. Je viacero druhov tvorivých dielní, niektoré sú zamerané na šitie, ďalšie na výrobu korálkovej bižutérie (náhrdelníky, náramky, ružence,..), iné na výrobu darčekových mydielok a sviečok.

Cieľom tvorivých dielní je formácia pracovných návykov a rozvoj pracovných zručností matiek z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi, ktoré sú prevažne dlhodobo nezamestnané, alebo ešte ani nikdy neboli zamestnané. Tým sa im má uľahčiť vstup na pracovný trh. Zároveň prostredníctvom pracovnej činnosti sa posilňuje sebarealizácia a pocit užitočnosti matiek, ktoré často vnímajú, že sú na okraji spoločnosti. Vytvorením skupín sa vytvára aj priestor pre budovanie vzťahov, spoločenstva, zázemia pre zdieľanie a vzájomnú svojpomoc matiek.

Formačné stretnutia rodín

Maják nádeje organizuje pre rodiny raz v mesiaci (v sobotu poobede) formačné stretnutie zamerané na osobnostný rast. Ide o približne 2-hodinové stretnutie, kde pre matky je pripravená praktická prednáška (napr. o odpustení, vďačnosti, hneve, prejavoch lásky...). Po prednáške sa rozdelia do skupiniek, pričom každú skupinku vedie člen Majáku nádeje. V skupinkách sa zdieľajú na danú tému podľa pripravených otázok.

O deti sa v tom čase starajú dobrovoľníci, ktorí pre nich pripravia športové, pohybové, či spoločenské a intelektuálne hry.

Vzdelávacia pomoc

Mnoho rodičov má len základné vzdelanie, prípadne učňovku. Ovládajú len slovnú zásobu a životné návyky nižšej sociálnej vrstvy. Preto im Maják nádeje pomáha aj v oblasti intelektuálnej. Zabezpečujú pre rodičov finančné kurzy, kde sa učia, ako narábať s financiami a ako sa nedať nalákať vysokoúverovej pôžičke.

Nakoľko rodiny majú značné problémy s výchovou detí, Maják nádeje im zabezpečuje rodičovské kurzy, kde sa učia ako zvládať výchovu a rôzne problémy svojich detí.

Deti sú zapojené do motivačného štipendiálneho programu – v spolupráci s kňazom, ktorý na vyplácanie týchto štipendií získava financie od sponzorov.

Doučovanie detí

Maják nádeje ponúka deťom aj doučovanie. Majú dobrovoľníkov – študentov gymnázií, ktorí sa pravidelne raz týždenne individuálne venujú deťom. Doučujú ich prevažne anglický jazyk, nakoľko ich rodičia majú zväčša ukončenú len základnú školu a anglický jazyk nevedia vôbec. Cieľom je tak v deťoch vytvoriť pozitívny vzťah ku vzdelaniu a pomôcť im zlepšiť si ich prospech, aby tak mali lepšiu perspektívu do budúcnosti.

Prednášky pre deti

Maják nádeje pripravuje pre deti pravidelne raz mesačne zaujímavé a praktické edukačné aktivity. Dobrovoľníci – medici a študenti psychológie si pre deti pripravujú témy ako prvá pomoc, hygiena, zdravý životný štýl, zdravá výživa, recyklovanie, šikana a pod. Deti si tak interaktívnou formou môžu osvojiť nové návyky.

Psychologické workshopy

Jednou z aktivít zameranou na osobnostnú formáciu rodičov sú psychologické workshopy, ktoré vedie dobrovoľníčka – psychologička. V rámci psychologických workshopov sa preberajú témy ako sebapoznanie, komunikácia, riešenie konfliktov a pod. Súčasťou sú aj rôzne testy a praktické nácviky.

Filmové večery

Nie každá rodina má k dispozícii techniku, pomocou ktorej by si mohli pozrieť DVD. Maják nádeje organizuje spoločné filmové večery, kde si spolu s rodinami pozrú nejaký hodnotný film a potom o ňom diskutujú a zdieľajú svoje postrehy.
V Majáku nádeje sú k dispozícii aj na zapožičanie rôzne DVD – životopisy svätých, skutočné príbehy, filmy s hlbokou morálnou myšlienkou atď., ktoré si rodiny môžu požičať domov.

Mentoring

V Majáku nádeje finguje aj mentoring. Dobrovoľníci sa venujú individuálne deťom, chodia s nimi na plaváreň, na hipoterapiu, do kostola, či do prírody. Pre deti a mladých je veľkým prínosom mať staršieho kamaráta, ktorý je im vzorom a na ktorého sa môžu obrátiť, keď je im ťažko.

Kultúrne aktivity

Maják nádeje sa snaží pomáhať rodinám v núdzi po všetkých stránkach. Popri základných potrebách pozerajú členovia združenia aj na kultúrnu formáciu rodín.

Nezabúdajú na najmenších a snažia sa plniť sny detí a dať im, čo si nemôžu dovoliť. S deťmi a mladými chodia do bábkového divadla, kina, zoologickej záhrady, botanickej záhrady, múzeí či na rôzne výstavy. Pre mnohé z detí je to často prvá návšteva divadla, kina či zoologickej záhrady.

S rodičmi chodia do štátneho divadla. Síce si uvedomujú, že to nie je základná potreba, avšak, naposledy keď boli v štátnom divadle, ako vravia, nespoznali niektoré ich klientky, tak sa vyparádili. Sú zvyknuté len na miesto, kde bývajú, nechodia nikam. Často sa stretávajú len s ľuďmi s rovnakými problémami a akoby by si zvykli na „nižšiu triedu spoločnosti“. No v divadle sa, keď sa slávnostne oblečú, učešú a namaľujú, necítia sa ako „sociálne vylúčené“, ale ako súčasť spoločnosti. Zároveň ich to formuje aj k spoločenským návykom.

Športové aktivity

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú rovnaké možnosti na trávenie voľného času ako ich rovesníci. Preto v Majáku nádeje sa zameriavajú aj na športové vyžitie detí z rodín v núdzi. Vďaka projektom im môžu kupovať permanentky na plaváreň či do posilňovne. Deti tak pravidelne chodia plávať alebo posilňovať. Majú možnosť aj chodiť jazdiť na koni a na hipoterapiu.

Rodinné výlety

Rodiny v núdzi bojujú o každodenné prežitie, v ktorom sa snažia zabezpečiť len najzákladnejšie potreby – jedlo a bývanie. Ich možnosti sú rapídne ohraničené. Nemajú rovnaké príležitosti ako bežne fungujúce rodiny. Väčšina z nich nikdy nebola mimo Košíc. Nechodia nikam na výlety. Ich voľný čas je čas pred TV. Preto v Majáku nádeje začali organizovať rodinné výlety. Ich cieľom je sprostredkovať rodinám zážitky výletov, rozvíjať pozitívny vzťah k zdravému pohybu v prírode, učiť rodiny efektívne tráviť rodinný voľný čas, posilniť medzigeneračných korelácii medzi deťmi a rodičmi.

Výlety sú jednodňové počas víkendu alebo štátneho sviatku. S rodinami už navštívili kontaktnú zoo, Tatry, Jasovskú jaskyňu, či spravili opekačku v neďalekom lese.

Tábory

Deti zo sociálne slabých rodín by si nikdy nemohli dovoliť ísť na letný tábor, preto deťom a mladým každé leto Maják nádeje prepláca rôzne letné tábory. Aby tak mohli zažiť krásne chvíle so svojimi rovesníkmi, zabudnúť chvíľu na každodenný zápas ich rodičov o finančné prežitie, zakúsiť hravé bezstarostné detstvo.

Duchovné poradenstvo

„Nielen z chleba žije človek“ (Mt 4,4), a preto, ak o to rodiny prejavia záujem, snažia sa členovia Majáku nádeje viesť rodiny aj duchovne. Majú s kňazom biblické stretnutie pre matky, zabezpečujú podľa ich záujmu prípravu na sviatosti (krst, birmovanie, sviatosť zmierenia, manželstvo), tiež rodinám ponúkajú a preplácajú duchovné cvičenia. Viera je samozrejme slobodnou voľbou človeka, a preto aj duchovné aktivity si volia rodiny podľa vlastného záujmu.

Biblické stretnutia

Pre rodičov sú pravidelné biblické stretnutia, ktoré vedie vikár. Na nich môžu poznať Sväté Písmo a prehĺbiť svoj vzťah k Bohu. Mnohí tak objavia hodnoty, ktoré sa stanú smerodajné pre ich život. Účasť je tiež na slobodnom záujme matiek.

Čitáreň

V novej miestnosti Majáku nádeje „Relax“ zriadili aj čitáreň pre rodiny. Rodičia môžu prísť aj s deťmi na kávu či čaj a prečítať si knihy, ktoré tam sú bezplatne k dispozícii. Knihy si môžu požičať aj domov. Sú tam knihy s rôznym zameraním – rozprávky pre deti, knihy pre mladých, motivačné príbehy, knihy o výchove a o vzťahoch, ale aj o zdravej výžive, tiež aj duchovná literatúra.

Materiálna pomoc

Maják nádeje svojom klientom/rodinám pravidelne pomáha darovaním potravín, drogérie, oblečenia, školských potrieb a potrieb do domácnosti či nábytku.

Strava patrí k základným ľudským potrebám. Rodiny sú v niektoré dni úplne bez jedla. V ďalšie dni je to zväčša monotónna jednoduchá strava. Ovocie, zelenina, sladkosti či mäso je u nich ojedinelé. Taktiež s drogériou bežnej dennej spotreby majú problém. Nie je u nich ojedinelé umývať si vlasy mydlom. Zariadenie ich príbytku je jednoduché, často chýbajú aj postele, koberce či stôl so stoličkami. Chýbajú aj práčky, a tak mnoho matiek perie všetko len v rukách. Pracovníci a dobrovoľníci Majáku nádeje cez darcov rodinám pomáhajú zariadiť ich domácnosť na čo najpotrebnejšiu úroveň.

Maják nádeje sa snaží formovať aj charitatívne cítenie žiakov základných a stredných škôl. Majú rozbehnutú spoluprácu s viacerými školami, ktoré robia pravidelné zbierky potravín a drogérie pre rodiny v núdzi. Taktiež zbierajú aj stravné lístky, ktoré dávajú rodinám, prípadne im nakúpia potraviny. Niekedy im aj firmy darujú produkty, najmä toaletné papiere a školské potreby, ktoré potom putujú do rodín v núdzi.

Finančná pomoc

V databáze Majáku nádeje sú rodiny, ktoré často nemajú základné potreby pre život (pravidelnú stravu, lieky, oblečenie, vhodné bývanie či financie na zaplatenie podnájmu,..). Mnohé rodiny z Majáku nádeje žijú v rozpadnutých záhradných chatkách, v krízových centrách či sociálnych bytoch. Každý mesiac zápasia, aby zvládli zaplatiť nájom. Niektorí žijú už roky bez elektriny, či bežného vybavenia domácnosti. Deti nemajú hračky, spia na zemi, do školy chodia hladné.

Maják nádeje pomáham rodinám najmä platením nájmu, liekov, poplatkov za škôlky a školy, a cestovných lístkov do školy (MHD).

Financie zháňajú oslovovaním sponzorov – fyzické i právnické osoby a tiež organizujú v rámci verejných zbierok dobrovoľné predaje výrobkov z tvorivých dielní vo farnostiach, školách či firmách.

V rámci finančnej pomoci majú stanovené prísne kritéria, aby nedochádzalo k zneužívaniu pomoci, prípadne pomoci tam, kde to reálne nie je potrebné, alebo aby sa nespoliehali na pravidelnosť pomoci (finančná pomoc nie je pravidelná). S každou z rodín pracujú dlhodobo a intenzívne. Nechcú z klientov vychovávať pasívnych konzumentov, preto od klientov/rodín vyžadujú aj spoluprácu, aby to nebola len jednostranná forma pomoci, ktorá nevedie rodinu k rastu, ale naopak, k úpadku a väčšej závislosti od pomoci. Preto finančnú pomoc podmienili účasťou na tvorivých dielňach a edukačných aktivitách, kde vidia, že klienti majú záujem o aktívnu participáciu na zmene svojej ťažkej situácie.

Aktivity zamerané na verejnosť

Posledné roky sa v Majáku nádeje zamerali aj na aktivity smerované k verejnosti, aby formou osvety napomáhali zlepšiť krízovú situáciu rodín v núdzi.

Konferencie

Maják nádeje raz ročne organizuje pre širokú laickú i odbornú verejnosť medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom „Človek na periférii spoločnosti“, pričom každý rok má svoju podtému zameranú na pomoc ľuďom v núdzi. Konferencia je v októbri pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe a pri príležitosti výročia vzniku Majáku nádeje.

Cieľom konferencií je praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, predstaviť konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci a taktiež svedectvá z praxe s osobami na okraji spoločnosti. Dôležitým aspektom je sieťovanie pomáhajúcich organizácií, domácich aj zahraničných, ktoré sa venujú ľuďom na okraji spoločnosti. Konferencie predstavujú tiež priestor pre výmenu skúseností z dobrej praxe medzi pomáhajúcimi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi na okraji spoločnosti. Ponúka priestor pre diskusiu a hľadanie účinných možností riešenia problému sociálneho vylúčenia ľudí a hľadanie inovatívnych modelov pomoci takýmto osobám.

Zatiaľ Maják nádeje zrealizoval 5 ročníkov konferencie: Človek na periférii spoločnosti (15.10.2015), Človek na periférii spoločnosti – Milosrdenstvo v praxi (19.-20.10.2016), Človek na periférii spoločnosti – Utrpenie a jeho význam (18.10.2017), Človek na periférii spoločnosti – Dieťa v ohrození (24.10.2018), Človek na periférii spoločnosti – Riešenie krízových situácií (23.10.2019). Výstupom z každej konferencie je aj recenzovaný zborník, prostredníctvom ktorého sa informácie môžu šíriť ďalej. Zborníky sú dostupné aj online na web stránke Majáku nádeje.

Prednášky na školách

Škola je po rodine druhým socializačným prostredím, formuje postoje a správanie detí. Je dôležité, aby škola viedla svojich žiakov k hodnotám a postojom, ktoré chránia ľudské práva a dôstojnosť každej osoby.

Mnoho žiakov ale aj učiteľov si nedokáže reálne predstaviť život v chudobe, pričom niekedy sa to môže týkať aj ich susedov žijúcich pár metrov od nich. Často sa členovia Majáku nádeje stretávajú s faktom, že sa sociálne slabším deťom smejú spolužiaci, že nemajú desiatu či moderné oblečenie a deti sa potom hanbia chodiť do školy a následkom je záškoláctvo. Tiež učitelia berú technické vybavenie rodín ako samozrejmosť, no rodiny v núdzi nemajú počítače, a tak deti nemajú ako robiť rôzne úlohy do školy. Mnohé deti zraňujú spolužiakov výsmechom, lebo si ani neuvedomujú ich ťažkú situáciu a už vôbec to, aký dopad má výsmech na daného spolužiaka.

Maják nádeje sa už niekoľko rokov venuje prednáškam na školách, aby tak priblížili situáciu rodín v núdzi a načrtli spôsoby pomoci. Prednášky sú zamerané na sociálne postavenie chudobných rodín v spoločnosti, ich krízovej situácií a problémoch, ktorým čelia, ako aj formy pomoci. Zameriavajú sa na ľudské práva a ľudskú dôstojnosť ľudí žijúcich v chudobe. Súčasťou sú aj akési odporúčania, ako sa správať k spolužiakom, ktorých sa chudoba priamo dotýka

Maják nádeje má už vybudované kontakty a spoluprácu s viacerými školami v Košiciach aj v okolí. Vidia u nich otvorenosť a zanietenosť pre podporu rodín v núdzi. Sú školy, ktoré sa okrem formácie mysle zameriavajú aj na formáciu srdca, čo je pre dnešnú spoločnosť veľmi žiadúce.

Výskumná činnosť

Posledné roky sa Maják nádeje venuje aj výskumnej činnosti zameranej na krízovú situáciu rodín v núdzi a možnosti pomoci.

Zrealizovali viacero výskumov v oblasti situácie rodín v núdzi. V týchto výskumoch poukazujú na krízový stav rodín, na nevhodné životné podmienky, v ktorých žijú, na nedostatočné vnútorné zdroje týchto rodín, ktoré sú na okraji spoločnosti a nedostatočné vonkajšie zdroje, ktoré by im pomohli k zlepšeniu ich životnej situácie. Na základe výskumov vydali vedecké monografie a články, ktoré poukazujú na súčasný stav rodín v núdzi a aj možnosti pomoci.

Publikačná činnosť

V rámci osvety Maják nádeje začal aj s publikačnou činnosťou. Vydali viacero vedeckých monografií, spoločných monografií, recenzovaných zborníkov a odborných článkov zameraných na krízovú situáciu rodín v núdzi a možnosti pomoci. Z kníh sú to najmä: Rodiny v núdzi (Vancáková, S.), Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám (Vancáková, S.), Rodina a pomoc štátu … realita, alebo utópia? (Vancáková, S.), Milosrdenstvo voči trpiacim (Vancáková, S. a kol.) , Utrpenie bolí, ale má zmysel (Vancáková, S. a kol.), Kríza – čo s ňou? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci (Vancáková, S. a kol.) atď.

Vydávajú aj časopis „Maják nádeje – časopis o rodinách v núdzi“, ktorý vychádza 2x ročne.

Informácie o všetkých publikáciách sú na web stránke Majáku nádeje www.majak-nadeje.eu.

Záver

Maják nádeje sa už viac ako 10 rokov intenzívne venuje pomoci rodinám v núdzi. Poznajú potreby rodín v núdzi do hĺbky a stále sa snažia vynachádzať nové aktivity a druhy pomoci, aby tak čo najlepšie a najkomplexnejšie mohli pomôcť zmeniť ťažkú situáciu rodín v núdzi. Členom rodín pomáhajú na úrovni individuálnej aj skupinovej, a taktiež majú aktivity aj na komunitnej úrovni. Zameriavajú sa už aj na osvetovú, výskumnú a publikačnú činnosť.

Rodinám v núdzi Maják nádeje pomáha formou sociálneho poradenstva, terénnej sociálnej práce, tvorivými dielňami, formačnými stretnutiami, vzdelávacou pomocou, doučovaním detí, prednáškami pre deti, psychologickými workshopmi, filmovými večerami, mentoringom, kultúrnymi aktivitami, športovými aktivitami, rodinnými výletmi, duchovným poradenstvom, biblickými stretnutiami, materiálnou a finančnou pomocou. K ich aktivitám zameraných na verejnosť patrí organizovanie konferencií, prednášok na školách, výskumov a vydávaniu kníh a časopisu zameraných na krízovú situáciu ľudí v núdzi a možnosti pomoci.

Môžeme konštatovať, že ide o komplexnú pomoc, ktorá zahŕňa všetky dimenzie osoby – biologickú, psychickú, sociálnu a duchovnú. Tieto metódy pomoci vedú rodinu k posunu a zlepšeniu kvality života.

Pracovníci a dobrovoľníci Majáku nádeje sa snažia byť rodinám oporou a kráčať po ich boku v ich životnej kríze. Ich čas strávený s rodinami je balzamom na duše týchto životom ťažko skúšaných matiek. Ich obetavosť, empatia a nezištná láska k chudobným sú skutočným majákom, ktorý zachraňuje rodiny v núdzi.

A ako to vyjadrila zakladateľka Majáku nádeje S. Vancáková (2014, s. 11-12) „Pri práci s chudobným máme dve možnosti, a to byť tu pre chudobného a byť tu s chudobným. Je potrebné si uvedomiť, že byť s chudobným je oveľa viac ako dať chlieb chudobnému“.

Autorka: PhDr. Michaela Šuľová, PhD.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity, Maják nádeje

Zoznam použitej literatúry

MAJÁK NÁDEJE. Stanovy občianskeho združenia Maják nádeje. 2010.
Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe. 73 s.
Sväté písmo. 2009. Trnava: SSV. 1612 s. ISBN 978-80-7162-777-7.
VANCÁKOVÁ, S. 2015. Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám. Ružomberok: Verbum. 112 s. ISBN 978-80-561-0277-0.
VANCÁKOVÁ, S. 2016. Občianske združenie Maják nádeje – pre rodiny v núdzi. Košice: Equilibria. 40 s. ISBN 978-80-8143-188-3.
VANCÁKOVÁ, S. 2014. Rodiny v núdzi. Częstochowa: Wydavnictwo Educator. 124 s. ISBN 978-83-7542-108-8.
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.