Pilotný projekt MSDL realizovaný v Centre sociálnych služieb Sibírka

jún 9 2020

MSDL – monitorovací systém dávky liekov

Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA pre deti a dospelých je prvým zariadením na Slovensku a v EÚ a okolitých štátoch (Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko), ktoré začalo využívať nový inovatívny princíp dávkovania liekov pre svojich klientov. Tento pilotný projekt MSDL bol spustený v Centre sociálnych služieb SIBÍRKA v Bratislave v októbri 2019. CENTRUM poskytuje sociálne služby pre 40 klientov.

MSDL (monitorovací systém dávkovania liekov) je nástroj na správu liekov, ktorý dávkuje lieky na perorálne užitie podľa dňa v týždni a podľa denného času, v ktorom sa majú užívať.

Zdravotnícky personál Centra sociálnych služieb SIBÍRKA hodnotí MSDL systém ako vysoko efektívny, bezpečný a rýchly pri podávaní liekov pre svojich klientov. MSDL – dávkovač liekov je lieková pomôcka s hermetickým uzavretím a možnosťou dávkovania liekov na 7 alebo 28 dní. Zamestnanci Centra sociálnych služieb SIBÍRKA vďaka MSDL môžu čas využívať zmysluplnejšie, ako napríklad prácou so samotným klientom, alebo organizáciou a realizáciou iných pracovných činností.

MSDL – lieková karta ušetrila pracovný čas zdravotníckemu personálu pri príprave liekov pre 40 klientov denne 3 hodiny, čo predstavuje za mesiac 90 hodín a za 1 rok 1 080 hodín. Ďalšia výhoda MSDL je, že keď sa privolá 112 ku klientovi, tak záchranári alebo lekár majú hneď informácie od sestry, aké lieky klient užíva, prípadne iné výhody.

Centru sociálnych služieb SIBÍRKA vďačí svojmu zamestnancovi PhDr. Bc. Marcelovi Tóthovi a jeho dlhodobej praxe v zahraničí, že môže využívať v centre túto MSDL pomôcku, ktorá urýchľuje a zjednodušuje manipuláciu pri príprave liekov a následne zvyšuje kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti o klientov.

Poďakovanie patrí aj manažmentu CSS Sibírka, a to riaditeľke Mgr. Martine Betinovej, vedúcej sestre Mgr. Andrei Kovárovej a staničnej sestre Mgr. Simone Vaškovej, že integrovali MSDL do ich zariadenia a zapojili sa do tohoto inovatívneho projektu. Veľká vďaka patrí aj pánovi rektorovi Univerzity Sv. Alžbety profesorovi MUDr. Vladimírovi Krčmérymu, DrSC. za jeho podporu, spoluprácu a za jeho veľkú ústretovosť a školiteľovi Doc. Ing. Antonovi Doktorovovi, PhD., mim. prof.

Cieľ Projektu MSDL

 • Cieľom pilotného projektu MSDL je vytvorenie a skvalitnenie služby pre zariadenia sociálnych služieb, domovy sociálnych služieb v oblasti zlepšenia ošetrovateľskej starostlivosti, a to vo forme podávania liekov klientom žijúcim v ich zariadení. Cieľom projektu je aj podchytiť geriatrických klientov v ich domácom prostredí, pretože užívajú veľa liekov a je veľké riziko predávkovania liekmi.
 • Zlepšenie komunikácie medzi pracovníkmi v DD alebo DSS, ošetrujúcimi lekármi klientov, špecialistami lekármi, lekárňami a inými odbornými pracovníkmi, ktorí prídu do zariadenia navštíviť pacienta a pod.
 • Jednoduchá kontrola vedúcou sestrou v zariadení – či pacienti dostávajú pravidelné lieky, alebo ak pacienti neužívajú pravidelné lieky, ako kompetentný pracovník tento problém vyrieši a pod.
 • Zamedzenie užívania liekov pacientovi, ktorému lekár ukončil medikamentóznu liečbu a on napriek tomu zrušený liek naďalej užíva.
 • Bezpečnosť pacienta pri podávaní a užívaní liekov, pretože starí ľudia majú veľa predpísaných liekov (polyfarma).
 • Personálu ušetrenie administratívy spojenej s podávaním liekov.
 • Zníženie rizika chyby pri podávaní liekov – predávkovanie alebo poddávkovanie pacienta liekmi.
 • Zníženie časovej náročnosti sestier pri príprave a podávaní liekov v DD a DSS.
 • Lieky v spomínaných zariadeniach budú môcť podávať klientom aj ošetrovatelia, pretože ich pripravia lekárne a každý mesiac ich dodajú pre pacientov v konkrétnom zariadení.
 • V súčasnosti Slovensko a Európske štáty majú problém nájsť zdravotné sestry do týchto zariadení.
 • Kontinuálna medikamentózna liečba pacienta – jednoduchá kontrola liečby pacienta lekárom.
 • Archivácia liekového záznamu pacienta na základe rôznych zisťovaní a pod.
 • Lekáreň bude lieky počas mesačného cyklu dovážať do zariadenia a odvážať z neho prázdne blistery liekov v uzamykateľných brašnách.

Čo je dávkovač liekov MSDL

MSDL je zameraný:

 • na skvalitnenie podávania liekov, zníženie chybovosti spôsobenou sestrou pri dávkovaní a podávaní liekov prijímateľom sociálnych služieb,
 • pravidelné monitorovanie užívania liekov prijímateľom sociálnych služieb,
 • zníženie alergických reakcií klientov na lieky pri nedostatočne poskytnutých informáciách sestrou,
 • ušetrenie pracovného času zdravotnému personálu, zníženie stresu sestier pri každodennej príprave liekov, zníženie administratívnej práce sestier,
 • bezpečné podávanie liekov klientom a bezpečný a uľahčený presun liekov po zariadení,
 • jednoduchú archiváciu, jednoduchý prístup klienta k informáciám o liekoch, na informácie pre klienta, jednoduchý a bezpečný transport klienta do nemocničného zariadenia a pod.

MSDL je určený:

 • prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v domovoch sociálnych služieb,
 • klientom žijúcim v domácom prostredí a sú prijímateľmi sociálnych služieb – ADOS,
 • prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v špecializovaných zariadeniach,
 • pacientom hospitalizovaným v zariadeniach alebo na oddeleniach pre dlhodobo chorých (LDCH),
 • prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v zariadeniach pre seniorov a pod.

Očakávania od projektu

Projekt MSDL bude mať významný dopad na cieľovú skupinu v krátkodobom a dlhodobom horizonte a prispeje k zvýšeniu atraktivity MSDL liekovej karty v komunitnej liekovej starostlivosti. Hoci je projekt MSDL primárne zameraný na komunitnú liekovú starostlivosť v sociálnych a ošetrovateľských zariadeniach na Slovensku bude mať viacvrstvový dopad v snahe zabezpečiť udržateľnosť prostredníctvom zapojenia všetkých sociálnych a ošetrovateľských zariadeniach na Slovensku.

Trvalá udržateľnosť projektu

Trvalá udržateľnosť projektu je priamo úmerná počtu osôb využívajúcich túto službu. Táto služba býva spoplatnená na základe dohody za MSDL.

Realizácie projektu v rokoch 2019 / 2020
Spustenie MSDL projektu v Centre sociálnych služieb SIBÍRKA
Oslovenie lekární na Slovensku ohľadom projektu MSDL
Oslovenie MPSVaR SR a prezentovať im MSDL projekt
Oslovenie BSK Bratislava a prezentovať im MSDL projekt
Oslovenie MZ SR a prezentovať im MSDL projekt na Odbore farmácie
Oslovenie riaditeľov sociálnych a ošetrovateľských zariadení Bratislava
Oslovenie Vyšších Územných Celkov na Slovensku ohľadom MSDL projektu

Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj a následne celá Slovenská republika. Našim základným výstupom MSDL projektu je zapojiť čím viac sociálnych a ošetrovateľských zariadení na území SR a tým následne zlepšiť liekový manažment v týchto zariadeniach.

Autor: PhDr. Bc. Marcel Tóth
Autor je doktorandom Vysokej školy Zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave