Aplikačné príspevky

Reflexie sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu profesijnej komory

júl 1 2018

Abstrakt:
Úvod: Príspevok ponúka pohľad odborníkov v oblasti sociálnej práce k prijatiu zákona o sociálnej práci a jeho uplatňovaniu v praxi. Zaoberáme sa taktiež úlohou profesijnej komory sociálnych pracovníkov a reflexiou k jej zriadeniu. Poukážeme na vývoj sociálnej práce na Slovensku v kontexte prijatia uvedeného zákona, dôvodom vzniku komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a jej fungovanie. V príspevku taktiež sprostredkujeme niekoľko údajov súvisiacich s očakávaniami sociálnych pracovníkov v rámci posilnenia ich sociálneho statusu ako aj možným perspektívam vzhľadom k členstvu v komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Metódy: Z pohľadu úrovne metodologického prístupu sa jedná o výskum kvantitatívny. Základom tohto prístupu je získať exaktné, objektívne a verifikovateľné údaje o skúmanej problematike u ktorých sa v ďalšej fáze skúma závislosť a vzťahy medzi príčinami. Vo výskume sme sledovali signifikantné rozdiely v záujme o členstvo v komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce vzhľadom k pohlaviu a dĺžke praxe v sociálnej oblasti. Ďalej sme sledovali očakávania s riešením spoločenského statusu sociálnych pracovníkov a výkonu samostatnej praxe podľa pohlavia respondentov.
Výsledky: Na základe našich zistení a štatistických výpočtov pravdepodobnosti sme dospeli k záveru, že muži, absolventi študijného odboru sociálna práca s praxou viac ako 10 rokov, prejavujú väčší záujem stať sa členmi Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce ako ženy. Ďalej bolo potvrdené, že sociálni pracovníci vo všeobecnosti čakajú od komory sociálnych pracovníkov riešenie ich spoločenského statusu, v našom prípade sú to najmä ženy, ktoré čakajú od komory riešenie statusu sociálneho pracovníka vo väčšej miere ako muži. Potvrdilo sa taktiež, že ženy sociálne pracovníčky majú o výkon samostatnej praxe väčší záujem ako muži sociálni pracovníci.
Záver: Problematika zákona, jeho tvorba, implementácia do praxe je dlhodobý proces. Pokúsili sme sa sprostredkovať názory odborníkov z praxe k výkladu jednotlivých častí zákona a očakávaniam z jeho aplikáciou do praxe. Zamerali sme sa na reflexiu sociálnych pracovníkov k prijatiu zákona o sociálnej práci a zriadeniu komory sociálnych pracovníkov. Nakoľko prijatý zákon a jeho využitie nebolo podrobené výskumu, predpokladáme na základe našich zistení aj ďalšiu serióznu analýzu v prospech skvalitnenia výkonu činností sociálnych pracovníkov, posilnenia ich spoločenského a profesijného statusu v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: Asistent sociálnej práce. Komora sociálnych pracovníkov. Sociálny pracovník. Zákon o sociálnej práci.

Farmakoterapia, psychoterapia a iné alternatívne metódy práce s deťmi s ADHD

jún 20 2018

Pharmacotherapy, psychotherapy and other alernative interventions to help children with ADHD
Abstrakt: Okrem základných prejavov ADHD sa u detí s touto diagnózou často stretávame aj s rôznymi pridruženými ťažkosťami. Našim cieľom je priblížiť možnosti farmakoterapie, psychoterapie a ďalšie alternatívne liečebné postupy, ktoré môžu viesť k výraznému zlepšeniu každodenného fungovania detí s ADHD. V závere nášho príspevku uvádzame praktické rady a odporúčania pre rodičov a učiteľov ako postupovať pri výchove a vzdelávaní dieťaťa s ADHD.
Kľúčové slová: ADHD u detí, farmakoterapia, psychoterapia, alternatívne metódy

Abstract: Children with ADHD are often dealing with other comorbid disorders. In this article, we focus on the treatment options for pharmacotherapy and psychotherapy and other alternative interventions that may help children suffering from ADHD. We offer practical advice and suggestions for parents and teachers how to raise and educate a child with ADHD.
Key words: children with ADHD, pharmacotherapy, psychotherapy, alternative interventions

Foto: Jakub Majerský (2017)Foto: Jakub Majerský (2017)

Kniha o živote

máj 28 2018

The book about Life
Abstrakt: V príspevku prezentujeme koncepciu a posolstvo knihy: Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy.
Kľúčové slová: Biodromálna psychológia. Sociálna edukácia. Životný obrat. Projektívne metódy.

Abstract: In the paper we present the concept and message of the book: Life´s turn from Biodromal psychology point of view and The authentic life stories.
Key words: Biodromal psychology. Social education. Life turn. Project methods.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Psychológia získavania nových cieľových skupín v edukácii dospelých

apr 9 2018

Psychology of attracting new target groups in adult education

Abstrakt: Príspevok je zameraný na problematiku psychologických aspektov získavania nových cieľových skupín v edukácii dospelých. V jednotlivých častiach príspevku identifikujeme a objasňujeme tri základné psychologické východiská, ktoré považujeme za dôležité v procese získavania dospelých osôb pre ich edukáciu: 1. zmenu poznania dospelého človeka, 2. osoba dospelého človeka, 3. edukačné signály pre dospelých.
Kľúčové slová: Psychológia získavania. Cieľové skupiny. Edukácia dospelých.

Abstract: The paper focuses on the psychological aspects of attracting new target groups in adult education. In the individual parts of the paper, we identify and explain the three basic psychological starting points that we consider important in the process of attracting adults for their education: 1. Change of knowledge of an adult human. 2. The person of adult man. 3. Educational motives for adults.
Key words: Psychology of attracting. Target groups. Adult education.

Foto: Veronika Markovičová (2017)Foto: Veronika Markovičová (2017)

Radkin Honzák: Kůže, čich, hmat a lidské doteky

mar 18 2018

Kůže není jenom ochranná vrstva, které pokrývá naše tělo, ale má mnoho dalších funkcí, z nichž té dotekové se budeme v další části věnovat podrobně. Než se k ní dostaneme, je nezbytné uvést několik obecnějších údajů. Kromě dutiny ústní, dechu a eventuálních střevních plynů je kůže nejintenzivnějším zdrojem pachových informací,1 což je významný, ač ne vždy plně uvědomovaný komunikační prvek.2 Proto bude další část textu spíš o čichu, což má svou logiku, přestože se to zdá od sebe vzdálené. Čichám, čichám člověčinu…

A věta pokračuje otázkou: „Koho tady, matko, máš?“ Děd Vševěd – jak je patrné – sice nevěděl všechno, ale čich měl i po celodenní únavě dobrý, takže by se při vyšetření orientovaném na tuto charakteristiku dostal do populačního kvartilu, v němž demence, dokonce ani MCI (mild cognitive impairment) nehrozí, jak se děje lidem, jimž postupuje ztráta čichu rychleji než kalendářní věk.3 Také jídlo si může vychutnat dokonale a podobně kvalitní by měl být i jeho sexuální život. Všechny tyto životní oblasti jsou funkcí čichu ovlivněny, a my – ke své hanbě – pro jednotlivé čichové vjemy ani nemáme abstrakta, ale říkáme: voní (páchne) to jako… Ono také těch vůní je řádově mnohem víc než tří základních barev, pěti chutí nebo osmi tónů.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Radkin Honzák: Dopřejte si dostatečný spánek, budete se cítit líp!

mar 6 2018

Scientists have discovered a revolutionary new treatment that makes you live longer. It enhances your memory, makes you more attractive. It keeps you slim and lowers food cravings. It protects you from cancer and dementia. It wards off colds and flu. It lowers your risk of heart attacks and stroke, not to mention diabetes. You’ll even feel happier, less depressed, and less anxious. Are you interested?

Navzdory hnusnému počasí a chřipkovým virům vycházejí knihy a stojí za to upozornit alespoň na dvě, které se věnují spánku. Protože na ně upozorňuje i British Medical Journal, stojí nepochybně za pozornost. Přestože obě knížky potvrzují většinu známých zákonitostí, přinášejí zásadně nový požadavek podložený mnoha novými poznatky. Zdravý dospělý člověk by měl spát sedm až devět hodin. Až dosud byla považována za normu doba mezi pěti a devíti hodinami, ale neurovědec Walker i psycholožka Culpin(ová) se shodují, že to je nedostatečné.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Radkin Honzák: Ledulák

mar 6 2018

Ledulák je pojem, který jsem právě vynalezl a razím ho pro překlad anglického iceman; když snowman je sněhulák, iceman si zaslouží stejné postavení mezi českými substantivy. Ledulákem je holandský cvok Wim Hof (*20.4.1959 – ve znamení Berana) známý svými schopnostmi odolávat zimě a mrazu víc než ruský člověk. Usazen do velkého válce a obložen ledem dokáže klidně sedět a rozprávět s okolím půldruhé hodiny, mezi jeho další kousky patří bosky uběhnutý půlmaraton ve sněhu a ledu za polárním kruhem, výstup na Kilimandžáro ve dvou dnech pouze v trenýrkách, pokus slézt Mt. Everest v trenýrkách (zmařený zraněním nohy) a mnoho dalších.

Skúsenosť s ľuďmi na úteku – ako to vyzerá v utečeneckých táboroch v Srbsku

jan 19 2018

Začiatkom leta 2017 som sa vydala do Srbska a pôsobila tam ako dobrovoľníčka v svoch utečeneckých táboroch. Moje kroky smerovali na severozápad Srbska – do Šidu na hraniciach s Chorvátskom. Vycestovala som sem v rámci českého spolku Pomáhejme lidem na útěku (PLNU), ktorý v oblasti pomoci utečencom pôsobí už druhý rok. Jeho cieľom je zlepšovať podmienky ľudí v táboroch, zároveň šíriť osvetu o tejto problematike v Českej republike.

Spustenie letneho kina v uteceneckom tabore
Zuzana Daubnerova s kamaratmi-dobrovolnikmi pred taborom v Adasevciach
Kniznica v jednom zo srbskych uteceneckych taborov

Patologické hráčstvo – prevalencia a diagnostika – celosvetový rozmer

jan 14 2018

Pathological gambling – prevalence and diagnostics – global dimension
Abstrakt: Pre vymedzenie prevalencie patologického hráčstva v celosvetovom rozmere je nutné prihliadať na interkultúrne rozdiely jednotlivých kontinentov a krajín. Najvyššia prevalencia problémového hazardného hrania bola zaznamenaná na americkom, európskom a ázijskom kontinente. Existuje viacero validných diagnostických nástrojov patologického hráčstva, avšak v našich podmienkach výrazne absentujú. V rámci diagnostiky sa rozlišuje, či ide o adolescentnú alebo dospelú populácia vzhľadom k tomu, že adolescentný vek je viacej rizikový a kritériá stanovenia diagnózy patologického hráčstva je nutné prispôsobiť špecifickým vývinovým charakteristikám.
Kľúčové slová: Celosvetový rozmer, Diagnostika patologického hráčstva, Patologické hráčstvo, Prevalencia patologického hráčstva.

Abstract: For the pathological gambling specification in the global dimension is necessary taking interculturally differences into consideration of the particular continent and countries. The highest problem gambling prevalence was detected in the American, European and Asian continent. There are lots of pathological gambling Instruments that are valid but it is absent from our conditions considerably. In the diagnostics we distinguish adolescent and adult population because of the adolescent period is high-risk and we must adjust the criteria for the diagnostic determination to specific adolescent characteristics.
Keywords: Global dimension, Pathological gambling diagnostics, Pathological gambling, Pathological gambling prevalence.

Klasifikácia patologického hráčstva z pohľadu genézy až po súčasnosť

jan 13 2018

Pathological gambling classification from the genesis point of view to up to the present
Abstrakt: Patologické hráčstvo je muldisciplinárny fenomén, ktorý sa vyskytuje takmer vo všetkých krajinách sveta. Tento jav je kvôli digitalizácii a virtualizácii sveta neustále vysoko aktuálny a má stúpajúcu tendenciu. Prevalencia patologického hráčstva sa zvyšuje, čo je hlavným motívom zaoberania sa týmto sociálno-patologickým fenoménom. V príspevku približujeme jednotlivé klasifikačné systémy APA-DMS a MKCH, a to z pohľadu genézy až po súčasný stav.
Kľúčové slová: Behaviorálna závislosť, DSM-III - DSM-IV - DSM-5, Klasifikácia, MKCH-10 -MKCH-11, Patologické hráčstvo, Porucha kontroly impulzov.

Abstract: The pathological gambling is the multidisciplinary phenomenon that occurs in the all of the world countries. This phenomenon is the constantly a hot issue and have the increasing tendency because of the world digitalization, virtualization. The pathological gambling prevalence is increasing and it is the main motive occupy with this social-pathological phenomenon. In the article we clarify the particular classification systems APA-DMS and MKCH of genesis point of view to up to the present.
Keywords: Behavioral addiction, DSM-III - DSM-IV - DSM-5, Classification, MKCH-10 -MKCH-11, Pathological gambling, Impulse control disorder.

Začiatky súčasnej sociálnej práce na Slovensku

jan 2 2018

The beginning of contemporary social work in Slovakia
Abstrakt: V príspevku uvádzame exkurz do obdobia, kedy sa utváral vedný odbor sociálna práca a vysokoškolský študijný odbor sociálna práca na Slovensku. Identifikujeme iniciátorov rozvoja sociálnej práce na Slovensku. Vymedzujeme vedecké a odborné iniciatívy a aktivity vybraných univerzitných pracovísk v kontexte rozvoja sociálnej práce. Uvádzame vysokoškolské pracoviská, ktoré sa pričinili o rozvoj vedného a vysokoškolského študijného odboru sociálna práca na Slovensku.
Kľúčové slová: Paradigmy. Konštituovanie. Sociálna práca. Vedný odbor. Študijný odbor.

Abstract: In the paper, we present an excursion to the period when the scientific area of social work and the university study of social work in the Slovak Republic were formed. We identify the initiators of the development of social work in Slovakia. We define scientific and professional initiatives and activities of university workplaces in the context of the development of social work.
Keywords: Paradigma. Constitution. Social work. Science field. Study field.

Foto: Peter Senko (2017)Foto: Peter Senko (2017)

Krehký senior v domácej a ústavnej ošetrovateľskej starostlivosti

dec 21 2017

Frailty Senior in Home and Institutional Nursing Care
Abstrakt: V súvislosti so starnutím populácie a pribúdajúcim počtom dlhovekých seniorov, sa dostáva do povedomia odbornej verejnosti termín krehký/zraniteľný senior. Starostlivosť o takéhoto seniora je náročná pre rodinného príslušníka resp. opatrovateľa, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov v domácej i ústavnej starostlivosti. Cieľom príspevku je prezentovať osobitosti ošetrovateľských intervencií v domácej starostlivosti o krehkého seniora, ale aj v akútnej, subakútnej a dlhodobej ústavnej liečbe. A porovnať poznatky z analýzy dostupnej vedeckej a odbornej literatúry s výsledkom výskumu, ktorý bol realizovaný v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v domácom prostredí. Výskumná štúdia je súčasťou projektu KEGA s názvom: Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach. Hlavnou empirickou metódou bol dotazník vlastnej konštrukcie a doplňujúcou metódou analýza dokumentu. Výskumný súbor tvorili sestry pracujúce v ADOS a v ústavných zariadeniach na geriatrickom, doliečovacom oddelení, oddelení a liečebni pre dlhodobo chorých. Výskumom sme zistili ako sestry hodnotia zdravotný a psychický stav dlhovekých seniorov, aké hodnotiace nástroje poznajú a využívajú, na čo je zameraná liečba krehkého seniora, aké preventívne opatrenia používajú a ako hodnotia interdisciplinárnu spoluprácu v liečebnopreventívnej starostlivosti v domácom prostredí a v ústavných zdravotníckych zariadeniach.
Kľúčové slová: Krehký senior. Prevencia a liečba geriatrickej krehkosti. Ošetrovateľská starostlivosť. Akútna, subakútna a dlhodobá starostlivosť o krehkého seniora. Projekt KEGA

Abstract The aging of the population and increasing number of very old seniors bring new terms with them which include the frail senior. Taking care of such a senior is difficult for a family member, caregivers, but also for health care workers in home care or institutional care. The aim of the paper is to present the specificities of nursing interventions in home care for the frail senior, but also in acute, subacute and long-term constitutional treatment. And compare the date from the analysis of available scientific and professional literature with the result of research carried out in constitutional health facilities and in the home environment. The research study is part of the KEGA project called Possibilities of interdisciplinary cooperation in the implementation of non-pharmacological treatment of seniors in constitutional institutions. The main empirical method was a questionnaire of its own construction and the complementary method was the analysis of the document. The research group consisted of nurses working in the home care agencies and in institutional facilities at the geriatric department and departments for the long-term ill. By research, we found how nurses assess the health and mental state of long-term seniors. We have identified what assessment tools are used by treating frailty senior, what preventive measures they apply, and how they evaluate interdisciplinary co-operation in home environment and in institutional health care facilities.
Keywords: Frail senior. Prevention and treatment of frailty seniors. Nursing care. Acute, subacute and long-term care of a frailty seniors. The KEGA project.

Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov s očnými chorobami

dec 14 2017

Nursing Care for Seniors with Eye Diseases
Abstrakt: Pre seniorsky vek je charakteristický výskyt viacerých ochorení naraz, k jedným z nich patria choroby očí. Tieto ochorenia si často vyžadujú dlhodobú a interdisciplinárnu starostlivosť. K dôležitým členom tímu patria sestry. Sestry realizujú ošetrovateľskú starostlivosť v rôznom prostredí - v ústavnom zariadení, ambulancii i v domácnosti seniora. V príspevku opisujeme najčastejšie intervencie sestry ako aj obsah edukácie. Edukácia má veľký význam pre kvalitu spolupráce seniora a efektivitu liečby.
Kľúčové slová: Senior. Ošetrovateľská starostlivosť. Edukácia. Ochorenia očí

Abstract: Multimorbidity is a characteristic feature in the seniors’ treatment. Frequent diseases are the diseases and disorders of the eye. These diseases often require long-term and interdisciplinary care. Important members of the team are nurses. The nurses carry out nursing care in a variety of settings - in the institution, the ambulance and senior’s home environment. In the contribution, we describe the most frequent nurse's interventions as well as the content of education. Education is of great importance for the quality of senior co-operation and treatment effectiveness.
Keywords: Senior. Nursing care. Education. Eye diseases

Slovenské školy chcú využívať dostupné technológie na zatraktívnenie vyučovania

dec 5 2017

Konferencia Vzdelávame pre budúcnosť pomáha učiteľom vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby

Štvrtý ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách. Okrem Bratislavy, Košíc a Žiliny konferencia prvý raz zavítala aj do Popradu a Lučenca, aby tak podporila snahu o digitálnu transformáciu škôl aj v týchto regiónoch.
Hitom tohtoročnej konferencie bolo využitie hry Minecraft na vyučovaní (Košice)Hitom tohtoročnej konferencie bolo využitie hry Minecraft na vyučovaní (Košice)

Sociálnopsychická adaptácia dospelých v sociálnom prostredí

máj 3 2017

Social - psychological adaptation of adults in the social enviroment

Abstrakt: Súčasnosť kladie nároky na široký diapazón schopností jednotlivých ľudí. V nebývalej miere a v masovom meradle sa do popredia dostala požiadavka zvyšovania schopností a kvality výkonov v rozmanitých druhoch činnosti, v komunikácii, vo vzťahoch. Je pravdepodobné, že súčasný spoločenský „tlak“ a stúpajúce požiadavky prostredia, na sociálnu a psychickú adaptáciu jednotlivcov, sa bude naďalej zosilňovať.
Táto skutočnosť vyžaduje vo zvýšenej miere rešpektovať osobnosť človeka, jej postavenie a prestíž v systéme vzťahov a činností v sociálnom prostredí. Je potrebné viac, než inokedy predtým, zaujímať sa o reálne možnosti jednotlivých osobností v rámci pripravenosti ľudí k riešeniu čoraz výraznejších protirečení medzi individuálnymi a spoločenskými, alebo skupinovými životnými záujmami. Mať na zreteli nielen pochopenie schopnosti adaptability, ale aj možností mobility a aktivizácie nových psychologických a sociálnych kompetencií človeka. V skúmaní osobnosti človeka je potrebné tiež prekonávať zjednodušené uvažovanie spôsobom redukcie človeka na fenomén iba ľudskej existencie alebo empirickej jednotliviny.
Kľúčové slová: Osobnosť. Sociálne prostredie. Sociálnopsychická adaptácia dospelých.

Abstract: Society and person´s individuality are subject to many new influences. However, not everything new brought along by recent times is good for people´s lives. In this study we shall point significance of the social-affective adaptation of adults,which can be facilitated also through specialized activities of supporting professions. In the prevention of social patological specialists face the challenge of identifying people´s psychical and social potential. And also, to outline the level to which adults in the system of manifold groups are able to adapt.The purpose of the research and knowledge gained should be effort to develop and implement effective strategies for programmes and activities aimed at prevention, in order to prevent the occurence and possibly the spread of phenomena of social patological adaptation. It is important to sense the limits of individual´s social-affective ability to adapt with respect to deviation, as well as thein actual social and psychical compenence. With the aim of supporting adults´social and psychical defense mechanisms with respect to social and psychological adaptation.
Keywords: Personality. Social environment. Social-psychical adaptation of adults.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!