Kniha o živote

máj 28 2018

The book about Life
Abstrakt: V príspevku prezentujeme koncepciu a posolstvo knihy: Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy.
Kľúčové slová: Biodromálna psychológia. Sociálna edukácia. Životný obrat. Projektívne metódy.

Abstract: In the paper we present the concept and message of the book: Life´s turn from Biodromal psychology point of view and The authentic life stories.
Key words: Biodromal psychology. Social education. Life turn. Project methods.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

ÚVOD

Dlho som premýšľala o tom, ako predstaviť novú knihu, ktorá vyšla prednedávnom pod názvom: Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy. (Bratislava 2018. Vydavateľ: Inštitút výchovy a športu a Prohuman, 319 strán. ISBN 978-80-972795-2-3.)

Priznám sa, chcem sa vám – čitateľom, prihovoriť z duše. Pretože hovoriť o živote je pre mňa tá najdôležitejšie téma. Všetci sme vzácni, jedineční, dokonalí. Tu a teraz. A každý deň žitia. Iba si to uvedomujeme viac alebo menej. Nič nie je náhodná hra, nikto nie je viac alebo menej dôležitý. Každý z nás je úžasný originál, obdarený talentami a poslaný na tento Svet preto, aby tvoril svoj život. Duševná lenivosť a záhaľka, povrchné a mnoho razy aj medzi blízkymi zavádzajúce neúprimné medziľudské vzťahy, vyprázdnené srdcia mnohých ľudí, ktoré iba predstierajú city, lásku a záujem o druhých a honba za ilúziou poľahky plynúceho a hlavne materiálne bohatého života, s neprebernými možnosťami povrchnej zábavy - je pre mnohých dnešných ľudí ten najväčší sen. Hovorí sa tomu šťastný život, úspech, bohatstvo, ale ja tomu hovorím aj pretvárka, predstieranie, manipulovanie a zavádzanie, moc nad druhým človekom, svet ilúzii a umelosť, aj prešibanosť na úkor druhých. Tak veru, drahí čitatelia. Som rada, že v duchu nesúhlasíte s tým, čo píšem, že sa voči tomu ohradzujete. To je pre mňa skvelá správa. Lebo tak to má byť. Máte sa ozvať, ak s niečím bytostne nesúhlasíte. Máte sa zastať svojho presvedčenia a svojej osoby. Veď kto to má urobiť za Vás? Ste dokonale vybavení k tomu, aby ste žili hodnotne a skvele. Je dobre, že so mnou nesúhlasíte, lebo tým ste na ceste, ktorá vedie k precitnutiu a možno dokonca k vašej osobnej zmene. Obrat k Dobru začína tak, že nesúhlasíme so Zlom. Odmietame sa podieľať na tom, čo je pre našu Dušu neprijateľné a skazonosné. Vyjadríme to vlastnou odvahou plávať proti prúdu dravej rieky života na tejto Zemi, rieky ktorá je psychicky ťažko zvládnuteľná pre mnohých dnešných ľudí.

Doba, v ktorej žijeme je obzvlášť náročná na psychiku ľudí v každom veku, na deti, na rodiny, na medziľudské vzťahy a komunikáciu. Vždy bola nejaká doba, to je pravda. Ale vždy v tej dobe žili iní ľudia, niektorí viac a niektorí menej odolní voči psychickým záťažovým situáciám, na ktoré je dnešok až nadmieru bohatý.

Čo sa deje ľuďom v dnešku?

Sociálne prostredie sa dnešným ľuďom neraz javí ako rozsiahla púšť sociálnej komunikácie a medziľudských i osobných vzťahov. Nastoľujú sa nové otázky, ktoré sa týkajú kvality života ľudí. A tiež otázky morálneho a sociálneho pokroku ľudstva v súčasnosti. Vyzdvihujú sa mnohé zmeny v konaní jednotlivcov a sociálnych skupín. Mnohí ľudia prežívajú vedome či podvedome realitu dneška ako duchovne vyprázdnený priestor. Vedomky či nevedomky trpia, čo sa prejavuje v hojnom výskyte duševných a somatických ochorení. Púšť sociálneho prostredia sa rozširuje prostredníctvom patologických sociálnych a medziosobných vzťahov, nevhodnou komunikáciou a nie zriedka aj nemorálnym konaním ľudí.

Mnohí ľudia však volajú po možnostiach a spôsobe, ako zmeniť psychologickú a sociálnu realitu ich života, pretože nie sú spokojní s danými pomermi. Pravda je taká, že málokto z nich si uvedomuje, že túto realitu vytvárajú ľudia sami. Ibaže si neraz nepripúšťajú svoj vlastný podiel na čoraz viac duchovne vyprázdnenom priestore ich vlastného žitia. A tak: „Ľudstvo ako celok stojí pred vážnou dilemou: pokračovať v doterajšom trende s manipuláciou svetom, alebo sa obrátiť do svojho vnútra a podstúpiť proces radikálnej premeny, ktorá smeruje k úplne novej úrovni vedomia a uvedomenia ľudí. Zatiaľ čo ľahko predpovedateľným výsledkom prvej stratégie je smrť v atómovej vojne alebo v technologických odpadoch, druhá alternatíva by mohla vyústiť do evolučných perspektív.“ (S. Grof, 1992, s. 317.)

Stanislav Grof, svetoznámy psychiater českého pôvodu, je toho názoru, že v kolektívnom a svetovom meradle dnes panuje myšlienkový rámec vytvárajúci filozofiu života ľudí, v ktorej sa zdôrazňuje sila, súperenie a presadzovanie seba a glorifikuje sa lineárny pokrok a neobmedzený rast. Dnes sa považuje materiálny zisk a rast za hlavné kritérium blahobytu a meradlo životnej úrovne jednotlivcov a sociálnych skupín. Taká ideológia a stratégia vedie ľudí k vážnym konfliktom s ich vlastnou prirodzenosťou a vedie tiež ku konfliktom s vesmírnymi zákonmi.
Iba stratégia vnútorných premien človeka, ako sily schopnej zmeniť svet, je zdá sa, jediná reálna šanca pre zachovanie nášho sveta.

Vnútorná premena sa môže dosiahnuť iba na základe individuálneho rozhodnutia, sústredného úsilia a osobnej zodpovednosti. Učenie sa ľudí je individualizačným procesom utvárania vlastnej identity, autonómie, celistvosti a integrity tela, psychiky, sociálneho a duchovného rozmeru človeka. Učí sa celá ľudská bytosť a teda učenie sa je živý a tvorivý proces. (M. Machalová, 2013.)

Akýkoľvek plán na zmenu situácie sveta je problematický, pokiaľ neobsahuje sústavné úsilie o zmenu ľudských podmienok, ktoré vytvorili túto krízu. Vývojová zmena vedomia je životne dôležitá pre budúcnosť sveta. A záleží na iniciatíve každého človeka. (S. Grof, 1992.)

Človek je dôstojné stvorenie. Dôstojnosť je majestátne bytie. (Osho, 2007.)
Otázkou je, či v súčasnom svete je človek naozaj majestátne bytie? Sú ľudia majestátni vo svojom konaní a správaní? Žijú dôstojný život? Podporujú štáty sveta majestát – dôstojnosť svojich občanov? Dôstojnosť človeka je spätá s duchovným svetlom osoby, o ktorom píše Š. Šak (2016, s. 12) takto: ...“Svetlom duše, svetlom čistého rozumu svieti celá bytosť dobrých, čistých a svätých ľudí... pretože ničím nerozptyľovaní, nevidiac nič zbytočné a hlboko sústredení, pozerajúc sa do svojho vlastného srdca, pozorujú každý jeho pohyb a takéto vnímanie dáva ľuďom duchovné svetlo.“

Avšak, chceme dodať, že ľudstvo dneška sa žiaľ nachádza v zajatí majetníckych medziľudských vzťahov, virtuálneho emocionálneho sveta, v iluzionistickej konštrukcii života, ktorá nemá nič spoločné s úctou k človeku, ani s duchovným svetlom.

Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy

V knihe s týmto názvom sme sa s úprimnou snahou venovali jedinečným a neopakovateľným premenám v prežívaní a konaní ľudí na ich životnej ceste. Stvárnili sme našu dlhoročnú teoretickú prácu na psychologickom a edukačnom koncepte psychickej vyspelosti dospelých ľudí. Knihu tvorí vedecký text a autentické životné príbehy, ktoré napísali vysokoškolskí študenti denného a externého štúdia troch vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, v priebehu rokov 2002 až 2017. A tak v druhej kapitole spomenutej knihy predkladáme ich úprimné spovede pod názvom „Môj životný obrat“. Vyjadrujeme úžas nad citovou hĺbkou a múdrosťou študentov, ktorých sme mali to šťastie v živote stretnúť a viesť ich v rámci študijného predmetu Biodromálna psychológia (Psychológia životnej cesty). A to po dlhý čas, v rôznych ročníkoch a semestroch ich štúdia. Dovoľujeme si skromne a s čistým svedomím vyjadriť, že ide doslova o „našich“ študentov a že bez nich by táto knižka neuzrela svetlo sveta. Zanechali v našej mysli a srdci hlbokú stopu. Máme nádej, že cítili to, čo my na spoločných vyučovacích hodinách. Vytvorili sme spolu žičlivé prostredie pre sebavyjadrenie každého z nás. Vzájomnosť, otvorená diskusia aj zaujatie témami, rešpekt a úcta, tiež ochota úprimne sa vyjadrovať, boli na prednáškach a seminároch predmetu Biodromálna psychológia úplnou samozrejmosťou. Aj preto študenti v práci na tému „Môj životný obrat“ spontánne, úprimne a celkom otvorene vyjadrili svoje dôležité zážitky, udalosti, poznanie a nadobudnuté životné skúsenosti. Sme hrdí na našich študentov, ktorí aj prostredníctvom písomných prác uverejnených v tejto knihe, prejavili svoju osobnosť s otvorenou mysľou i srdcom, bez prikrášľovania.

Takže milí študenti, moji spolupútnici na ceste vzdelávania, kráčajte životom slobodne a hrdo a zároveň aj pokorne. Ďakujem vám, lebo učili sme sa navzájom – Vy odo mňa a Ja od vás všetkých.

Slová k čitateľom knihy

Obsah knihy Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy tvoria vedecké a odborné príspevky a tiež autentické životné príbehy ľudí pod názvom „Môj životný obrat.“ Spojenie vedeckého a odborného textu, podloženého teoretickým a empirickým výskumom s autentickými životnými príbehmi, ktoré napísali vysokoškolskí študenti denného a externého štúdia z troch vysokých škôl na Slovensku a v Čechách, považujeme za krok k obohateniu teoretického poznania o životnú realitu ľudí a naopak, krok k obohateniu životnej reality ľudí o teoretické poznanie.

V tejto knihe vyjadrujeme svoj odborný názor na psychologický, edukačný a sociálny aspekt života dospelých ľudí v dnešku, z pohľadu celoživotnej vývinovej psychológie, čiže biodromálnej psychológie a z pohľadu sociálnej edukácie dospelých.

V centre našej pozornosti je predovšetkým rozvoj spôsobilostí ľudí k žitiu, rozvoj osobnosti dospelých, sociálna edukácia, rozvoj individuálneho potenciálu, sociálnopsychická adaptácia ľudí, sebareflexia a sebapoznanie, projektívne metódy poznania a sebapoznania človeka aj ďalšie témy.

V príprave knihy nás viedol úprimný záujem motivovať čitateľov k premýšľaniu o sebe a o druhých ľuďoch a podporiť ich v tom, aby boli verní svojmu jedinečnému talentu, nadaniu, schopnostiam. Pretože iba vďaka vlastnému úsiliu a svojim pričinením sa môžu dopracovať k odpovedi na otázku Kto som? Kým chcem byť? Ako žijem a ako chcem žiť? Ak porozumejú svojej životnej ceste, tak majú šancu pochopiť aj druhých ľudí na ich životnej ceste.

Srdcom tejto knihy sú autentické životné príbehy osôb vo veku 19 až 45 rokov, ktorí sú živým svedectvom mnohých a neľahkých „životných obratov“ a osobných zmien na ceste sebapoznania a sebarealizácie človeka.

Tak ako bájny vták Fénix „vstal z popola“ silnejší a nádhernejší, než bol kedykoľvek predtým, tak aj životné príbehy v tejto knižke svedčia o tom, že prekonať náročné životné situácie, udalosti a problémy sa oplatí, lebo tí, ktorí ich prekonali, zväčša vskutku vstali z popola. A osobnou skúsenosťou sa stali vnímavejší k sebe, aj k druhým ľuďom.

Kniha je živým svedectvom neopakovateľnosti a jedinečnosti každého človeka. Ľudia v životnom období mladosti a stredného veku, hlavní hrdinovia 2. kapitoly tejto knihy, vlastnými životnými príbehmi a svojou úprimnosťou a ochotou podeliť sa o získanú skúsenosť, zanechávajú vzácny odkaz. Vnášajú inšpiráciu do života vnímavých ľudí, ktorí si chcú nielen niečo prečítať, ale aj pochopiť a bohatší o novú skúsenosť aj konať v prospech svojho života. Kniha je vedeckým textom, ktorý je ilustrovaný autentickými príkladmi biodromálnej psychológie (psychológie životnej cesty), v podobe písomného sebavyjadrenia dospelých osôb na tému „Môj životný obrat.“ Knihu sme autorsky napísali a zostavili tak, aby bola nielen inovatívna v danom odbore poznania a skúmania, ale aj čitateľsky príťažlivá hodnotnými teoretickými a aplikovanými poznatkami. Veríme, že táto publikácia má šancu stať sa užitočným zdrojom poznania pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný ani ich vlastný život, ani život druhých ľudí, ani život na našej drahej planéte Zem.

Autor: Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Literatúra

GROF, S. 1992. Dobrodružství sebeobjevování. Praha: Gemma89. 257 s. ISBN 80-85206-15-3.
MACHALOVÁ, M. – SENKO,P. 2018. Životný obrat človeka z pohľadu biodromálnej psychológie a Autentické životné príbehy. Bratislava: Inštitút výchovy a športu a Prohuman. 319 s. ISBN978-80-972795-2-3.
MACHALOVÁ, M. 2013. Preventívna sociálna práca – Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov: Prešovská univerzita. 272 s. ISBN 978-80-555-0932-7.
OSHO. 2007. Kniha poznání. Praha: Pragma. 270 s. ISBN 978-80-7349-082-9.
ŠAK, F. 2016. Sviecou tela je oko. In: ISTINA – Mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, roč.XXI, jún 2016. ISSN 1335-6739.