Recenzia monografie Kompetence ve vzdělávání dospělých

jún 29 2020

VETEŠKA, Jaroslav. 2010. Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociálne aspekty. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha. 200 s. ISBN 978-80-86723-98-3.

Téma kompetencií vo vzdelávaní nielen dospelých je už pár rokov stále zaujímavá. Ako uvádza sám autor: „Nové ponímanie a modelovanie kurikula vzdelávania dospelých vychádza z kompetenčného poňatia, ktoré významne ovplyvnilo edukačnú realitu na prelome 20. storočia. Je preto nevyhnutné teoreticky, metodologicky a aplikačne popísať a analyzovať túto oblasť interdisciplinárnou optikou.“ (s. 35).

Obsahom knihy, ako už sám názov vypovedá, sú kompetencie vo vzdelávaní dospelých zasadené do rámca vzdelávania, aj práce s ľudskými zdrojmi, možnosťami, ako sa získavajú a čím sú tieto kompetencie ovplyvňované.

Publikácia vznikla v súvislosti s riešením grantového projektu Grantovej agentúry Českej republiky „Andragogický model učenia a vzdelávania dospelých založený na získavaní a rozvoji kľúčových kompetencií.“

Monografia je rozdelená do štyroch kapitol.

Autor začína kapitolou „ Kľúčové pojmy v koncepte celoživotného učenia“, kde prezentuje vznik a rozvoj celoživotného vzdelávania a učenia, systém počiatočného vzdelávania a v andragogickom diskurze rozoberá ďalšie vzdelávanie.

Druhá kapitola „Kvalifikácia a kompetencie – všeobecné teoretické východiská“ vysvetľuje kompetenčné paradigmy v kurikule vzdelávania dospelých, súvislosti s nezamestnanosťou a trhom práce v období globalizácie, predstavené sú v nej Európske strategické a kurikulárne dokumenty, reforma českého vzdelávacieho systému a vzdelávacie ciele v kontexte Bloomovej taxonómie.

Tretia kapitola „Kompetencie v kurikule vzdelávania“ je zameraná na charakteristiku termínu kompetencia, porovnáva opisy viacerých domácich i zahraničných autorov, schopnosti a ďalšie zdroje kompetencie, štruktúru, znaky a delenie kompetencií, predstavuje kľúčové kompetencie v kurikulu počiatočného aj ďalšieho vzdelávania, poukazuje na dôležitosť posunu od výstupov vzdelávania k výsledkom vzdelávania a učenia.

Poslednou štvrtou kapitolou je „Kompetenčné chápanie rozvoja a riadenia ľudských zdrojov“ a autor sa v nej sústreďuje na požiadavky trhu práce v oblasti kompetencií, rozvojom zamestnancov zameraným na kompetenčný prístup – CBA, profesijnými a manažérskymi kompetenciami, riadením podľa kompetencií, tvorbou a aplikáciou kompetenčných modelov do organizácie, kompetenčnými profilmi a rozvojom ľudských zdrojov.

Autorov pohľad na problematiku vychádza z poznania veľmi širokého spektra odborných informácií a medzinárodných dokumentov. Svoje názory podkladá porovnávaniami ďalších odborníkov (českých i zahraničných) na uvedenú problematiku. Prehľadnosť a názornosť textu dopĺňa množstvo vizuálneho materiálu v podobe obrázkov, tabuliek, grafu a príloh. Kniha má príjemný formát a pevnú väzbu.

Témou sa autor zaoberal viac rokov. Už v predchádzajúcom období mu vyšli knihy Kompetence ve vzdělávání (Veteška, J.; Tureckiová, M. 2008) a Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí: Kompetence v andragogice, pedagogice a řízení (Veteška, J.; Tureckiová, M. 2008).

Publikácia ma utvrdila v názore o dôležitosti vypracovania odborného kompetenčného profilu vzdelávateľov pôsobiacich v sociálnych službách a jeho následnou implementáciou do rozvoja ľudských zdrojov v sociálnych službách, čo môže viesť k zvýšeniu kvality poskytovania týchto služieb.

Poznatky uvedené v knihe využijú nielen odborníci z pedagogiky, andragogiky, študenti týchto odborov, ale aj ľudia z praxe, ktorí sú odborníkmi a pohybujú sa v oblasti manažovania ľudských zdrojov.

Mgr. Miroslava Debnáriková,
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre