Píšeme spoločne históriu kvality v sociálnych službách na Slovensku

jún 20 2018

V dňoch 17.-18.mája 2018 sa uskutočnil jubilejný medzinárodný kongres s názvom: „Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“. Stretnutia sa zúčastnili pozvaní hostia zo zahraničia aj zo Slovenska, aby si spoločne zaspomínali na pracovné začiatky, ako aj úspechy v oblasti spolupráce a partnerských projektov na tému: Kvalita v sociálnych službách.

Čo je kvalita a aké miesto v nej má človek? Čo musí ovládať odborný pracovník, aby mohol poskytovať kvalitné sociálne služby? Aké podmienky vytvárajú politici vo Švajčiarsku, v Nemecku, v Českej republike a akú podporu majú poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku od našich politikov a legislatívcov? Je kvalita len o peniazoch, alebo skôr o prístupe ľudí? Čo všetko sa musí dokumentovať a čo kontrolujú úrady? Na tieto aj ďalšie otázky diskutovali odborníci s riaditeľmi a riaditeľkami zariadení sociálnych služieb v Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči.

Už samotný názov kongresu „Krása a dobro ležia v dosahu ľudskej skúsenosti“ môže prezradiť skrývajúce tajomstvo odborných prednášok na prastarú tému kvality, ktorá sa nesie od čias zrodu života človeka na zemi, až po dnešné vedecky vytvárané systémy a modely riadenia kvality.

Už najstaršie záznamy ľudstva obsahujú záznamy o kvalite – dokonalom dobre, po ktorom ľudstvo túžilo. História aj súčasnosť nám prinášajú svedectvá o cestách kvality, dobra a krásy, ktorými sa túžime uberať vo všetkých odvetviach nášho života. S postupným vývojom spoločnosti a zvyšujúcou sa komplikovanosťou sociálno-kultúrneho prostredia, vzťahov v spoločnosti aj v človeku samotnom, začali sa rozvíjať a následne tiež komplikovať aj pohľady na kvalitu, jej definície, spôsoby jej zabezpečovania a dokazovania. Nastúpili systémy a modely manažérstva kvality, nástroje a techniky.

Tieto systémy a modely kvality sa postupne začali zavádzať aj do sociálnych služieb vo vyspelých krajinách Európy. Prvými lastovičkami, ktoré začali s touto témou na Slovensku, boli zakladatelia spoločnosti Tabita s.r.o., ktorí sa v rokoch 2000 – 2003 zúčastnili medzinárodného benchmarkingového projektu E.U.SenioBench. V tomto projekte sa porovnávalo 16 nemeckých a 14 európskych zariadení pre seniorov podľa modelu EFQM.

Následne v roku 2003 založili spoločnosť Tabita s.r.o., ktorá sa už 15 rokov venuje problematike kvality so zameraním na sociálne služby. Keď v roku 2003 prvýkrát predstúpili konatelia spoločnosti s myšlienkami systémového prístupu ku kvalite na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny, stretli sa s nepochopením a odmietaním. Pracovníci MPSVR, ale aj samotní poskytovatelia odmietali myšlienku, že kvalita sociálnych služieb sa v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách dá systémovo monitorovať a merať.

Obaja priekopníci (Ondrej Buzala, Mária Kovaľová) sa však nevzdávali a maličkými krokmi začali nielen s osvetou, ale aj so samotnou implementáciou systému manažérstva kvality a modelov (CAF, EFQM).

Prvou odvážnou organizáciou, ktorá sa rozhodla pre systémové riadenie kvality bola Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz).

Ako prvý partner spoločnosti Tabita s.r.o. zaviedla už v roku 2006 nielen Systém manažérstva kvality ISO, ale aj Model EFQM. O začiatkoch kvality a o dnešnej bohatej činnosti oddelenia kvality nás informovala riaditeľka Mgr. Zuzana Filipková, PhD. Dnes táto organizácia patrí k najkvalitnejším poskytovateľom sociálnych služieb v Českej republike. Oddelenie kvality sa stará o 1000 svojich zamestnancov.

Foto: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. (Slezská diakonie)Foto: Mgr. Zuzana Filipková, PhD. (Slezská diakonie)

Na Slovensku sa prvou lastovičkou stalo Mesto BANSKÁ BYSTRICA, ktorá v roku 2008 implementovala do všetkých svojich zariadení S T N EN ISO 9000. V roku 2011 sme 11. novembra spolu s naším učiteľom a poradcom Ing. Ladislavom Majchrákom založili Asociáciu manažérov a audítorov kvality v sociálnych službách (AMAQ) a akreditovali kurz Manažér kvality pre sociálne a zdravotnícke zariadenia. Pri tomto jubileu sme si spolu s jeho absolventami spomenuli na svojho veľkého učiteľa. Ďakujeme Lacko.

Na kongrese ďalej vystúpili: Dr. Miroslav Danys, spoluzakladateľ Sliezskej diakonie, dlhoročný člen Ústredného výboru pre strednú a východnú Európu v rade evanjelických cirkví v Nemecku, dlhoročný člen výboru IKTM. V súčasnosti poverenec pre Východnú Európu nadácie Eben-Ezer v Lemgo a docent na IMKD (Institut für Management in der Kirche und Diakonie) cirkevnej vysokej školy Wuppertal / Bielefeld-Bethel. V moderovanom rozhovore predstavil svoj životný príbeh, ktorý prepájal teológiu s diakoniou nielen v západnom Nemecku, ale predovšetkým vo východnej Európe.

Andreas Bartels, referent pre Európu v organizácii Arbeiter Wohlfahrt, AWO; www.awo.de vystúpil počas kongresu dvakrát. Prvý krát nám predstavil model duálneho vzdelávania pre opatrovateľov v pobytových a v ambulantných službách, ako aj v domácej opatrovateľskej službe. V druhej prednáške nám predstavil nadnárodné projekty prostredníctvom štrukturálnych zdrojov z EÚ, ktorými nemeckí kolegovia financujú všetky inovatívne, vzdelávacie a vedecké projekty so zameraním na vzájomnú výmenu skúseností a benchlearning nielen v kvalite, ale predovšetkým v celoživotnom vzdelávaní. Poslucháči vyjadrili nielen tichú závisť, ale aj svoje znepokojenie, že na Slovensku sa z Európskych fondov k dnešnému dňu nefinancovali podobné projekty, ktoré by pomohli sociálnym službám vo zvyšovaní, alebo v zabezpečovaní kvality.

Organizácia AWO bola založená v roku 1919 ríšskou poslankyňou sociálnej demokracie Mariou Juchacz. AWO pôsobí v rámci celej Spolkovej republiky Nemecka a patrí medzi piatich najväčších poskytovateľov sociálnych služieb prostredníctvom 480 krajských spolkov, v 3800 miestnych spolkoch s 382 000 členmi, 70 000 dobrovoľníkmi a 173 000 zamestnancami. Vo všetkých spolkových krajinách prevádzkuje 14 000 zariadení a zriadilo 2000 vlastných sociálnych zariadení (domovov) a školských zariadení.

V ďalších prednáškach sme sa zamýšľali: môžu byť normy ISO, ako aj Model CAF alebo EFQM rovnako použiteľné do sociálnych služieb ako do automobilového priemyslu?

Na tieto otázky nám zodpovedali prednášajúci PaedDr. Marek Vanko zo spoločnosti TUV SUD Slovakia, v súčasnosti zodpovedný za komunikáciu s klientmi v oblasti nachádzania optimálnych riešení s prednáškou: “Je spokojnosť priamo úmerná kvalite služieb?“ a Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. MBA z Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z., vedúca posudzovateľka Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť (modely EFQM, CAF a ZET). Školiteľka a poradkyňa pri implementácii modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF a modelu ZET pre hodnotenie systémového prístupu k spoločenskej zodpovednosti v rámci súkromného sektora a štátnej a verejnej správy s prednáškou: “Model CAF a spätná väzba – Efektívny používateľ modelu CAF“.

Foto: Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. MBA z Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.Foto: Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. MBA z Centra výnimočnosti a zodpovedného podnikania o.z.

Zámerom usporiadateľov a jubilantov bolo počas týchto dvoch dní v krásnych historických priestoroch Holičskej Besedy, ktorá je dnes sídlom Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, zodpovedať si zásadnú otázku: Obsahujú systémy, ktoré spoločne dnes zavádzame do zariadení sociálnych služieb aj konanie dobra a motivujú nás ku konaniu dobra a krásy pre človeka, ktorý sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii a potrebuje našu pomoc? Alebo sú zariadenia sociálnych služieb skutočne tak nekvalitné, ako o nich stále častejšie píšu novinári? Sú potrebné mediálne škandály, alebo nešťastia, aby sa písalo o ťažkej a zodpovednej práci opatrovateliek, sestier a terapeutov pri lôžkach klientov?

Súčasťou stretnutia bol krst odborných publikácií: “Kvalita sociálnych služieb v kocke I. a II“. Obe publikácie sú určené odbornej verejnosti, ktorá sa chce vzdelávať v téme kvalita sociálnej práce a kvalita v sociálnych službách a bude zároveň slúžiť ako študijný materiál vo vzdelávacom kurze: Manažér kvality v sociálnych službách.“ Krstným otcom oboch publikácii je náš dlhoročný priateľ Albert Urban Hug, ktorý na kongrese vystúpil s odbornými prednáškami na tému: „ Kvalita je dobrá, ale kde zostáva človek?“ a „ Opatrovať, alebo písať. Čo je teraz dôležitejšie?“ Albert Urban HUG , Švajčiarsko, Štúdium: Pflegefachmann, Pflege-Pädagogik und Pflege-Management, Sozial- und Geistes-Wissenschaften, Volks- und Betriebswirtschaft a expert na ošetrovateľstvo – opatrovateľstvo s ťažiskom psychiatria a dlhodobá starostlivosť. Pôsobil ako riaditeľ zariadení sociálnych služieb a učiteľ odborných predmetov. Vybudoval obchodnú spoločnosť IHR HUG and Partner GmbH so zameraním na rozvoj organizácie a zabezpečenie kvality s ústrednou témou: „Ľudskosť a hospodárnosť.“( www.ihr.ch). Vo svojich prednáškach prešiel s účastníkmi kongresu džungľou dokumentačných predsudkov a predstavil situačné príklady z praxe tak, aby ukázal, ako má vyzerať individuálny prístup ku klientovi a jasná štruktúra dokumentačného systému.

Foto: Krst knihy Kvalita sociálnych služieb v kocke I. a II. lupienkami ružíFoto: Krst knihy Kvalita sociálnych služieb v kocke I. a II. lupienkami ruží

Vyvrcholením jubilejného kongresu bolo vyhlásenie národných súťaží: „Sociálne služby obrazom a slovom 2018 “ (Neanonymná literárno-fotografická súťaž v žánroch: blog, fotografia, fotoreportáž, vedecko-odborná publicistika pre autorov nad 18 rokov na tému z oblasti sociálnych služieb) a súťaž: „TOP Manažér kvality v sociálnych službách 2018“.

Autor: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
Autorka je teologička so zameraním na diakonickú sociálnu prácu a magisterka verejného zdravotníctva so zameraním na riadenú dokumentáciu a riadenie rizík . Od roku 1991 sa venuje opatrovateľskej starostlivosti so zameraním na seniorov. Je poradkyňou a audítorkou kvality v sociálnych službách. Od roku 2014 je prezidentkou Asociácie odborných pracovníkov v sociálnych službách a spoluzakladateľkou OZ Planéta malého prínca.
www.aopss.sk