Sociálne služby krízovej intervencie v marginalizovaných lokalitách

mar 15 2021

Social servicies of crisis interventions in marginalized communities

Abstrakt: Úroveň poskytovania sociálnych služieb na Slovensku stále prechádza obdobím transformácie, pričom sa snaží porozumieť komunitnej práci, ako prínosu pre miestnu správu vo veciach verejných, ako aj pre rozvoj občianskej spoločnosti. V slovenskom prostredí možno pozorovať v praxi niekoľko základných stratégií práce s komunitami v záujme riešenia ich lokálnych problémov, a to: poskytovanie sociálnych služieb (sociálna práca), advokácia a komunitný rozvoj. Komunitné organizovanie (ako potenciálna štvrtá stratégia práce s komunitami alebo susedstvami) sa v tejto krajine ešte stále využíva veľmi zriedkavo, hoci by mohlo ísť o veľmi účinný a finančne nenáročný nástroj dosiahnutia sociálnej zmeny v demokratickej spoločnosti, akou SR je (Korpesio, 2012).
Kľúčové slová: komunitná práca, marginalizované komunity, sociálne služby

Abstract: The Slovak Republic is still going through a period of transformation, trying to understand community work as a benefit for local governance as well as for the development of civil society. In the Slovak environment, several basic strategies for working with communities can be observed in practice in order to solve their local problems, namely: the provision of social services (social work), advocacy and community development. Community organization (as a potential fourth strategy for working with communities or neighborhoods) is still very rarely used in this country, although it could be a very effective and inexpensive tool for achieving social change in a democratic society such as Slovakia (Korpesio, 2012).
Key words: community work, marginalized community, social servisies

Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)Foto: Rudolf Baranovič - fotoobrázky života okolo nás (2020)

Sociálne služby krízovej intervencie v marginalizovaných komunitách

Sociálna služba je určitá forma odbornej činnosti, sociálnej pomoci pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácií (MPSVR SR, Sociálne služby, 2020). Podstatou tejto činnosti rodinám, jednotlivcom, alebo komunitám je prevencia, riešenie, zmiernenie v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách. Umožniť samostatný plnohodnotný život každému jednotlivcovi, zabezpečiť mu základné životné potreby, zabrániť, aby nebol sociálne vylúčený zo spoločnosti a taktiež , zabezpečiť starostlivosť o dieťa, kde si to negatívna situácia v rodine vyžaduje ( Slovensko.sk, 2016).

Nepriaznivá sociálna situácia je „ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dôchodkový vek“),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.“ (Zákon č. 448/2008 Z.z., §2, ods.2).

Sociálne služby krízovej intervencie1 sú k dispozícii fyzickým osobám pri riešení rôznych nevyhovujúcich, neštandardných situáciách napr. v oblasti stravovania, bývania, ošatenia, základných hygienických návykoch a iné. Tieto služby sa realizujú prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, integračného centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na polceste, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového bývania. Každá jedna služba pre klienta má svoje špecifiká a je len na klientovi, ktorú si vyberie. Jeho výber kvalitnejšej alternatívy, formy či už napr. bývania, aktivity mu napomáha k sociálnej integrácii (MPSVR SR, 2021). Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená, narušená bezpečnosť alebo život človeka. Negatívne následky , ktoré sú sprevádzané každou krízou sú rôznorodého charakteru. Prinášajú destabilizáciu v psychickej, ale aj v sociálnej oblasti, strach i bezmocnosť. Legislatíva Slovenskej republiky v súlade s platným právnym stavom plní krízová intervencia v existujúcom systéme sociálnej pomoci na Slovensku dve hlavné úlohy – riešiť akútny krízový stav jedinca skupiny alebo komunity, v rámci zabezpečenia nielen ich potrieb ale ich zároveň informovať o nárokoch, ktoré občanovi plynú z právnych noriem upravujúcich systém sociálnej ochrany, poskytovania sociálnych služieb a sociálnej prevencie, dávok sociálnej pomoci a pomáhať občanom v hmotnej a predovšetkým v sociálnej núdzi. (Šrobárová, 2019).

V prípade každej intervencie sa musia rešpektovať zásady:

  • občan musí mať právo riešiť si vlastný problém, na základe svojich vedomostí, schopností a možností ,
  • rešpektovať občana s jeho pozitívnymi aj negatívnymi stránkami, veriť mu, a dať mu príležitosť, že na základe vlastného pričinenia bude schopný zmeny v živote,
  • dodržiavať diskrétnosť, a občan musí mať právo pozrieť do svojej spisovej dokumentácie , spisu prijímateľa sociálnej služby,
  • aplikovať nové informácie a poznatky z oblasti sociálnej práce, metód sociálnej práce, v prospech občana (DSS Integra, 2021).

Terénna sociálna služba krízovej intervencie v marginalizovaných komunitách

Sociálne služby krízovej intervencie sú poskytované fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v rôznych nepriaznivých situáciách ako je napr.: strata bývania, nevyhovujúce životné podmienky, domáce násilie , strata zamestnania, a pod., prostredníctvom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie, nízkoprahového denného centra, integračného centra, komunitného centra, nocľahárne, útulku, domova na polceste, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a zariadenia núdzového bývania (MPSVR SR, 2021).

Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach

Nízkoprahové denné centrum – slúži na poskytovanie odbornej pomoci, sociálneho poradenstva obyvateľom, aby im boli zabezpečené situácie a podmienky základných životných potrieb, alebo obyvateľom v nepriaznivej sociálnej situácii, ale aj tým, ktorí nemajú svoje životné návyky. Ďalej poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Poskytnutá pomoc je aj obyvateľom, ktorí boli závislí na návykových látkach alebo návykových škodlivých činností, alebo nemajú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy, i jednotlivca alebo skupinu obyvateľov, ktorí zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudobe . Okrem iných aktivít pomoci sa tu utvárajú podmienky na prípravu, výdaj stravy alebo výdaj potravín (IA MPSVR SR, 2021).

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu - poskytuje odbornú pomoc, sociálne poradenstvo, začlenenie do spoločnosti osobám a ich rodinám, aby si mohli samostatne riešiť svoje problémy v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností (IA MPSVR SR, 2021).

Inštitúcia komunitné centrum má zameranie vytvárať komunity a komunitné vzťahy v priestore svojej územnej pôsobnosti. Komunitné centrum realizuje všetky obligatórne činnosti podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych službách. Od poskytovania sociálneho poradenstva, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálne a vzdelávacie služby v podobe predškolských klubov, programov včasnej starostlivosti, klubov pre rodičov a deti, doučovania, tútoringu a mentoringu pre deti a mládež i kariérneho poradenstva. Realizuje rôzne preventívne a záujmové programy ako napr. voľnočasové aktivity a záujmové krúžky.

Deti a mládež majú možnosť navštevovať nízkoprahové kluby. Komunitné centrá neopomenuli realizovať ani formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia, interkulturálne aktivity a vytvárajú priestor pre dobrovoľníctvo. Zároveň poskytujú asistenciu samosprávam a ďalším inštitúciám, záujmové činnosti (Miková, Pauliová, 2001). Realizácia komunitných centier dáva priestor pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú prácu a zároveň poskytovanie služieb a výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vzájomnú interakciu aj ostatnými obyvateľmi obce. Sociálne služby sa poskytujú aj v iných zariadeniach ako je integračné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste i zariadenie núdzového bývania. Klasifikácia sociálnej práce: prípadová, skupinová a komunitná (Schuringa, 2007).

Poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v čase pandemickej situácie

Covid-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. V decembri v roku 2019 prvý krát v čínskom meste Wu-chan identifikovali toto ochorenie u pacientov so závažným respiračným ochorením. Najviac postihnutým miestom Covid -19 je dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa rýchlo prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašlaní, kýchaní, ale aj pri rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Vírusové ochorenie sa prenáša aj kontaminovanými predmety. V prípade pandémie Covid-19 ide o ohrozenie verejného zdravia II. stupňa, a preto vláda SR na celom území SR vyhlásila mimoriadnu situáciu s účinnosťou od 12. marca 2020 od 6.00 hod. a trvá i naďalej. Vláda SR vyhlásila núdzový stav a začal platiť od 16. marca 2020 od 6.00 hod. pre štátnych poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na základe vyvíjajúcej sa situácie sa postupne núdzový stav rozšíril aj pre súkromný sektor poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti i pre oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách (MIRRI SR, 2021). Od pondelka 8. februára 2021 štartuje COVID automat2 a núdzový stav sa predlžuje o 40 dní na celom území Slovensku.

V tejto situácii sa segregované lokality, s vysokou koncentráciou obyvateľov, žijúcich v chudobe a nevyhovujúcich životných podmienkach, stávajú špecifickou rizikovou skupinou v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu, lebo je viac činiteľov, ktoré ohrozujú tieto skupiny ako napr. nedostatočné hygienické podmienky vrátane prístupu k pitnej vode, zhoršený prístup k zdravotným službám, nevedomosť, nesprávne návyky osobnej hygieny, zlý zdravotný stav vrátane neliečených a chronických chorôb, hustota obyvateľstva. Ďalším faktorom je tu zvýšený návrat občanov MRK domov zo zahraničia a tým riziko prenosu ochorenia Covid 19 stúpa (ÚVZ SR, 2021).

Činnosti, ktoré realizuje Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služby pre deti a rodinu počas mimoriadnej situácie

V rámci Národného projektu Komunitné služby v marginalizovaných rómskych komunitách , je nevyhnutnosťou a potrebou poskytovať pomoc v maximálnom rozsahu v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu v SR, a to za súčasného rešpektovania opatrení príslušných orgánov verejnej moci. Aj v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu poskytovatelia služieb Komunitné centrum, Nízkoprahové denné centrum, Nízkoprahová sociálna služby pre deti a rodinu, poskytujú sociálne služby za podmienok dodržiavania aktuálnych nariadení vlády, usmerneniami, odporúčaniami a metodickými pokynmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/so...), opatreniami vydanými ÚVZ SR, hlavným hygienikom SR, príslušnými RÚVZ SR a inými oprávnenými orgánmi. Tu chceme zdôrazniť, že intervencia, ako aktívna činnosť s klientmi je veľmi dôležitá, síce na jednej strane hrozí zdravotné riziko, choroba, ale na druhej strane je tu vzájomný vzťah faktorov úzko prepojených, ktoré majú dopad na celé rodiny a komunity. V rámci intervencií ich sociálni komunitní pracovníci podávajú aktualizované informácie prostredníctvom dostupných prostriedkov a dostupných informačných kanálov a upokojujú celú situáciu (MV SR, 2021). Jednotlivé pracovné pozície a ich náplne sa prispôsobujú aktuálnym platným opatreniam i obmedzeniam. Aktivity, ktoré si zamestnanci Komunitného centra, Nízkoprahového denného centra, Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu určia, musia spĺňať legislatívne podmienky zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v §6 ods. 2 uvádza: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti (In MV SR,2021).“

Hlavnými činnosťami sú podpora ľudských zdrojov, odborné poradenstvo a poskytovanie pomoci, prostredníctvom krízových poradných tímov aktivita v oblastiach zabezpečenia potravín a stravy, hygieny a sanitácie, ochrany zdravia a karanténnej komunikácie, mediácie a podpory. Vzdelávacie aktivity, prípadne supervízie individuálneho alebo skupinového charakteru, v rámci Národného projektu Komunitné služby v marginalizovaných rómsykch komunitách, boli počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 zrušené. Kontrola výkonu činnosti poskytovateľov služieb prostredníctvom regionálnych koordinátorov, v rámci Národného projektu Komunitné služby prebieha prostredníctvom regionálneho koordinátora, a to telefonicky a mailom, minimálne raz a viac krát za mesiac a vedie evidenciu na miestnej a /alebo regionálnej úrovni hlási príslušnému regionálnemu koordinátorovi bezodkladne dôležité informácie a fakty napr. výskyt ochorenia zamestnancov, zhoršenú lokálnu epidemiologickú situáciu, preventívne opatrenia a pod. (MV SR, 2021).

Záver

Poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie v marginalizovaných komunitách je financované z Európskych štrukturálnych fondov, v rámci národných projektov, ktoré implementuje Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

Komunitné centrá v súčasnej dobe poskytujú obyvateľom obcí možnosti rôznych záujmových aktivít, formy neformálneho vzdelávania, programy voľného času pre deti, mládež a dospelých, podporu pri komunitnom organizovaní, poradenstvo a pomoc v oblasti bývania, medziľudských vzťahov, komunitnú rehabilitáciu , ale aj preventívne aktivity. Tieto činnosti sú prínosom v oblasti zamestnania, sociálnej adaptácie v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Pre komunitných pracovníkov je zabezpečený rozvoj profesionálnych, komunitných kompetencií v oblasti vzdelávania a supervízie. Plánované činnosti v rámci Národného projektu Komunitné služby boli kategorizované do dvoch oblastí, hlavnej a podpornej: hlavnú oblasť tvorilo zvyšovanie adresnosti, súhrn služieb, ktoré umožňujú komunitné centrá, rozvoj a kvalita výkonu komunitných pracovníkov. Podpornú oblasť tvorí realizácia a rozvoj personálych kapacít, samotné prevádzky komunitných centier a celkový výkon komunitnej práce ( MV SR, 2021). Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, ktorý vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje „Národný projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ je pokračovaním predchádzajúceho Národného projektu Komunitné centrá v marginalizovaných rómskych komunitách. Miestom realizácie sú kraje – Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, okrem Bratislavského kraja. Projekt sa realizuje v termíne od novembra 2019 do februára 2022. Špecifický cieľ je totožný s cieľom predchádzajúceho projektu: zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Hlavným cieľom tohto projektu je „podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktoré budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.“ (MV SR, 2021). Súčasťou projektu je aj pomoc obyvateľom prostredníctvom sociálnych službieb krízovej intervencie Komunitné centrum , Nízkoprahové denné centrum alebo Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu v 180 obciach i všetkých mestských častiach mesta Košice. Očakáva sa, že prostredníctvom sociálnych služieb bude podporených 20 000 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom projektu je dať do povedomia sociálne služby krízovej intervencie a skvalitňovanie výkonu činnosti Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu.

Čiastočnými činnosťami sú:
1. revitalizovať metodické postupy, harmonizovať metodické riadenie,
2. pomáhať Komunitným centrám, Nízkoprahovým denným centrám, Nízkoprahovým sociálnym službám pre deti a rodinu,
3. vytvárať nové kapacity, skvalitňovať komunitnú sociálnu prácu,
4. monitorovať aktivity projektu.

Cieľom súboru činností je vylepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity, pomocou vynaloženej energie aj ich, zvýšenie celkovej úrovne aktivít i samotný rozvoj zúčastnených subjektov, nárast a možnosti lepšieho prístupu na pracovný trh aj integrácie do spoločnosti zamestnaných občanov (MV SR, 2021).

Ak sa spoja sily prostredníctvom komunitnej práce, celá komunita spolupracuje a prejaví solidaritu voči spoluobčanom, je to najvyšší cieľ komunitnej práce.Uvedomili sme si, že až teraz v tomto pandemickom období sme pochopili zraniteľnosť segregovaných osád. Šírenie vírusu v prostredí extrémnej chudoby je časovanou bombou pre celú spoločnosť. Roky neriešenú situáciu v týchto lokalitách nám ukazuje každodenná realita. Prostredníctvom sociálnych služieb krízovej intervencie nedokážeme zabezpečovať pre všetkých obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít základné hygienické opatrenia bez dôstojného bývania ľudí, bez prístupu k pitnej vode a pod. Každodenná práca pomáhajúcich profesií v lokalitách nám je dôkazom toho, že sme nikdy od začiatku fungovania Komunitných centier nerobili viac komunitnej práce, ako v čase pandémie.

Autorka: Mgr. Lýdia Mirgová

Zoznam bibliografických odkazov

BRNULA, P. - ČAVOJSKÁ, K. - MOZEŠOVÁ, K. - MÓZEŠ, M. - SMREK, M. 2015.: Úvod do teórií sociálnej práce. IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava. ISBN 978-80-89726-36-3. [online]. [cit. 2021.15.01.] Dostupné na internete:
https://fsetest.ujep.cz/img/upload/files/katedry/KSP/Brnula/Uvod_do_teor...
CANGÁR, M. 2018. Komunitná rehabilitácia. [online]. [cit. 2021.15.01.]. Dostupné na internete:
https://www.ia.gov.sk/npkiku/data/files/np_kiku/dokumenty/Metodiky%20201...
ČEREŠNÍKOVÁ, M. a kol. 2017. Štandardy komunitných centier. Bratislava: IA MPSVR SR. ISBN 978-80-89837-05-2.
HAMALOVÁ, M. a kol. 2012. Partnerstvá – významný faktor rozvoja regiónov a obcí. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára. Hybné sily rozvoja regiónov. Bratislava: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. ISBN 978-80-89600-00-7.
HUDECOVÁ, A. - JUSKO, P. - VAVRINČÍKOVÁ, L. - BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A. - PAPŠO, P. 2010. Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií. Banská Bystrica ISBN 978-80-557-0112-7. [online]. [cit. 2021.12.01.]. Dostupné na internete:
http://www.eromaresource.com/files/library/1621/KOMPETENCIE_MONOGRAFIA_2...
INTEGRA. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra. [online]. [cit. 2021.12.01.]. Dostupné na internete: http://www.dssintegra.sk/
KORPESIO C., 2012: Komunitné centrá na Slovensku. Bratislava: Prohuman. [Online: http://www.prohuman.sk/socialna-praca/komunitne-centra-na-slovensku].
LEVICKÁ, J. - LEVICKÁ, K. - BÁNOVČINOVÁ, A. - UHNÁKOVÁ, D. 2016. Teoretické východiská sociálnej práce. Fakulta zdravotníctva sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2016.ISBN 978-80-8082-962-9. [online]. [cit. 2021.12.01.] Dostupné na internete: https://www.truni.sk/sites/default/files/uk/f000057.pdf
MAČÁKOVÁ, S., POLLÁK, M. A KOLEKTÍV. 2008. Komunitné centrá – oáza pre ľudí zo znevýhodnených komunít. [online]. [cit. 2021.12.01.] Dostupné na internete:
http://etp.sk/wp-content/uploads/2015/08/Komunitn%C3%A9-centr%C3%A1-o%C3...
MIKOVÁ, K. a Z. PAULINIOVÁ. 2001. Občianska participácia, pre všetkých ľudí, ktorí chcú spolurozhodovať o mieste, kde žijú. Bratislava: PDCS Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2001. ISBN 80-85576-31-7.
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019. Atlas rómskych komunít 2019.[online]. [cit. 2021.02.07.] Dostupné na internete: https://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020. [online]. [cit. 2021.02.07.]. Dostupné na internete:
https://www.minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-roku-2020
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2021. Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. [online]. [cit. 2021.02.07.] Dostupné na internete:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4166:p..., 03.4.2020
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stratégia pre integráciu Rómov do roku 2020.[online]. [cit. 2021.02.07.] Dostupné na internete: https://www.minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-roku-2020
SCHURINGA, L.2007. Komunitní práce a inkluze Romů. Ostrava: Radovan Goj, 2007.
ŠUTAJOVÁ, J. Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. [online]. [cit. 2021.20.01.] Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2006/Sutajova.html
Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
ŠROBÁROVÁ, S. Služby krízovej intervencie na Slovensku. [online].
Dostupné na internete: https://www.prohuman.sk/socialna-praca/sluzby-krizovej-intervencie-na-sl...


1 Význam pojmu intervencia v našom prípade sa zameriava na zasahovanie, ovplyvňovanie, ochraňovanie občana. V oblasti sociálnej práce sa jedná o zásah do správania jednotlivcov, skupín alebo prípadne konania inštitúcií. Pre občana to znamená psychickú aj praktickú oporu.
2 Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19).