Príspevky z praxe

Premeny a výzvy slovenských komunitných centier pod vplyvom práce so zraniteľnými skupinami

aug 28 2018

Changes and challenges of Slovak community centers under the influence of the work with vulnerable groups
Abstrakt: Komunitné organizácie spolu so svojimi komunitnými centrami zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe väzieb medzi ľuďmi, ako aj pri posilňovaní reprezentácie zraniteľných skupín (väčšinou z rómskych komunít). Za dve desaťročia od rozdelenia Československa vzniklo na Slovensku viac ako tridsaťdvatisíc neziskových organizácií a viac ako sto komunitných centier. V tomto príspevku sú identifikované princípy komunitnej práce v SR za posledných pätnásť rokov, zároveň je opísaná úloha komunitných centier v tomto procese (vrátane analýzy ich zmien a výziev). Na základe toho bolo možné navrhnúť súbor konkrétnych facilitátorov ako potenciálnych riešení na prekonanie bariér komunitnej práce so zraniteľnými skupinami obyvateľstva v budúcnosti.
Kľúčové slová: komunitné centrá, zraniteľné skupiny, komunitný rozvoj, komunitné organizovanie, rómska menšina, sociálna zmena, Slovensko

Abstract: Community organizations with their community centers play a critical role in building linkages among people and giving voice to vulnerable groups (mostly from Roma minority). Two decades after the separation from Czechoslovak republic, there were more than 32000 non-profits and more than 100 community centers established in Slovakia. In this paper the principles of community work in Slovakia in the last 15 years are identified, the role of community centers is described, but also their changes and challenges are analysed. Based on that, particular facilitators as potential solutions can be proposed to overcome those barriers in future.
Key words: community centers, vulnerable groups, community development, community organizing, Roma minority, social change, Slovakia

Tichý hlas Mozambiku - dokument zo života dievčat v africkom sirotinci (2008)

aug 22 2018

Doris Enders, Theresa Ulbrich a Saša Pribišová sa stretli v európskom dobrovoľníckom projekte v sirotinci CARAN v dedinke Liberdade. Vodu na pitie si prevárajú, kocky ľadu v nápojoch odmietajú, spoznávajú svet Mozambiku najmä očami detí. Ich biela pokožka priťahuje pohľady domácich ako magnet. Devätnásfmiliónový Mozambik patrí do desiatky najchudobnejších krajin sveta, ktorý Dora, Thesa a Saschka vďaka programu GLEN (Global Education Network of Young Europeans) spoznávajú svojsky, na vlastnej koži...

Dĺžka filmu. 12 min

Stáž v Korálové školce na souostroví Pulau Banyak v Indonésii

aug 20 2018

Adéla Hemelíková je studentkou Mezinárodních rozvojových studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Díky stipendijnímu programu na podporu studentských mobilit a stáží (tzv. Stipendijní program UP) mohla vyjet na dvouměsíční stáž do Indonésie – na souostroví Pulau Banyak, které se nachází několik desítek kilometrů od západního pobřeží Sumatry.

Na souostroví Pulau Banyak se nachází 99 ostrovů, většina z nich je neobydlených. Česká Zoo Liberec zde implementuje ochranářsko-vzdělávací projekt, který se zaměřuje na mořský ekosystém. Zdejší ostrovy jsou obklopeny korálovými útesy, ale ničivé rybářské techniky vedly k ohromnému úbytku místní biodiverzity. Z tohoto důvodu zde Zoo Liberec iniciovala in situ projekt Korálových školek, jehož cílem je obnovit korálové útesy a do jejich obnovy zapojit také místní komunity.

ochrana koralov
ostrov jako misto staze
Edukace

Mikrofinancování v Indonésii – modelové země v boji proti chudobě

aug 20 2018

Indonésie je často uváděna jako modelová země v boji proti chudobě. Jedním z důvodů je rozsáhlá síť mikrofinančních institucí, které jsou schopné poskytovat chudým lidem mikropůjčky, díky kterým mohou více investovat do svého podnikání a tím ho efektivně nastartovat. Bank Rakyat Indonesia (BRI) a její unikátní systém Unit Desa se stal první komerčně fungující mikrofinanční institucí na světě.

Od roku 1984 je Bank Rakyat Indonesia (BRI) zcela finančně nezávislá, funguje udržitelně a zároveň se jí daří cílit i na nejchudší obyvatele Indonésie. Stala se prvním komerčním mikrobankovním systémem na světě a dodnes zůstává největší komerční institucí tohoto typu. Díky své dlouhodobé profitabilitě je BRI pevnou součástí indonéského finančního systému.

Mikrofinance: Jedna z možností boje proti chudobě ve světě?

aug 19 2018

Chudí lidé umí a chtějí šetřit peníze, a pokud tak nedělají, je to spíše důsledek nedostatku příležitostí. Pro spoustu lidí je toto tvrzení překvapivé, jelikož koncept mikrofinancování (zejména mikropůjček) je u nás stále poměrně novým a neznámým pojmem. Mikropůjčky a ostatní služby však mohou být účinným nástrojem v boji proti chudobě.

Mikrofinanční instituce (MFIs) zajišťují, že chudí lidé mohou využít finančních služeb, které jsou uzpůsobeny jejich potřebám. Díky MFIs nejsou chudí lidé odkázáni na různé neformální poskytovatele, jako jsou například lichváři. Jak tedy chudí lidé spravují své finance a čím jsou mikrofinanční služby specifické?

Projekt OZ Maendeleo / svojpomocná skupina farmárovProjekt OZ Maendeleo / svojpomocná skupina farmárov

Kompetencie a význam sociálnych pracovníkov v školskom prostredí na Slovensku

aug 18 2018

Competence and importance of social workers in the school environment in Slovakia
Abstrakt: Napriek tomu, že deti a mládež tvoria významnú cieľovú skupinu sociálnych pracovníkov, tak pôsobenie sociálneho pracovníka v školskom prostredí na Slovensku nie je rozšírené. Jednou z možných príčin, ktoré pôsobia ako prekážka v rozvoji sociálnej práce v škole na Slovensku, môže byť neukotvenie tejto oblasti praxe sociálnej práce v legislatíve SR. Ak chceme, aby sa sociálna práca v školskom prostredí rozvíjala aj na Slovensku, je potrebné venovať sa jej teoretickému rozpracovaniu, ktoré by sa primárne malo sústrediť na kompetencie a uplatnenie sociálnych pracovníkov v školskom prostredí. Cieľom tohto príspevku je preto poukázať na význam a priestor pre rozvoj sociálnej práce v školskom prostredí v zmysle súčasnej legislatívy, ako aj na kompetencie sociálnych pracovníkov, ktorými sa odlišujú od iných odborníkov pôsobiacich v školskom prostredí.
Kľúčové slová: Kompetencie. Sociálna práca v školskom prostredí. Školská sociálna práca. Sociálny pracovník.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)
Abstract: Despite the fact that children and youth constitute a significant target group of social workers, the social worker's work in the school environment in Slovakia is not widespread. One of the possible causes that act as a hindrance to the development of social work at a school in Slovakia may be the non-abolition of this area of social work practice in the SR legislation. If we want social work in the school environment to develop in Slovakia, it is necessary to devote it to the theoretical elaboration, which should primarily focus on the competencies and application of social workers in the school environment. The aim of this contribution is therefore to point out the importance and scope for the development of social work in the school environment in the context of current legislation as well as the competencies of social workers that differ from other professionals working in the school environment.
Keywords: Competencies. Social work in the school environment. School Social Work. Social worker.

Ilustrácia: Samuel Senko (2018)Ilustrácia: Samuel Senko (2018)

Radkin Honzák: Smrtka v létě

aug 2 2018

Kdy jindy odlehčeně vzpomenout na Smrtku, než v horkém létě, v době sklizně a hojnosti všeho, kdy na ni zapomínáme a zapomeneme jako na smrt. V listopadových plískanicích a teskném soumraku bychom se rozesmutnili, takhle můžem ještě zažertovat a zapomenout na osamělost, jíž jsme každodenně víc a víc vystavováni odchody svých blízkých k té řece Styx, k níž dřív nebo později dojdem také ale oni už tam nebudou, protože mezitím došli až k řece Léthé a z té popili Alzheimerovy tinktury.

Ve své první knížce, jejíž název zněl I v nemoci si buď přítelem, jsem se opatrně dotknul tehdy ještě tvrdě tabuizovaného tématu thanatologie. Proč tabuizovaného? Protože – navzdory nedostatku toaletního papíru a zubní pasty – jsme spěli k zářným zítřkům a měli jsme za úkol dohnat a předehnat vyspělé západní sousedy a smrt se odsunovala někam do hlubokého kolektivního nevědomí. Nebýt toho, že přece jen občas umřel nějaký státník, došla by úplného zapomenutí. Ale já jsem tam měl kapitolu o tom, že také normální lidé umírají, že to neumějí (bodeť by jo, když to většinou nenacvičili) a že s tím neumějí zacházet jejich blízcí, ale ani zdravotníci, k nimž se pozůstalí obracejí o podporu. A že ani zářné zítřky smrt ze světa nesprovodí.

Foto: Peter Senko (2018)Foto: Peter Senko (2018)

Radkin Honzák: Čisté charaktery vědců buďtež nám příkladem

júl 30 2018

V době puritánského blbnutí po druhé světové válce přišlo z USA do Evropy vtipné prohlášení jedné filmové hvězdy: „Nevím, proč bych se měla stydět svléknout se před doktorem. Vždyť je to muž, jako každý jiný.“ Tuto logiku lze parafrázovat a aplikovat na jakékoliv lidské počínání včetně podvodů. Ty jsou staré jako Matka Příroda sama a setkáme se s nimi od miméze až po vysokou politiku. Věda není výjimkou. Prý již Ptolemaios opsal své astronomické údaje od kolegy, který nešťastnou náhodou bydlel o kousek dál, takže když do toho začali astronomové ve 20. století šťourat, usvědčili ho z plagiátorství.

Ani Galileo se neštítil uvést mezi argumenty pro otáčení Země pokus, který si dobře vymyslel, a nikdy neprovedl. Když jeho protivníci namítali, že otáčení by vedlo k tomu, že kámen vržený z výšky by nedopadl kolmo, ale šikmo, a tedy o kousek dál než k patě kolmice, ujistil je, že kámen vržený s vrcholu stěžně, dopadne na palubu vždy na stejné místo, ať loď stojí nebo pluje. Jak uvádějí historici, pokus provedl až o několik let později jeho následovník Giovanni Battista Baliani, který důsledně dbal na to, aby vědecká pravda byla doložena „nevyvratitelnou zkušeností“.

Ilustrácia: Matej Senko (2018)Ilustrácia: Matej Senko (2018)

Book Life ’s turn. From Biodromal psychology point of view and The authentic life stories

júl 2 2018

The content of this book consists of scientific and scholarly contributions as well as the authentic life stories of people entitled 'My life turn.' A combination of scientific and scholarly text, based on theoretical and empirical research with authentic life stories written by university students of daily and external study from three universities in Slovakia and in Bohemia, we consider it a step towards enriching the theoretical knowledge with people's life and vice versa, as a step towards enriching the lives of people with theoretical knowledge.

In this book we express our expert opinion on the psychological aspect, the social aspect and the educational aspect of the life of adults of today, from the point of view of lifelong developmental psychology, i.e. biodromal psychology, and from the point of view of social adult education. In the center of our attention is the development of people's abilities to live, adult personality development, social education, development of individual potential, social-psychic adaptation of people, self-reflection and self-awareness, projective methods of knowledge and self-identification of man and other topics.

Pozitívnymi príbehmi si ADRA Slovensko pripomína Svetový deň utečencov a utečeniek

jún 30 2018

Uplynulú nedeľu sa návštevníci a návštevníčky Nedeľnej parády v Starej tržnici mohli dozvedieť, ako konkrétne projekt STEP 3 humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko podporuje klientky a klientov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Vďaka podpore zo strany „adry“ sa títo ľudia snažia začať nový život a postaviť na vlastné nohy v bezpečí u nás – na Slovensku. V Svetový deň utečencov a utečeniek si pripomíname ich príbehy, spoznávame ich kultúry, a tým scitlivujeme verejnosť.

Vždy 20. júna si po celom svete ľudia pripomínajú odvahu a silu všetkých ľudí na úteku – pred vojnou či prenasledovaním. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov a utečeniek dostali návštevníci a návštevníčky Nedeľnej parády v bratislavskej Starej tržnici možnosť spoznať prácu pracovníčok mimovládnej organizácie ADRA Slovensko. Tie v rámci projektu STEP 3 s názvom „Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou v SR“, spolufinancovaného Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), realizujú aktivity a iniciatívy na podporu utečencov a utečeniek v SR.

klienti a klientky s medzinarodnou ochranou v SR pripravili v stanku ADRA Slovensko svetove dezerty
Program Nedeľnej parády bol orientovaný na dospelých i deti
v stanku ADRA Slovensko byvala klientka projektu STEP 3 malovala henou

O troch anjeloch

jún 7 2018

Renesančná budova bývalého mlyna na Hornej ulici v Modre je miestom, kde si možno do 30. júna 2018 pozrieť výstavu fotografií známeho fotografa Vladimíra Čuvalu. Nesie názov O troch anjeloch a mapuje premenu dreva na sochu.

Sochy troch anjelov vytvorili z lipového dreva akademickí sochári ‒ manželia Marcela a Viliam LoviškovciSochy troch anjelov vytvorili z lipového dreva akademickí sochári ‒ manželia Marcela a Viliam Loviškovci

Konkrétne na sochy troch anjelov, ktoré vytvorili z lipového dreva akademickí sochári ‒ manželia Marcela a Viliam Loviškovci. A práve ich tvorbu poňal ako svoj osobný fotografický projekt Vladimír Čuvala. S fotoaparátom sa stal súčasťou ich práce pri zrode anjelov. Jeho fotografie nám odhaľujú pohľad do zákulisia, poctivú prácu sochárov, svetlo, farby, tiene, tvary, vône. Počas šiestich mesiacov – od marca do augusta 2012 – mapoval prerod troch vyše osemdesiatročných líp na troch anjelov. Od odkôrovania dreva až po transport na miesto určenia. Po polroku vznikol v ateliéri manželov Loviškovcov tryptich o rozmeroch 8, 7 a 5 metrov, ktorý je osadený na verejnom priestranstve v dedinke Stožok. Tam, odkiaľ pochádza i lipové drevo. Odkiaľ vzišlo, tam sa i vrátilo v podobe troch sôch. Toto všetko je zachytené asi na tisícke fotografií, z ktorých na výstave návštevník zhliadne trinásť veľkorozmerných. Štrnásta – plagát ‒ predstavuje mozaiku samotných portrétov a zábery z tvorby sôch.

2012 08 23IMG 1243
2012 04 02IMG 9083 1
2012 05 17IMG 9731

Publikácia Kvalita sociálnych služieb v kocke II.

jún 6 2018

Úvodné slovo autorov
„Ľudské správanie nie je v každom prípade diktované podmienkami, s ktorými sa človek stretáva, ale rozhodnutím, ktoré robí.
Či to už vie, alebo nie, on rozhoduje, či bude podmienkam vzdorovať, alebo im ustúpi.“
„Človek nie je slobodný od podmienok, ale slobodný iba k tomu, aby k nim zaujal stanovisko.“

Viktor Frankl

Zborník z konferencie Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru, 09.–10.11.2017, Michalovce (PDF)

jún 1 2018

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach organizovala IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“, ktorá sa uskutočnila 09.– 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska v Michalovciach.

Zborník z 3. konferencie verejného zdravotníctva na úrovni krajín V4, 19.–20.10.2017, Praha (PDF)

máj 31 2018

3. konferencia o verejnom zdraví na úrovni krajín V4 v Prahe (ČR) nadväzuje na úspešnú spoluprácu, ktorá začala v roku 2013 uskutočnením 1. konferencie v Košiciach (SR) a v roku 2015 pokračovala 2. konferenciou v Zabrze (Poľsku).

Hlavnými partnermi tejto niekoľkoročnej spolupráce sú v rámci jednotlivých krajín V4: Spoločnosť sociálneho lekárstva a riadenia starostlivosti o zdravie Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), Poľská spoločnosť verejného zdravotníctva (PTZP), Maďarská asociácia vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti verejného zdravotníctva (HAPHI), Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Významnú podporu pre pokračovanie a ďalší rozvoj tejto spolupráce na medzinárodnej úrovni kontinuálne poskytuje Európska asociácia verejného zdravotníctva (EUPHA).

Bývalí spolužiaci z univerzity podporujú farmárov v Tanzánii

máj 27 2018

Je absolventkou Medzinárodných rozvojových štúdií na Univerzite Palackého v Olomouci a členkou neziskovej organizácie Maendeleo, ktorú spravujú absolventi a absolventky spomínaného odboru. Prečo sa rozhodla so spolužiakmi a spolužiačkami ísť do tohto časovo i finančne náročného projektu podpory lokálnych farmárov a farmárok na africkom kontinente, vysvetľuje v rozhovore Zuzana Břehová.

Ryze ženská svépomocná skupina farmářek - foto Zuzana BřehováRyze ženská svépomocná skupina farmářek - foto Zuzana Břehová

Pri založení neziskovky Maendeleo stáli dvaja mladí ľudia: Martin Schlossarek a Gabka Freislerová. Obaja študovali magisterský program na Katedre rozvojových a environmentálnych štúdií (KRES) a v lete roku 2011 vyrazili aj vďaka podpore katedry cez Vavrouškovo štipendium do Tanzánie na stáž. Martin tri mesiace zbieral dáta k diplomovke na tému ‘Príčiny a dôsledky chudoby v okrsku Utengule / Usangu', rozprával sa s ľuďmi na dedinách a vymýšľal, ako by im mohol pomôcť – dostať sa von zo začarovaného kruhu chudoby. Z výskumu i z rozhovorov nakoniec vzišlo to, čo dnes Maendeleo robí – účelové požičiavanie peňazí ľuďom na rozvoj drobného poľnohospodárstva a podnikania.

Vesnice Malawatu - část čtvrti Kajunjumere, jedna z vesnic, kde Maendeleo podporuje drobné farma
Příprava rýžové školky na tréninkovém poli - foto Zuzana Břehová
Cestou na pole v období dešťů, planina Usangu - foto Zuzana Břehová

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!