Knižnica

Publikácia Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci (2011)

sep 23 2011

Andrej Mátel, Milan Schavel a kol.
Cieľom publikácie „Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci“ je predstavenie vybraných sociálno-patologických javov nielen vzhľadom na ich základnú charakteristiku a teórie príčin ich vzniku, ale predovšetkým z hľadiska sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, ktorá sa usiluje o ich odstránenie, resp. zmiernenie negatívnych dôsledkov.

Publikácia: Sociálna práca v trestnej justícii a probácia

aug 30 2011

Criminal justice social work and probation
Autor: PhDr. Martin Lulei, PhD.

Publikácia obsahuje kapitoly ako napr. probácia v kontexte trestných sankcií, probačné programy, prípadový manažment páchateľa, motivačné interview, návrhy a argumenty zmien v probačnej praxi v SR a i.

WHO - Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok. Metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov v PDF

júl 18 2011

Revidovaná edícia „Narkotiká a psychotropné lieky: dosiahnutie rovnováhy v národnej politike pre oblasť kontroly opioidov: metodické pokyny k hodnoteniu“, Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva.

1. Kontrola liečiv a narkotík.
2. Základné liečivá – poskytovanie a distribúcia.
3. Zdravotnícka politika.
4. Ľudské práva.
5. Legislatíva, medicína.
6. Legislatíva, farmácia.
7. Poruchy súvisiace s užívaním opioidov – prevencia a kontrola.
8. Metodické pokyny.
I. Svetová zdravotnícka organizácia.

Publikácia: Dlhodobá starostlivosť o starších ľudí na Slovensku a v Európe (1. diel) v PDF

jún 25 2011

Rýchly nárast staršej populácie má už dnes za následok zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej starostlivosti (long-term care, ďalej len LTC).

Sborník z konference ,,VI. Hradecké dny sociální práce - Etika sociální práce “ v PDF, Hradec Králové (2009)

jún 20 2011

Předmluva
Otázka toho, proč bychom měli soucítit s ostatními lidskými bytostmi, proč bychom jim neměli škodit, ale měli bychom se snažit žít s nimi v určitém souladu, a proto jim v případě nouze i altruisticky pomáhat, je zcela jistě jednou ze základních etických otázek, které se západní filozofie intenzivně věnuje poslední dvě staletí. Zároveň tato otázka byla ale přítomna již i v myšlení Platónově, a po dlouhá staletí se jí zaobíraly nejrůznější náboženské a ideologické věrouky. Jedná se o jednu z nejzákladnějších otázek, kterou jako lidé musíme ve svých životech každodenně řešit, ať již v práci, ve škole, či v rámci svých osobních vztahů. Otázce jako je tato se nelze vyhnout – chcemeli se nadále zvát morálními bytostmi.

Sborník z konference ,,V. Hradecké dny sociální práce - Posuzování životní situace v sociální práci“ v PDF, Hradec Králové (2008)

jún 20 2011

Předmluva
V. Hradecké dny sociální práce jsme se rozhodli věnovat tématu „Posuzování životní situace“. Důvodů bylo několik. Za prvé jsme chtěli navázat na předchozí IV. Hradecké dny, které byly věnovány tématu „Sociální práce mezi pomocí a kontrolou“, a kde z řady příspěvků vyplývalo, že jeden z klíčových momentů, kdy je třeba velmi citlivě balancovat mezi symetrickým a asymetrickým přístupem vůči klientkám a klientům, je právě fáze „posuzování“ jejich životní situace. Vedle toho se stalo jedním ze stěžejních témat předchozích Hradeckých dnů téma možnosti ovlivňování zadavatelů (politiků, zaměstnavatelů atd.) ze strany sociálních pracovnic a pracovníků, a tak jsme se rozhodli jednu ze sekcí věnovat tématu „posouzení“ v kontextu společenské zakázky.

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálna patológia rodiny" (Žilina, 24.2.2011) v PDF

máj 31 2011

HARDY, M. – DUDÁŠOVÁ, T. – VRANKOVÁ, E. – HRAŠKOVÁ, A. 2011.
Sociálna patológia rodiny. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. 365 s. ISBN 978-80-8132-000-2.

Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Publikácia: Abeceda psychológie - Mariana Račková

apr 4 2011

Autorka: Račková, Mariana: Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov. Košice : TUKE, Katedra spoločenských vied, 2010. 123 s. ISBN 978-80-553-0526-4.

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov je určená hlavne poslucháčom technického univerzitného štúdia a slúži pre potreby edukačnej práce na TUKE, ako doplnkový učebný materiál. Študenti navštevujúci predmet psychológia v predkladanej učebnici nájdu vybrané kapitoly zo všeobecnej a sociálnej psychológie, ako aj zo psychológie osobnosti. Učebnica je koncipovaná ako základný učebný text a obsahuje základné informácie zo psychológie ako spoločenskej vedy, ktorá skúma osobnosť človeka.

Publikácia: Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi – Zuzana Birknerová

apr 4 2011

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov v organizácii.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia v praxi, Bratislava, 2008 (PDF)

apr 3 2011

Príhovor editora

Vážené kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia, máte v rukách zborník z tretej celoslovenskej konferencie sekcie PZ SPS pri SAV s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 15. mája 2008 v priestoroch DFN v Bratislave. Postupne sa napĺňa snaha vytvoriť na Slovensku tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie zdravia, najmä zlepšiť informovanosť v tejto oblasti. Pôvodný zámer konferencie bol orientovaný na uplatnenie PZ v jednotlivých oblastiach nášho života, najmä zdravotníctva.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia - Zdravie a múdrosť. Psychológa zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví. Bratislava, 2009 (PDF)

feb 23 2011

Prinášame vám zborník z konferencie s názvom ,,Psychológia zdravia - Zdravie a múdrosť. Psychológia zdravia a syndróm vyhorenia. Rodové rozdiely v zdraví“, ktorá sa konala v roku 2009 v Bratislave.
Spracovateľ: PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH, Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

Publikácia: Aplikovaná etika v sociální práci

feb 10 2011

MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. – MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. 2010. Aplikovaná etika v sociální práci. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií, 2010. 236 s.
ISBN 978-80-87182-13-0.

Zborník z konferencie ,,Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme?" v PDF (Zlín, 2010)

feb 2 2011

Politiky a paradigmata sociální práce. Co jsme zdědili a co s tím uděláme? – zborník príspevkov z konferencie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2011. ISBN 978-80-7318-994-5.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie ,,Inklúzia sociálne vylúčených a modely fungovania nízkoprahových zariadení na Slovensku" v PDF (26.október 2010)

jan 25 2011

Recenzenti zborníka: Ing. Mgr. Juraj Barát, Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
Vydavateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Bratislava 2010
ISBN: 978-80-970578-2-4

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!