Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „1989 a 25 rokov po..." v PDF (2015)

feb 18 2016

Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet „1989 a 25 rokov po...“ Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade.


Slovo na úvod
idoc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD., predseda organizačného výboru

Rok 1989 bol prelomový. Mnohí ľudia ho nazvali rokom slobody a niektorí sú z tejto zmeny doteraz smutní. V každom prípade bol to rok najväčších zmien v spoločnosti, ktoré pozitívne zmenili dianie v Európe a zasiahli celý svet. V dejinách nášho štátu nastala nekrvavá zmena režimu a spoločnosť sa mohla „nadýchnuť“.
Tento zborník má ambíciu pomenovať a opísať zmeny v pohľade na človeka a spoločnosť, ekonomiku, manažment, školstvo a vedu. V tomto roku si pripomíname aj dni, keď navštívil mesto Poprad aj sv. Ján Pavol II. a aj jeho vetu adresovanú nám: „Nebojte sa!“
Niekto hovorí, že 20. storočie skončilo jeho smrťou, to však je na odbornú diskusiu, ale istotne jeho život a účinkovanie ako hlavy Cirkvi spôsobil to, že zmeny koncom 20. storočia nastali.
Nie je ambíciou pojednaní v tomto zborníku hodnotiť, ale popisovať zmeny, aby oni boli zachytené a aby ostali ako odkaz, či pohľad na dobu minulú zo zorného uhla našej doby.
Chcem vyjadriť poďakovanie kolegyniam a kolegom a aj všetkým ktorí prispeli k tomu aby tento zborník mohol existovať a aby sa mohla uskutočniť konferencia o sociálnom odkaze Jána Pavla II. Ona sama bola ťažko vybojovaná, ale veríme že priniesla ovocie.
Prajem čitateľovi aby našiel tu to čo ho obohatí, ak našiel to čo mu vadí, aby sa tak nekonal a aby sa tešil z pravých hodnôt a aj z daru slobody.

Anton Lisnik

Obsah

Slovo na úvod
Anton Lisnik

Plenárne vystúpenia
Situačný manažment v dynamike ekonomických zmien
Július Alexy

Hospodárstvo ako entita komplexne evolvujúca v sieti
Ladislav Andrášik

Ako sa Európa naučila počítať
Lev Bukovský

Reflections on Correlation between Modern Science and Technology and School Curricula
Mihai Calalb, Igor Postolachi

The New Social Media: Anthropological and Ethical Implications
Hans Köchler

Klimatické zmeny na planéte Zem a ich vzťah ku genéze sedimentov a reliéfu Západných Karpát
Ján Košťálik

Pôda – nielen výrobný prostriedok
Ondrej Hronec

„Modul 3“ vo fyzikálne realite
Július Krempaský, Marián Ambrozy

Natural science of the 20th century and deformation of human thinking at the present
Miloš V. Lokajíček, Jiří Procházka

Slovenská veda vo svetovom zrkadle – 25 rokov po...
Štefan Luby, Martina Lubyová

Odpovědnost? Kdy?
Radim Palouš

Počítanie v budúcnosti
Ivan Plander

Paměťové stopy v proměnách času v podmínkách české a slovenské kriminalistické školy
Viktor Porada

Posolstvo Jána Pavla II. v kontexte súčasných hrozieb medzinárodného terorizmu
Jozef Sabol, Bedřich Šesták

25. výročie Ligy proti rakovine – minulosť, prítomnosť, budúcnosť
Eva Siracká

Михаил Бахтин о языке литературно-художественных произведений
Войтех Сломский

Sv. Ján Pavol II. pápež Božieho milosrdenstva
Anton Tyrol

Vystúpenia v sekciách
Etické aspekty výchovy a vzdelávania
Beáta Akimjaková

Práca s textom vo vyučovaní filozofie
Marián Ambrozy

Sociálnoprávne aspekty rozvodu
Božena Bahledová

Semioticko-štylistická analýza románu Ladislava Balleka Pomocník
Magdaléna Barányiová

Education to the media and by the media in John Paul II’s teaching
Dorota Bis

Creativity and intertextuality in communication of the first decades of the 21st century (case: Internet memes)
Iwona Burkacka

Vzory správania a hodnotová orientácia ako faktory budúcej úspešnosti zamestnancov
Lukáš Copuš

Poczucie bezpieczeństwa i poczucie zagrożenia w relacjach społecznych
Wojciech Czajkowski

Výskum politického líderstva v sociálnych vedách na Slovensku po roku 1989
Alexander Čemez

Tvorba zelených pracovných miest, získavanie a rozvoj potrebných zelených zručností
Ľubica Černá

Zmeny v koncepciách vzdelávania na Slovensku po roku 1989 so zameraním na nedirektívne vyučovanie
Eleonóra Černáková

Podstata hodnoty ako interdisciplinárneho pojmu
Liana Čižmárová

Spoločensky zodpovedné podnikanie – novodobý trend manažmentu podniku
Alena Daňková

Vývojové teórie marketingu a ich aplikácia za posledných 25 rokov
Anna Diačiková, Karol Čarnogurský

Logika a etika v diele Ch. S. Peircea – ich miesto a význam vo vzdelávaní
Mária Derajová

Young people as a value in teaching of John Paul II.
Małgorzata Dubis, Jolanta Karbowniczek

Dialóg kultúr a problém tolerancie v kontextoch globalizácie
Rudolf Dupkala

Ako vstupuje dobro do sveta poznačeného zlom
Alžbeta Dufferová

Dobrovoľníctvo ako multidimenzionálny fenomén a symptóm kultúry života
Iveta Franzenová

Riziká politickej korektnosti pre slobodu západnej spoločnosti
Milan Fula

Aktualność i uniwersalność nauki o sumieniu w encyklice „Veritatis Splendor” Jana Pawła II
Anna Gębalska-Berekets

Osobnosť učiteľa filozofie
Andrea Gondová

Uplatňovanie normy STN ISO 690: 2012 ako jeden z aspektov zvyšovania kvality záverečných prác
Katarína Greňová, Anton Fabian

Sú sociálni pracovníci v ohrození mobbingu?
Adriana Grigerová

Možnosti využití asistentů pedagoga na základních školách
Stanislava Hachová

Ingerencia suverénnych faktorov krajiny na vývoj rizika globálneho prostredia
František Hocman

Rozvoj prezentačných zručností manažéra pre posilnenie dôvery v profesionálnom vystupovaní
Daniela Hrehová, Anna Jenčová

Transformácia sociálnej politiky na Slovensku po roku 1989
Anna Chocholáková, Anton Lisnik

Difficulties Experienced by Students and their Happiness in Life
Justyna Iskra

Osamotnienie jako źródło cierpienia współczesnego człowieka
Justyna Iskra

Štvrťstoročie príležitostí a výziev pre podnikateľsky orientované správanie manažérov a personálnu prácu v podnikoch
Jana Janičková

Rozvoj kompetencií v mladej dospelosti
Anna Jenčová, Daniela Hrehová

Spojité metódy ekonomickej dynamiky
Rastislav Jurga

Jan Paweł II - autorytet społeczny
Władysław Kądziołka

Kant – spoločnosť - súčasnosť
Zuzana Kapustová, Kristián Stacho

Případová konference jako účinný nástroj pomoci ohrožené rodině z pohledu dětského centra
Martin Karas, David Urban

Sociálna zmena v tradičnej rómskej rodine
Peter Keresztes

Individualism and its Educational Consequences. Based on Karol Wojtyła – John Paul II's Social Teaching
Barbara Kiereś

Interpersonal relationships and achievement motivation of Polish students and professionally active
Waldemar Klinkosz

Achievement motivation and personality of people in various occupations
Waldemar Klinkosz

Morálne aspekty profesionalizmu v sieťovom marketingu
Miroslav Kmec, Beáta Štuller Kromelová

Strategy as an element of cluster development
Katarzyna Knapik

Princíp Jednoty (revolúcia v poznaní)
Peter Kohút

Spoločensky zodpovedné podnikanie a jeho vplyv na výkonnosť zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
Miroslava Kolcúnová, Dušan Mištuna

Sókratikoi logoi ako literárny žáner a prístup k životu
Štefan Koľšovský

Obalový dizajn z aspektu marketingovej komunikácie
Tomáš Koprda

Voľné radikály odvodené od kyslíka a dusíka
Zuzana Kormaňošová

Vybrané ukazovatele medziľudských vzťahov vo vysokoškolskom prostredí
Martina Kosturková

Význam citov pri formovaní osobnosti dieťaťa
Ľudmila Krajčíriková

“All in the Direction of the Brave New Worldian Nightmare”: Psychoanalytic Studies and Social Scientific Findings in the Hands of the Authority
Henrieta Krupa

Dôležitosť sociálnej opory u seniora
Lenka Lachytová

Dejiny, politika a občianska spoločnosť v diele N. Machiavelliho
Ján Lajčák

Metafyzika naša každodenná
Daniel Lakata

Freedom in communication and in the media according to John Paul II.
Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński

Job satisfaction in the opinion of employees of Polish enterprises – results of own research
Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa

K pojmu intencionalita u niektorých predstaviteľov filozofie mysle
Miriam Liptáková

Vysoké školstvo na Slovensku a uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
Anton Lisnik

The Social Character of Christian Education in John Paul II’s Teaching
Andrzej Łuczyński

Ład społeczny w nauczaniu Jana Pawła II.
Jacek Łukasiewicz, Kazimierz Święs

Úloha a postavenie malých a stredných podnikov v krajinách V4
Renáta Madzinová

Higher Education in Poland
Paweł Marzec, Grzegorz Krawczyk

Sociálně kompetentní chování v období adolescence
Jana Matochová

Homo Viator. How the process of internationlization has changed student's approach to education in last 25 years
Kinga Krystyna Masłoń, Mirosław Babiarz

Etika manažéra v elektronickej komunikácií a na sociálnych sieťach
Jaroslav Mazůrek, Matej Čevan

Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove a turbulencie jej vývoja v rokoch 1990 – 2005
Karol Medňanský

Zagadnienie wolności religijnej w nauczaniu Jana Pawła II.
Mirosław Mejzner

Nové prístupy ku klientovi sociálnej práce
Ingrid Mladá

Corporate social policy and social welfare on the development of man and society from the perspective of the Catholic social teachings
Zuzana Moravcová

Skúsenosť činu a transcendencia osoby
Ivana Novotná

The influence of small and medium-sized enterprises on the development of the economy and the corporate sector in Poland
Małgorzata Okręglicka, Monika Mynarzová

Potreba inovácií v súčasnom základnom školstve
Silvia Oleníková

Body - mind problém v dejinách filozofie
Nikola Oravcová

Vplyv spoločenských podmienok na výchovnú funkciu rodiny
Lenka Pasternáková

Personal resilience attitudes and the perception of mothers among high school students
Józef Partyka, Jacek Śliwak

Kryzys wartości i postawy egzystencjalne osób dorosłych 25 lat po roku 1989
Marta Pawelec

Občianska spoločnosť na križovatke. Smer Európa alebo ... ?
Jana Pecníková

Osobnosť prekladateľa a jeho kompetencie
Božena Petrášová

Концепт «вежливость» в русском языковом сознании
Анна Петрикова

Osobnosť kresťanského učiteľa v špeciálnej základnej škole
Peter Petrovič

Powinność i odpowiedzialność osoby ludzkiej, w kontekście rozwoju społecznego, w nauczaniu Jana Pawła II. w odniesieniu do badań własnych
Kazimierz Pierzchala

Transformačný proces a behaviorálna ekonómia
Jana Piteková, Lucia Dujavová

Změna postavení žen ve společnosti
Blanka Poczatková, Zuzana Čvančarová

On-line generácia: nový demografický segment v marketingu
Ivana Polakevičová

Manipulation in the process of creating information within political market
Małgorzata Posyłek

Zastosowanie teorii gier w procesie podejmowania decyzji strategicznych na rynku politycznym
Małgorzata Posyłek

Kríza manželstva a jej psychologické aspekty
Milan Pudiš

Miesto človeka ako intelektuálneho zdroja v kontexte sociálno-ekonomických problémov súčasnosti
Júlia Rakovská

Terminologické nástroje a ich využitie v praxi
Mária Reľovská, Katarína Baštáková

Krádeže ve školách v českém odborném tisku
Bohdana Richterová

Vplyv divadla na spoločnosť a vice versa
Alexandra Rychtarčíková

Kríza, záťažové situácie z pohľadu chudobných Rómov a využitie sociálnej opory pri ich zvládaní
Jurina Rusnáková, Marianna Šramková

Konkurenčná schopnosť Slovenska v porovnaní s krajinami V4
Iveta Sedláková

MSME employees' pereception of organizational culture – chosen aspects
Monika Sipa, Anna Lemańska-Majdzik

Starosť o seba v kontexte sociálnych dilem
Oľga Sisáková

Reproduction and the economy in context of survey results in Poland – selected aspects
Andrzej Skibiński

Interdyscyplinarne rozważania o pracy ludzkiej w polskim obszarze literaturowym
Ryszard Skrzypniak

Praca wychowawcza rodziny w obszarze aksjologicznym
Ryszard Skrzypniak

Aspekt aksjologiczno-wychowawczy rodziny
Ryszard Skrzypniak

Religiousness And The Level And Structure Of Anxiety Among High School Students
Jacek Śliwak, Paulina Czapska, Józef Partyka

Extremismus: více než 25 let diskusí o základním pojmu
Josef Smolík

Anglický právny jazyk a jeho výučba po r. 1989
Jana Spálová

Starosť o seba ako vzťah k Inému - Eros a plodnosť
Pavol Sucharek

Stereotypes and teacher’s knowledge about the work as an inhibitor of the creative students’ development in early childhood education
Beata Sufa

Developing the children’s creativity in the elementary education
Beata Sufa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników
Małgorzata Suszalska

Domáca hospicová starostlivosť - uspokojovanie potrieb pacienta a rodiny
Jana Sušinková, Gabriela Štefková

Współczesna kondycja małżeństwa i rodziny w Polsce w perspektywie ostatnich 25 lat zmian w poglądzie na człowieka i społeczeństwo
Marian Zdzisław Stepulak

Kam ideme ?
Soňa Svoráková

Exkurzia ako forma vysokoškolskej výučby zvyšujúca kvalitu odbornej profilácie študenta
Tímea Šeben Zaťková, Marián Kotrla

Biblia a sociálna otázka
Štefan Šrobár

Náboženské vedomosti súčasnej mládeže
Ondrej Štefaňak

(In)tolerancia vzťahu majorita vs. rómske etnikum
Renáta Tkáčová, Marián Horenský

Neuromarketing - optimálne využitie vedy?
Adriana Tomajková

Problematika odpúšťania z pohľadu psychológie
Linda Ulická

Kresťanské manželstvo a rodina
Beáta Valentínyová, Anna Mrvová

Vysokoškolský študent a manažér na Slovensku v manažérskom strategickom priestore za ostatné štvrťstoročie
Peter Varhoľák

K problematike chápania človeka a spoločnosti v dejinách sociálno-politického myslenia a v kontextoch súčasnej krízy politiky
Veronika Vašková

Klíčové podněty k posunu paradigmatu myšlení v managementu
Ivan Vágner

Od podřizování se principům ekonomicky levnějších činností k nastolování princípů spokojeného lidského bytí
Jaroslav Vencálek

Suwerenność państwa w obliczu postępującej integracji międzynarodowej
Karolina Maria Wańkowicz

E-sermon as a response to John Paul II’s call for “new evangelization”. Opportunities and threats
Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Normy a právní axiologie
Vladimír Zoubek


Editori:
doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. – Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Poprad
PhDr. Katarína Greňová – UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta Košice
Mgr. Marián Ambrozy, PhD. - Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov

VERBUM– vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
http://uv.ku.sk, verbum@ku.sk
ISBN 978-80-561-0246-6

PrílohaVeľkosť
Soc_posolstvo_JP_II_2015.pdf17.9 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!