Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 v PDF

feb 1 2016

Zborník Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013 je z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 21. - 22. marca 2013 v Poprade.

Obsah

Príhovor doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., mim. prof. KU, dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku

Príhovor Mons. prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD. rektora Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí

Príhovor Ing. Štefana Kubíka, viceprimátora mesta Poprad

Július Alexy
Človek a konflikty kultúr v rámci civilizácie

Marián Ambrozy
K vybraným problémom vzdelávania v slovenskom geopriestore

Igor Bazovsky
Building a Civilization of Love Based on a Business Systems Model

Jarmila Bednaříková
Patroni Evropy a vizigótský biskup Vulfila

Michal Benedik
Odkaz sv. Cyrila a Metoda v kontexte kultúrnej identity

Suresh Bhattarai
Influence of astronomy in Nepalese civilization

Michal Bizoň
Dialogický personalizmus vo filozofii Martina Bubera

Barbora Brijová
Vzájomné poznávanie náboženstiev v duchovných spojeniach a jednoty sŕdc

Marta Brzezińska
Jan Paweł II. - wizjoner nowych mediów

Arno Busch
Menschenrechte muslimischer Frauen im Lichte des Islam und des EU-Rechts

Ľubica Černá, Viera Bestvinová
Sociálno-ekonomické aspekty mladých ľudí vo vzdelávaní a v zamestnaní

Matej Čevan
Vzdelávací proces u seniorov a solidarita k nim

Alžbeta Dufferová
Realizácia zasvätenej duše v jej vzťahu ku Kristovi a Jeho Cirkvi

Karolina Dziewulska
Jan Paweł II do dziennikarzy i z dziennikarzami o współczesnym świecie

Peter Ďurkovský
Právne postavenie dieťaťa v rodine a návrhy na zmenu legislatívy pre optimalizáciu rodinnej politiky

Ingrid Emmerová
Prevencia intolerancie a extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl a výchova k ľudským právam

Jaroslava Ester Evangelu, Kateřina Brabcová
Úroveň komunikace a její vliv na mezilidské vztahy

Peter Fotta
Dedičstvo náuky Jána Pavla II. a civilizačné pnutia európskej integrácie

Iveta Franzenová
Diktatúra relativizmu verzus návrat ku koreňom viery

Ľubor Gál
Náboženské hodnoty v Katechizme Katolíckej cirkvi – substanciálne vymedzenie náboženstva v sociológii

Iveta Gallová
List bl. Jána Pavla II. starším ľuďom a jeho odkaz pre súčasnosť

Martina Gogová
Spoločenská zodpovednosť firiem ako spôsob regulácie podnikania

Aleksandra Gralczyk
Formacja medialna rodziny w nauczaniu Jana Pawła II.

Katarína Greňová
Koncepcia hľadania zmyslu ako potenciál pre rozvoj medzigeneračnej solidarity

Marta Halašová
Uvažovanie o osobnej identite na pozadí myšlienok o medzigeneračnej solidarite a reciprocite vo vzťahu človek - životné prostredie

Ingrid Hanáková
Aktívne starnutie - proces celoživotnej podpory seniorov

Z. Hertelyová, M. Kuffová, E. Kuffová, F. Michalka
Človek – stvorenie povolané pre život versus zníženie kvality života a zdravia v zmysle kardiovaskulárnych a metabolických ochorení

Olha Horetska
Проблема духовності в літературних творах жінок-педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття

Eduardo Mallo Huergo
Consciousness and its relation to the soul in personalism philosophy of K. Wojtyla

Lenka Hoštáková
Hodnotová orientácia mládeže

Zuzana Hrabovská
Sociálne prostredie rodín v procese sanácie

Zuzana Chanasová
Antropologické východiská v práci učiteľa predprimárneho a primárneho vzdelávania vychádzajúce z učenia J. Pavla II.

Inna Chervinska
Pope John Paul II on the problem moral values of modern youth

Stanislav Hvozdík
Tranzitné životné obdobie staršej dospelosti a Well Being u seniorov

Jarmila CHovancová
Problém sekularizmu a ľudské práva

Koloman Ivanička
Uplatnenie princípov manažmentu udržateľného mestského rozvoja v Ecocity

Justyna Iskra
Doświadczenie radości z życia u osób w okresie starości

Renáta Jamborová
Spolupatričnosť k miestu a význam sociálnej siete pre seniora v kontexte komunitného plánovania

Milena Janáková
Informatika jako nedílná součást každodenního života pro podporu mezioborové spolupráce a mezigenerační solidarity

Jana Janičková
Primárna antropogénna ponuka cieľového miesta a kultúrny cestovný ruch

Rastislav Jurga
The people and the knowledge in mathematics

Juraj Jurica
Vplyv pastoračných ciest Jána Pavla II. na sekulárny svet

Irena Kamanová
Medzigeneračná solidarita v spolupráci denného centra pre dôchodcov a Katolíckej univerzity v Ružomberku

Štefan Kassay
Človek a realita života

Júlia Klembarová
Personalizmus Jána Pavla II. ako jedna z paradigiem na zlepšenie medziľudských vzťahov (so zameraním na ľudí s postihnutím)

Jana Klencová
Sociálno - ekonomické aspekty demografického vývoja

Anna Klimeková
Postmoderna a sociálne učenie v morálnej koncepcii pápeža Jána Pavla II.

Mária Klobušická
Slováci ako bezprostrední dediči cyrilo-metodského pokladu viery a kultúry

Peter Kondrla
Povaha hodnôt a jej význam v komunikácii medzi náboženstvami

Zuzana Kormaňošová
Elementárne častice – fyzikálny základ prírody a ich detekcia človekom

Daniela Kostrhounová, Anna Horáková
Každodennost v mezicírkevní spolupráci. Setkávání náboženských struktur na bázi individuality i oficiální spolupráce

Jerzy Koperek, Adam Koperek
Prawa czlowieka w službie sprawiedliwosci

Damián Kováč
Emócie v prosociálnom správaní

Hans Köchler
Die phänomenologisch-ontologische grundlage der anthropologie von Karol Wojtyla

Július Krempaský
Rok viery z pohladu encykliky 'Fides et Ratio

Jerzy Król
Kultura i jej związek z nawróceniem i wychowaniem

Henrieta Krupa
Travel Writings on the Ottoman Turkey in Early Czech and Slovak Literature

Pavel Kypta
Vzdelávanie seniorov na Univerzite tretieho veku Univerzity Mateja Bela

Helena Kuberová
Význam kresťanskej výchovy pre rozvoj osobnosti detí na 1. stupni ZŠ.

Peter Kubica
Po stopách Jána Pavla II. v Žilinskom kraji

Peter Laca
Cyrilometodská misia ako vzor misijnej činnosti pre súčasnosť a jej ocenenie slovanským pápežom Jánom Pavlom II.

Róbert Likavčan
Princíp subsidiarity

Anton Lisnik
Rešpektovanie človeka v ekológii

Miroslav Lyko
Metóda inkulturácie v učení Jána Pavla II. ako cesta misijnej činnosti Katolíckej cirkvi

Zuzana Macková
Solidarita (medzigeneračná a celospoločenská) v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky

Martin Majda
Tottus Tuus

Karol Medňanský
Symbolika postavenia violy da gamba v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha

Peter Mičko, Jozef Vokál
Caritas in veritate a život Steva Jobsa
Bohuslava Mihalčová, Anna Vistánová
Reklama – fenomén komunikačného mixu

Ingrid Mladá
Charita – uskutočňovanie solidarity ako kresťanskej čnosti vyplývajúcej z Evanjelia

Petra Muráriková
Dôstojnosť a povolanie ženy v novom feminizme Jána Pavla II.

Silvia Oleníková
Prieskum rozvíjania vyšších mozgových funkcií

Mariya Oliyar
Communication strategies as a factor of formation of spiritual-moral qualities of child's personality

Ladislav Országh
Determinizmus, prediktabilita, fatalizmus a redukcionizmus alebo kde je miesto pre slobodnú vôľu?

Viera Pawliková-Wilhanová
Kresťanská viera na africkom kontinente – univerzálny odkaz alebo variácie spoločného dedičstva?

Peter Petrovič
Všetci potrebujú byť katechizovaní – katechéza osôb s mentálnym postihnutím

Jana Piteková
Utrpenie ako prostriedok dozrievania ľudskej osoby v duchovnú osobnosť

Ivan Plander
Vysokovýkonné počítanie na báze akcelerátorov GPU

Viktor Porada, Eduard Bruna
Je vůbec poznatelný digitální svět?

Michal Pružinský, Róbert Zavacký
Spotrebiteľský trh a aspekty kúpneho správania spotrebiteľov

Mazdak Rajabi
The Critique of Wittgenstein’s thesis of religious beliefs

Oto Sásik
Osobitosti a vývoj nezamestnanosti v skupine dlhodobo evidovaných seniorov o zamestnanie

Alexandra Smatanová
Personalizmus ako výzva k (medzigeneračnej) solidarite a spolupráci

Andrea Solčianska
Medzigeneračná solidarita v súčasnej spoločnosti

Kristián Stacho
Vzťah človeka a prírody v diele Immanuela Kanta

Joseph Seckbach, Julian Chela-Flores
Life at extreme solar system environments and beyond

Marian Zdzisław Stepulak
Błogosławiony Jan Paweł II wobec aborcji i eutanazji w dobie rewolucji technicznej

Pavol Sucharek
Hľadanie zmyslu utrpenia

Wioletta Szumilas-Praszek, Monika Wojtkowiak
Religious and ethnic tolerance versus moral development of the individual. John Paul II. as the tolerance teacher

Marcela Šarvajcová
Chudoba a medzigeneračná solidarita

Daniela Špirková
Sociálne aspekty rozvoja nájomného bývania v SR

Marianna Šramková, Katarína Vresilovičová
Kvalita života seniorov mesta Spišská Nová Ves

Александр Шунков
«The last judgement » as a plot motive of literature and culture of ancient Russia

Ondrej Štefaňak
Solidarita v prostredí súčasnej mládeže – elementy teórie a empírie

Dana Šťastná
Senior ako obeť trestného činu

Štefan Švec
Porozumievanie a uplatňovanie misie, funkcie a vízie školy – princíp jej úspešného manažovania

Pavol Tománek
Manželstvo a rodina v posolstve bl. Jána Pavla II.

Anton Tyrol
Reflektovať večné pravdy Evanjelia z perspektívy súčasného ľudského poznania

Peter Vansač
Výzva bl. Jána Pavla II. „Rodina, staň sa tým, čím si“

Peter Varhoľák
Človek v čase a priestore v manažérskych súvislostiach

Vladimír Zoubek, Viktor Porada
„Thesei a Fysei – nové výzvy pro uspořádání dnešního světa v éře narůstání příznaků nespravedlnosti“

Dariusz Żuk – Olszewski
Sv. Maximilián M. Kolbe ako prototyp moderného kresťana angažovaného pre spoločnosť v diele bl. Jána Pavla II.


Editori doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.
PhDr. Katarína Greňová
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
PhDr. Iveta Framzenová, PhD.

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku

PrílohaVeľkosť
Zborník_PJPII_2013.pdf9.62 MB

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!