Axiologické významy partnerskej lásky

dec 30 2021

Axiological meanings of partner love

Abstrakt: V článku prezentujeme stručný výsek výsledkov z pilotného a naň nadväzujúceho výskumu, ktoré boli zamerané na zisťovanie konštrukcií partnerskej lásky, morálnych aspektov intímnych vzťahov a ich ďalších kontextov. Predstavujeme kategorizáciu hodnotových významov partnerskej lásky a atribútov, ktoré sú spájané s partnerským vzťahom. Následne opisujeme mieru dôležitosti, ktorú im muži a ženy (mladšieho a stredného dospelého veku a adolescencie) v partnerských vzťahoch pripisujú.
Kľúčové slová: láska, partnerský vzťah, sexuálny výskum, hodnoty, morálka, axiológia.

Abstract: In this article, we present a brief summary of the results of the pilot and follow-up research, which were aimed at identifying the constructions of partner love, moral aspects of intimate relationships and their other contexts. We present a categorization of the value meanings of partner love and the attributes that are associated with a partner relationship. Subsequently, we describe the degree of importance that men and women (younger and middle-aged and adolescent) attach to them in relationships.
Key words: love, partner relationship, sexual research, values, morality, axiology.

ÚVOD1

V tomto texte sa zameriavame na kategorizáciu niektorých axiologických významov a atribútov, ktoré sú spájané s partnerskou láskou a analýzu preferencií k nim sa viažucich. V rámci výskumu, v ktorom sme mapovali morálne aspekty v oblasti intimity, sexuality a párových vzťahov sme sa zameriavali aj na konštrukcie partnerskej lásky a ďalšie súvisiace faktory. Uvádzame aj výsledky z pilotného výskumu, kde sme zisťovali voľné asociácie o rôznych konštrukciách lásky. Čo sa týka výskumného nástroja, v oboch prípadoch bol využitý nami zostavený dotazník, ktorý obsahoval, okrem škálovaných a iných položiek, aj otvorené otázky. Výskumný súbor tvorilo spolu 748 študentov a študentiek (denných aj externých), mladšieho a stredného dospelého veku a adolescencie, z univerzít v Trnave, Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove, z toho bolo 34% mužov a 66% žien.

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Hodnotové významy a atribúty partnerskej lásky

V pilotnom výskume sme zisťovali rozmanité predstavy a významy, ktoré si respondenti a respondentky spájajú s láskou (pozri napr. Lukšík, Guillaume, 2018). Výstupom z toho, ako aj z výskumu o sexuálnej morálke a hodnotách v partnerských a sexuálnych vzťahoch (pozri napr. Marková, 2015a,b), bolo aj 21 kategórií, ktoré predstavujú niektoré hodnotové významy a atribúty partnerskej lásky. Zo všetkých získaných dát sme sa zamerali len na tie oblasti, ktoré sa týkali partnerských vzťahov, aby sme pokryli niektoré hlavné hodnotové významy a atribúty partnerskej lásky. Konkrétne sme identifikovali sme týchto 21 kategórií:
1. previazanosť s partnerom/partnerkou
2. pocit lásky
3. atraktívnosť pre partnera/partnerku (partner/partnerka sa páči druhému partnerovi/partnerke)
4. sexuálna príťažlivosť
5. sexuálne uspokojenie
6. vášnivosť
7. pocit bezpečia
8. pochopenie pre partnera/partnerku
9. oceňovanie pozitívnych stránok partnera/partnerky
10. záujem o blaho partnera/partnerky
11. rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov
12. pocit zodpovednosti starať sa o partnera/partnerku
13. dôvera, môcť veriť partnerovi/partnerke
14. splynutie s partnerom/partnerkou
15. obetovanie sa v prospech vzťahu alebo partnera/partnerky
16. osobné obohatenie
17. spoznávanie seba samého/samej
18. vnútorná harmónia medzi partnermi/v partnerskom vzťahu
19. otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí
20. uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov
21. spoločné aktivity s partnerom/partnerkou

Preferencie v oblasti partnerskej lásky

Následne sme týchto 21 kategórií použili vo výskume ako jednotlivé položky v dotazníku, ktoré opýtaní/é muži a ženy posudzovali na päťstupňovej škále od 1 = málo dôležité po 5 = veľmi dôležité. Konkrétne sme sa pýtali, čo považujú na základe vlastnej skúsenosti v súčasnosti za dôležité v partnerskom intímnom vzťahu, a na vyššie uvedenej odpoveďovej škále mali uviesť mieru dôležitosti, ktorú pripisujú sledovaným významom a atribútom partnerských vzťahov. Týchto 21 hodnotových atribútov a významov partnerskej lásky sme zoskupili do oblastí, v rámci ktorých ich budeme aj v tomto texte stručne opisovať pomocou hodnôt priemeru a percentuálneho vyhodnotenia odpovedí účastníkov a účastníčok výskumu.

Prvým, a na základe priemeru (tab. č. 1) aj jedným z najdôležitejších v párových vzťahoch, je podľa opýtaných mužov a žien pocit lásky – priemer je 4,6. Až 94% opýtaných mu prisudzuje vysokú až veľmi vysokú dôležitosť v partnerstve. Pocit lásky, teda jej emocionálny aspekty je nedôležitý pre 3% (graf č. 1).
Ako naznačujú aj ostatné výsledky v tab. č. 1, respondenti a respondentky pripisovali pomerne vysokú dôležitosť všetkým sledovaným atribútom partnerskej lásky, rozdiel v hodnotách priemeru je pomerne nízky.

Tab. 1: Deskriptívny ukazovateľ (priemer) - hodnotové atribúty partnerskej lásky

Legenda: Hodnotové atribúty partnerskej lásky: 1. previazanosť s partnerom/partnerkou, 2. pocit lásky, 3. atraktívnosť pre partnera/partnerku, 4. sexuálna príťažlivosť, 5. sexuálne uspokojenie, 6. vášnivosť, 7. pocit bezpečia, 8. pochopenie pre partnera/partnerku, 9. oceňovanie pozitívnych stránok partnera/partnerky, 10. záujem o blaho partnera/partnerky, 11. rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov, 12. pocit zodpovednosti starať sa o partnera/partnerku, 13. dôvera, môcť veriť partnerovi/partnerke, 14. splynutie s partnerom/partnerkou, 15. obetovanie sa v prospech vzťahu alebo partnera/partnerky, 16. osobné obohatenie, 17. spoznávanie seba samého/samej, 18. vnútorná harmónia medzi partnermi/v partnerskom vzťahu, 19. otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí, 20. uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov, 21. spoločné aktivity s partnerom/partnerkou.

Graf 12: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „pocit lásky“

Ďalšia oblasť zoskupuje hodnoty dôvera a bezpečie. Práve pocit dôvery – môcť veriť svojmu/svojej partnerovi či partnerke považujú opýtané osoby za najdôležitejší atribút partnerskej lásky (priemer je 4,7 – tab. č. 1). 83% hodnotilo dôveru ako veľmi dôležitú a ďalších 10% ako dôležitú, pričom len pre 2% respondentov a respondentiek dôvera v ich partnerstve nie je podstatná (graf č. 3). Dopĺňajú to aj výsledky z grafu č. 4 - otvorenie sa a dôverná komunikácia je dôležitou súčasťou partnerskej lásky pre 84% opýtaných osôb. Pocit bezpečia (priemer je 4,5) je treťou najdôležitejšou ingredienciou párovej lásky (tab. č.1). Platí to pre 87% účastníkov/účastníčok výskumu, kým pre 7% mať pocit bezpečia vo vzťahu nepatrí medzi dôležité súčasti vzťahu (graf 2).

Graf 2: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „pocit bezpečia“

Graf 3: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „dôvera, môcť veriť partnerovi/partnerke“

Graf 4: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „otvorenie sa, rozprávanie dôverných vecí“

Partnerská láska je spájaná aj s ideálom prepojenia či dokonca splynutia s partnerom alebo partnerkou. Hodnoty priemeru 4,3 a 4,2 poukazujú na vysokú dôležitosť, ktorú im účastníci a účastníčky výskumu prisúdili (tab. 1). Konkrétne 82% pokladá previazanosť s partnerom/partnerkou za dôležitý atribút (graf č. 5) a taktiež pre 79% predstavuje splynutie s partnerom/partnerkou partnerskú lásku (graf č. 6). Len pre 5% opýtaných splynutie s partnerom/partnerkou dôležité nie je, čo poukazuje na stále živý ideál splynutia v „jedno my“ ako morálnej konštrukcie párových vzťahov. Vnútorná harmónia v partnerskom vzťahu je veľmi dôležitá pre 42% a dôležitá pre ďalších 31% opýtaných mužov a žien (graf 7).

Graf 5: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „previazanosť s partnerom/partnerkou“

Graf 6: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „splynutie s partnerom/partnerkou“

Graf 7: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „vnútorná harmónia medzi partnermi/v partnerskom vzťahu“

Sexualita, vášeň a atraktivita tvoria ďalšiu sledovanú súčasť konštrukcií párovej lásky. Na základe hodnôt priemeru (tab. 1) sa ukazuje, že spomedzi týchto štyroch atribútov (atraktívnosť, sexuálna príťažlivosť, sexuálne uspokojenie a vášnivosť) je najvyššia dôležitosť v párových vzťahoch pripisovaná sexuálnej príťažlivosti (priemer je 4,3 a celkovo 84% ju považuje za dôležitú v partnerskom vzťahu – graf č. 9), potom vášnivosti (priemer je 4,2, pričom za podstatnú ju pokladá 80% – graf č. 11), ďalej sexuálnemu uspokojeniu (priemer je 4,1 a pre 77% je dôležitým v partnerskom vzťahu – graf č. 10), a napokon atraktívnosti pre partnera/partnerku v zmysle, že partner/partnerka sa páči druhému partnerovi/partnerke (priemer je 4,0 a za dôležitú ju označilo 69% - graf č. 8). Je však zrejmé, že všetky tieto atribúty sú nazerané ako pomerne dôležité súčasti partnerstva.

Graf 8: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „atraktívnosť pre partnera/partnerku“

Graf 9: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „sexuálna príťažlivosť“

Graf 10: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „sexuálne uspokojenie“

Graf 11: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „vášnivosť“

Oblasť dávania a brania vo vzťahoch otvára atribút rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov. Práve tento aspekt býva zdôrazňovaný aj v psychologickej literatúre a mnoho autorov a autoriek poukazuje na potrebu vyrovnanosti medzi dávaním a dostávaním vo vzťahu. U účastníkov a účastníčok výskumu tiež predstavuje dôležitý význam partnerskej lásky – poukazuje na to priemer 4,4 a aj výsledky v grafe č. 12: pre 85% opýtaných je dôležitým aspektom partnerstva práve napĺňanie potrieb a záujmov oboch partnerov. S tým súvisí aj uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov (graf č. 13) – pre 78% je dôležitou hodnotou v párovom živote práve vytváranie priestoru aj na osobný rast a sebarealizáciu (priemer je 4,1). Praktický aspekt, spoločné trávenie času v rámci aktivít spolu s partnerom/partnerkou (graf č. 14) je podstatné pre 83% opýtaných osôb (priemer je 4,3).

Graf 12: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „rovnováha medzi partnermi v uspokojovaní potrieb a záujmov“

Graf 13: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „uznanie a vytváranie priestoru pre slobodnú realizáciu sa partnerov“

Graf 14: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „spoločné aktivity s partnerom/partnerkou“

Partnerský vzťah má poskytovať aj priestor pre osobné obohatenie a spoznávanie seba samého/samej. Práve týmto atribútom bola prisudzovaná najnižšia dôležitosť pre párové fungovanie. Láska má predstavovať aj osobné obohatenie - jeho dôležitosť je zjavná v grafe č. 15 pre 49% opýtaných osôb, pričom percentuálne rozloženie odpovedí je pomerne rozptýlené. Práve tento aspekt bol hodnotený ako najmenej dôležitý (priemer je 3,5) a 20% považuje osobné obohatenie za málo dôležité v partnerskom vzťahu. Na základe hodnoty priemeru (tab. č. 1), v poradí druhým najmenej dôležitým atribútom v partnerstve je spoznávanie seba samého/samej – priemer je 3,8. 62% považuje sebapoznávanie za dôležitú súčasť partnerského života, a naopak, 13% ohodnotilo ho ako menej dôležité (graf č. 16).

Graf 15: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „osobné obohatenie“

Graf 16: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „spoznávanie seba samého/samej“

A napokon, pomerne širšie zastúpenú oblasť predstavujú atribúty dávania emočnej a vzťahovej pozitívnej odozvy, starostlivosti a porozumenia partnerovi/partnerke v rámci párového vzťahu. Konkrétne ide o päť atribútov: mať pochopenie pre partnera/partnerku, oceňovanie pozitívnych stránok partnera/partnerky, záujem o jeho/jej blaho, pocit zodpovednosti starať sa o partnera//partnerku a obetovanie sa v prospech vzťahu alebo partnera/partnerky. Kým mať pochopenie pre svojho/svoju partnera/partnerku sa ukazuje ako tretie najdôležitejšie na základe priemeru (tab. č. 1) – priemer je 4,5 (spolu 89% ho považuje za dôležité v partnerskom vzťahu – graf 17), tak naopak, obetovanie sa v prospech toho druhého alebo vzťahu je treťou najmenej dôležitou hodnotou v partnerskom vzťahu – priemer je 3,9 (69% ho považuje za dôležitý atribút – graf 21). Ako sa dalo predpokladať, dôležitými súčasťami predstavy partnerskej lásky sú záujem o blaho toho druhého (priemer je 4,4), oceňovanie jeho/jej pozitívnych stránok (priemer je 4,3) a pocit zodpovednosti starať sa o partnera/partnerku (priemer je 4,2). Len od 3% do 7% opýtaných sa domnieva, že tieto tri atribúty nie sú podstatné pre partnerský vzťah (grafy č. 18-20).

Graf 17: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „pochopenie pre partnera/partnerku“

Graf 18: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „oceňovanie pozitívnych stránok partnera/partnerky“

Graf 19: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „záujem o blaho partnera/partnerky“

Graf 20: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „pocit zodpovednosti starať sa o partnera/partnerku“

Graf 21: Percentuálne zastúpenie odpovedí vzhľadom na posudzovanie dôležitosti atribútu „obetovanie sa v prospech vzťahu alebo partnera/partnerky“

ZÁVER

Na základe výskumu sme identifikovali 21 axiologických významov a atribútov partnerskej lásky, ktoré sme zoskupili do oblastí: pocit lásky, bezpečie a dôvera, prepojenosť s partnerom/partnerkou, sex, vášeň a atraktivita, priestor pre sebarealizáciu a spoločné aktivity partnerov, dávanie a branie vo vzťahu. Následne sme v ďalšom výskume zisťovali mieru ich dôležitosti pre partnerské vzťahy a ich súvislosti s ďalšími faktormi (tu nepublikované). Naše výsledky poukazujú na to, že všetkým posudzovaným atribútom a významom partnerskej lásky je prisudzovaná pomerne vysoká dôležitosť - hodnota priemeru sa na päťstupňovej škále pohybuje od 4,7 po 3,5. Ako najviac dôležitú hodnotia v párových vzťahoch muži a ženy dôveru, presnejšie môcť veriť partnerovi či partnerke, tu bola hodnota priemeru 4,7. Druhým najdôležitejším bol pocit lásky (priemer je 4,6), a potom nasledujú pocit bezpečia a pochopenie pre partnera/partnerku ako podstatné atribúty partnerských vzťahov (priemer bol u oboch 4,5). Na druhej strane, osobné obohatenie (priemer je 3,5), spoznávanie seba samého/samej ako podstatnej súčasti párového života (priemer je 3,8) a obetovanie sa v prospech vzťahu alebo partnera či partnerky (priemer je 3,9) boli uvádzané ako menej dôležité pre partnerské vzťahy. To môže poukazovať na ideálne morálne konštrukcie párovej lásky v prospech dávania ako brania či dostávania, i keď nie až v miere sebaobetovania. Treba však zohľadňovať, že rozdiel v hodnotách priemeru nie je výrazný a aj týmto významom a atribútom je prisudzovaná dôležitosť v partnerských vzťahoch. Tieto zistenia potvrdzujú aj naše predchádzajúce výsledky (napr. Marková, 2015a,b, 2012, 2007 a i.), podľa ktorých je dominujúcim morálnym ideálom taký partnerský vzťah, ktorý je založený na hodnotách ako láska, vernosť, zodpovednosť, ako aj na emocionálnych a vzťahových aspektoch ako emocionálne porozumenie, dôvera, vzájomná úcta partnerov k sebe navzájom, otvorenosť, intimita a blízkosť.

prof. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Poznámka: Text vznikol vďaka podpore grantu VEGA 1/0426/18: Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky.

ZOZNAM LITERATÚRY:

LUKŠÍK, I. – GUILLAUME, M. 2018. Representations of love in the early stages of love. In: Human Affairs, vol. 28, no 3, 2018, p. 271–284. ISSN 1337-401X.

MARKOVÁ, D. 2007. Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability. Bratislava: Regent, 2007. ISBN 978-80-88904-59-5.

MARKOVÁ, D. 2012. O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch. Nitra: Garmond, 2012. ISBN 978-80-89148-76-9.

MARKOVÁ, D. 2015(a). Moral values in sexual and partner relationships. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-67-8.

MARKOVÁ, D. 2015(b). Sexual morality in Slovakia and the Czech Republic. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. ISBN 978-961-6894-68-5.


1 Text vznikol vďaka podpore grantu VEGA 1/0426/18: Psychologické, socio-kultúrne a biologické zdroje lásky.
2 Odpoveďová škála sa pohybovala od 1= málo dôležité po 5= veľmi dôležité. Vzťahuje sa ku všetkým grafom v tomto texte.