O sexuálnej morálke postmoderne a pútavo: Recenzia vedeckej monografie

sep 3 2013

Dagmar Marková: O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch, Nitra, Garmond, 2012, 262 s.

O sexuálnej morálke postmoderne a pútavo – aj tak by bolo možné charakterizovať novú vedeckú monografiu Dagmar Markovej. Autorke sa podarilo pútavým a otvoreným spôsobom poukázať na mnohé nereflektované otázky súčasnej sexuálnej morálky a otvoriť u nás netematizované oblasti sexuality. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, prečo sa v našej kultúre tak morálne znepokojujeme zo sexuálneho správania ľudí, prečo máme kategórie pre tých alebo hlavne tie, ktoré sú sexuálne aktívne, ako napr. „fľandra“, „prostitútka“ a vôbec aké sú súvislosti sexuality, rodu a moci, tak túto publikáciu by ste nemali vynechať. Nájdete v nej analýzy sexuality a sexuálnej morálky zo sociálnej perspektívny nazerania, predovšetkým v rámci sociálno-konštruktivistickej paradigmy.

Dagmar Marková sa dlhodobo zaoberá sociálno-konštruktivistickým prístupom k ľudským sexualitám, čo sa odráža aj v hĺbke analýz predmetnej problematiky. Autorka navyše deskribuje také aspekty sexuálnej morálky, ktoré a u nás doposiaľ v takomto rámci vôbec neboli vedecky otvárané. Autorka tak prináša analýzy témy, ktorá je v stredoeurópskom priestore na okraji vedeckého záujmu.

Na druhej strane konzervatívne orientovaní čitatelia a čitateľky budú určite postrádať tradičné esencialistické prístupy k sexuálnej morálke, ktoré autorka odmieta a podrobuje kritickej analýze. Nenájdete tu ani povrchné moralizovanie, ktorým sa často texty o sexuálnej morálke vyznačujú. Práve naopak. Autorka sa opiera výlučne o vedecké poznatky prevažne z oblasti sociológie a sociálnej psychológie. Sociálno-konštruktivistický prístup umožňuje autorke kritickú analýzu ideologických (aj náboženských, u nás prevažne katolíckych) prístupov k sexualite a odhaľovanie konštrukcií, v rámci ktorých bola sexuálna morálka v našej kultúre vytváraná.

Kniha je celkovo rozdelená do dvoch častí. V prvej časti sú popisované vedecké teórie z oblasti sexuality a sexuálnej morálky zo sociálneho hľadiska. Sú pomenované hlavné rozdiely v esencialistickom a konštruktivistickom nazeraní na sexualitu a sexuálna morálka je popisovaná v rámci existujúcich diskurzov o sexualite. Autorka neobchádza ani konceptualizáciu sexuality v rámci queer teórie.

Druhá časť monografie je zameraná na analýzy súčasných zmien v sexuálnej morálke a sociálnej organizácii partnerských heterosexuálnych vzťahov. Autorka tu využíva svoje dlhodobé výskumné skúsenosti a vedecké teórie dokladá a diskutuje s vlastnými empirickými zisteniami, ktoré od roku 2004 až do súčasnosti realizovala na Slovensku (aj v Českej republike) v oblasti sexuálnych životných štýlov a ich socio-kultúrnych kontextov ako aj konštruovania sexuálnych biografií a postojových mikrodiskurzov o sexualite heterosexuálnych mužov a žien.

Záverom by som doručila čítanie knihy všetkým, ktorí sa neuspokoja s tradičnými odpoveďami o tom, čo je v sexualite morálne a nie, ale ktorí hľadajú hlbšie súvislosti ako porozumieť tomu, prečo, ako, v akých kontextoch je „dobrá“ a „správna“ sexualita vytváraná a ktorí majú odvahu otvorene, kriticky, nekonvenčne, ale zároveň vedecky preskúmavať normy v oblasti sexuality.

Recenzentka:
PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD.

Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike komunikácie učiteľa so žiakmi s mentálnym postihnutím, otázkam sexuálnych a partnerských vzťahov osôb s mentálnym postihnutím a integrovanej edukácii osôb s postihnutím. Je autorkou zahraničných a domácich vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolského učebného textu a mnohých vedeckých a odborných štúdií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Je editorkou zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a riešiteľkou vedeckých projektov.
Autorka monografie:
Doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.

Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša sexuálnu výchovu, sociálnu psychológiu a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Má ukončený dlhodobý experienciálny výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie workshopov pre učiteľov a učiteľky sexuálnej výchovy. Je vedeckou a organizačnou garantkou medzinárodnej vedeckej konferencie „Sexualities“. Publikovala vedeckú monografiu Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability a je autorkou mnohých ďalších zahraničných a domácich vedeckých publikácií. Výskumne sa dlhodobo zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedeckých projektov a zameriava sa na výskum sexuálnych biografií, sexuálnych životných štýlov, diskurzov v oblasti sexuality a sexuálnej výchovy.